Používanie nástroja Zostavovač výrazov

Výrazy sa v programe Access používajú v rôznych kontextoch na podobný účel, na aký sa v programe Microsoft Office Excel používajú vzorce. Zostavovač výrazov poskytuje jednoduchý prístup k názvom polí a ovládacích prvkov v databáze a k početným vstavaným funkciám, ktoré sú k dispozícii pri zadávaní výrazov. V závislosti od svojich potrieb alebo preferencií potom môžete použiť toľko funkcií, koľko potrebujete.

Obsah tohto článku


Dôvody na používanie nástroja Zostavovač výrazov

Výrazy pozostávajú z funkcií, operátorov a identifikátorov (napríklad z názvov polí, tabuliek, formulárov a dotazov). Zostavovač výrazov vám umožňuje jednoducho vyhľadávať a vkladať tieto súčasti, vďaka čomu je zadávanie výrazov rýchlejšie a presnejšie. Zostavovač výrazov vám okrem toho pomáha zisťovať, ktoré súčasti zodpovedajú kontextu zadávaného výrazu. Užitočné to je najmä v prípade, ak zostavujete webové databázy, v ktorých sú k dispozícii na používanie iba niektoré funkcie.

Ďalšie informácie o webových databázach nájdete v článku Zostavenie databázy na zdieľanie na webe.

Ak chcete vytvoriť nový výraz, môžete použiť Zostavovač výrazov. Môžete tiež vybrať niektorý zo vstavaných výrazov vrátane výrazov na zobrazovanie čísel strán, aktuálneho dátumu a aktuálneho dátumu a času.

Zostavovač výrazov môžete spustiť z väčšiny miest, na ktorých sa výrazy zadávajú aj manuálne, ako napríklad z vlastnosti ovládacieho prvku Zdroj ovládacieho prvku alebo vlastnosti poľa tabuľky Overovacie pravidlo. Ak sa po kliknutí na pole vlastnosti zobrazuje tlačidlo Zostaviť Vzhľad tlačidla alebo ak sa v ponuke zobrazuje slovo výraz, kliknutím naň je spravidla možné spustiť Zostavovač výrazov.

Nové nástroje na zadávanie výrazov v programe Access 2010

Program Access 2010 obsahuje nové nástroje, ktoré vám pomáhajú rýchlejšie a presnejšie zadať výrazy. Tieto nástroje sú k dispozícii nielen v Zostavovači výrazov, ale aj v hárku vlastností a na väčšine ďalších miest, na ktorých môžete zadávať výrazy.

Funkcia IntelliSense a rýchle tipy

Keď začnete zadávať identifikátor alebo názov funkcie, funkcia IntelliSense zobrazí rozbaľovací zoznam možných hodnôt. Môžete pokračovať v zadávaní, alebo môžete dvojitým kliknutím na príslušnú hodnotu v zozname pridať túto hodnotu do výrazu. Požadovanú hodnotu tiež môžete vybrať pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol a môžete ju pridať do výrazu stlačením klávesu TAB alebo ENTER. Ak zadávate napríklad slovo Formát, v zozname funkcie IntelliSense sa zobrazia všetky funkcie, ktoré začínajú slovom Formát.

 Tip.    Ak chcete skryť rozbaľovací zoznam funkcie IntelliSense, stlačte kláves ESC. Ak ho chcete znova zobraziť, stlačte klávesy CTRL+MEDZERNÍK.

Počas zobrazovania zoznamu funkcie IntelliSense sa napravo od aktuálne vybratej položky zobrazuje krátky popis alebo rýchly tip. Predvolene je vybratá prvá položka zoznamu, ale môžete vybrať ľubovoľnú položku a zobraziť jej rýchly tip. Rýchly tip pomáha pri zisťovaní účelu danej funkcie a pri zisťovaní typu ovládacieho prvku alebo vlastnosti.

Na nasledujúcom obrázku sa zobrazuje zoznam funkcie IntelliSense a rýchly tip.

Rozbaľovací zoznam funkcie IntelliSense a rýchly tip.

Bublina 1 Funkcia IntelliSense zobrazuje pri zadávaní výrazu možné funkcie a iné identifikátory.
Bublina 2 Rýchle tipy zobrazujú krátky popis vybratej položky.

Rýchle informácie a Pomocník

Funkcia Rýchle informácie zobrazuje počas zadávania funkcie do výrazu syntax tejto funkcie, vďaka čomu viete, ktoré argumenty funkcia presne požaduje. Voliteľné argumenty sú uzavreté v hranatých zátvorkách ([]). Keď sa zobrazuje funkcia Rýchle informácie, kliknutím na názov funkcie môžete otvoriť príslušnú tému Pomocníka a získať ďalšie informácie.

Zobrazenie nástroja Rýchle informácie pre funkciu.

Bublina 1 Rýchle informácie slúžia na zobrazenie syntaxe funkcie. Kliknutím na názov funkcie môžete otvoriť tému Pomocníka, ktorá je zameraná na túto funkciu.
Bublina 2 Voliteľné argumenty sú uzavreté v hranatých zátvorkách. Text aktuálne zadávaného argumentu je označený tučným písmom.

 Dôležité upozornenie.    Nezamieňajte si hranaté zátvorky, ktoré označujú voliteľné argumenty, s hranatými zátvorkami, ktoré uzatvárajú identifikátory v aktuálnom výraze.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Prehľad nástroja Zostavovač výrazov

Ak zadávate výrazy, nástroje uvedené v predchádzajúcej časti vám poskytujú pomoc, ktorá je v mnohých prípadoch dostatočná. Môžete však využiť aj ďalšie nástroje, ktoré ponúka nástroj Zostavovač výrazov, a ktoré sú popísané v tejto časti.

