Funkcie na zjednodušenie ovládania v Pomocníkovi balíka Office

Časť obsahu tejto témy sa na určité jazyky nemusí vzťahovať.

Pomocník balíka Microsoft Office obsahuje funkcie, ktoré zjednodušujú jeho ovládanie (zjednodušenie ovládania: kvalitatívna vlastnosť daného hardvéru alebo softvéru, ktorá umožňuje jeho používanie osobami s telesným postihnutím, napríklad osobami s obmedzenou pohyblivosťou, nevidiacimi alebo nepočujúcimi.) a sprístupňujú ho tým širšiemu okruhu používateľov, vrátane používateľov s obmedzenou mobilitou, krátkozrakosťou alebo inými postihnutiami.

ZobraziťKlávesové skratky na používanie pracovnej tably Pomocník a okna Pomocník

Pracovná tabla Pomocník poskytuje prístup k obsahu Pomocníka v balíku Office. Pracovná tabla Pomocník sa zobrazuje ako súčasť aktívnej aplikácie. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka a zobrazuje sa ako samostatné okno vedľa aktívnej aplikácie.

Na pracovnej table Pomocník

F1

Zobrazí pracovnú tablu Pomocník.

F6

Prepína medzi pracovnou tablou Pomocník a aktívnou aplikáciou.

TAB

Vyberie nasledujúcu položku na pracovnej table Pomocník.

SHIFT+TAB

Vyberie predchádzajúcu položku na pracovnej table Pomocník.

ENTER

Vykoná akciu pre vybratú položku.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

V obsahu vyberie nasledujúcu, respektíve predchádzajúcu položku.

ŠÍPKA DOĽAVA a ŠÍPKA DOPRAVA

V obsahu rozbalí, respektíve zbalí vybratú položku.

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Premiestnenie na predchádzajúcu pracovnú tablu.

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Premiestnenie na nasledujúcu pracovnú tablu.

CTRL+MEDZERNÍK

Otvorí ponuku s možnosťami pracovnej tably.

CTRL+F1

Zavrie a znova otvorí aktuálnu pracovnú tablu.

ŠÍPKA DOPRAVA

Rozbalí zoznam.

ŠÍPKA DOĽAVA

Zbalí zoznam.

V okne Pomocníka

TAB

Vyberie nasledujúci skrytý text alebo hypertextové prepojenie, prípadne položku Zobraziť všetko alebo Skryť všetko v hornej časti témy

SHIFT+TAB

Vyberie predchádzajúci skrytý text alebo hypertextové prepojenie, prípadne tlačidlo Browser View v hornej časti článku na webovej lokalite Microsoft Office

ENTER

Vykoná akciu pre vybratú možnosť Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Premiestnenie na predchádzajúcu tému Pomocníka.

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Premiestnenie na nasledujúcu tému Pomocníka.

CTRL+P

Vytlačí aktuálnu tému Pomocníka.

ŠÍPKA NAHOR a ŠÍPKA NADOL

Posun po krátkych úsekoch nahor alebo nadol v rámci zobrazenej témy Pomocníka.

PAGE UP a PAGE DOWN

Posun po dlhších úsekoch nahor alebo nadol v rámci zobrazenej témy Pomocníka.

ALT+U

Prepína zobrazenie okna Pomocníka, ktoré je buď pripojené k aktívnej aplikácii, alebo sa zobrazuje oddelene.

SHIFT+F10

Zobrazí ponuku príkazov pre okno Pomocník. Vyžaduje sa, aby okno Pomocník bolo aktívne (kliknite na niektorú položku v okne Pomocník).

ZobraziťKlávesové skratky na používanie poľa Otázka

Stlačením klávesu F10 alebo ALT vyberte panel s ponukami, potom stláčajte kláves TAB, kým sa v poli Otázka nezobrazí kurzor. Napíšte otázku a stlačte kláves ENTER.

Ak chcete vybrať tému, použite klávesy ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL a stlačte kláves ENTER, čím otvoríte tému v okne Pomocníka.

ZobraziťPoužívanie rozbaľovacích prepojení na zobrazenie informácií v téme Pomocníka

Mnoho tém Pomocníka používa skrytý text a rozbaľovacie hypertextové prepojenia, pomocou ktorých možno zobraziť a skryť ďalšie informácie v rámci témy. Na zobrazenie ďalších informácií teda nie je potrebné prejsť na inú tému Pomocníka a obsah zároveň zostáva prehľadný. Rozbaľovacie prepojenia môžete používať samostatne, alebo pomocou príkazov Zobraziť všetko alebo Skryť všetko môžete otvoriť alebo zavrieť všetky rozbaľovacie hypertextové prepojenia v téme.

Stlačením klávesu TAB vyberte nasledujúci skrytý text alebo hypertextové prepojenie, alebo príkaz Zobraziť všetko alebo Skryť všetko v hornej časti témy. V okne Pomocníka stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB, čím vyberiete predchádzajúci skrytý text alebo hypertextové prepojenie, alebo príkaz Zobraziť všetko alebo Skryť všetko v hornej časti témy.

 Poznámka.   Ak na čítanie tém Pomocníka používate čítač obrazovky, musíte najprv rozbaliť všetky prepojenia v téme použitím tlačidla Zobraziť všetko.

ZobraziťZmena vzhľadu témy Pomocníka

  1. V systéme Windows XP v okne Ovládací panel kliknite na položku Sieťové a internetové pripojenia a potom na položku Možnosti siete Internet.

V systéme Windows 2000 v okne Control Panel dvakrát kliknite na ikonu Internet Options.

  1. Na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Zjednodušenie a potom začiarknite políčko Ignorovať farby určené na webových stránkach.
  2. Kliknite na tlačidlo OK.
  3. V dialógovom okne Možnosti siete Internet vykonajte jeden z nasledovných krokov alebo oba kroky:

ZobraziťZmena farby pozadia alebo textu v Pomocníkovi

  • Na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Farby a vyberte požadované možnosti.

ZobraziťZmena písma v Pomocníkovi

  • Na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Písma a vyberte požadované možnosti.

 Poznámka.   Ak zmeníte farbu písma a pozadia tém Pomocníka v okne Pomocníka, zmena ovplyvní aj farbu písma a pozadia webových stránok zobrazovaných v prehľadávači Microsoft Internet Explorer.

 
 
Platí pre:
Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003