Úvodné informácie o zoznamoch

Zoznam je kolekcia údajov, ktorú môžete zdieľať s členmi tímu a ďalšími používateľmi lokality. Pomocou zoznamu môžete napríklad vytvoriť prezenčnú listinu pre určitú udalosť alebo sledovať udalosti tímu v kalendári. Môžete použiť viacero pripravených zoznamov a šablón zoznamov, ktoré predstavujú vhodný spôsob, ako začať s usporiadaním položiek zoznamu. Spôsob usporiadania zoznamov závisí od potrieb vašej skupiny a od toho, aký spôsob ukladania a vyhľadávania informácií uprednostňujete. Nasledujúci článok poskytuje prehľad funkcií zoznamov, všeobecne popisuje úlohy, ktoré možno vykonávať pomocou zoznamov, a poskytuje zoznam ďalších krokov, ktoré možno vykonávať so zoznamami.

Obsah článku


Prehľad zoznamov

Lokalita SharePoint zvyčajne zahŕňa množstvo predvolených zoznamov vrátane zoznamov prepojení, oznamov, kontaktov, sledovania problémov, prieskumov a úloh, ktoré môžete použiť ako základ pre tímovú spoluprácu alebo v obchodnom riešení. V mnohých prípadoch poskytujú tieto predvolené zoznamy rýchle a efektívne riešenia s malými alebo žiadnymi úpravami. Môžete napríklad používať nasledujúce zoznamy:

 • prieskumy, ktoré zahŕňajú podmienené vetvenie a zlomy strán, na vyhodnocovanie spokojnosti zamestnancov a zákazníkov,
 • sledovanie problémov s tvorbou verzií a ukladaním histórie verzií na hlbšiu analýzu projektov a bežných pracovných úloh pracovných skupín.

Zoznamy sú bohaté a flexibilné a obsahujú množstvo vstavaných funkcií, ktoré umožňujú robustný spôsob ukladania, zdieľania a práce s údajmi. Môžete vykonávať nasledujúce úlohy:

 • Vytvoriť zoznam s rôznymi stĺpcami vrátane stĺpcov Text, Číslo, Výber, Mena, Dátum a čas, Vyhľadávanie, Áno/Nie a Vypočítavané. K položke zoznamu môžete tiež priložiť viacero súborov a poskytnúť tak ďalšie podrobnosti, napríklad hárky s podpornými číslami alebo dokument s doplňujúcimi informáciami.
 • Vytvárať zobrazenia zoznamu na usporiadanie, zoradenie a filtrovanie údajov rôznymi a špecifickými spôsobmi, meniť metaúdaje, ako je napríklad pridanie a odstránenie stĺpcov a úprava pravidiel overovania, a používať zoznamy konzistentne na viacerých lokalitách s typmi obsahu, stĺpcami lokality a šablónami. Na domovskej stránke môžete napríklad zobraziť iba aktuálne udalosti z kalendára a na inej stránke vytvoriť vizuálne zobrazenie podobné nástennému kalendáru.
 • Vytvárať vzťahy medzi zoznamami použitím kombinácie jedinečných stĺpcov, vyhľadávacích stĺpcov a vynútenia vzťahu (kaskádové a obmedzené odstránenie). Všetky tieto prvky rozširujú možnosti pri vytváraní prepracovanejších obchodných riešení a pomáhajú zachovať integritu údajov.
 • Vytvárať vlastné zoznamy, zobrazovať údaje vo webových častiach a na stránkach webových častí a importovať, exportovať a prepájať zoznamy s údajmi z iných programov, ako sú napríklad programy Microsoft Office Excel a Office Access.
 • Sledovať verzie a podrobnú históriu, požadovať schválenie na úpravu údajov, používať zabezpečenie na úrovni položiek a zabezpečenie priečinkov, vracať súbory do projektu a brať si ich k sebe a automaticky dostávať informácie o zmenách prostredníctvom upozornení a informačných kanálov RSS.
 • Usporiadať obsah jedného zoznamu do priečinkov s cieľom pohodlnejšej práce a vyššieho výkonu a vo všeobecnosti zvýšiť výkon rozsiahlych zoznamov prostredníctvom indexovania.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Spôsoby práce so zoznamami

Nižšie je uvedených niekoľko spôsobov práce so zoznamami, ktoré vám pomôžu pri spravovaní informácií skupiny.

