Použitie klávesnice na prácu s programami vybavenými pásom s nástrojmi

Balík Office 2010 poskytuje klávesové skratky pre pás s nástrojmi, aby ste mohli rýchlym spôsobom vykonávať úlohy bez používania myši. Ak ste ešte nepoužívali programy balíka Office 2010 a chcete sa dozvedieť, kde sa na páse s nástrojmi nachádzajú príkazy ponuky, pomocou interaktívnej príručky, ktorá vám príkazy pomôže nájsť, alebo si chcete zoznam príkazov balíka Office 2010 vytlačiť, prečítajte si tému Informácie o tom, kde sa nachádzajú príkazy ponuky a panelov s nástrojmi v balíku Office 2010 a súvisiacich produktoch.

Čo chcete urobiť?


Prístup k ľubovoľnému príkazu pása s nástrojmi stlačením niekoľkých klávesov

Prístupové klávesy poskytujú spôsob, ako rýchlo použiť príkaz stlačením niekoľkých klávesov bez ohľadu na to, kde sa v programe nachádzate. Každý príkaz v programe vybavenom pásom s nástrojmi rozhrania Office Fluent možno použiť pomocou prístupového klávesu. K väčšine príkazov sa dostanete stlačením dvoch až štyroch klávesov.

  1. Stlačte a uvoľnite kláves ALT.

Klávesové tipy sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je v aktuálnom zobrazení k dispozícii. Nasledovný príklad je z programu Microsoft Office Word.

Prístupové klávesy pása s nástrojmi

  1. Stlačte kláves s písmenom, ktorý je zobrazený v klávesových tipoch nad požadovanou funkciou.
  2. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Ak je aktívna napríklad karta Domov a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.
  3. Stláčajte klávesy dovtedy, kým sa nedostanete ku klávesu s písmenom požadovaného príkazu alebo možnosti. V niektorých prípadoch je potrebné najprv stlačiť kláves s písmenom skupiny, ktorá obsahuje príslušný príkaz.

 Tip.   Ak chcete zrušiť prebiehajúcu akciu a skryť klávesové tipy, stlačte kláves ALT.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena aktívneho prvku pomocou klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s programami, ktoré obsahujú pás s nástrojmi, je presúvanie sa klávesmi po jednotlivých kartách a príkazoch, kým požadovanú kartu alebo príkaz nenájdete. Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré spôsoby, ako sa presúvať po ovládacích prvkoch bez použitia myši.

Požadovaná akcia Klávesy
Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.
Presun na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi ALT alebo F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Presun do ďalšej skupiny na aktívnej karte. ALT alebo F10 na výber aktívnej karty a potom klávesy CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA alebo ŠÍPKA DOĽAVA na presun medzi skupinami.
Minimalizácia alebo obnovenie pása s nástrojmi CTRL+F1
Zobrazenie kontextovej ponuky (kontextová ponuka: ponuka, v ktorej sa zobrazuje zoznam príkazov súvisiacich s príslušnou položkou. Kontextovú ponuku možno zobraziť kliknutím pravým tlačidlom myši alebo stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F10.) pre vybratú položku. SHIFT+F10

Prechádzanie položkami a postupné vyberanie každej z nasledujúcich oblastí okna:

  • Aktívna karta na páse s nástrojmi
  • Dokument
  • Pracovná tabla
  • Zobrazenie stavového riadka v spodnej časti okna
F6
Presun na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu. ALT alebo F10 a potom TAB alebo SHIFT+TAB
Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi. ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Aktivovanie vybratého príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi. MEDZERNÍK alebo ENTER
Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi. MEDZERNÍK alebo ENTER
Aktivovanie príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi tak, aby bolo možné upraviť hodnotu. ENTER
Skončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a presunutie zamerania späť na dokument. ENTER
Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí obsah Pomocníka pre daný program.) F1

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Access 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Workspace 2010, Visio 2010, Word 2010