Odoslanie zošita alebo hárka v e-mailovej správe

 1. Otvorte zošit, ktorý chcete odoslať.
 2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

ZobraziťOdoslanie celého zošita ako prílohy

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Odoslať a potom kliknite na položku Príjemca pošty (ako príloha).
 2. V prípade potreby môžete pridať ďalší súbor.

ZobraziťAko?

 1. V správe kliknite na tlačidlo Priložiť.
 2. Kliknite na odkaz (odkaz: ikona odkazujúca na program alebo na súbor uložený na inom mieste.) na Paneli miest (panel miest: panel na ľavej strane niektorých dialógových okien (napríklad v okne Otvorenie, Uloženie ako alebo Vloženie obrázka), ktorý obsahuje odkazy na priečinky Naposledy použité, Pracovná plocha, Moje dokumenty, Tento počítač a Miesta v sieti.) alebo v zozname Kde hľadať a potom kliknite na jednotku, priečinok alebo internetovú lokalitu obsahujúcu súbor, ktorý chcete priložiť.
 3. Kliknite na požadovaný súbor a potom na tlačidlo Vložiť.
 4. Postup zopakujte pre každý ďalší súbor, ktorý chcete priložiť.

ZobraziťOdoslanie výberu alebo hárka ako správy

 1. Ak chcete odoslať konkrétne bunky pracovného hárka, príslušné bunky vyberte.
 2. V ponuke Súbor ukážte na položku Odoslať komu a potom kliknite na položku Príjemca pošty.
 3. Po zobrazení výzvy na odoslanie celého zošita alebo iba aktuálneho hárka kliknite na prepínač Odoslať aktuálny hárok ako telo správy.
 1. V poliach KomuKópia zadajte mená adresátov a oddeľte ich bodkočiarkami.
 2. Ak chcete zadané mená porovnať s menami v adresári, kliknite na tlačidlo Kontrola mien vzhľad tlačidla.
 3. Do poľa Predmet zadajte predmet.
 4. Pri odosielaní údajov programu Microsoft Excel ako správy je možné pripojiť vysvetľujúci text. Požadovaný text zadajte do poľa Vysvetlivka.
 5. Ak ako e-mailový program používate program Microsoft Outlook, správu môžete prispôsobiť

ZobraziťAko?

Ak máte otvorenú e-mailovú správu a používate program Microsoft Outlook, máte k dispozícii tieto možnosti:

Úroveň dôležitosti a citlivosti

ZobraziťZmena úrovne dôležitosti

 • Ak chcete správu označiť ako veľmi dôležitú, kliknite na tlačidlo Dôležitosť: Vysoká vzhľad tlačidla.
 • Ak chcete správu označiť ako nedôležitú, kliknite na tlačidlo Dôležitosť: Nízka vzhľad tlačidla.

ZobraziťNastavenie príznaku správy

Po nastavení príznaku sa do správy pridá ikona príznaku. Príznaky môžete použiť na pripomenutie spracovania problému alebo na označenie požiadavky na inú osobu. Príznaky môžete použiť aj ako pripomenutie pre správu.

 1. Kliknite na tlačidlo Príznak správy vzhľad tlačidla.
 2. V poli Príznak kliknite na požadovaný príznak, alebo zadajte vlastný príznak.
 3. V poliach Pripomenutie zadajte dátum a čas.

ZobraziťPriradenie označenia Súkromné, Osobné alebo Dôverné ku správe

 1. V správe kliknite na tlačidlo Možnosti vzhľad tlačidla.
 2. V poli Citlivosť kliknite na požadovanú možnosť.

 Poznámka.    Priradenie označenia Súkromné zabráni úpravám správy po jej odoslaní.

Úroveň zabezpečenia

ZobraziťZabezpečenie správ

 1. V správe kliknite na tlačidlo Možnosti vzhľad tlačidla.
 2. V časti Zabezpečenie kliknite na tlačidlo Nastavenie zabezpečenia.
 3. Nastavte požadované možnosti.

Sledovanie správ a odpovedí

ZobraziťPrijímanie oznámení o prečítaní alebo doručení správy

 1. V správe kliknite na tlačidlo Možnosti vzhľad tlačidla.
 2. V skupinovom rámčeku Možnosti hlasovania a sledovania začiarknite políčko Vyžiadať potvrdenie o doručení správy alebo Vyžiadať potvrdenie o prečítaní tejto správy.

ZobraziťPridanie hlasovacích tlačidiel do e-mailovej správy

Túto funkciu je možné použiť, ak máte nainštalovaný program Microsoft Exchange.

 1. V správe kliknite na tlačidlo Možnosti vzhľad tlačidla.
 2. Začiarknite políčko Použiť hlasovacie tlačidlá a potom kliknite na názvy hlasovacích tlačidiel, ktoré chcete použiť.

Ak chcete vytvoriť vlastné názvy hlasovacích tlačidiel, odstráňte predvolené názvy tlačidiel a zadajte požadovaný text. Názvy tlačidiel oddeľte bodkočiarkami.

 1. V skupinovom rámčeku Možnosti doručenia začiarknite políčko Odoslanú správu uložiť do. Ak chcete vybrať iný priečinok ako Odoslaná pošta, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

ZobraziťUloženie kópie tejto správy do iného priečinka než je priečinok Odoslaná pošta

 1. V správe kliknite na tlačidlo Možnosti vzhľad tlačidla.
 2. V skupinovom rámčeku Možnosti doručenia začiarknite políčko Odoslanú správu uložiť do.
 3. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom kliknite na požadovaný priečinok.

ZobraziťZaradenie správy do určitej kategórie

Kategória je kľúčové slovo alebo slovné spojenie, ktoré umožňuje sledovanie a následné jednoduché vyhľadávanie, zoraďovanie, filtrovanie alebo zoskupovanie položiek (položka: položka je základný prvok obsahujúci informácie v programe Outlook (podobne ako súbor v iných programoch). Medzi položky patria: e-mailové správy, plánované činnosti, kontakty, úlohy, záznamy denníka, poznámky, zverejnené položky a dokumenty.).

 1. V správe kliknite na tlačidlo Možnosti vzhľad tlačidla.
 2. Kliknite na tlačidlo Kategórie.
 3. V zozname Dostupné kategórie začiarknite políčka vedľa požadovaných kategórií a potom kliknite na tlačidlo OK.

Možnosti doručenia

ZobraziťZrušenie dostupnosti správy po zadanom dátume

 1. V správe kliknite na tlačidlo Možnosti vzhľad tlačidla.
 2. V skupinovom rámčeku Možnosti doručenia začiarknite políčko Platnosť skončí po a potom zadajte požadovaný dátum vypršania platnosti.

ZobraziťOdklad doručenia správy

 1. V správe kliknite na tlačidlo Možnosti vzhľad tlačidla.
 2. V skupinovom rámčeku Možnosti doručenia začiarknite políčko Nedoručiť pred a potom zadajte požadovaný dátum a čas doručenia.
 1. Kliknite na tlačidlo Odoslať, Odoslať tento hárok alebo Odoslať tento výber vzhľad tlačidla.
 
 
Platí pre:
Excel 2003