Sledovanie verzií a podrobnej histórie    Verzie položiek zoznamu je možné sledovať, takže môžete vidieť, ktoré položky sa menili v jednotlivých verziách a kto zmeny položiek vykonal. Ak sa v novšej verzii vyskytnú chyby, je možné obnoviť predchádzajúcu verziu položky. Sledovanie histórie zoznamu je dôležité najmä vtedy, ak organizácia potrebuje monitorovať zoznam v priebehu jeho vývoja.

Požadovanie schválenia    Môžete stanoviť, aby na zobrazenie určitej položky zoznamu bolo potrebné schválenie. Položky zotrvávajú v stave čakania, kým ich neschváli alebo nezamietne používateľ, ktorý má na to povolenie. Môžete tiež určiť, ktoré skupiny používateľov môžu položku zoznamu zobraziť ešte pred jej schválením.

Prispôsobenie povolení    Môžete určiť, či budú mať účastníci zoznamu možnosť čítať a upravovať iba položky, ktoré sami vytvorili, alebo všetky položky zoznamu. Osoby s povolením spravovať zoznamy môžu čítať a upravovať všetky položky zoznamu. Pre jednotlivé položky zoznamu je tiež možné použiť špecifické úrovne povolení, napríklad ak položka obsahuje dôverné informácie.

Vytváranie a správa zobrazení    Skupina môže vytvoriť rôzne zobrazenia rovnakého zoznamu. Obsah zoznamu sa v skutočnosti nezmení, ale položky budú usporiadané alebo filtrované podľa potreby tak, aby bolo možné vyhľadať najdôležitejšie alebo najzaujímavejšie informácie.

Aktualizovanie zoznamov    Bez ohľadu na to, aký typ zoznamu aktualizujete, je proces pridávania, úpravy a odstraňovania položiek zoznamu podobný. Položku možno do zoznamu pridať alebo upraviť dvomi spôsobmi:

 • pomocou formulára (predvolený spôsob),
 • vnorením, teda pridaním položky priamo na stránku zoznamu.

Vnorené úpravy v zozname musí povoliť vlastník zoznamu alebo iný používateľ s povolením na návrh. Vnorené úpravy sú nastavením zobrazenia (na stránke Upraviť zobrazenie začiarknite políčko Povoliť riadkové úpravy v časti Riadkové úpravy), a nie nastavením zoznamu.

Ak je zoznam nastavený na sledovanie verzií, po každej úprave položky zoznamu sa vytvorí nová verzia položky zoznamu. Históriu zmien položky zoznamu môžete zobraziť a obnoviť predchádzajúcu verziu položky, ak v novšej verzii urobíte chybu.

Používanie vzorcov a vypočítaných hodnôt    Vzorce a vypočítané hodnoty možno použiť na dynamické generovanie informácií v stĺpcoch zoznamu. Operácie môžu zahŕňať informácie z iných stĺpcov zoznamu, ako aj systémové funkcie, ako je napríklad funkcia [today] na označenie aktuálneho dátumu. Môžete napríklad určiť, že predvolený termín splnenia bude sedem dní od aktuálneho dátumu.

Prijímanie informácií o zmenách    V zoznamoch a zobrazeniach možno používať technológiu RSS, takže členovia pracovnej skupiny môžu automaticky prijímať aktualizácie. Technológia RSS umožňuje prijímanie a zobrazovanie aktualizácií alebo informačných kanálov RSS o novinkách a informáciách na jednom mieste. Je možné vytvoriť aj e-mailové upozornenia, ktoré budú upozorňovať na zmeny zoznamu alebo pridanie nových položiek. Upozornenia predstavujú pohodlný spôsob na sledovanie dôležitých zmien.

Vytvorenie vzťahov zoznamov    Ak chcete vytvoriť vzťah medzi dvomi zoznamami, v zdrojovom zozname vytvoríte vyhľadávací stĺpec, ktorý načítava (alebo „vyhľadáva“) jednu alebo viaceré hodnoty z cieľového zoznamu, ak sa dané hodnoty zhodujú s hodnotou vo vyhľadávacom stĺpci v zdrojovom zozname. V prípade potreby môžete pokračovať pridaním ďalších stĺpcov z cieľového zoznamu do zdrojového zoznamu. Keď vytvoríte vyhľadávací stĺpec, môžete tiež vynútiť správanie vzťahov nastavením možnosti kaskádového alebo obmedzeného odstránenia, ktoré pomáha zachovať platnosť údajov a zabrániť vzniku nekonzistencií, ktoré môžu neskôr spôsobovať problémy.

