Klávesové skratky pre program OneNote 2010

Tento článok Pomocníka opisuje klávesové skratky pre bežné úlohy v programe Microsoft OneNote 2010. Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na rozloženie klávesov na americkej klávesnici. Pri iných rozloženiach klávesnice nemusia klávesy presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú klávesy oddelené znamienkom plus (+). Pri skratkách, v ktorých musíte stlačiť jednu klávesnicu a následne hneď ďalšiu klávesnicu, sú tieto klávesnice oddelené čiarkou  (,) .

 Poznámka.   Je možné, že si neprezeráte najnovšiu verziu tohto článku. Ak sa v stavovom riadku v spodnej časti tohto okna zobrazuje položka Offline, pripojte počítač na Internet, v zobrazovači Pomocníka kliknite na tlačidlo Offline a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobraziť obsah z lokality Office.com. Môžete tiež navštíviť lokalitu Office.com a vyhľadať stránku Pomocník a postupy pre program Microsoft OneNote 2010, ktorá obsahuje najnovšiu dokumentáciu.

Skratky


Zapisovanie a formátovanie poznámok

Zadávanie a úpravy poznámok

Požadovaná akcia Stlačte
Otvorenie nového okna programu OneNote. CTRL+M
Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky. Klávesy CTRL+SHIFT+M
Ukotvenie okna programu OneNote. Klávesy CTRL+ALT+D
Návrať poslednej akcie. Klávesy CTRL+Z
Zopakovanie poslednej akcie. Klávesy CTRL+Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

 Poznámka.   Opakovaným stláčaním klávesov CTRL+A zväčšíte rozsah výberu.

Klávesy CTRL+A
Vystrihnutie vybratého textu alebo položky. Klávesy CTRL+X
Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky. Klávesy CTRL+C
Prilepenie obsahu Schránky. Klávesy CTRL+V
Prechod na začiatok riadka. Kláves HOME
Prechod na koniec riadka. Kláves END
Posun o jeden znak doľava. ŠÍPKA DOĽAVA
Posun o jeden znak doprava. ŠÍPKA DOPRAVA
Posun o jedno slovo doľava. CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA
Posun o jedno slovo doprava. CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA
Odstránenie jedného znaku doľava. Kláves BACKSPACE
Odstránenie jedného znaku doprava. Kláves DELETE
Odstránenie jedného slova doľava. Klávesy CTRL+BACKSPACE
Odstránenie jedného slova doprava. Klávesy CTRL+DELETE
Vsunutie zlomu riadku bez začiatku nového odseku. Klávesy SHIFT+ENTER
Skontroluje pravopis. Kláves F7
Otvoriť synonymický slovník pre aktuálne vybraté slovo. Klávesy SHIFT+F7
Zobrazenie kontextovej ponuky pre akúkoľvek poznámku, lištu alebo akýkoľvek iný predmet aktuálneho zamerania. Klávesy SHIFT+F10
Vykonajte akciu navrhovanú na Informačnej lište, ak sa zobrazí na hornej časti stránky. Klávesy CTRL+SHIFT+W

Formátovanie poznámok

Požadovaná akcia Stlačte
Zvýraznite vybraný text žltou farbou. Klávesy CTRL+SHIFT+H
alebo CTRL+ALT+H
Vloženie hypertextového prepojenia. Klávesy CTRL+K
Kopírovanie formátovania vybraného textu (Kopírovať formát). Klávesy CTRL+SHIFT+C
Prilepenie formátovania na vybraný text (Kopírovať formát). Klávesy CTRL+SHIFT+V

Otvorenie hypertextového prepojenia.

 Poznámka.   Kurzor musí byť umiestnený v texte formátovaného hypertextového prepojenia.

