Klávesové skratky pre program Access

Na rýchly prístup k často používaným príkazom alebo operáciám je možné použiť klávesové skratky. V nasledujúcom texte je uvedený zoznam klávesových skratiek, ktoré sú k dispozícii v programe Microsoft Access 2010. Klávesové skratky sa dajú tiež použiť na prácu s ponukou, príkazom alebo ovládacím prvkom bez použitia myši.

Všeobecné klávesové skratky

ZobraziťVšeobecné klávesové skratky programu Access

ZobraziťOtvorenie databázy

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie novej databázy CTRL + N
Otvorenie existujúcej databázy CTRL + O
Skončenie programu Access 2010 ALT + F4

ZobraziťTlačenie a uloženie

Požadovaná akcia Klávesy
Vytlačenie aktuálneho alebo vybratého objektu CTRL + P
Otvorenie dialógového okna Tlačiť zo zobrazenia Ukážka pred tlačou P alebo CTRL + P
Otvorenie dialógového okna Nastavenie strany zo zobrazenia Ukážka pred tlačou S
Zrušenie ukážky pred tlačou alebo ukážky rozloženia C alebo ESC
Uloženie objektu databázy CTRL + S alebo SHIFT + F12
Otvorenie dialógového okna Uložiť ako F12

ZobraziťPoužitie rozbaľovacieho poľa alebo zoznamu

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie rozbaľovacieho zoznamu F4 alebo ALT + ŠÍPKA NADOL
Obnovenie obsahu rozbaľovacieho poľa alebo zoznamu Vyhľadávacie pole (pole vyhľadávania: pole používané vo formulári alebo zostave v databáze programu Access, ktoré zobrazuje zoznam hodnôt získaných z tabuľky alebo dotazu alebo uchováva statickú množinu hodnôt.) F9
Posunutie o riadok nadol ŠÍPKA NADOL
Posunutie o stranu nadol PAGE DOWN
Posunutie o riadok nahor ŠÍPKA NAHOR
Posunutie o stranu nahor PAGE UP
Zatvorenie rozbaľovacieho zoznamu alebo zoznamu TAB

ZobraziťHľadanie a nahradenie textu alebo údajov

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie karty Hľadanie v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie (len v údajovom alebo formulárovom zobrazení) CTRL + F
Otvorenie karty Nahradenie v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie (len v údajovom a formulárovom zobrazení) CTRL + H
Hľadanie ďalšieho výskytu textu, ktorý bol zadaný v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie pri zatvorenom dialógovom okne (len údajové a formulárové zobrazenie) SHIFT + F4

ZobraziťPracovanie v návrhovom zobrazení

Požadovaná akcia Klávesy
Prepnutie medzi režimom úpravy (so zobrazeným miestom vkladania) a navigačným režimom (režim navigácie: režim v programe Microsoft Access, v ktorom sa vyberie celé pole a kurzor sa nezobrazuje. V tomto režime sa môžete presúvať medzi poľami pomocou kurzorových klávesov.) v údajovom hárku. Pri práci vo formulári alebo zostave stlačením klávesu ESC opustite navigačný režim. F2
Prepnutie do hárka vlastností (týka sa návrhového zobrazenia pre formuláre a zostavy ako v databázach, tak aj v projektoch programu Access) F4
Prepnutie do formulárového alebo návrhového zobrazenia F5
Prepnutie medzi vyššími a nižšími časťami okna (v návrhovom zobrazení dotazov a v okne Rozšírený filter alebo zoradenie F6
Prechádzanie cez mriežku poľa, vlastnosti poľa, tablu Navigácia, prístupový kláves v systéme prístupových klávesov programu Access, ovládací prvok Lupa a panel zabezpečenia (návrhové zobrazenie tabuliek) F6
Otvorenie dialógového oknaVýber zostavovača (v okne návrhového zobrazenia formulárov a zostáv) F7
Otvorenie programu Visual Basic Editor z vybratej vlastnosti hárka vlastností pre formulár alebo zostavu F7
Prepnutie z programu Visual Basic Editor späť do návrhového zobrazenia formulára alebo zostavy SHIFT + F7 alebo ALT + F11

ZobraziťUpravenie ovládacích prvkov v návrhovom zobrazení formulára alebo zostavy

Požadovaná akcia Klávesy
Skopírovanie vybratého ovládacieho prvku do Schránky CTRL + C
Vystrihnutie ovládacieho prvku a jeho skopírovanie do Schránky CTRL + X
Prilepenie obsahu Schránky do ľavého horného rohu vybratej časti CTRL + V
Posunutie vybratého ovládacieho prvku doprava (okrem ovládacích prvkov, ktoré sú súčasťou rozloženia) ŠÍPKA DOPRAVA alebo CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA
Posunutie vybratého ovládacieho prvku doľava (okrem ovládacích prvkov, ktoré sú súčasťou rozloženia) ŠÍPKA DOĽAVA alebo CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA
Posunutie vybratého ovládacieho prvku nahor ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL + ŠÍPKA NAHOR
Posunutie vybratého ovládacieho prvku nadol ŠÍPKA NADOL alebo CTRL + ŠÍPKA NADOL
Zväčšenie výšky vybratého ovládacieho prvku SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Zväčšenie šírky vybratého ovládacieho prvku

 Poznámka.   Pri použití s ovládacími prvkami, ktoré sú súčasťou rozloženia, sa zmení veľkosť celého rozloženia

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA
Zmenšenie výšky vybratého ovládacieho prvku SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Zmenšenie šírky vybratého ovládacieho prvku

 Poznámka.   Pri použití s ovládacími prvkami, ktoré sú súčasťou rozloženia, sa zmení veľkosť celého rozloženia

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

ZobraziťOperácie systému Windows

Databázy programu Microsoft Access 2010 sa predvolene zobrazujú ako dokumenty s kartami. Ak chcete používať dokumenty v oknách, Kliknite na kartu Súbor.a potom kliknite na položku Možnosti. V dialógovom okne Možnosti programu Access kliknite na položku Aktuálna databáza a v časti Možnosti okna dokumentu kliknite na položku Prekrývajúce sa okná.

