Klávesové skratky

Časť obsahu tejto témy sa na určité jazyky nemusí vzťahovať.

Ak chcete túto tému vytlačiť, pomocou klávesu TAB vyberte prepojenie Zobraziť všetko v hornej časti témy, stlačte kláves ENTER a potom kombináciu klávesov CTRL+P.

Používanie Asistenta programu Microsoft Office, okna Pomocníka a poľa Otázka

ZobraziťKlávesové skratky pre používanie tably a okna Pomocníka

Tabla Pomocníka je pracovná tabla, ktorá poskytuje prístup k celému obsahu Pomocníka balíka Office. Tabla Pomocníka sa zobrazí ako súčasť aktívnej aplikácie. V okne Pomocníka sú zobrazené témy a ďalší obsah Pomocníka, pričom toto okno sa zobrazuje ako samostatné okno vedľa aktívnej aplikácie.

Na table Pomocníka

Činnosť Stlačte kláves
Zobrazí tablu Pomocníka. F1
Prepína medzi tablou Pomocníka a aktívnou aplikáciou. F6
Vyberie nasledujúcu položku na table Pomocníka. TAB
Vyberie predchádzajúcu položku na table Pomocníka. SHIFT+TAB
Vykoná akciu pre vybratú položku. ENTER
Vyberie ďalšiu, resp. predchádzajúcu položku v obsahu. ŠÍPKA NAHOR a ŠÍPKA NADOL
Rozbalí, resp. zbalí vybratú položku v obsahu. ŠÍPKA DOĽAVA a ŠÍPKA DOPRAVA
Prejde späť na predchádzajúcu pracovnú tablu. ALT+ŠÍPKA DOĽAVA
Prejde na nasledujúcu pracovnú tablu. ALT+ŠÍPKA DOPRAVA
Otvorí ponuku možností tably. CTRL+MEDZERNÍK
Zatvorí a znovu otvorí aktuálnu pracovnú tablu. CTRL+F1
Rozbalí zoznam +/-. ŠÍPKA DOPRAVA
Zbalí zoznam +/-. ŠÍPKA DOĽAVA

V okne Pomocníka

Činnosť Stlačte kláves
Vyberie nasledujúci skrytý text alebo hypertextové prepojenie, alebo prepojenie Zobraziť všetkoSkryť všetko v hornej časti témy. TAB
Vyberie predchádzajúci skrytý text alebo hypertextové prepojenie, alebo tlačidlo zobrazenia prehľadávača v hornej časti článku webovej lokality Microsoft Office. SHIFT+TAB
Vykoná akciu pre vybraté prepojenie Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie. ENTER
Prejde späť na predchádzajúcu tému Pomocníka. ALT+ŠÍPKA DOĽAVA
Prejde na nasledujúcu tému Pomocníka. ALT+ŠÍPKA DOPRAVA
Vytlačí aktuálnu tému Pomocníka. CTRL+P
Zmení zobrazenie okna Pomocníka tak, že bude pripojené k aktívnej aplikácii (bude ju prekrývať) alebo nepripojené (nebude ju prekrývať). ALT+U

ZobraziťZobrazenie a používanie Asistenta programu Office

Nasledujúce akcie je možné vykonať, len ak je Asistent programu Microsoft Office zapnutý a zobrazený. Ak chcete Asistenta programu Microsoft Office zapnúť alebo zobraziť, stlačte kombináciu klávesov ALT+H, čím sa otvorí ponuka Pomocník, a potom stlačte kláves O.

V bubline Asistenta

Činnosť Stlačte kláves
Zatvorí hlásenie alebo tip Asistenta. ESC

ZobraziťZobrazenie a používanie okna Pomocníka

Činnosť Stlačte kláves
Zobrazí okno Pomocníka. F1

V okne Pomocníka

Činnosť Stlačte kláves
Vyberie prepojenie Zobraziť všetko alebo Skryť všetko v hornej časti témy, alebo nasledujúci skrytý text alebo hypertextové prepojenie, alebo tlačidlo zobrazenia prehľadávača v hornej časti článku webovej lokality Microsoft Office. TAB
Vyberie predchádzajúci skrytý text alebo hypertextové prepojenie, alebo prepojenie Zobraziť všetko alebo Skryť všetko. SHIFT+TAB
Vykoná akciu pre vybraté prepojenie Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie. ENTER
Zatvorí okno Pomocníka. ALT+F4