Kláves ENTER
Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma vo vybranom texte. Klávesy CTRL+B
Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy vo vybranom texte. Klávesy CTRL+I
Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu. Klávesy CTRL+U
Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vybratého textu. Kláves CTRL+SPOJOVNÍK
Použitie alebo odstránenie horného indexu pre vybratý text. Klávesy CTRL+SHIFT+=
Použitie alebo odstránenie dolného indexu pre vybratý text. Klávesy CTRL+=
Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku. Klávesy CTRL+BODKA
Použitie alebo odstránenie číslovaného zoznamu pre vybratý odsek. Kláevsy CTRL+LOMKA
Použitie štýlu Nadpisu 1 v aktuálnej poznámke. Klávesy CTRL+ALT+1
Použitie štýly Nadpisu 2 v aktuálnej poznámke. Klávesy CTRL+ALT+2
Použitie štýlu Nadpisu 3 v aktuálnej poznámke. Klávesy CTRL+ALT+3
Použitie štýly Nadpisu 4 v aktuálnej poznámke. Klávesy CTRL+ALT+4
Použitie štýlu Nadpisu 5 v aktuálnej poznámke. Klávesy CTRL+ALT+5
Použitie štýly Nadpisu 6 v aktuálnej poznámke. Klávesy CTRL+ALT+6
Použitie štýlu Normálny v aktuálnej poznámke. Klávesy CTRL+SHIFT+N
Odsadenie odseku zľava. ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Odstránenie odsadenia odseku vľavo. ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Zarovnanie vybratého odseku doprava. Klávesy CTRL+R
Zarovnanie vybratého odseku doľava. Klávesy CTRL+L
Zväčšenie veľkosť písma vybraného textu. Klávesy CTRL+SHIFT+>
Zmenšenie veľkosti písma vybraného textu. Klávesy CTRL+SHIFT+<
Vymazanie celého formátovania použitého vo vybranom texte. Klávesy CTRL+SHIFT+N
Zobrazenie alebo skrytie čiar na aktuálnej stránke. Klávesy CTRL+SHIFT+R

Pridanie položiek na stranu

Požadovaná akcia Stlačte
Vloženie dokumentu alebo súboru na aktuálnu stranu. Klávesy ALT+N, F
Vloženie dokumentu alebo súboru ako výtlačku na aktuálnu stranu. Klávesy ALT+N, O
Zobrazenie alebo skrytie tlači dokumentov na aktuálne stránke (pri spustení programu OneNote v režime s vysokým kontrastom). Klávesy ALT+SHIFT+P
Vloženie obrázka zo súboru. Klávesy ALT+N, P
Vloženie obrázka zo skenera alebo fotoaparátu. Klávesy ALT+N, S

Vloženie obrazovkovej spinky.

 Poznámka.   Ikona programu OneNote v oblasti oznámení, ktorá sa nachádza úplne vpravo na paneli úloh systému Windows, musí byť aktívna.

Kláves s logom systému Windows+S
Vloženie aktuálneho dátumu. Klávesy ALT+SHIFT+D
Vloženie aktuálneho dátumu a času. Klávesy ALT+SHIFT+F
Vloženie aktuálneho času. Klávesy ALT+SHIFT+T
Vloženie zlomu riadka. Klávesy SHIFT+ENTER
Začatie matematickej rovnice alebo konverzia vybraného textu na matematickú rovnicu. Klávesy ALT+=
Vytvorenie tabuľky pridaním druhého stĺpca k už zadanému textu. Kláves TAB
Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom. Kláves TAB

Vytvorenie ďalšiho riadku v záverečnej bunke tabuľky.

 Poznámka.   Ak chcete dokončiť tabuľku, stlačte klávesnicu ENTER druhý krát.

Kláves ENTER
Vytvorenie riadku pod aktuálnym riadkom v tabuľke. Klávesy CTRL+ENTER
Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky. Klávesy ALT+ENTER
Vytvorenie stĺpca na pravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke. Klávesy CTRL+ALT+R
Vytvorenie stĺpca napraco od aktuálneho stĺpca v tabuľke. Klávesy CTRL+ALT+E
Vytvorenie riadku nad aktuálnym riadkom v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka). Kláves ENTER
Vymazanie aktuálne prázdneho riadku v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka). Kláves DEL (stlačte dvakrát)

Výber poznámok a objektov

Požadovaná akcia Stlačte

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

 Poznámka.   Opakovaným stláčaním klávesov CTRL+A zväčšíte rozsah výberu.