 Poznámka.   Výber sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

Požadovaná akcia Klávesy
Prepínanie navigačnej tably F11
Prepínanie medzi otvorenými oknami CTRL + F6
Obnovenie vybratého minimalizovaného okna v prípade, že sú všetky okná minimalizované ENTER
Zapnutie režimu zmeny veľkosti pre aktívne okno v prípade, že nie je maximalizované. Stlačením klávesov so šípkami zmeňte veľkosť okna CTRL + F8
Ovládací prvok – zobrazenie ponuky ALT + MEDZERNÍK
Zobrazenie kontextovej ponuky SHIFT + F10
Zatvorenie aktívneho okna CTRL + W alebo CTRL + F4
Prepnutie medzi programom Visual Basic Editor a predchádzajúcim oknom ALT + F11

ZobraziťPracovanie so sprievodcami

Požadovaná akcia Klávesy
Prepnutie smerom dopredu medzi ovládacími prvkami v sprievodcovi TAB
Posunutie na ďalšiu stranu sprievodcu ALT + N
Posunutie na predchádzajúcu stranu sprievodcu ALT + R
Dokončenie sprievodcu ALT + F

ZobraziťRôzne

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie celej adresy hypertextového prepojenia pre vybraté hypertextové prepojenie F2
Kontrola pravopisu F7
Otvorenie poľa Lupa na uľahčenie zadávania výrazov a iného textu do malých vstupných oblastí SHIFT + F2
Zobrazenie hárka vlastností v návrhovom zobrazení ALT + ENTER
Skončenie programu Access alebo zavretie dialógového okna ALT + F4
Vyvolanie zostavovača CTRL + F2
Prepínanie smerom dopredu medzi zobrazeniami pri otvorenej tabuľke, dotaze, formulári, zostave, strane, zozname kontingenčnej tabuľky, zostave kontingenčného grafu, uloženej procedúry alebo funkcii projektu Access (.adp). Ak sú k dispozícii ďalšie zobrazenia, nasledovné klávesy prepnú do ďalšieho dostupného zobrazenia. CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA alebo CTRL + ČIARKA (,)

Prepínanie smerom dozadu medzi zobrazeniami pri otvorenej tabuľke, dotaze, formulári, zostave, strane, zozname kontingenčnej tabuľky, zostave kontingenčného grafu, uloženej procedúry alebo funkcii .adp. Ak sú k dispozícii ďalšie zobrazenia, nasledovné klávesy prepnú do predchádzajúceho zobrazenia.

 Poznámka.   Funkčnosť skratky CTRL+BODKA (.) sa nevzťahuje na všetky podmienky a objekty.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA alebo CTRL + BODKA (.)

ZobraziťKlávesové skratky pre tablu Navigácia

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod do vyhľadávacieho poľa navigačnej tably z akéhokoľvek miesta v databáze. ALT + CTRL + F

ZobraziťÚprava a navigácia zoznamu objektov

Požadovaná akcia Klávesy
Premenovanie vybratého objektu F2
Posunutie o riadok nadol ŠÍPKA NADOL
Posunutie o okno nadol PAGE DOWN
Posunutie na posledný objekt END
Posunutie o riadok nahor ŠÍPKA NAHOR
Posunutie o okno nahor PAGE UP
Posunutie na prvý objekt HOME

ZobraziťNavigovanie a otvorenie objektov

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie vybratej tabuľky alebo dotazu v údajovom zobrazení ENTER
Otvorenie vybratého formulára alebo zostavy ENTER
Spustenie vybratého makra ENTER
Otvorenie vybratej tabuľky, dotazu, formulára, zostavy, stránky s prístupom k údajom, makra alebo modulu v návrhovom zobrazení CTRL + ENTER
Zobrazenie okamžitého okna v programe Visual Basic Editor CTRL + G

ZobraziťPráca s ponukami

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie kontextovej ponuky SHIFT + F10
Zobrazenie prístupových klávesov ALT alebo F10
Zobrazenie ponuky ikony programu (v záhlaví okna programu) ALT + MEDZERNÍK
Vybratie ďalšieho alebo predchádzajúceho príkazu v prípade, že je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR
Vybratie ponuky naľavo alebo napravo alebo prepnutie medzi hlavnou a vedľajšou ponukou, ak je vedľajšia ponuka zobrazená ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Vybratie prvého alebo posledného príkazu v ponuke alebo vedľajšej ponuke HOME alebo END
Zavretie zobrazenej ponuky zároveň s vedľajšou ponukou ALT
Zavretie zobrazenej ponuky. V prípade, že je zobrazená vedľajšia ponuka zavretie výlučne vedľajšej ponuky ESC

ZobraziťPráca v oknách a dialógových oknách

ZobraziťPoužívanie okna programu

Požadovaná akcia Klávesy
Prepnutie do ďalšieho programu ALT + TAB
Prepnutie do predchádzajúceho programu ALT + SHIFT + TAB
Zobrazenie ponuky Štart systému Windows CTRL + ESC
Zavretie aktívneho okna databázy CTRL + W
Prepnutie do ďalšieho okna databázy CTRL + F6
Prepnutie do predchádzajúceho okna databázy CTRL + SHIFT + F6
Obnovenie vybratého minimalizovaného okna v prípade, že sú všetky okná minimalizované ENTER

ZobraziťPoužívanie dialógového okna

Požadovaná akcia Klávesy
Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne CTRL + TAB
Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne CTRL + SHIFT + TAB
Presunutie na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností TAB
Presunutie na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností SHIFT + TAB
Presunutie medzi možnosťami vo vybratých rozbaľovacích poliach alebo presunutie medzi niektorými možnosťami v skupine možností Klávesy so šípkami
Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka MEDZERNÍK
Posunutie na možnosť podľa prvého písmena názvu možnosti v rozbaľovacom poli Kláves prvého písmena požadovaného názvu možnosti (ak je vybraté rozbaľovacie pole)
Vybratie možnosti alebo začiarknutie či zrušenie začiarknutia políčka podľa písmena, ktoré je v názve možnosti podčiarknuté ALT + kláves písmena
Otvorenie vybratého rozbaľovacieho poľa ALT + ŠÍPKA NADOL
Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho poľa ESC
Vykonanie akcie priradenej v dialógovom okne k predvolenému tlačidlu ENTER
Zrušenie príkazu a zavretie dialógového okna ESC
Zavretie dialógového okna ALT + F4

ZobraziťUpravovanie v textovom poli

Požadovaná akcia Klávesy
Presunutie na začiatok zadaného textu HOME
Presunutie na koniec zadaného textu END
Posunutie o jeden znak doľava alebo doprava ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Posunutie o slovo doľava alebo doprava CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA alebo CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA
Výber od umiestnenia kurzora po začiatok textu SHIFT + HOME
Výber od umiestnenia kurzora po koniec textu SHIFT + END
Zmena výberu o jeden znak doľava SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA
Zmena výberu o jeden znak doprava SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA
Zmena výberu o jedno slovo doľava CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA
Zmena výberu o jedno slovo doprava CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

ZobraziťPracovanie s hárkami vlastností

ZobraziťPoužitie hárka vlastností s formulárom alebo zostavou v zobrazení návrhu

Požadovaná akcia Klávesy
Prepnutie karty hárka vlastností F4
Posunutie medzi možnosťami rozbaľovacieho zoznamu ovládacieho prvku o jednu položku ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR
Posunutie medzi možnosťami rozbaľovacieho zoznamu ovládacieho prvku naraz o päť položiek PAGE DOWN alebo PAGE UP
Presunutie do kariet hárka vlastností z rozbaľovacieho zoznamu ovládacieho prvku TAB
Posunutie medzi kartami hárka vlastností pri vybratej karte, ale bez vybratej vlastnosti ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Posunutie o vlastnosť nadol na karte s už vybratou vlastnosťou TAB
Posunutie o vlastnosť nahor na karte s u vybratou vlastnosťou. V prípade dosiahnutia vrcholu presunutie na kartu. SHIFT + TAB
Prepnutie medzi kartami dopredu v prípade, že je vybratá vlastnosť CTRL + TAB
Prepnutie medzi kartami dozadu v prípade, že je vybratá vlastnosť CTRL + SHIFT + TAB