ZobraziťPoužívanie tably s témami Pomocníka

Činnosť Stlačte kláves
Prejde na nasledujúcu tému Pomocníka. ALT+ŠÍPKA DOPRAVA
Prejde na predchádzajúcu tému Pomocníka. ALT+ŠÍPKA DOĽAVA
Vyberie nasledujúci skrytý text alebo hypertextové prepojenie, alebo prepojenie Zobraziť všetko alebo Skryť všetko v hornej časti témy. TAB
Vyberie predchádzajúci skrytý text alebo hypertextové prepojenie, alebo tlačidlo zobrazenia prehľadávača v hornej časti článku webovej lokality Microsoft Office. SHIFT+TAB
Vykoná akciu pre vybraté prepojenie Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie. ENTER
Posúva sa smerom na začiatok, resp. na koniec témy Pomocníka. ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL
Posúva sa smerom na začiatok, resp. na koniec témy Pomocníka po stranách. PAGE UP alebo PAGE DOWN
Prejde na začiatok, resp. na koniec témy Pomocníka. HOME alebo END
Vytlačí aktuálnu tému Pomocníka. CTRL+P
Vyberie celú tému Pomocníka. CTRL+A
Skopíruje vybraté položky do Schránky. CTRL+C
Zobrazí kontextovú ponuku (kontextová ponuka: ponuka, v ktorej sa zobrazuje zoznam príkazov súvisiacich s príslušnou položkou. Kontextovú ponuku možno zobraziť kliknutím pravým tlačidlom myši alebo stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F10.). SHIFT+F10

ZobraziťPoužívanie poľa Otázka

Stlačením klávesu F10 alebo ALT vyberte panel s ponukami a potom stláčajte kláves TAB, kým sa kurzor nezobrazí v poli Otázka. Zadajte otázku a stlačte kláves ENTER.

Ak chcete vybrať tému, na výber použite klávesy so šípkou nahor alebo šípkou nadol a stlačením klávesu ENTER otvorte tému v okne Pomocníka. Ak chcete vybrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu skupinu tém v bubline Asistenta programu Microsoft Office, kliknite na prepojenie Zobraziť viac alebo Zobraziť predchádzajúce a stlačte kláves ENTER.

Používanie rozhrania balíka Microsoft Office

ZobraziťPoužívanie ponúk a panelov s nástrojmi

Činnosť Stlačte kláves
Vyberie panel s ponukami (panel s ponukami: vodorovný panel pod záhlavím okna, ktorý obsahuje názvy ponúk. Panel s ponukami môže byť vstavaný alebo vlastný.) alebo zatvorí otvorenú ponuku súčasne s vedľajšou ponukou. F10 alebo ALT
Ak je vybratý panel s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.), vyberie nasledujúce alebo predchádzajúce tlačidlo alebo ponuku na paneli s nástrojmi. TAB alebo SHIFT+TAB
Ak je vybratý panel s nástrojmi, vyberie nasledujúci alebo predchádzajúci panel s nástrojmi. CTRL+TAB alebo CTRL+SHIFT+TAB
Otvorí vybratú ponuku alebo vykoná akciu pre vybraté tlačidlo alebo príkaz. ENTER
Zobrazí kontextovú ponuku (kontextová ponuka: ponuka, v ktorej sa zobrazuje zoznam príkazov súvisiacich s príslušnou položkou. Kontextovú ponuku možno zobraziť kliknutím pravým tlačidlom myši alebo stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F10.) pre vybratú položku. SHIFT+F10
Zobrazí kontextovú ponuku okna (ponuka Ovládanie). ALT+MEDZERNÍK
Ak je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka, vyberie nasledujúci alebo predchádzajúci príkaz. ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR
Vyberie ponuku vľavo alebo vpravo. Keď je otvorená vedľajšia ponuka, prepína medzi hlavnou a vedľajšou ponukou. ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie prvý alebo posledný príkaz v ponuke alebo vedľajšej ponuke. HOME alebo END
Zatvorí otvorenú ponuku. Ak je otvorená vedľajšia ponuka, zatvorí len vedľajšiu ponuku. ESC
Zobrazí zoznam príkazov vo vybratej ponuke. SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Ak je otvorená prispôsobená ponuka, zobrazí všetky príkazy. CTRL+ŠÍPKA NADOL
Zobrazí ponuku Štart. CTRL+ESC
Prejde do poľa Nájsť kontakt, kde môžete zadať meno. F11

 Poznámka.   Príkazy ponúk na paneli s ponukami môžete vybrať aj pomocou klávesnice. Stlačením klávesu ALT vyberte panel s ponukami. Stlačte kláves s písmenom, ktoré je podčiarknuté v názve ponuky obsahujúcej požadovaný príkaz. Po zobrazení ponuky stlačte kláves s písmenom, ktoré je podčiarknuté v názve požadovaného príkazu.