Kláves CTRL+A
Výber na konci riadku. Kláves SHIFT+END
Výber celého riadku (keď je kurzor na začiatku riadka). Kláves SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Prejdenie na záhlavie strany a výber. Klávesy CTRL+SHIFT+T
Zrušenie vybratého prehľadu alebo strany. Kláves ESC
Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov hore. ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Presununie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov dole. ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Presnutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vľavo (zmenšenie odsadenia). ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA
Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vpravo (zväčšenie odsadenia). ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA
Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov. CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK
Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu. Kláves DELETE
Prechod na začiatok riadka. Kláves HOME
Prechod na koniec riadka. Kláves END
Posun o jeden znak doľava. ŠÍPKA DOĽAVA
Posun o jeden znak doprava. ŠÍPKA DOPRAVA
Návrat na poslednú zobrazenú stranu. ALT+ŠÍPKA DOĽAVA
Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu. ALT+ŠÍPKA DOPRAVA
Začatie prehrávania vybranej zvukovej alebo obrazovej nahrávky. Klávesy CTRL+ALT+P
Začatie prehrávania vybranej zvukovej alebo obrazovej nahrávky. Klávesy CTRL+ALT+S
Previnutie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd. Klávesy CTRL+ALT+Y
Rýchle pretočenie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd. Klávesy CTRL+ALT+U

Označenie poznámok

Požadovaná akcia Stlačte
Použitie, označenie alebo vymazanie značky Úlohy. Klávesy CTRL+1
Použitie alebo vymazanie značky Dôležité. Klávesy CTRL+2
Použitie alebo vymazanie značky Otázka. Klávesy CTRL+3
Použitie alebo vymazanie značky Zapamätať na neskoršie použitie. Klávesy CTRL+4
Použitie alebo vymazanie značky Definícia. Klávesy CTRL+5
Použitie alebo vymazanie vlastnej značky. Klávesy CTRL+6
Použitie alebo vymazanie vlastnej značky. CTRL7
Použitie alebo vymazanie vlastnej značky. Kláves CTRL+8
Použitie alebo vymazanie vlastnej značky. Kláves CTRL+9
Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach. Kláves CTRL+0

Používanie prehľadov

Požadovaná akcia Stlačte
Zobrazenie úrovne 1. Klávesy ALT+SHIFT+1
Rozbalenie na úroveň 2. Klávesy ALT+SHIFT+2
Rozbalenie na úroveň 3. Klávesy ALT+SHIFT+3
Rozbalenie na úroveň 4. Klávesy ALT+SHIFT+4
Rozbalenie na úroveň 5. Klávesy ALT+SHIFT+5
Rozbalenie na úroveň 6. Klávesy ALT+SHIFT+6
Rozbalenie na úroveň 7. Klávesy ALT+SHIFT+7
Rozbalenie na úroveň 8. Klávesy ALT+SHIFT+8
Rozbalenie na úroveň 9. Klávesy ALT+SHIFT+9
Rozbalenie všetkých úrovní. Klávesy ALT+SHIFT+0
Zväčšenie zarážky o jednu úroveň. Kláves TAB
Zmenšenie zarážky o jednu úroveň. Klávesy SHIFT+TAB
Rozbalenie zbaleného prehľadu. ALT+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS
Zbalenie rozbaleného prehľadu. ALT+SHIFT+ZNAMIENKO MÍNUS

Zadanie jazykového nastavenia

 Poznámka.   Aby ste zmenili nasmerovanie písma pre vaše poznámky, musíte najsklr umožniť pravo-ľavé jazyky v nístroji Jazykové nastavenie balíka Microsoft Office 2010 .