Zdieľanie informácií v zoznamoch s databázovým programom    Ak máte nainštalovaný databázový program, ako je napríklad program Microsoft Office Access 2010, môžete exportovať a importovať údaje lokality alebo prepojiť tabuľku z databázy so zoznamom. Pri práci s údajmi zoznamu v databáze programu Access môžete tiež vytvárať dotazy, formuláre a zostavy.

Konzistentné používanie zoznamov na lokalitách    Ak skupina pracuje s viacerými typmi zoznamov, môžete zvýšiť konzistentnosť rôznych zoznamov pomocou typov obsahu, stĺpcov lokality alebo šablón. Tieto funkcie vám umožňujú účinným spôsobom opätovne použiť nastavenie a štruktúry zoznamu. Môžete napríklad vytvoriť typ obsahu pre problémy služieb zákazníkom, ktorý určuje konkrétne stĺpce (napríklad kontakt zákazníka) a obchodné procesy pre typ obsahu. Ďalším príkladom je vytvorenie stĺpca lokality pre názvy oddelení, ktorý obsahuje rozbaľovací zoznam oddelení. Stĺpec môžete opätovne používať vo viacerých zoznamoch na zaistenie konzistentného zobrazovania názvov a mien vo všetkých zoznamoch.

Práca s položkami zoznamu v e-mailovom programe    Ak máte e-mailový program kompatibilný s technológiami SharePoint, môžete v ňom pracovať s dôležitými informáciami zo zoznamu. Napríklad v programe Microsoft Office Outlook 2010 môžete zobraziť a aktualizovať úlohy, kontakty a diskusné panely na svojej lokalite.

Nastavenie zamerania obsahu    Ak pre zoznam povolíte zameranie na určité cieľové skupiny, môžete položky v zozname nastaviť tak, aby sa zobrazovali iba používateľom, ktorí sú členmi určitých skupín alebo cieľových skupín lokality SharePoint a služby Active Directory. Túto úlohu možno dosiahnuť pomocou webových častí, ako je napríklad webová časť Dotaz na obsah, ktorá používa zameranie na cieľové skupiny na filtrovanie zoznamu na základe členstva používateľa v skupine. Položky v zozname je možné povoliť pre konkrétnu cieľovú skupinu až po nastavení samotného zoznamu so stĺpcom Zameranie na cieľovú skupinu.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Typy zoznamov

Typ používaného zoznamu závisí od druhu zdieľaných informácií.

Oznamy    Zoznam oznamov sa používa na zdieľanie noviniek a stavu a na poskytovanie pripomenutí. Oznamy podporujú vylepšené formátovanie s obrázkami, hypertextovými prepojeniami a formátovaným textom.

Kontakty    Zoznam kontaktov sa používa na uchovávanie informácií o osobách alebo skupinách, s ktorými pracujete. Ak používate e-mailový program alebo program na správu kontaktov, ktorý je kompatibilný s technológiami SharePoint, môžete v ňom zobrazovať a aktualizovať kontakty na lokalite SharePoint. Pomocou e-mailového programu kompatibilného s technológiami SharePoint, ako je napríklad program Outlook 2010, môžete napríklad aktualizovať zoznam všetkých dodávateľov organizácie. Zoznam kontaktov v skutočnosti nespravuje členov lokality, ale možno ho použiť na uchovávanie a zdieľanie kontaktov organizácie, ako je napríklad zoznam dodávateľov.

Diskusné panely    Diskusné panely poskytujú centrálne miesto na zaznamenávanie a uchovávanie tímových diskusií, ktoré je podobné formátu diskusných skupín. Ak správca povolil v zoznamoch na lokalite prijímanie e-mailových správ, na diskusných paneloch možno uchovávať e-mailové diskusie z väčšiny bežných e-mailových programov. Môžete napríklad vytvoriť diskusný panel, ktorý sa bude týkať uvedenia nového produktu organizácie na trh.

Prepojenia    Tento zoznam sa používa ako centrálne umiestnenie prepojení na Internet, podnikový intranet a ďalšie prostriedky. Môžete napríklad vytvoriť zoznam prepojení na webové lokality zákazníkov.