ZobraziťPremiestnenie a zmena veľkosti panelov s nástrojmi

  1. Stlačením klávesu ALT vyberte panel s ponukami (panel s ponukami: vodorovný panel pod záhlavím okna, ktorý obsahuje názvy ponúk. Panel s ponukami môže byť vstavaný alebo vlastný.).
  2. Stláčaním kombinácie klávesov CTRL+TAB vyberte požadovaný panel s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.).
  3. Na paneli s nástrojmi stlačte kombináciu klávesov CTRL+MEDZERNÍK, čím sa zobrazí ponuka Možnosti panela s nástrojmi.
  4. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

ZobraziťZmena veľkosti panela s nástrojmi

  1. Vyberte príkaz Veľkosť a stlačte kláves ENTER.
  2. Pomocou kurzorových klávesov zmeňte veľkosť panela s nástrojmi. Stlačením klávesov CTRL+kurzorový kláves môžete meniť veľkosť po pixeloch.

ZobraziťPremiestnenie panela s nástrojmi

  1. Vyberte príkaz Premiestniť a stlačte kláves ENTER.
  2. Pomocou kurzorových klávesov premiestnite panel s nástrojmi. Stláčaním klávesov CTRL+kurzorový kláves môžete panel s nástrojmi posúvať po pixeloch. Ak chcete zrušiť jeho zakotvenie, opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol. Ak chcete panel s nástrojmi umiestniť do doku zvislo na ľavej alebo pravej strane, keď sa panel nachádza celkom vľavo alebo vpravo, stlačte kláves so šípkou doľava, resp. kláves so šípkou doprava.

ZobraziťPoužívanie dialógových okien

Činnosť Stlačte kláves
Prejde na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností. TAB
Prejde na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností. SHIFT+TAB
Prepne na nasledujúcu kartu v dialógovom okne. CTRL+TAB
Prepne na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne. CTRL+SHIFT+TAB
Prechádza medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine. Kurzorové klávesy
Vykoná akciu priradenú k vybratému tlačidlu, prípadne začiarkne alebo zruší začiarknutie vybratého políčka. MEDZERNÍK
Ak je zoznam zatvorený, otvorí ho a prejde na danú možnosť v zozname. Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname
Vyberie danú možnosť, prípadne začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka. ALT+ podčiarknuté písmeno v názve možnosti
Otvorí vybratý rozbaľovací zoznam. ALT+ŠÍPKA NADOL
Zatvorí vybratý rozbaľovací zoznam, prípadne zruší príkaz a zatvorí dialógové okno. ESC
Vykoná akciu priradenú k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne. ENTER

ZobraziťPoužívanie editovacích polí v dialógových oknách

Editovacie pole je prázdne pole, do ktorého môžete napísať alebo prilepiť text, ako je meno používateľa alebo cesta (cesta: popis, ktorý operačný systém používa na vyhľadanie priečinka alebo súboru (napríklad C:\Rozpočet domácnosti\Marec.doc).) k priečinku.

Činnosť Stlačte kláves
Prejde na začiatok zadaného textu. HOME
Prejde na koniec zadaného textu. END
Posunie sa o jeden znak doľava alebo doprava. ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Posunie sa o jedno slovo doľava. CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA
Posunie sa o jedno slovo doprava. CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie alebo zruší výber jedného znaku vľavo. SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Vyberie alebo zruší výber jedného znaku vpravo. SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie alebo zruší výber jedného slova vľavo. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Vyberie alebo zruší výber jedného slova vpravo. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie všetko od umiestnenia kurzora po začiatok zadaného textu. SHIFT+HOME
Vyberie všetko od umiestnenia kurzora po koniec zadaného textu. SHIFT+END

ZobraziťPoužívanie dialógových okien Otvoriť, Uložiť akoVložiť súbor

Dialógové okná Otvoriť, Uložiť akoVložiť súbor podporujú okrem štandardných klávesových skratiek pre dialógové okná (nájdete ich v častiach Používanie dialógových okienPoužívanie editovacích polí v dialógových oknách tejto témy) aj nižšie uvedené skratky.