Požadovaná akcia Stlačte
Nastavenie smeru zápisu zľava doprava. Klávesy CTRL+LEFT SHIFT
Nastavenie smeru zápisu sprava doľava. Klávesy CTRL+ŠÍPKA VPRAVO
Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava. Kláves TAB
Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava. Klávesy SHIFT+TAB

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Organizovanie a správa poznámkového bloku

Práca so stranami a okrajovými poznámkami

Požadovaná akcia Stlačte
Zapnutie alebo vypnutie celostranového zobrazenia. Kláves F11
Otvorenie nového okna programu OneNote. Klávesy CTRL+M
Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky. Klávesy CTRL+SHIFT+M
Rozbalenie alebo zbalenie líšt skupiny strán. Klávesy CTRL+SHIFT+*
Vytlačenie aktuálnej strany. Klávesy CTRL+P
Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie. Klávesy CTRL+N
Rozšírenie lišty stránky. Klávesy CTRL+SHIFT+[
Zmenšenie šírky lišty stránky. Klávesy CTRL+SHIFT+]
Vytvorenie novej stránky pod aktuálnou lištou stránky na rovnakej úrovni. Klávesy CTRL+ALT+N
Zmenšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany. Klávesy CTRL+ALT+[
Zväčšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany. Klávesy CTRL+ALT+]
Vytvorenie novej podstránky pod aktuálnou stranou. Klávesy CTRL+SHIFT+ALT+N

Vyberie všetky položky.

 Poznámka.   Opakovaným stláčaním klávesov CTRL+A zväčšíte rozsah výberu.

Klávesy CTRL+A
Výber aktuálnej strany. Klávesy CTRL+SHIFT+A
Ak je vybraná strana časťou skupiny, stlačte klávesy CTRL+A a vyberte všetky strany skupiny.
Posun vybratej karty strany nahor. Klávesy ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR
Posun vybratej karty strany nadol. Klávesy ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL
Presunutie kurzora do názvu strany. Klávesy CTRL+SHIFT+T
Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán. Klávesy ALT+PAGE UP
Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán. Klávesy ALT+PAGE DOWN
Posun nahor na aktuálnej strane. Kláves PAGE UP
Posun nadol na aktuálnej strane. Kláves PAGE DOWN
Presun na začiatok aktuálnej strany. Klávesy CTRL+HOME
Presun na koniec aktuálnej strany. Klávesy CTRL+END
Prechod na nasledujúci odsek. Klávesy CTRL+ŠÍPKA NADOL
Prechod na predchádzajúci odsek. Klávesy CTRL+ŠÍPKA NAHOR
Posun kurzora nahor na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nahor. Klávesy CTRL+ALT+ŠÍPKA NAHOR
Posun kurzora nadol na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nadol. Klávesy CTRL+ALT+ŠÍPKA NADOL
Posun kurzora doľava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doľava. Klávesy CTRL+ALT+ŠÍPKA DOĽAVA
Posun kurzora doprava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doprava. Klávesy CTRL+ALT+ŠÍPKA DOPRAVA
Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner. Klávesy ALT+ŠÍPKA NADOL
Presun na začiatok riadka. Kláves HOME
Presun na koniec riadka. Kláves END
Posun o jeden znak doľava. ŠÍPKA DOĽAVA
Posun o jeden znak doprava. ŠÍPKA DOPRAVA
Návrat na poslednú zobrazenú stranu. ALT+ŠÍPKA DOĽAVA
Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu. ALT+ŠÍPKA DOPRAVA
Priblíženie. ALT+CTRL+ZNAMIENKO PLUS (na numerickej klávesnici)
–ALEBO–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS
Vzdialenie. ALT+CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS (na numerickej klávesnici)
–ALEBO–
ALT+CTRL+SHIFT+SPOJOVNÍK

Uloženie zmien.

 Poznámka.   Ak je program OneNote spustený, poznámky sa automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie nie je potrebné.