Kalendár    Kalendár sa používa na tímové podujatia alebo na špecifické situácie, ako je napríklad celofiremná dovolenka. Kalendár poskytuje vizuálne zobrazenia podobné stolovým alebo nástenným kalendárom pre tímové udalosti, ako sú napríklad schôdze, spoločenské udalosti a celodenné udalosti. Umožňujú tiež sledovať dôležité medzníky tímu, ako sú napríklad termíny alebo dátumy uvedenia produktov na trh, ktoré sa nevzťahujú na konkrétny časový interval. Ak používate e-mailový alebo kalendárový program kompatibilný s technológiami SharePoint, môžete v ňom pracovať a zároveň zobrazovať a aktualizovať kalendár na lokalite. Môžete napríklad porovnať a aktualizovať kalendár na lokalite s dátumami v kalendári programu Office Outlook 2010 tak, že zobrazíte obidva kalendáre vedľa seba alebo v režime prekrytia v programe Office Outlook 2010.

Úlohy    Zoznam úloh sa používa na sledovanie informácií o projektoch a ďalších úlohách skupiny. Úlohy je možné priradiť osobám a počas realizácie sledovať ich stav a percento dokončenia. Ak používate e-mailový program alebo program na správu úloh kompatibilný s technológiami Office SharePoint, môžete v ňom zobrazovať a aktualizovať úlohy na lokalite. Môžete napríklad vytvoriť zoznam úloh pre proces tvorby rozpočtu organizácie a potom ho zobraziť a aktualizovať v programe Office Outlook 2010 spolu s ostatnými úlohami.

Projektové úlohy    Zoznam projektových úloh sa používa na uchovávanie informácií o úlohách s Ganttovým zobrazením a s indikátormi priebehu. Počas realizácie úloh môžete sledovať ich stav a percento dokončenia. Ak používate e-mailový program alebo program na správu úloh, ktorý je kompatibilný s technológiami SharePoint, môžete v ňom zobrazovať a aktualizovať projektové úlohy na lokalite. Môžete napríklad vytvoriť zoznam projektových úloh na lokalite na určenie a priradenie úloh na vytvorenie príručky školenia a potom sledovať postup prác v rámci organizácie v programe Office Project 2010.

Sledovanie problémov    Zoznam na sledovanie problémov sa používa na uchovávanie informácií o konkrétnych problémoch, ako sú napríklad problémy pri podpore, a na sledovanie ich stavu. Môžete priraďovať problémy, kategorizovať ich a dávať ich do vzájomných súvislostí. Môžete napríklad vytvoriť zoznam na sledovanie problémov na správu problémov a riešení služieb zákazníkom. K problémom môžete pri každej úprave pridávať komentáre, čím sa vytvorí história komentárov bez zmeny pôvodného popisu problému. Pracovník služieb zákazníkom môže napríklad zaznamenať každý krok pri riešení problému a výsledky. Môžete použiť aj zoznam na sledovanie problémov s trojfázovým pracovným postupom, čo môže organizácii pomôcť pri spravovaní sledovania problémov alebo projektov.

Prieskum    Prieskumy slúžia na zhromažďovanie a kompilovanie pripomienok, ako sú napríklad prieskumy spokojnosti zamestnancov alebo kvízy. Otázky a odpovede môžete navrhnúť viacerými spôsobmi a môžete zobraziť prehľad pripomienok. Ak máte nainštalovaný tabuľkový alebo databázový program, ktorý je kompatibilný s technológiami SharePoint, môžete výsledky exportovať a ďalej analyzovať.

Vlastný zoznam    Vlastný zoznam použite, ak chcete pri vytváraní zoznamu začať úplne nanovo. Ak používate tabuľkový program, ktorý je kompatibilný s technológiami SharePoint, môžete tiež vytvoriť vlastný zoznam založený na hárku. Môžete napríklad importovať zoznam z programu Office Excel 2010, ktorý ste vytvorili na uloženie a správu zmlúv s dodávateľmi.

Vlastný zoznam v údajovom    zobrazení Vlastný zoznam v údajovom zobrazení použite na vytvorenie prázdneho zoznamu podobného vlastnému zoznamu, ktorý sa však predvolene zobrazuje v údajovom zobrazení. Údajové zobrazenie poskytuje mriežku údajov na zobrazenie a úpravu údajov ako riadkov a stĺpcov. Môžete pridávať a upravovať riadky a stĺpce, použiť filtre a poradia zobrazenia, zobraziť vypočítané hodnoty a súčty a pohodlne upravovať údaje v bunkách mriežky. Údajové zobrazenie vyžaduje balík Office 2010 nainštalovaný v 32-bitovom počítači a prehľadávač, ktorý podporuje ovládacie prvky ActiveX. Ďalšie informácie o používaní údajového zobrazenia získate v jeho Pomocníkovi, ktorého môžete zobraziť tak, že zobrazíte zoznam v údajovom zobrazení a kliknete na položku Pomocník v stavovom riadku.