Činnosť Stlačte kláves
Prejde na predchádzajúci priečinok . ALT+SHIFT+1
Tlačidlo O úroveň vyššie vzhľad tlačidla : Otvorí priečinok o úroveň vyššie, než je otvorený priečinok. ALT+SHIFT+2
Tlačidlo Hľadať na webe vzhľad tlačidla : Zatvorí dialógové okno a otvorí stránku vyhľadávania (stránka pre vyhľadávanie: stránka, z ktorej možno vyhľadávať a prejsť na ďalšie internetové lokality alebo do dokumentov na intranete. Niektoré stránky pre vyhľadávanie poskytujú viaceré spôsoby vyhľadávania, napríklad podľa témy, podľa kľúčového slova alebo podľa zhôd s dotazmi používateľov.) na webe. ALT+SHIFT+3
Tlačidlo Odstrániť vzhľad tlačidla : Odstráni vybratý priečinok alebo súbor. ALT+SHIFT+4
Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok vzhľad tlačidla : Vytvorí nový priečinok. ALT+SHIFT+5
Tlačidlo Zobrazenia : Prepína medzi dostupnými zobrazeniami priečinka. ALT+SHIFT+6
Tlačidlo Nástroje: Zobrazí ponuku Nástroje. ALT+SHIFT+7 alebo ALT+T
Zobrazí kontextovú ponuku (kontextová ponuka: ponuka, v ktorej sa zobrazuje zoznam príkazov súvisiacich s príslušnou položkou. Kontextovú ponuku možno zobraziť kliknutím pravým tlačidlom myši alebo stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F10.) pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor. SHIFT+F10
Prechádza medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne. TAB
Otvorí zoznam Kde hľadať. F4 alebo ALT+D
Obnoví zoznam súborov. F5

ZobraziťPoužívanie okien programu

Činnosť Stlačte kláves
Prepne do nasledujúceho okna. ALT+TAB
Prepne do predchádzajúceho okna. ALT+SHIFT+TAB
Zatvorí vybraté okno programu. Ak ide o jediné otvorené okno programu, zatvorí program. ALT+F4
Prejde z jednej tably na ďalšiu v rámci okna programu (proti smeru hodinových ručičiek). SHIFT+F6
Ak je otvorených viac okien, prepne do nasledujúceho okna. CTRL+F6
Prepne do predchádzajúceho okna. CTRL+SHIFT+F6
Ak okno dokumentu nie je maximalizované, vykoná príkaz Premiestniť (v ponuke Ovládanie pre dané okno). Pomocou kurzorových klávesov okno premiestnite a po dokončení stlačte kláves ESC. CTRL+F7
Ak okno dokumentu nie je maximalizované, vykoná príkaz Veľkosť (v ponuke Ovládanie pre dané okno). Pomocou kurzorových klávesov zmeňte veľkosť okna a po dokončení stlačte kláves ESC. CTRL+F8
Minimalizuje okno na ikonu (dá sa použiť len pre niektoré programy balíka Microsoft Office). CTRL+F9
Skopíruje obrázok celej obrazovky do Schránky. PRINT SCREEN
Skopíruje obrázok vybratého okna do Schránky. ALT+PRINT SCREEN

Klávesové skratky programu Outlook

ZobraziťZákladná navigácia

Činnosť Stlačte kláves
Prepne do priečinka Pošta. CTRL+1
Prepne do priečinka Kalendár. CTRL+2
Prepne do priečinka Kontakty. CTRL+3
Prepne do priečinka Úlohy. CTRL+4
Prepne do priečinka Poznámky. CTRL+5
Prepne do okna Zoznam priečinkov v navigačnej table (navigačná tabla: stĺpec umožňujúci prístup k priečinkom, ktorý sa používa na usporiadanie informácií. Kliknutím na priečinok sa zobrazia položky, ktoré obsahuje. Navigačná tabla obsahuje aj časť Obľúbené priečinky a tlačidlá na prepínanie medzi zobrazeniami Pošta, Kalendár, Úlohy a ďalšími zobrazeniami.). CTRL+6
Prepne do priečinka Odkazy. CTRL7
Prejde na nasledujúcu položku (ak je položka otvorená). CTRL+ČIARKA
Prejde na predchádzajúcu položku (ak je položka otvorená). CTRL+BODKA
Prepína medzi oknom Zoznam priečinkov a hlavným oknom programu Outlook. F6 alebo CTRL+SHIFT+TAB
Prepína medzi oknom programu Outlook, navigačnou tabloutablou na čítanie. TAB
Presúva sa v rámci navigačnej tably. Kurzorové klávesy
Prejde na iný priečinok. CTRL+Y
Rozbalí alebo zbalí skupinu (ak je vybratá skupina) v navigačnej table. ZNAMIENKO PLUS alebo MÍNUS na numerickej klávesnici
Zbalí alebo rozbalí skupinu v zozname e-mailových správ Klávesy so šípkou doľava a doprava