ZobraziťPoužitie hárka vlastností s tabuľkou alebo dotazom

Požadovaná akcia Klávesy
Prepnutie karty hárka vlastností F4
Posúvanie medzi kartami hárkov vlastností s vybratou kartou, ale bez vybratej vlastnosti ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Posunutie na karty vlastností, ak je vybratá určitá vlastnosť CTRL + TAB
Posunutie na prvú vlastnosť karty, ak nie je vybratá žiadna vlastnosť TAB
Posunutie v karte o vlastnosť nadol TAB
Posunutie v karte o vlastnosť nahor, pri dosiahnutí začiatku sa vyberie samotná karta SHIFT + TAB
Prepnutie medzi kartami dopredu v prípade, že je vybratá vlastnosť CTRL + TAB
Prepnutie medzi kartami dozadu v prípade, že je vybratá vlastnosť CTRL + SHIFT + TAB

ZobraziťPráca s tablou Zoznam polí

Požadovaná akcia Klávesy
Prepnutie tably Zoznam polí ALT + F8
Pridanie vybratého poľa do formulára alebo sekcie podrobnosti zostavy ENTER
Posunutie nahor alebo nadol na table Zoznam polí ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL
Posunutie na hornú tablu Zoznam polí z dolnej tably SHIFT + TAB
Posunutie na dolnú tablu Zoznam polí z hornej tably TAB

ZobraziťKlávesové skratky na používanie okna Pomocníka

Požadovaná akcia Klávesy
Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia alebo prepojenia Zobraziť všetko alebo Skryť všetko v hornej časti témy. TAB
Vybratie predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia alebo tlačidla zobrazenia prehľadávača v hornej časti článku webovej lokality Microsoft Office. SHIFT + TAB
Vykonanie akcie pre vybraté prepojenie Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie. ENTER
Posunutie naspäť do predchádzajúcej témy Pomocníka ALT + ŠÍPKA DOĽAVA
Posunutie do ďalšej témy Pomocníka ALT + ŠÍPKA DOPRAVA
Otvorenie dialógového okna Tlačiť CTRL + P
Posunutie po krátkych úsekoch nahor alebo nadol v rámci zobrazenej témy Pomocníka. ŠÍPKA NAHOR a ŠÍPKA NADOL
Posunutie po dlhších úsekoch nahor alebo nadol v rámci zobrazenej témy Pomocníka. PAGE UP a PAGE DOWN
Zobrazí ponuku príkazov pre okno Pomocníka, najskôr je však v okne Pomocníka nutné kliknutím vybrať niektorú položku. SHIFT + F10

Klávesy pre prácu s textom a údajmi

ZobraziťVybratie textu a údajov

ZobraziťVybratie textu v poli

Požadovaná akcia Klávesy
Zmenenie veľkosti výberu o znak doprava SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA
Zmenenie veľkosti výberu o slovo doprava CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA
Zmenenie veľkosti výberu o znak doľava SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA
Zmenenie veľkosti výberu o slovo doľava CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

ZobraziťVybratie poľa alebo záznamu

 Poznámka.   Na zrušenie výberu sa používa kláves s opačnou šípkou

Požadovaná akcia Klávesy
Vybratie ďalšieho poľa TAB
Prepnutie medzi režimom úpravy (so zobrazeným kurzorom) a režimom navigácie (režim navigácie: režim v programe Microsoft Access, v ktorom sa vyberie celé pole a kurzor sa nezobrazuje. V tomto režime sa môžete presúvať medzi poľami pomocou kurzorových klávesov.) v údajovom hárku. V prípade použitia formulára alebo zostavy sa na opustenie režimu navigácie používa tlačidlo ESC. F2
Prepnutie medzi výberom aktuálneho záznamu a prvého poľa aktuálneho záznamu v režime navigácie SHIFT + MEDZERNÍK
Rozšírenie výberu o predchádzajúci záznam v prípade, že je vybratý aktuálny záznam SHIFT + ŠÍPKA NAHOR
Rozšírenie výberu o ďalší záznam v prípade, že je vybratý aktuálny záznam SHIFT + ŠÍPKA NADOL
Vybratie všetkých záznamov CTRL + A alebo CTRL + SHIFT + MEDZERNÍK

ZobraziťRozšírenie výberu

Požadovaná akcia Klávesy
Zapnutie režimu rozšírenia (v údajovom zobrazení sa možnosť Rozšírený výber zobrazí v pravom dolnom rohu okna); opakovaným stlačením klávesu F8 sa výber rozširuje o slovo, pole, záznam a všetky záznamy F8
Rozšírenie výberu o priľahlé polia v rovnakom riadku v údajovom zobrazení ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Rozšírenie výberu o priľahlé riadky v údajovom zobrazení ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL
Odvolanie predchádzajúceho rozšírenia SHIFT + F8
Zrušenie režimu rozšírenia ESC

ZobraziťVybratie a posunutie stĺpca v údajovom zobrazení

Požadovaná akcia Klávesy
Vybratie aktuálneho stĺpca alebo zrušenie výberu stĺpca len v režime navigácie (režim navigácie: režim v programe Microsoft Access, v ktorom sa vyberie celé pole a kurzor sa nezobrazuje. V tomto režime sa môžete presúvať medzi poľami pomocou kurzorových klávesov.) CTRL + MEDZERNÍK
Vybratie stĺpca vpravo v prípade, že je vybratý aktuálny stĺpec SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA
Vybratie stĺpca vľavo v prípade, že je vybratý aktuálny stĺpec SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA
Zapnutie režimu presúvania (režim presúvania: režim, v ktorom možno presúvať stĺpec v údajovom zobrazení pomocou klávesu so šípkou doľava alebo doprava.); následným stlačením klávesu ŠÍPKA DOPRAVA alebo DOĽAVA sa vybraté stĺpce presunú doprava alebo doľava CTRL + SHIFT + F8

ZobraziťÚprava textu a údajov

 Poznámka.   Ak nie je kurzor zobrazený, spravte tak stlačením klávesu F2

ZobraziťPresúvanie kurzora v poli

Požadovaná akcia Klávesy
Presunutie kurzora o znak doprava ŠÍPKA DOPRAVA
Presunutie kurzora o slovo doprava CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA
Presunutie kurzora o znak doľava ŠÍPKA DOĽAVA
Presunutie kurzora o slovo doľava CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA
Presunutie kurzora na koniec poľa v jednoriadkových poliach; alebo presunutie na koniec riadka vo viacriadkových poliach END
Presunutie kurzora na koniec poľa vo viacriadkových poliach CTRL + END
Presunutie kurzora na začiatok poľa v jednoriadkových poliach; alebo presunutie na začiatok riadku vo viacriadkových poliach HOME
Presunutie kurzora na začiatok poľa vo viacriadkových poliach CTRL + HOME