Zoznam stavu    Zoznam stavu môžete použiť na zobrazenie a sledovanie cieľov projektu. Tento zoznam obsahuje skupinu farebných ikon, ktoré poskytujú informácie o tom, do akej miery sú ciele splnené.

Obežníky    Zoznam obežníkov sa používa na odosielanie informácií vrátane pečiatok potvrdenia členom tímu.

Zoznam slovníka editora Microsoft IME    Keď chcete používať údaje v zozname ako typ slovníka editora Microsoft IME, použite zoznam slovníka editora Microsoft IME. Položky v stĺpci čítania môžete pomocou editora Microsoft IME skonvertovať na položky stĺpca zobrazenia a obsah potom môžete zobraziť v stĺpci komentára v okne komentára editora IME. Údaje môžete prepojiť s konkrétnou adresou URL.

Zoznam obsahu služby PerformancePoint    Zoznam obsahu služby PerformancePoint môžete používať na uloženie položiek tabule, ako sú napríklad prehľady ukazovateľov výkonu, zostavy, filtre, stránky tabule a ďalšie položky tabule vytvorené pomocou programu PerformancePoint Dashboard Designer.

Jazyky a prekladatelia    Zoznam jazykov a prekladateľov môžete používať s pracovným postupom správy prekladov v knižnici správy prekladov. Tento pracovný postup používa zoznam na priraďovanie prekladových úloh prekladateľovi určenému v zozname pre každý jazyk. Tento zoznam môžete vytvoriť manuálne alebo môžete vybrať možnosť jeho automatického vytvorenia pri pridaní pracovného postupu správy prekladov do knižnice správy prekladov.

Zoznam kľúčových ukazovateľov výkonu    Zoznam kľúčových ukazovateľov výkonu môžete používať na sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonu, ktoré umožňujú rýchle vyhodnotenie postupu v porovnaní s merateľnými cieľmi. Zoznamy kľúčových ukazovateľov výkonu môžete vytvoriť na sledovanie výkonu pomocou jedného zo štyroch zdrojov údajov: manuálne zadaných údajov, údajov v zozname lokality SharePoint, údajov v zošitoch programu Microsoft Office Excel alebo údajov služby Analysis Services (súčasť servera Microsoft SQL Server). Zoznam kľúčových ukazovateľov výkonu môžete po jeho vytvorení použiť na zobrazenie stavu ukazovateľa na stránke tabule.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Usporiadanie zoznamov na lokalite

Hoci možno funkcie zoznamu používať rozličnými spôsobmi, ich použitie závisí od veľkosti a počtu zoznamov a veľkosti organizácie.

Uloženie veľkého počtu položiek v jednom zozname

Jeden veľký zoznam môže slúžiť rôznym požiadavkám. Môžete napríklad v organizácii sledovať veľké množstvo technických problémov, ktoré sa môžu týkať viacerých projektov a skupín.

Prípady použitia jedného zoznamu:

 • Skupina potrebuje zobraziť súhrnné informácie o položkách zoznamu alebo rôzne zobrazenia rovnakej množiny položiek. Vedúci pracovník môže chcieť vidieť napríklad postup riešenia všetkých technických problémov organizácie alebo všetkých problémov zaznamenaných v určitom období.
 • Používatelia chcú prehľadávať alebo vyhľadávať problémy v rovnakom umiestnení na lokalite.
 • Chcete použiť rovnaké nastavenia položiek zoznamu, ako je napríklad sledovanie verzií alebo vyžadovanie schválenia.
 • Skupiny pracujúce na zozname zdieľajú podobné charakteristiky, ako napríklad rovnaké úrovne povolenia. Na určité položky zoznamu možno použiť jedinečné povolenie, ale ak sa úrovne povolenia významne odlišujú, treba zvážiť viaceré zoznamy.
 • Chcete analyzovať informácie o zozname alebo prijať konsolidované aktualizácie pre zoznam. Pri zmene položiek zoznamu možno prijímať upozornenie alebo pomocou technológie RSS zobraziť zmeny v zozname. Informačné kanály RSS umožňujú používateľom pracovnej skupiny zobraziť konsolidovaný zoznam zmenených informácií.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie viacerých zoznamov

Viaceré zoznamy sa môžu použiť pri zreteľných rozdieloch medzi spravovanými položkami alebo skupinami pracujúcimi s položkami.

