Najdôležitejšie tipy pre program Excel: Práca s údajmi

Vzťahuje sa na
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Excel 2000 a 2002

Chceli ste mať niekedy odborníka na program Excel, ktorý by vám bol vždy k dispozícii a mal pre vás skvelé tipy a triky pre prácu s údajmi? Ak áno, tento článok je určený pre vás. V nasledovných častiach získate informácie o nových a rýchlejších spôsoboch, ako pracovať s údajmi v programe Excel.

Výber údajov

 • Ak chcete vybrať bunky alebo rozsahy buniek, ktoré spolu nesusedia, vyberte prvú bunku alebo rozsah a pri výbere ďalších buniek alebo rozsahov podržte stlačený kláves CTRL.
 • Ak chcete vybrať len prázdne bunky v oblasti, vyberte danú oblasť, kliknite na položku Prejsť na v ponuke Úpravy, kliknite na tlačidlo Špeciálne a potom kliknite na prepínač Prázdne bunky.
 • Výber veľkého rozsahu je jednoduchý. Stačí kliknúť na bunku v jednom rohu rozsahu, podržať stlačený kláves SHIFT a kliknúť na bunku v opačnom rohu rozsahu.
 • Program Excel umožňuje určiť smer, v ktorom sa má premiestňovať výber po zadaní údajov do bunky (napríklad smerom doprava pri práci v riadkoch). Kliknite na položku Možnosti v ponuke Nástroje, uistite sa, že na karte Úpravy je začiarknuté políčko Premiestniť výber po stlačení klávesu Enter, a potom vyberte požadovaný smer v poli Smer.
 • Ak chcete prejsť na určitú oblasť na pracovnom hárku (napríklad na aktuálnu oblasť alebo na poslednú bunku), kliknite na položku Prejsť na v ponuke Úpravy. Kliknite na tlačidlo Špeciálne a vyberte požadovanú možnosť.

Upravovanie údajov

 • Ak chcete upraviť obsah bunky, namiesto používania vzorcového panela môžete dvakrát kliknúť na požadovanú bunku a upraviť jej obsah priamo v nej.
 • Ak nechcete obsah buniek upravovať priamo v bunkách, kliknite na položku Možnosti v ponuke Nástroje, kliknite na kartu Úpravy a zrušte začiarknutie políčka Úpravy priamo v bunke.
 • Ak chcete do susedných buniek vložiť prírastky hodnoty v prvej bunke, pri presúvaní rukoväte výplne v rohu výberu podržte stlačený kláves CTRL.
 • Ak chcete do buniek vložiť prírastky dní týždňa, štvrťrokov alebo iných radov, vyberte prvú položku a presuňte rukoväť výplne v rohu výberu.
 • Ak chcete vypĺňať susedné bunky opakujúcou sa vzorkou položiek, môžete vytvoriť vlastný rad. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Vlastné zoznamy.
 • Ak kliknete pravým tlačidlom myši na bunku, objekt alebo položku grafu, zobrazí sa kontextová ponuka s užitočnými príkazmi.
 • Ak chcete určiť spôsob, akým sa majú údaje vo vybranej bunke alebo rozsahu dopĺňať do iných buniek, pravým tlačidlom myši presuňte rukoväť výplne v rohu danej bunky alebo rozsahu a potom v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na možnosť vyplnenia.
 • Pri automatickom vypĺňaní buniek môže program Excel naraz zvyšovať štvrťrok i rok. Napríklad: 1Š93, Š193, 1. štv. 93, 1. štvrťrok 1993.
 • Ak chcete odstrániť rozsah vybraných buniek, podržte stlačený kláves SHIFT a presuňte rukoväť výplne (nachádzajúcu sa v pravom dolnom rohu výberu) smerom nahor a doľava.
 • Obsah bunky (alebo stĺpca buniek) môžete distribuovať do viacerých stĺpcov. Vyberte bunku alebo stĺpec a potom v ponuke Údaje kliknite na položku Text na stĺpce.
 • Ak chcete rýchlo vložiť rozsah prázdnych buniek, podržte stlačený kláves SHIFT a presuňte rukoväť výplne v rohu výberu.
 • Ak chcete skontrolovať pomenované bunky alebo rozsahy, ktoré ste použili v zošite, na vzorcovom paneli kliknite na šípku nadol vedľa poľa Názov.
 • Ak chcete spustiť kontrolu pravopisu, stlačte kláves F7.
 • Ak chcete premiestniť obsah bunky, presuňte orámovanie vybratej bunky na iné miesto. Ak chcete obsah bunky skopírovať, pri presúvaní podržte stlačený kláves CTRL.
 • Obsah viacerých hárkov možno upraviť súčasne. Podržte stlačený kláves CTRL, kliknite na ušká hárkov, ktorých obsah chcete upraviť, a potom vykonajte požadované zmeny.
 • Dokumenty programu Excel možno zálohovať pri každom uložení. V dialógovom okne Uložiť ako kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Všeobecné možnosti a potom začiarknite políčko Vždy vytvoriť zálohu.