ZobraziťVytvorenie položky alebo súboru

Činnosť Stlačte kláves
Plánovaná činnosť CTRL+SHIFT+A
Kontakt CTRL+SHIFT+C
Distribučný zoznam CTRL+SHIFT+L
Fax CTRL+SHIFT+X
Priečinok CTRL+SHIFT+E
Záznam Denníka CTRL+SHIFT+J
Žiadosť o schôdzu CTRL+SHIFT+Q
Správa CTRL+SHIFT+M
Poznámka CTRL+SHIFT+N
Nový dokument Office CTRL+SHIFT+H
Príspevok v tomto priečinku CTRL+SHIFT+S
Vyhľadávací priečinok CTRL+SHIFT+P
Úloha CTRL+SHIFT+K
Žiadosť o vykonanie úlohy CTRL+SHIFT+U

ZobraziťVšetky položky

Činnosť Stlačte kláves
Zobrazí obrazovkový komentár pre aktívny prvok. SHIFT+F1
Uloží položku. CTRL+S alebo SHIFT+F12
Uloží a zatvorí položku a odošle ju. ALT+D
Uloží položku ako. F12
Vráti akciu späť. CTRL+Z alebo ALT+BACKSPACE
Odstráni položku. CTRL+D
Vytlačí položku. CTRL+P
Skopíruje položku. CTRL+SHIFT+Y
Presunie položku. CTRL+SHIFT+V
Skontroluje mená. CTRL+K (ak je e-mailovým editorom program Outlook)
Skontroluje pravopis. F7
Nastaví príznak na spracovanie. CTRL+SHIFT+G
Odošle položku ďalej. CTRL+F
Odošle alebo zverejní položku alebo pozvanie pre všetkých. ALT+D
Vyhľadá položky. F3 alebo CTRL+E
Vyhľadá text v položkách. F4
Počas vyhľadávania v texte nájde ďalší výskyt. SHIFT+F4
Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie. CTRL+SHIFT+F
Vytvorí nový vyhľadávací priečinok. CTRL+SHIFT+P
Zapne úpravy poľa (okrem zobrazenia typu Ikona). F2

ZobraziťE-mail

Činnosť Stlačte kláves
Prepne do priečinka Doručená pošta. CTRL+SHIFT+I
Prepne do priečinka Pošta na odoslanie. CTRL+SHIFT+O
Umožní vybrať konto, z ktorého sa má správa odoslať. CTRL+TAB (v riadku Komu) a potom kláves TAB na prechod na tlačidlo Kontá
Odošle správu. ALT+D
Zobrazí odpoveď na správu. CTRL+R
Zobrazí odpoveď na správu všetkým. CTRL+SHIFT+R
Označí správu ako inú než nevyžiadanú. CTRL+ ALT+J
Zobrazí blokovaný externý obsah (v správe). CTRL+SHIFT+I
Zverejní v priečinku. CTRL+SHIFT+S
Skontroluje nové správy. CTRL+M alebo F9
Prejde na nasledujúcu správu. ŠÍPKA NAHOR
Prejde na predchádzajúcu správu. ŠÍPKA NADOL
Prejde o riadok vyššie (hlavička správy alebo skupiny). ALT+ŠÍPKA NAHOR
Prejde o riadok nižšie (hlavička správy alebo skupiny). ALT+ŠÍPKA NADOL
Vytvorí novú správu. CTRL+N
Otvorí prijatú správu. CTRL+O
Zobrazí Adresár. CTRL+SHIFT+B
Skonvertuje správu vo formáte HTML alebo RTF na správu s obyčajným textom. CTRL+SHIFT+O
Označí správu rýchlym príznakom. INSERT
Zobrazí dialógové okno Nastavenie príznaku na spracovanie. CTRL+SHIFT+G
Označí správu ako prečítanú. CTRL+Q
Zobrazí ponuku pre preberanie obrázkov, zmení nastavenia automatického preberania alebo pridá odosielateľa do zoznamu dôveryhodných odosielateľov. CTRL+SHIFT+W

ZobraziťKalendár

Činnosť Stlačte kláves
Prijme. ALT+R
Zamietne. ALT+Z

Pozrite si tiež časti Zobrazenia, Zobrazenie dňa, týždňa a mesiaca a Tabuľka dátumov.