Prípady použitia viacerých zoznamov:

 • Používatelia nebudú potrebovať súhrnné údaje o všetkých položkách.
 • Skupiny používateľov pracujúcich s informáciami sú oddelené a majú rôzne úrovne povolenia.
 • Pre viaceré množiny položiek musíte použiť odlišné nastavenia, ako napríklad vytváranie verzií alebo schvaľovanie.
 • Nie je potrebné položky analyzovať spoločne a ani prijať konsolidované aktualizácie pre zoznam.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Usporiadanie položiek v zozname

Nižšie je uvedených niekoľko spôsobov, ktorými možno usporiadať zoznamy a položky zoznamov:

Pridanie stĺpcov    Pridaním stĺpcov môžete zdôrazniť najdôležitejšie položky zoznamu pre skupinu používateľov. Do zoznamu môžete napríklad pridať stĺpec Projekt, aby mohli používatelia pracujúci na konkrétnych projektoch jednoduchšie zobraziť svoje položky a pracovať s nimi. Ďalšie stĺpce môžete pridať aj v prípade, ak chcete zhromaždiť ďalšie informácie o každej položke zoznamu, ako je napríklad názov oddelenia alebo meno zamestnanca.

Ak v zozname existuje viacero položiek, môžete niektoré stĺpce indexovať a vylepšiť tak výkon pri zobrazení viacerých položiek alebo prepínaní zobrazení. Táto funkcia nezmení spôsob, akým sú položky usporiadané, ale môže pomôcť organizáciám jednoduchšie ukladať veľký počet položiek zoznamu. Indexovanie však môže zabrať viac priestoru databázy.

Vytvorenie zobrazení    Zobrazenia sa používajú v prípade, ak členovia skupiny často potrebujú zobraziť údaje určitým spôsobom. V zobrazeniach sa používajú stĺpce na zoradenie, zoskupenie, filtrovanie a zobrazenie údajov. Môžete tiež vybrať, koľko položiek sa má zobrazovať naraz v každom zobrazení. Používatelia môžu napríklad prehľadávať zoznam v skupinách po 25 alebo 100 položkách na stránku v závislosti od svojich nastavení a rýchlosti pripojenia.

Zobrazenia umožňujú flexibilné ukladanie veľkého počtu položiek zoznamu, ale umožňujú zobraziť iba skupiny položiek za konkrétny časový interval, ako napríklad problémy zverejnené v tomto roku alebo iba aktuálne udalosti v kalendári. Môžete vytvoriť osobné zobrazenia, ktoré sú dostupné iba vám. Ak máte povolenie na vykonávanie zmien v zozname, môžete vytvoriť verejné zobrazenia, ktoré sú k dispozícii každému.

Vytvorenie priečinkov    Priečinky možno pridať k väčšine typov zoznamov, ak vlastník zoznamu povolil vytvorenie priečinkov. Je to užitočné najmä vtedy, ak položky zoznamu možno rozdeliť konkrétnym spôsobom, napríklad podľa projektu alebo skupiny. Priečinky pomáhajú používateľom jednoduchšie čítať a spravovať položky zoznamu. Technológie SharePoint poskytujú stromové zobrazenie, ktoré umožňuje používateľom navigovať medzi lokalitami a priečinkami podobným spôsobom ako pri práci s priečinkami na pevnom disku. Svoj vlastný priečinok môže mať napríklad každé oddelenie.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Ďalšie kroky

Teraz, keď ste získali širší obraz o zoznamoch, pozrite si bežné a užitočné úlohy, ktoré môžete vykonávať so zoznamami.

 • Vytvorenie alebo odstránenie natívneho zoznamu, externého zoznamu a vzťahov zoznamov
 • Vytvorenie alebo odstránenie stĺpcov, priečinkov a zobrazení
 • Vytvorenie rôznych typov zoznamov, ako sú napríklad kalendáre a diskusné panely
 • Vytvorenie a správa zoznamov projektových úloh
 • Pridanie, úprava alebo odstránenie položiek v zoznamoch
 • Správa zoznamu s mnohými položkami
 • Konfigurácia zobrazení pre jednotlivé umiestnenia
 • Práca so šablónami zoznamov a typmi obsahu
 • Synchronizácia zoznamu lokality SharePoint v počítači s klientskymi programami
 • Nastavenie povolení a rozšírených nastavení v zozname
 • Prispôsobenie prístupu používateľov k priečinkom a položkám zoznamu
 • Používanie pracovných postupov so zoznamom

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
SharePoint Online pre podniky, Služba SharePoint Online pre profesionálov a malé podniky