ZobraziťKopírovanie, presúvanie alebo odstránenie textu

Požadovaná akcia Klávesy
Skopírovanie výberu do Schránky CTRL + C
Vystrihnutie a skopírovanie do Schránky CTRL + X
Vloženie obsahu Schránky na miesto vyznačené kurzorom CTRL + V
Odstránenie výberu alebo znaku naľavo od kurzora BACKSPACE
Odstránenie výberu alebo znaku napravo od kurzora DELETE
Odstránenie všetkých znakov napravo od kurzora CTRL + DELETE

ZobraziťVrátenie zmien

Požadovaná akcia Klávesy
Vrátenie akcie písania späť CTRL + Z alebo ALT + BACKSPACE
Vrátenie zmien v aktuálnom poli alebo zázname. Ak sa zmenili obe, zmeny sa vrátia dvojitým stlačením klávesu ESC – prvé stlačenie pre aktuálne pole, druhé pre aktuálny záznam ESC

ZobraziťZadávanie údajov do údajového hárka alebo zobrazenia formulára

Požadovaná akcia Klávesy
Vloženie aktuálneho dátumu CTRL + BODKOČIARKA (;)
Vloženie aktuálneho času CTRL + SHIFT + DVOJBODKA (:)
Vloženie predvolenej hodnoty pre pole CTRL + ALT + MEDZERNÍK
Vloženie hodnoty z rovnakého poľa predchádzajúceho záznamu CTRL + APOSTROF (')
Pridanie nového záznamu CTRL + ZNAMIENKO PLUS (+)
Odstránenie aktuálneho záznamu v údajovom hárku CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS (-)
Uloženie zmien v aktuálnom zázname SHIFT + ENTER
Prepnutie medzi hodnotami v začiarkavacom políčku alebo prepínači MEDZERNÍK
Vloženie nového riadka CTRL + ENTER

ZobraziťObnovenie polí s aktuálnymi údajmi

Požadovaná akcia Klávesy
Prepočítanie polí v okne F9
Opätovné zadanie dotazu na podkladové tabuľky; v podformulári len na podkladovú tabuľku podformulára SHIFT + F9
Obnovenie obsahu rozbaľovacieho poľa alebo zoznamu Vyhľadávacie pole (pole vyhľadávania: pole používané vo formulári alebo zostave v databáze programu Access, ktoré zobrazuje zoznam hodnôt získaných z tabuľky alebo dotazu alebo uchováva statickú množinu hodnôt.) F9

Klávesy pre navigáciu v záznamoch

ZobraziťNavigácia v návrhovom zobrazení

Požadovaná akcia Klávesy
Prepnutie medzi režimom úpravy (pri zobrazenom kurzore) a režimom navigácie F2
Prepnutie do hárka vlastností F4
Prepnutie do formulárového alebo návrhového zobrazenia F5
Prepnutie medzi hornými a dolným časťami okna (návrhové zobrazenie makier, dotazov a okno Rozšírený filter alebo zoradenie). V prípade, že sa do požadovanej časti obrazovky nedá premiestniť klávesom TAB, použite kláves F6. F6
Prepnutie dopredu medzi návrhovou tablou, vlastnosťami, navigačnou tablou, prístupovými klávesmi a ovládacími prvkami lupy (návrhové zobrazenie tabuliek, formulárov a zostáv) F6
Otvorenie programu Visual Basic Editor z vybratej vlastnosti hárka vlastností pre formulár alebo zostavu F7
Vyvolanie tably Zoznam polí v zostave, na formulári alebo stránke prístupových údajov. Ak už je tabla Zoznam polí otvorená, presuňte sa na tablu Zoznam polí. ALT + F8
Prepnutie z programu Visual Basic Editor do formulára do návrhového zobrazenia formulára alebo zostavy v prípade, že je otvorený modul kódu SHIFT + F7
Prepnutie z hárka vlastností ovládacieho prvku v návrhovom zobrazení zostavy alebo formulára do prostredia návrhu bez zmeny umiestnenia kurzora SHIFT + F7
Zobrazenie hárka vlastností ALT + ENTER
Skopírovanie vybratého ovládacieho prvku do Schránky CTRL + C
Vystrihnutie ovládacieho prvku a jeho skopírovanie do Schránky CTRL + X
Vloženie obsahu Schránky do ľavého horného rohu vybratej časti CTRL + V
Presunutie vybratého ovládacieho prvku doprava o pixel pozdĺž mriežky strany ŠÍPKA DOPRAVA
Posunutie vybratého ovládacieho prvku doľava o pixel pozdĺž mriežky strany ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel nahor pozdĺž mriežky strany

 Poznámka.   Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa prepne poloha z vybratého ovládacieho prvku na ovládací prvok, ktorý je priamo nad ním, ak už nie je najvyššie položeným prvkom rozloženia.

ŠÍPKA NAHOR

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel nadol pozdĺž mriežky strany

 Poznámka.   Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa prepne poloha z vybratého ovládacieho prvku na ovládací prvok, ktorý je priamo pod ním, ak už nie je najnižšie položeným prvkom rozloženia.

ŠÍPKA NADOL
Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel doprava (bez ohľadu na mriežku strany) CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA
Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel doľava (bez ohľadu na mriežku strany) CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel nahor (bez ohľadu na mriežku strany)

 Poznámka.   Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa prepne poloha z vybratého ovládacieho prvku na ovládací prvok, ktorý je priamo nad ním, ak už nie je najvyššie položeným prvkom rozloženia.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posunutie vybratého ovládacieho prvku o pixel nadol (bez ohľadu na mriežku strany)

 Poznámka.   Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa prepne poloha z vybratého ovládacieho prvku na ovládací prvok, ktorý je priamo pod ním, ak už nie je najnižšie položeným prvkom rozloženia.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie vybratého ovládacieho prvku o pixel (doprava)

 Poznámka.   Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa rozšíri celé rozloženie.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Zúženie vybratého ovládacieho prvku o pixel (doľava)

 Poznámka.   Pre ovládacie prvky v skladanom rozložení sa zúži celé rozloženie.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA
Zmenšenie vybratého ovládacieho prvku o pixel (od spodnej časti) SHIFT + ŠÍPKA NAHOR
Zväčšenie vybratého ovládacieho prvku o pixel (od spodnej časti) SHIFT + ŠÍPKA NADOL