Klávesy CTRL+S

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Požadovaná akcia Stlačte
Vytvorenie novej sekcie. Kláves CTRL+T
Otvorenie poznámkového bloku. Kláves CTRL+O
Otvorenie sekcie. Klávesy CTRL+ALT+SHIFT+O
Prechod na nasledujúcu sekciu. Kláves CTRL+TAB
Prechod na predchádzajúcu sekciu. Kláves CTRL+SHIFT+TAB
Prechod na nasledujúcu stranu sekcie. Kláves CTRL+PAGE DOWN
Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie. Kláves CTRL+PAGE UP
Prechod na prvú stranu sekcie. Klávesy ALT+HOME
Prechod na poslednú stranu sekcie. Klávesy ALT+END
Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán. Klávesy ALT+PAGE UP
Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán. Klávesy ALT+PAGE DOWN
Presun alebo kopírovanie aktuálnej strany. Klávesy CTRL+ALT+M
Zaostrenie na karty aktuálnej strany. Klávesy CTRL+ALT+G
Výber karty aktuálnej strany. Klávesy CTRL+SHFT+A
Zaostrenie na kartu aktuálnej sekcie. Klávesy CTRL+SHIFT+G
Presun aktuálnej sekcie. Klávesy CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M
Prepnutie na iný poznámkový blok na Navigačnom paneli. CTRL+G, potom stlačte kláves ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR a vyberte iný poznámkový blok, a potom stlačte kláves ENTER

Prehľadávanie poznámok

Požadovaná akcia Stlačte
Posun kurzora na pole Vyhľadávanie a vyhľadajte viaceré poznámkové bloky Klávesy CTRL+E
Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov si prezrite ukážku ďalšieho výsledku. ŠÍPKA NADOL
Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov choďte na vybraté výsledky a nepripomínajte Prehľadávanie. Kláves ENTER
Zmena rozsahu hľadania. Klávesy CTRL+E, TAB, SPACE
Otvorte tablu výsledkov prehľadávania. ALT+O po prehľadávaní

Prehľadávanie len aktuálnej strany.

 Poznámka.   Môžete prepnúť medzi vyhľadávaním všade a vzhľadávaním len na aktuálnej stane kedykoľvek stlačením kombinácie klávesov CRTL+E alebo CTRL+F.

Klávesy CTRL+F
Počas vyhľadávania na aktuálnej stránke sa posuňte k nasledujúcemu výsledku. ENTER alebo F3
Počas vyhľadávania na aktuálnej strane sa posuňte k predchádzajúcemu výsledku. Klávesy SHFT+F3
Preskočenie vyhľadávania a návrat na stránu. Kláves ESC

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zdieľanie poznámok

Zdieľanie poznámok s inými osobami

Požadovaná akcia Stlačte
Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe. Klávesy CTRL+SHIFT+E

Zdieľanie poznámok s inými programami

Požadovaná akcia Stlačte
Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe. Klávesy CTRL+SHIFT+E
Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Dnes v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky. Klávesy CTRL+SHIFT+1
Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Zajtra v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky. Klávesy CTRL+SHIFT+2
Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Tento týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky. Klávesy CTRL+SHIFT+3
Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Budúci týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky. Klávesy CTRL+SHIFT+4
Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Bez dátumu v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky. Klávesy CTRL+SHIFT+5
Otvorenie vybratej úlohy programu Outlook. Klávesy CTRL+SHIFT+K
Označenie vybratej úlohy programu Outlook ako dokončenej. Klávesy CTRL+SHIFT+9
Odstránenie vybratej úlohy programu Outlook. Klávesy CTRL+SHIFT+0
Synchronizácia zmien v aktuálnom zdieľanom poznámkovom bloku. Klávesy SHIFT+F9
Synchronizácia zmien vo všetkých zdieľaných poznámkových blokoch. Kláves F9
Označenie aktuálnej strany ako Neprečítanej. Klávesy CTRL+Q

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Ochrana poznámok

Zabezpečenie sekcií heslom

Požadovaná akcia Stlačte
Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom. Klávesy CTRL+ALT+L

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
OneNote 2010