Importovanie kontaktov

Do programu Outlook je možné importovať kontakty z iných aplikácií alebo z exportovaných kontaktov programu Outlook. Predpokladom na postupovanie podľa týchto pokynov je, že ste už exportovali kontakty z inej aplikácie, napríklad z webového klienta, hárka programu Excel alebo databázovej aplikácie.

 Poznámka.    Informácie o exportovaní kontaktov nájdete v téme Export kontaktov.

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. Kliknite na položku Otvoriť.
 3. Kliknite na položku Importovať .
 4. Vyberte položku Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej .
 5. V časti Vyberte typ súboru, z ktorého chcete importovať kliknite na typ súboru, z ktorého sa má importovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Najčastejšie využívanou možnosťou je typ Hodnoty oddelené čiarkou (systém Windows), inak nazývaný aj súbor CSV. Ak importujete kontakty exportované z programu Outlook do údajového súboru programu Outlook (.pst), vyberte možnosť Údajový súbor programu Outlook (.pst).

 1. V časti Súbor na import kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyberte súbor, ktorý chcete importovať a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V dialógovom okne Import súboru vyberte v časti Možnosti niektorú z nasledujúcich možností:
 • Duplikáty nahrádzať importovanými položkami.    Ak niektorý kontakt programu Outlook už existuje, nahradí sa importovanými informáciami o danom kontakte.
 • Povoliť vytváranie duplikátov    Ak niektorý kontakt programu Outlook už existuje, importovaný kontakt sa vytvorí ako druhý kontakt.
 • Duplikáty neimportovať    Ak niektorý kontakt programu Outlook už existuje, informácie o kontakte určenom na importovanie sa neimportujú.
 1. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 2. V dialógovom okne Import súboru kliknite v časti Vyberte cieľový priečinok na priečinok pre importované kontakty a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Pokiaľ nemáte viaceré kontá alebo viaceré priečinky kontaktov v jednom konte je zvyčajným cieľovým priečinkom priečinok Kontakty.

 1. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Outlook 2010