ZobraziťNavigácia v údajovom zobrazení

ZobraziťPrechod na konkrétny záznam

ZobraziťNavigácia medzi poľami a záznamami

Požadovaná akcia Klávesy
Presunutie na ďalšie pole TAB alebo ŠÍPKA NAHOR
Presunutie do posledného poľa aktuálneho záznamu v režime navigácie END
Presunutie na predchádzajúce pole SHIFT + TAB alebo ŠÍPKA DOĽAVA
Presunutie na prvé pole aktuálneho záznamu v navigačnom režime HOME
Presunutie na aktuálne pole ďalšieho záznamu ŠÍPKA NADOL
Presunutie do aktuálneho poľa v poslednom zázname v režime navigácie CTRL + ŠÍPKA NADOL
Presunutie do posledného poľa v poslednom zázname v režime navigácie CTRL + END
Presunutie do aktuálneho poľa predchádzajúceho záznamu ŠÍPKA NAHOR
Presunutie do aktuálneho poľa prvého záznamu v režime navigácie CTRL + ŠÍPKA NAHOR
Presunutie do prvého poľa prvého záznamu v režime navigácie CTRL + HOME

ZobraziťNavigácia na inú obrazovku údajov

Požadovaná akcia Klávesy
Posunutie o obrazovku nadol PAGE DOWN
Posunutie o obrazovku nahor PAGE UP
Posunutie o obrazovku doprava CTRL + PAGE DOWN
Posunutie o obrazovku doľava CTRL + PAGE UP

ZobraziťNavigácia v podriadených údajových hárkoch

ZobraziťNavigácie na určený záznam

Požadovaná akcia Klávesy
Presunutie z podriadeného údajového hárka do poľa počtu záznamov. Zadajte potom počet záznamov a stlačte kláves ENTER ALT + F5

ZobraziťRozbalenie a zbalenie podriadeného údajového hárka

Požadovaná akcia Klávesy
Presunutie z údajového hárka na rozbalenie podriadeného údajového hárka záznamu CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL
Zbalenie podriadeného údajového hárka CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

ZobraziťNavigácia medzi údajovými hárkami a podriadenými údajovými hárkami

Požadovaná akcia Klávesy
Zadanie podriadeného údajového hárka z posledného poľa predchádzajúceho záznamu údajového hárka TAB
Zadanie podriadeného údajového hárka z prvého poľa nasledujúceho záznamu údajového hárka SHIFT + TAB
Zatvorenie podriadeného údajového hárka a presunutie na prvé pole ďalšieho záznamu údajového hárka CTRL + TAB
Zatvorenie podriadeného údajového hárka a presunutie na prvé pole predchádzajúceho záznamu údajového hárka CTRL + SHIFT + TAB
Zadanie ďalšieho poľa údajového hárka z posledného poľa podriadeného údajového hárka TAB
Obídenie podriadeného údajového hárka z údajového hárka a presunutie na ďalší záznam údajového hárka ŠÍPKA NADOL
Obídenie podriadeného údajového hárka z údajového hárka a presunutie na predchádzajúci záznam údajového hárka ŠÍPKA NAHOR

 Poznámka.   Na navigáciu medzi poľami a záznamami v podriadenom údajovom hárku sa používajú rovnaké klávesové skratky ako v údajovom zobrazení.

ZobraziťNavigácia vo formulárovom zobrazení

ZobraziťPrechod na konkrétny záznam

Požadovaná akcia Klávesy
Presunutie na pole počtu záznamov. Zadajte potom počet záznamov a stlačte kláves ENTER F5

ZobraziťNavigácia medzi poľami a záznamami

Požadovaná akcia Klávesy
Presunutie na ďalšie pole TAB
Presunutie na predchádzajúce pole SHIFT + TAB
Presunutie na posledný ovládací prvok formulára a zotrvanie v aktuálnom zázname (v režime navigácie) END
Presunutie na posledný ovládací prvok formulára a nastavenie kurzora na posledný záznam (v režime navigácie) CTRL + END
Presunutie na prvý ovládací prvok formulára a zotrvanie v aktuálnom zázname (v režime navigácie) HOME
Presunutie na prvý ovládací prvok formulára a nastavenie kurzora na prvý záznam (v režime navigácie) CTRL + HOME
Presunutie na aktuálne pole ďalšieho záznamu CTRL + PAGE DOWN
Presunutie na aktuálne pole predchádzajúceho záznamu CTRL + PAGE UP

ZobraziťNavigácia vo formulároch s viac ako jednou stranou

Požadovaná akcia Klávesy
Presunutie o stranu nadol. Na konci záznamu presunutie na rovnakú stranu ďalšieho záznamu PAGE DOWN
Presunutie o stranu nahor. Na konci záznamu presunutie na rovnakú stranu predchádzajúceho záznamu PAGE UP

ZobraziťNavigácia medzi hlavným formulárom a podformulárom

Požadovaná akcia Klávesy
Zadanie podformulára z predchádzajúceho poľa do hlavného formulára TAB
Zadanie podformulára z nasledujúceho poľa do hlavného formulára SHIFT + TAB
Zavretie podformulára a presunutie do ďalšieho poľa hlavného formulára alebo ďalšieho záznamu CTRL + TAB
Zavretie podformulára a presunutie do predchádzajúceho poľa hlavného formulára alebo predchádzajúceho záznamu CTRL + SHIFT + TAB

ZobraziťNavigácia v ukážke pred tlačou a ukážke rozloženia

ZobraziťDialógové okno a operácie okna

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie dialógového okna Tlač z časti Tlač CTRL + P (pre údajové hárky, formuláre a zostavy)
Otvorenie dialógového okna Nastavenie strany (týka sa len formulárov a zostáv) S
Priblíženie alebo vzdialenie časti strany Z
Zrušenie ukážky pred tlačou alebo ukážky rozloženia C alebo ESC

ZobraziťZobrazenie rôznych strán

Požadovaná akcia Klávesy
Presunutie do poľa počtu strán. Zadajte potom počet strán a stlačte kláves ENTER ALT + F5
Zobrazenie ďalšej strany (ak je vybratá možnosť Prispôsobiť oknu) PAGE DOWN alebo ŠÍPKA NADOL
Zobrazenie predchádzajúcej strany (ak je vybratá možnosť Prispôsobiť oknu) PAGE UP alebo ŠÍPKA NAHOR

ZobraziťNavigácia v ukážke pred tlačou a ukážke rozloženia

Požadovaná akcia Klávesy
Presunutie nadol po malých krokoch ŠÍPKA NADOL
Presunutie nadol o celú obrazovku PAGE DOWN
Presunutie do spodnej časti strany CTRL + ŠÍPKA NADOL
Presunutie nahor po malých krokoch ŠÍPKA NAHOR
Presunutie nahor o celú obrazovku PAGE UP
Presunutie do vrchnej časti strany CTRL + ŠÍPKA NAHOR
Presunutie doprava po malých krokoch ŠÍPKA DOPRAVA
Presunutie na pravý okraj strany END
Presunutie do ľavého dolného rohu strany CTRL + END
Presunutie doľava po malých krokoch ŠÍPKA DOĽAVA
Presunutie na ľavý okraj strany HOME
Presunutie do ľavého horného rohu strany CTRL + HOME