ZobraziťKontakty

Činnosť Stlačte kláves
Vytočí číslo. CTRL+SHIFT+D
Prejde do poľa Nájsť kontakt, kde môžete zadať meno. F11

ZobraziťÚlohy

Činnosť Stlačte kláves
Prijme. ALT+J
Zamietne. ALT+Z

ZobraziťFormátovanie textu

Činnosť Stlačte kláves
Zobrazí ponuku Formát. ALT+O
Prepne malé písmená na veľké a opačne (len ak je vybratý text). SHIFT+F3
Zobrazí text tučným písmom. CTRL+B
Pridá odrážky. CTRL+SHIFT+L
Zobrazí text kurzívou. CTRL+I
Zväčší zarážku. CTRL+T
Zmenší zarážku. CTRL+SHIFT+T
Zarovná doľava. CTRL+L
Zarovná na stred. CTRL+E
Podčiarkne text. CRTL+U
Zväčší veľkosť písma. CTRL+]
Zmenší veľkosť písma. CTRL+[
Vystrihne text. CTRL+X alebo SHIFT+DELETE
Skopíruje text. CTRL+C alebo CTRL+INSERT
Prilepí text. CTRL+V alebo SHIFT+INSERT
Vymaže formátovanie. CTRL+SHIFT+Z alebo CTRL+MEDZERNÍK

ZobraziťPridanie informácií z webu do položiek

Činnosť Stlačte kláves
Umožní upraviť adresu URL v základnej časti položky. CTRL+ľavé tlačidlo myši
Umožní určiť webový prehľadávač. SHIFT+ľavé tlačidlo myši
Vloží hypertextové prepojenie. CTRL+K (len ak je e-mailovým editorom program Word)

ZobraziťUkážka pred tlačou

Činnosť Stlačte kláves
Otvorí ukážku pred tlačou. CTRL+F2
Vytlačí ukážku pred tlačou. ALT+P
Umožní nastaviť stranu ukážky pred tlačou. ALT+S alebo ALT+U
Priblíži text. ALT+Z
Zatvorí ukážku pred tlačou. ALT+V

ZobraziťOdosielanie a prijímanie

Činnosť Stlačte kláves
Spustí odosielanie a prijímanie pre všetky definované skupiny pre odosielanie alebo prijímanie so začiarknutým políčkom Zahrnúť túto skupinu do odosielania alebo prijímania (F9). Môže zahŕňať hlavičky, celé položky, zadané priečinky, položky s veľkosťou menšou než je zadaná veľkosť alebo ľubovoľnú definovanú kombináciu. F9
Spustí odosielanie a prijímanie pre aktuálny priečinok, pričom načítava celé položky (hlavičku, položku a všetky prípadné prílohy). SHIFT+F9

Zobrazenia

ZobraziťZobrazenie tabuľky

ZobraziťVšeobecné použitie

Činnosť Stlačte kláves
Otvorí položku. ENTER
Vyberie všetky položky. CTRL+A
Prejde na poslednú zobrazenú položku. PAGE DOWN
Prejde na prvú zobrazenú položku. PAGE UP
Rozšíri alebo zredukuje počet vybratých položiek o jednu položku. SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku bez rozšírenia výberu. CTRL+ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL+ŠÍPKA NADOL
Vyberie alebo zruší výber aktívnej položky. CTRL+MEDZERNÍK
Presunie každú položku vo výbere nahor alebo nadol v zozname. CTRL+HOME alebo CTRL+END (ak sú zapnuté úpravy v bunkách)

ZobraziťPre vybratú skupinu

Činnosť Stlačte kláves
Rozbalí skupinu. ENTER alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Zbalí skupinu. ENTER alebo ŠÍPKA DOĽAVA
Vyberie predchádzajúcu skupinu. ŠÍPKA NAHOR
Vyberie ďalšiu skupinu. ŠÍPKA NADOL
Vyberie prvú skupinu. HOME
Vyberie poslednú skupinu. END
Zbalí skupinu. Znamienko mínus na numerickej klávesnici
Rozbalí skupinu. Znamienko plus na numerickej klávesnici
Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku napravo. ŠÍPKA DOPRAVA

ZobraziťPre všetky skupiny

Činnosť Stlačte kláves
Zbalí všetky skupiny. CTRL+znamienko mínus na numerickej klávesnici
Rozbalí všetky skupiny. CTRL+znamienko plus na numerickej klávesnici