Na nasledujúcom obrázku sú znázornené hlavné časti nástroja Zostavovač výrazov.

Dialógové okno nástroja Zostavovač výrazov

Bublina 1 Pokyny a prepojenie na Pomocníka    Získajte informácie o kontexte, v ktorom zadávate výraz.
Bublina 2 Pole výrazu    Sem zadajte výraz alebo sem pridajte prvky výrazu dvojitým kliknutím na položky zoznamoch prvkov nižšie.

 Poznámka.    Ak sa zoznamy prvkov (položky 3, 4 a 5) nezobrazujú, kliknite na položku Ďalšie >> napravo od poľa výrazu.

Bublina 3 Zoznam Prvky výrazu    Kliknutím na typ prvku zobrazíte jeho kategórie v zozname Kategórie výrazu.
Bublina 4 Zoznam Kategórie výrazu    Kliknutím na kategóriu zobrazte jej hodnoty v zozname Hodnoty výrazu. Ak tento zoznam neobsahuje žiadne hodnoty, dvojitým kliknutím na položku kategórie ju pridajte do poľa výrazu.
Bublina 5 Zoznam hodnôt výrazu    Dvojitým kliknutím na hodnotu ju pridajte do poľa výrazu.
Bublina 6 Pomocník a informácie o vybratej hodnote výrazu    Kliknutím na prepojenie (ak je k dispozícii) zobrazte článok Pomocníka o vybratej hodnote výrazu.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pole výrazu

Horná časť Zostavovača výrazov obsahuje pole, v ktorom môžete zostaviť svoj výraz. Výraz môžete do tohto poľa zadať manuálne, pomocou funkcie IntelliSense alebo pomocou iných nástrojov popísaných v predchádzajúcej časti. Ak chcete, môžete na vybratie a pridanie prvkov použiť aj tri zoznamy prvkov, ktoré sa nachádzajú pod týmto poľom.

 Poznámka.    Ak sa v dolnej časti Zostavovača výrazov nezobrazujú tri zoznamy, kliknite na položku Ďalšie >> v pravej časti dialógového okna Zostavovač výrazov.

Hodnoty, kategórie a prvky výrazu

Ak je Zostavovač výrazov rozbalený, jeho spodná časť obsahuje tri zoznamy, v ktorých môžete vyberať prvky pre svoj výraz.

 • V zozname Prvky výrazu sa zobrazujú prvky najvyššej úrovne, ktoré sú k dispozícii na zostavenie výrazu, ako sú databázové objekty, funkcie, konštanty, operátory alebo bežné výrazy. Obsah tohto zoznamu sa odlišuje v závislosti od kontextu. Ak napríklad zadávate výraz vo vlastnosti formulára Zdroj ovládacieho prvku, zoznam obsahuje odlišné položky ako v prípade, ak zadávate výraz do vlastnosti tabuľky Overovacie pravidlo.
 • Zoznam Kategórie výrazu obsahuje určité prvky alebo kategórie prvkov pre výber, ktorý ste vykonali v zozname prvkov výrazu. Ak napríklad v zozname Prvky výrazu kliknete na položku Vstavané funkcie, v zozname Kategórie výrazu sa zobrazia kategórie funkcie.
 • V zozname Hodnoty výrazu sa zobrazujú hodnoty (ak sú k dispozícii) pre prvky a kategórie, ktoré ste vybrali v zozname naľavo a v strede. Ak napríklad v zozname naľavo kliknete na položku Vstavané funkcie a potom v zozname v strede kliknete na kategóriu funkcie, v zozname Hodnoty výrazu sa zobrazia všetky vstavané funkcie pre vybratú kategóriu.

Pridanie prvku do výrazu pomocou zoznamov prvkov

 1. Kliknite na položku v zozname Prvky výrazu. Ak napríklad chcete vložiť vstavanú funkciu, rozbaľte zoznam Funkcie a potom kliknite na položku Vstavané funkcie.

  Zoznamy v strede a napravo sa zmenia a zobrazia sa v nich zodpovedajúce hodnoty.
 2. Ak je to možné, kliknite na niektorú z kategórií v zozname v strede. Na účely tohto príkladu kliknite na položku Priebeh programu.

  Zoznam napravo sa zmení a zobrazia sa v ňom zodpovedajúce hodnoty.
 3. V zozname napravo dvakrát kliknite na niektorú položku. Na účely tohto príkladu dvakrát kliknite na položku IIf.

  Položka sa v programe Access pridá do poľa výrazu. V tomto príklade sa v programe Access pridá položka IIf (<<expression>>, <<truepart>>, <<falsepart>>).
 4. Nahraďte text ľubovoľného zástupného symbolu platnými hodnotami argumentu. Text zástupného symbolu je označený lomenými zátvorkami (<< >>). V tomto príklade sú zástupnými symbolmi <<expression>>, <<truepart>> a <<falsepart>>.
 • V poli výrazu kliknite na zástupný symbol a potom manuálne zadajte argument alebo vyberte niektorý z prvkov v zozname prvkov.

   Tip.    Ak chcete zobraziť tému Pomocníka, ktorá obsahuje ďalšie informácie o platných argumentoch pre určitú funkciu, vyberte túto funkciu v zozname Hodnoty výrazu a potom kliknite na prepojenie v dolnej časti nástroja Zostavovač výrazov.

 1. Ak výraz obsahuje ďalšie prvky, môžu byť oddelené zástupným symbolom <<Expr>>. Celý výraz bude platný až po nahradení tohto zástupného symbolu operátorom.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Access 2013, Access 2010