ZobraziťNavigácia v okne Diagram databázy projektu Access

Požadovaná akcia Klávesy
Presunutie z bunky tabuľky do záhlavia okna tabuľky ESC
Presunutie zo záhlavia okna tabuľky ENTER
Presunutie zo záhlavia okna tabuľky do záhlavia okna tabuľky alebo
z bunky do bunky vo vnútri tabuľky
TAB
Rozbalenie zoznamu vo vnútri tabuľky ALT + ŠÍPKA NADOL
Presúvanie medzi položkami v rozbaľovacom zozname od vrchnej do spodnej časti ŠÍPKA NADOL
Presunutie na predchádzajúcu položku zoznamu ŠÍPKA NAHOR
Vybratie položky zoznamu a presunutie do ďalšej bunky ENTER
Zmena nastavenia v začiarkavacom políčku MEDZERNÍK
Presunutie do prvej bunky riadku alebo
na začiatok aktuálnej bunky
HOME
Presunutie do poslednej bunky riadku alebo
na koniec aktuálnej bunky
END
Presunutie na ďalšiu stranu tabuľky alebo
na ďalšiu stranu diagramu
PAGE DOWN
Presunutie na predchádzajúcu stranu tabuľky alebo
na predchádzajúcu stranu diagramu
PAGE UP

ZobraziťNavigácia v návrhárovi dotazu v projekte programu Access

ZobraziťĽubovoľná tabla

Požadovaná akcia Klávesy
Posunutie medzi tablami návrhára dotazu F6, SHIFT + F6

ZobraziťDiagramová tabla

Požadovaná akcia Klávesy
Posunutie medzi tabuľkami, zobrazeniami a funkciami (a v prípade dostupnosti aj na pripojenie riadkov) TAB alebo SHIFT + TAB
Posunutie medzi stĺpcami tabuľky, zobrazením alebo funkciou Klávesy so šípkami
Vybratie zvoleného stĺpca údajov pre výstup MEDZERNÍK alebo ZNAMIENKO PLUS
Odstránenie vybratého stĺpca údajov z výstupu dotazu MEDZERNÍK alebo ZNAMIENKO MÍNUS
Odstránenie vybratej tabuľky, zobrazenia alebo funkcie alebo pripojenie riadku z dotazu DELETE

 Poznámka.   Ak sa vybralo viac položiek, stlačenie klávesu MEDZERNÍK ovplyvní všetky vybraté položky. Viaceré položky sa vyberajú tak, že pri kliknutí na ne sa zároveň stlačí kláves SHIFT. Na stav jednej položky sa prepína tak, že pri kliknutí na ňu sa zároveň stlačí kláves CTRL.

ZobraziťTabla mriežky

Požadovaná akcia Klávesy
Presunutie medzi bunkami Klávesy so šípkami alebo TAB či SHIFT + TAB
Presunutie na posledný riadok v aktuálnom stĺpci CTRL + ŠÍPKA NADOL
Presunutie na prvý riadok v aktuálnom stĺpci CTRL + ŠÍPKA NAHOR
Presunutie do ľavej hornej bunky viditeľnej časti mriežky CTRL + HOME
Presunutie do pravej dolnej bunky CTRL + END
Presunutie do rozbaľovacieho zoznamu ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL
Vybratie celého stĺpca mriežky CTRL + MEDZERNÍK
Prepnutie medzi režimom úpravy a režimom výberu bunky F2
Skopírovanie vybratého textu bunky do Schránky (v režime úpravy) CTRL + C
Vystrihnutie vybratého textu bunky a jeho umiestnenie do Schránky (v režime úpravy) CTRL + X
Prilepenie textu zo Schránky (v režime úpravy) CTRL + V
Prepnutie medzi režimom prečiarknutia a vkladania pri úprave bunky INS
Prepnutie začiarkavacieho políčka vo výstupnom stĺpciPoznámka    Pri výbere viacerých položiek ovplyvní použitie tohto klávesu všetky vybraté položky. MEDZERNÍK
Odstránenie vybratej časti bunky DELETE
Odstránenie riadku, ktorý obsahuje vybratý stĺpec údajov z dotazu Poznámka    Pri výbere viacerých položiek ovplyvní použitie tohto klávesu všetky vybraté položky. DELETE
Odstránenie všetkých hodnôt pre vybratý stĺpec mriežky DELETE
Vloženie riadka medzi existujúce riadky INS (po vybratí riadka mriežky)
Pridanie stĺpca typu Alebo… INS (po vložení stĺpca typu Alebo...)

ZobraziťTabla SQL

Pri práci s tablou SQL sa používajú štandardné klávesy systému Windows, ako napríklad CTRL+ klávesy so šípkami na presúvanie medzi slovami a príkazy Vystrihnúť, Kopírovať a Vložiť ponuky Úpravy.

 Poznámka.    Je možné len vložiť text. Režim prečiarknutia tu nie je.

ZobraziťPráca so zobrazením kontingenčných tabuliek

ZobraziťZobrazenie kontingenčných tabuliek

ZobraziťKlávesy na výber prvkov zobrazenia kontingenčnej tabuľky

Požadovaná akcia Klávesy
Presunutie výberu zľava doprava a potom nadol Kláves TAB
Presunutie výberu zhora nadol a potom doprava ENTER
Vybratie bunky vľavo. Ak je aktuálna bunka úplne vľavo, klávesy SHIFT + TAB vyberú poslednú bunku predchádzajúceho riadka. SHIFT + TAB
Vybratie bunky nad aktuálnou bunkou. Ak je aktuálna bunka úplne hore, klávesy SHIFT + ENTER vyberú poslednú bunku predchádzajúceho stĺpca. SHIFT + ENTER
Vybratie buniek podrobností pre ďalšiu položku v oblasti riadka CTRL + ENTER
Vybratie buniek podrobností pre predchádzajúcu položku v oblasti riadka SHIFT + CTRL + ENTER
Presunutie výberu v smere klávesy so šípkou. Ak sú polia riadka alebo stĺpca vybraté, stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL sa presuniete na prvú položku údajov v poli. Na presúvanie do ďalšej alebo predchádzajúcej položky alebo späť do poľa sa používajú klávesy so šípkami. Ak je vybraté pole podrobností, na presúvanie do prvej bunky v oblasti podrobností sa používajú klávesy ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA DOPRAVA. Klávesy so šípkami
Rozšírenie alebo zúženie výberu v smere, ktorý naznačuje kláves so šípkou SHIFT + kláves so šípkou
Presunutie výberu do poslednej bunky v smere, ktorý naznačuje kláves so šípkou CTRL + kláves so šípkou
Presunutie vybratej položky v smere, ktorý naznačuje kláves so šípkou SHIFT + ALT + kláves so šípkou
Vybratie ľavej krajnej bunky aktuálneho riadka HOME
Vybratie pravej krajnej bunky aktuálneho riadka END
Vybratie ľavej krajnej bunky prvého riadka CTRL + HOME
Vybratie poslednej bunky posledného riadka CTRL + END
Rozšírenie výberu o ľavú krajnú bunku prvého riadka SHIFT + CTRL + HOME
Rozšírenie výberu o poslednú bunku posledného riadka SHIFT + CTRL + END
Vybratie poľa pre aktuálne vybratú položku údajov, súčtu alebo podrobnosti CTRL + MEDZERNÍK
Vybratie celého riadka, ktorý obsahuje aktuálne vybratú bunku SHIFT + MEDZERNÍK
Vybratie celého zobrazenia kontingenčnej tabuľky (zobrazenie kontingenčnej tabuľky: zobrazenie, ktoré obsahuje súhrny a analýzy údajov v údajovom hárku alebo formulári. Posúvaním polí a položiek alebo zobrazovaním a skrývaním položiek v rozbaľovacích zoznamoch pre polia môžete používať rôzne úrovne podrobnosti alebo usporiadania údajov.) CTRL + A
Zobrazenie ďalšej obrazovky PAGE DOWN
Zobrazenie predchádzajúcej obrazovky PAGE UP
Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nadol SHIFT + PAGE DOWN
Zmenšenie výberu o jednu obrazovku SHIFT + PAGE UP
Zobrazenie ďalšej obrazovky vpravo ALT + PAGE DOWN
Zobrazenie predchádzajúcej obrazovky vľavo ALT + PAGE UP
Rozšírenie výberu o stranu vpravo SHIFT + ALT + PAGE DOWN
Rozšírenie výberu o stranu vľavo SHIFT + ALT + PAGE UP