Formátovanie údajov

 • Na odsadenie textu v bunke môžete použiť tlačidlá Zväčšiť zarážku a Zmenšiť zarážku na formátovacom paneli s nástrojmi.
 • Ak chcete do aktuálneho zošita jednoducho zahrnúť vlastný štýl z iného zošita, skopírujte bunky formátované daným štýlom a prilepte ich do požadovaného zošita.
 • Ak kliknete pravým tlačidlom myši na hlavičku riadka alebo stĺpca, zobrazí sa kontextová ponuka s príkazmi Šírka stĺpca, Výška riadka, Skryť alebo Odkryť.
 • Ak na štandardnom paneli s nástrojmi dvakrát kliknete na tlačidlo Kopírovať formát, daný formát zostane vybratý, takže ho môžete použiť vo viacerých oblastiach.
 • Ak chcete ukotviť riadok vo vrchnej časti okna, vyberte riadok pod ním a kliknite na položku Ukotviť priečky v ponuke Okno.
 • Ak chcete v rozsahu buniek použiť vstavaný formát tabuľky, v ponuke Formát kliknite na položku Automatický formát.
 • Pre všetky nové zošity možno nastaviť predvolené písmo. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a na karte Všeobecné vyberte v poliach Štandardné písmo a Veľkosť požadované možnosti.
 • Ak chcete zmeniť predvolený formát textu pre celý zošit, v ponuke Formát kliknite na položku Štýl a potom zmeňte formát normálneho štýlu.
 • Ak chcete predformátovaný text HTML skonvertovať na tabuľku, vyberte ho a kliknite na položku Text na stĺpce v ponuke Údaje.
 • Ak chcete riadky a stĺpce jednoducho zobrazovať alebo skrývať, môžete ich zoskupiť. Vyberte požadované riadky a stĺpce, v ponuke Údaje ukážte na položku Zoskupiť a sprehľadniť, kliknite na príkaz Zoskupiť a potom kliknite na prepínač Riadky alebo Stĺpce.
 • Ak chcete zobraziť čísla v tisícoch alebo miliónoch, vytvorte nový formát čísel. V ponuke Formát kliknite na položku Bunky a potom kliknite na kategóriu Vlastné Do poľa Typ zadajte reťazec 0, alebo #, pre tisíce a reťazec 0,, alebo #,, pre milióny.
 • Ak chcete zadať hodnotu vo formáte meny, zadajte za danú hodnotu znak meny (Sk).
 • Ak chcete zadať hodnotu vo formáte percent, zadajte za danú hodnotu znak percenta (%).
 • Ak chcete, aby sa záporné hodnoty zobrazovali červenou farbou, v ponuke Formát kliknite na položku Bunky. Na karte Číslo kliknite na kategóriu Číslo alebo Mena a potom časti Záporné čísla vyberte červený formát.

Zostavy kontingenčných tabuliek a grafov

 • Ak chcete zmeniť názov poľa kontingenčnej tabuľky, kliknite na tlačidlo daného poľa a zadajte iný názov.
 • Ak chcete premiestniť legendu zostavy kontingenčného grafu, v ponuke Graf kliknite na položku Možnosti grafu. Na karte Legenda vyberte požadované umiestnenie.
 • Ak chcete prispôsobiť zostavu kontingenčnej tabuľky, kliknite na tlačidlo Formátovať zostavu na paneli s nástrojmi Kontingenčná tabuľka.
 • Ak chcete kontingenčné polia vložiť na hárok priamo bez toho, aby ste spustili Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou, presuňte naň tlačidlá jednotlivých polí.
 • Ak chcete zmenšiť priestor, ktorý zaberá zostava kontingenčnej tabuľky, presuňte niektoré polia riadkov alebo stĺpcov do oblasti presúvania stranového poľa.
 • Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné údaje o bunke v oblasti údajov zostavy kontingenčnej tabuľky, dvakrát kliknite na danú bunku v tabuľke.
 • Ak chcete zmeniť umiestnenie položky v rámci jej poľa kontingenčnej tabuľky, presuňte jej orámovanie.
 • Všetky zmeny, ktoré vykonáte v zdrojových údajoch pracovného hárka, možno rýchlo zahrnúť do zostavy kontingenčnej tabuľky. Stačí, ak na paneli s nástrojmi Kontingenčná tabuľka kliknete na tlačidlo Obnoviť údaje.

Funkcie a vzorce

 • Ak pri výbere funkcie a zadávaní jej argumentov potrebujete pomoc, kliknite na tlačidlo fx (Vložiť funkciu) na paneli s nástrojmi Vzorec.
 • Namiesto kliknutia na tlačidlo Automatický súčet môžete stlačiť kláves ALT spolu s klávesom =.
 • Ak chcete vzorec v aktívnej bunke skopírovať do všetkých buniek vo vybranom rozsahu, stlačte kláves F2 a potom klávesy CTRL+ENTER.
 • Ak chcete do rozsahu vložiť medzisúčty, kliknite na ľubovoľnú bunku v danom rozsahu a potom kliknite na položku Medzisúčty v ponuke Údaje.
 • Ak chcete všetky hodnoty v rozsahu znížiť o 10 percent, zadajte hodnotu ,9 do ľubovoľnej prázdnej bunky. Skopírujte danú bunku a potom vyberte rozsah. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť špeciálne a potom kliknite na prepínač Násobenie.
 
 
Platí pre:
Excel 2003