ZobraziťZobrazenie dňa, týždňa a mesiaca

ZobraziťVšetky tri zobrazenia

Činnosť Stlačte kláves
Zobrazí 1 až 9 dní. ALT+kláves s číslom pre počet dní
Zobrazí 10 dní. ALT+0 (NULA)
Prepne na zobrazenie týždňov. ALT+POMLČKA
Prepne na zobrazenie mesiacov. ALT+ZNAMIENKO ROVNOSTI
Prechádza medzi priečinkom Kalendár, tablou Zoznam úloh a oknom Zoznam priečinkov. CTRL+TAB alebo F6
Vyberie predchádzajúcu plánovanú činnosť. SHIFT+TAB
Prejde na predchádzajúci deň. ŠÍPKA DOĽAVA
Prejde na nasledujúci deň. ŠÍPKA DOPRAVA
Ak je zobrazených viacero dní, presunie vybratú položku na predchádzajúci deň. ALT+ŠÍPKA DOĽAVA
Ak je zobrazených viacero dní, presunie vybratú položku na nasledujúci deň. ALT+ŠÍPKA DOPRAVA
Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NADOL
Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NAHOR

ZobraziťZobrazenie dní

Činnosť Stlačte kláves
Vyberie čas, ktorým začína pracovný deň. HOME
Vyberie čas, ktorým končí pracovný deň. END
Vyberie predchádzajúci časový úsek. ŠÍPKA NAHOR
Vyberie nasledujúci časový úsek. ŠÍPKA NADOL
Vyberie časový úsek na začiatku. PAGE UP
Vyberie časový úsek na konci. PAGE DOWN
Rozšíri alebo zredukuje vybratý čas. SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL
Presunie plánovanú činnosť. ALT+ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti
Zmení čas začiatku a konca plánovanej činnosti. ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti
Presunie vybratú položku na ten istý deň v nasledujúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NADOL
Presunie vybratú položku na ten istý deň v predchádzajúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NAHOR

ZobraziťZobrazenie týždňov alebo mesiacov

Činnosť Stlačte kláves
Prejde na prvý deň týždňa. HOME
Prejde na posledný deň týždňa. END
Prejde na ten istý deň týždňa v predchádzajúcom týždni (alebo 5 týždňov dozadu v prípade zobrazenia podľa mesiacov). PAGE UP
Prejde na ten istý deň týždňa v nasledujúcom týždni (alebo 5 týždňov dopredu v prípade zobrazenia podľa mesiacov). PAGE DOWN
Presunie plánovanú činnosť nahor, nadol, doľava alebo doprava. ALT+ŠÍPKA NAHOR, NADOL, DOĽAVA alebo DOPRAVA
Zmení dĺžku vybratého časového úseku. SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA, DOPRAVA, NAHOR alebo NADOL, alebo SHIFT+HOME alebo END

ZobraziťTabuľka dátumov

Činnosť Stlačte kláves
Prejde na prvý deň aktuálneho týždňa. ALT+HOME
Prejde na posledný deň aktuálneho týždňa. ALT+END
Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NAHOR
Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni. ALT+ŠÍPKA NADOL
Prejde na prvý deň mesiaca. ALT+PAGE UP
Prejde na posledný deň mesiaca. ALT+PAGE DOWN

ZobraziťZobrazenia kariet s adresami

ZobraziťVšeobecné použitie

Činnosť Stlačte kláves
Vyberie konkrétnu kartu v zozname. Napíšte niekoľko písmen názvu, pod ktorým je karta zaznamenaná, alebo názvu poľa, podľa ktorého sa zoraďuje.
Vyberie predchádzajúcu kartu. ŠÍPKA NAHOR
Vyberie nasledujúcu kartu. ŠÍPKA NADOL
Vyberie prvú kartu v zozname. HOME
Vyberie poslednú kartu v zozname. END
Vyberie prvú kartu na aktuálnej strane. PAGE UP
Vyberie prvú kartu na nasledujúcej strane. PAGE DOWN
Vyberie najbližšiu kartu v nasledujúcom stĺpci. ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie najbližšiu kartu v predchádzajúcom stĺpci. ŠÍPKA DOĽAVA
Vyberie alebo zruší výber aktívnej karty. CTRL+MEDZERNÍK
Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu a zruší výber kariet za prvou kartou výberu. SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Rozšíri výber na nasledujúcu kartu a zruší výber kariet pred prvou kartou výberu. SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Rozšíri výber na nasledujúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu. CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Rozšíri výber po prvú kartu v zozname. SHIFT+HOME
Rozšíri výber po poslednú kartu v zozname. SHIFT+END
Rozšíri výber po prvú kartu na predchádzajúcej strane. SHIFT+PAGE UP
Rozšíri výber po poslednú kartu na poslednej strane. SHIFT+PAGE DOWN

ZobraziťPresun medzi kartami bez zmeny výberu

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybratá karta. Kartu vyberiete kliknutím na hlavičku karty.