ZobraziťKlávesy na vykonávanie príkazov

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie tém Pomocníka F1
Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratý prvok zobrazenia kontingenčnej tabuľky. Použite na vykonanie príkazov v zobrazení kontingenčnej tabuľky klávesové skratky. SHIFT + F10
Vykonanie príkazu kontextovej ponuky Podčiarknuté písmeno
Zavretie kontextovej ponuky bez vykonania príkazu ESC
Zobrazenie dialógového okna Vlastnosti ALT + ENTER
Zavretie dialógového okna Vlastnosti ALT + F4
Zrušenie a obnovenie prebiehajúcej operácie ESC
Skopírovanie vybratej položky zo zobrazenia kontingenčnej tabuľky do Schránky CTRL + C
Exportovanie obsahu zobrazenia kontingenčnej tabuľky do programu Microsoft Excel 2010 Excel 2010 CTRL + E

ZobraziťKlávesy na zobrazenie, skrytie, filtrovanie alebo zoradenie údajov

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie alebo skrytie indikátora rozbalenia (tlačidlá Tlačidlo so znamienkom plus and Tlačidlo so znamienkom mínus ) vedľa položiek CTRL + 8
Rozbalenie aktuálne vybratej položky CTRL + ZNAMIENKO PLUS (na číselnej klávesnici)
Skrytie aktuálne vybratej položky CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS (na číselnej klávesnici)
Otvorenie zoznamu pre aktuálne vybraté pole ALT + ŠÍPKA NADOL
Presúvanie medzi poslednou vybratou položkou, tlačidlom OK a tlačidlomZrušiť v rozbaľovacom zozname poľa Kláves TAB
Presunutie na ďalšiu položku v rozbaľovacom zozname poľa Klávesy so šípkami
Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka pre aktuálnu položku rozbaľovacieho zoznamu poľa MEDZERNÍK
Zavretie rozbaľovacieho zoznamu poľa a použitie vykonaných zmien ENTER
Zavretie rozbaľovacieho zoznamu bez použitia vykonaných zmien ESC
Zapnutie alebo vypnutie automatického filtra CTRL + T
Vzostupné zoradenie údajov vo vybratom poli alebo súčtov (A – Z, 0 – 9) CTRL + SHIFT + A
Zostupné zoradenie údajov vo vybratom poli alebo súčtov (Z – A, 9 – 0) CTRL + SHIFT + Z
Posunutie vybratej položky nahor alebo doľava ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA
Posunutie vybratej položky nadol alebo doprava ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL alebo ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

ZobraziťKlávesy na pridanie polí a súčtov a na zmenu rozloženia zobrazenia kontingenčnej tabuľky

ZobraziťKlávesy pre prácu s tablou Zoznam polí

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie tably Zoznam polí alebo jej aktivácia, ak už je zobrazená CTRL + L
Presunutie na ďalšiu položku tably Zoznam polí Klávesy so šípkami
Presunutie na predchádzajúcu položku a jej pripojenie k výberu SHIFT + ŠÍPKA NAHOR
Presunutie na ďalšiu položku a jej pripojenie k výberu SHIFT + ŠÍPKA NADOL
Presunutie na predchádzajúcu položku bez jej pripojenia k výberu CTRL + ŠÍPKA NAHOR
Presunutie na ďalšiu položku bez jej pripojenia k výberu CTRL + ŠÍPKA NADOL
Odstránenie položky z výberu, ak je aktívna položka súčasť výberu a naopak CTRL + MEDZERNÍK
Rozbalenie aktuálnej položky v table Zoznam polí na zobrazenie jej obsahu alebo rozbalenie súčtov na zobrazenie dostupných polí súčtov. ZNAMIENKO PLUS (číselná klávesnica)
Zbalenie aktuálnej položky v table Zoznam polí na skrytie jej obsahu alebo zbalenie súčtov na skrytie dostupných polí súčtov. ZNAMIENKO MÍNUS (číselná klávesnica)
Presúvanie medzi poslednou vybratou položkou, tlačidlom Pridať do a zoznamom, ktorý sa nachádza vedľa tlačidla Pridať do na table Zoznam polí Kláves TAB
Otvorenie rozbaľovacieho zoznamu vedľa tlačidla Pridať do na table Zoznam polí. Na presunutie na ďalšiu položku zoznamu sa používajú klávesy so šípkami a tlačidlo ENTER na vybratie položky. ALT + ŠÍPKA NADOL
Pridanie zvýrazneného poľa tably Zoznam polí do oblasti v zobrazení kontingenčnej tabuľky, ktorá je zobrazená v zozname Pridať do ENTER
Zavretie tably Zoznam polí ALT + F4

ZobraziťKlávesy na pridanie polí a súčtov

Požadovaná akcia Klávesy
Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou funkcie sumy Suma CTRL + SHIFT + S
Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Počet CTRL + SHIFT + C
Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Minimum CTRL + SHIFT + M
Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Maximum CTRL + SHIFT + X
Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Priemer CTRL + SHIFT + E
Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Smerodajná odchýlka CTRL + SHIFT + D
Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Populačná smerodajná odchýlka CTRL + SHIFT + T
Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Odchýlka CTRL + SHIFT + V
Pridanie nového poľa súčtu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky pomocou súhrnnej funkcie Populačná odchýlka CTRL + SHIFT + R
Zapnutie alebo vypnutie medzisúčtov a celkových súčtov pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky CTRL + SHIFT + B
Pridanie vypočítavaného poľa podrobných údajov CTRL + F

ZobraziťKlávesy na zmenu rozloženia

 Poznámka.   Nasledovné štyri klávesové skratky nie sú funkčné, ak sa klávesy 1, 2, 3, a 4 zadajú pomocou číselnej klávesnice.