Činnosť Stlačte kláves
Prejde na nasledujúcu kartu. CTRL+ŠÍPKA NADOL
Prejde na predchádzajúcu kartu. CTRL+ŠÍPKA NAHOR
Prejde na prvú kartu v zozname. CTRL+HOME
Prejde na poslednú kartu v zozname. CTRL+END
Prejde na prvú kartu na predchádzajúcej strane. CTRL+PAGE UP
Prejde na prvú kartu na nasledujúcej strane. CTRL+PAGE DOWN
Prejde na najbližšiu kartu v predchádzajúcom stĺpci. CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA
Prejde na najbližšiu kartu v nasledujúcom stĺpci. CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA
Prejde na pole na aktívnej karte. F2

ZobraziťPresun medzi poľami na karte

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň alebo stlačte kláves F2.

Činnosť Stlačte kláves
Prejde na nasledujúce pole. Ak sa nachádzate na poslednom poli na karte, prejde na prvé pole na nasledujúcej karte. TAB
Prejde na predchádzajúce pole. Ak sa nachádzate na prvom poli na karte, prejde na posledné pole na predchádzajúcej karte. SHIFT+TAB
Prejde na nasledujúce pole, alebo pridá riadok do poľa s viacerými riadkami. ENTER
Prejde na predchádzajúce pole, pričom aktívna karta sa nezruší. SHIFT+ENTER
Zobrazí kurzor v aktívnom poli, aby bolo možné upraviť text. F2

ZobraziťPresun medzi znakmi v poli

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň alebo stlačte kláves F2.

Činnosť Stlačte kláves
Pridá riadok do poľa s viacerými riadkami. ENTER
Prejde na začiatok riadka. HOME
Prejde na koniec riadka. END
Prejde na začiatok poľa s viacerými riadkami. PAGE UP
Prejde na koniec poľa s viacerými riadkami. PAGE DOWN
Prejde na predchádzajúci riadok v poli s viacerými riadkami. ŠÍPKA NAHOR
Prejde na nasledujúci riadok v poli s viacerými riadkami. ŠÍPKA NADOL
Prejde na predchádzajúci znak v poli. ŠÍPKA DOĽAVA
Prejde na nasledujúci znak v poli. ŠÍPKA DOPRAVA

ZobraziťZobrazenie časovej osi (Úlohy alebo Denník)

ZobraziťAk je vybratá položka

Činnosť Stlačte kláves
Vyberie predchádzajúcu položku. ŠÍPKA DOĽAVA
Vyberie nasledujúcu položku. ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie niekoľko susediacich položiek. SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA alebo SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Vyberie niekoľko nesusediacich položiek. CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA+MEDZERNÍK alebo CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA+MEDZERNÍK
Otvorí vybraté položky. ENTER
Zobrazí položky o stranu vyššie. PAGE UP
Zobrazí položky o stranu nižšie. PAGE DOWN
Vyberie prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine. HOME
Vyberie poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine. END
Zobrazí, ale nevyberie, prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine. CTRL+HOME
Zobrazí, ale nevyberie, poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine. CTRL+END

ZobraziťAk je vybratá skupina

Činnosť Stlačte kláves
Rozbalí skupinu. ENTER alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Zbalí skupinu. ENTER alebo ŠÍPKA DOĽAVA
Vyberie predchádzajúcu skupinu. ŠÍPKA NAHOR
Vyberie ďalšiu skupinu. ŠÍPKA NADOL
Vyberie prvú skupinu na časovej osi. HOME
Vyberie poslednú skupinu na časovej osi. END
Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku napravo. ŠÍPKA DOPRAVA

ZobraziťAk je vybratá jednotka času na časovej mierke pre dni

Činnosť Stlačte kláves
Presunie sa späť v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi. ŠÍPKA DOĽAVA
Presunie sa dopredu v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi. ŠÍPKA DOPRAVA
Ak je vybratá časová mierka na nižšej úrovni, vyberie časovú mierku na vyššej úrovni. SHIFT+TAB
Ak je vybratá časová mierka na vyššej úrovni, vyberie časovú mierku na nižšej úrovni. TAB
Ak je vybratá časová mierka na nižšej úrovni, vyberie prvú položku alebo prvú skupinu na obrazovke, ak sú položky zoskupené. TAB
 
 
Platí pre:
Outlook 2003