Požadovaná akcia Klávesy
Presunutie vybratého poľa zobrazenia kontingenčnej tabuľky do oblasti riadka CTRL + 1
Presunutie vybratého poľa zobrazenia kontingenčnej tabuľky do oblasti stĺpca CTRL + 2
Presunutie vybratého poľa zobrazenia kontingenčnej tabuľky do oblasti filtra CTRL + 3
Presunutie vybratého poľa zobrazenia kontingenčnej tabuľky do oblasti podrobných údajov CTRL + 4
Presunutie vybratého poľa riadka alebo stĺpca zobrazenia kontingenčnej tabuľky do vyššej úrovne CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA
Presunutie vybratého poľa riadka alebo stĺpca zobrazenia kontingenčnej tabuľky do nižšej úrovne CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

ZobraziťKlávesy na formátovanie prvkov zobrazenia kontingenčnej tabuľky

Pred použitím nasledovných klávesových skratiek je najprv potrebné vybrať pole podrobných údajov alebo bunku údajov pre pole súhrnu.

Prvých sedem klávesových skratiek zmení formát čísel vybratého poľa.

Požadovaná akcia Klávesy
Použitie všeobecného formátu čísel pre hodnoty vo vybratom poli súhrnu alebo poli podrobných údajov CTRL + SHIFT + ~ (tilda)
Použitie formátu meny s dvoma desatinnými miestami a zápornými číslami v zátvorkách pre hodnoty vo vybratom poli súhrnu alebo poli podrobných údajov CTRL + SHIFT + $
Použitie formátu percent bez desatinných miest pre hodnoty vo vybratom poli súhrnu alebo poli podrobných údajov CTRL + SHIFT + %
Použitie exponenciálneho číselného formátu s dvoma desatinnými miestami pre hodnoty vo vybratom poli súhrnu alebo poli podrobných údajov CTRL + SHIFT + ^
Použitie formátu dátumu, ktorý zahŕňa deň, mesiac a rok, pre hodnoty vo vybratom poli súhrnu alebo poli podrobných údajov CTRL + SHIFT + #
Použitie formátu času, ktorý zahŕňa hodinu, minútu a skratky AM, PM, pre hodnoty vo vybratom poli súhrnu alebo poli podrobných údajov CTRL + SHIFT + @
Použitie číselného formátu, s dvomi desatinnými mestami, oddeľovačom pre tisíce a znamienkom mínus pre záporné hodnoty pre hodnoty vybratého súčtu alebo poľa podrobných údajov CTRL + SHIFT + !
Použitie formátu tučného písma pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky CTRL + B
Použitie podčiarknutia textu pre vybraté pole zobrazenia kontingenčnej tabuľky CTRL + U
Použitie kurzívy pre text vybratého poľa zobrazenia kontingenčnej tabuľky CTRL + I

ZobraziťZobrazenie kontingenčného grafu

ZobraziťKlávesy na výber položiek grafu

Požadovaná akcia Klávesy
Vybratie ďalšej položky grafu ŠÍPKA DOPRAVA
Vybratie predchádzajúcej položky grafu ŠÍPKA DOĽAVA
Vybratie ďalšej skupiny položiek ŠÍPKA NADOL
Vybratie predchádzajúcej skupiny položiek ŠÍPKA NAHOR

ZobraziťKlávesy pre prácu s vlastnosťami a možnosťami

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie dialógového okna Vlastnosti ALT + ENTER
Zavretie dialógového okna Vlastnosti ALT + F4
Vybratie ďalšej položky na aktívnej karte v prípade, že je aktívne dialógové okno Vlastnosti Kláves TAB
Vybratie ďalšej karty v prípade, že je aktívne dialógové okno Vlastnosti ŠÍPKA DOPRAVA
Vybratie predchádzajúcej karty v prípade, že je aktívne dialógové okno Vlastnosti ŠÍPKA DOĽAVA
Zobrazenie zoznamu alebo palety v prípade, že je vybraté tlačidlo so zoznamom alebo paletou ŠÍPKA NADOL
Zobrazenie kontextovej ponuky SHIFT + F10
Vykonanie príkazu kontextovej ponuky Podčiarknuté písmeno
Zavretie kontextovej ponuky bez vykonania príkazu ESC

ZobraziťKlávesy pre prácu s poľami

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie zoznamu pre aktuálne vybraté pole ALT + ŠÍPKA NADOL
Presúvanie v rozbaľovacom zozname poľa medzi naposledy otvorenou položkou, tlačidlom OK a tlačidlom Zrušiť Kláves TAB
Presunutie na ďalšiu položku v rozbaľovacom zozname poľa Klávesy so šípkami
Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka aktuálnej položky MEDZERNÍK
Zavretie rozbaľovacieho zoznamu poľa a použitie vykonaných zmien ENTER
Zavretie rozbaľovacieho zoznamu bez použitia vykonaných zmien ESC

ZobraziťKlávesy pre prácu s tablou Zoznam polí

Požadovaná akcia Klávesy
Zobrazenie tably Zoznam polí alebo jej aktivácia, ak už je zobrazená CTRL + L
Presunutie na ďalšiu položku tably Zoznam polí Klávesy so šípkami
Presunutie na predchádzajúcu položku a jej pripojenie k výberu SHIFT + ŠÍPKA NAHOR
Presunutie na ďalšiu položku a jej pripojenie k výberu SHIFT + ŠÍPKA NADOL
Presunutie na predchádzajúcu položku bez jej pripojenia k výberu CTRL + ŠÍPKA NAHOR
Presunutie na ďalšiu položku bez jej pripojenia k výberu CTRL + ŠÍPKA NADOL
Odstránenie položky z výberu, ak je aktívna položka súčasť výberu a naopak CTRL + MEDZERNÍK
Rozbalenie aktuálnej položky v table Zoznam polí na zobrazenie jej obsahu alebo rozbalenie súčtov na zobrazenie dostupných polí súčtov. ZNAMIENKO PLUS (číselná klávesnica)
Zbalenie aktuálnej položky v table Zoznam polí na skrytie jej obsahu alebo zbalenie súčtov na skrytie dostupných polí súčtov. ZNAMIENKO MÍNUS (číselná klávesnica)
Presúvanie v table Zoznam polí medzi naposledy vybratou položkou, tlačidlom Pridať do a zoznamom vedľa tlačidla Pridať do Kláves TAB
Otvorenie rozbaľovacieho zoznamu vedľa tlačidla Pridať do na table Zoznam polí. Na presunutie na ďalšiu položku zoznamu sa používajú klávesy so šípkami a tlačidlo ENTER na vybratie položky. ALT + ŠÍPKA NADOL
Pridanie zvýrazneného poľa tably Zoznam polí do oblasti presúvania, ktorá je zobrazená v zozname Pridať do ENTER
Zavretie tably Zoznam polí ALT + F4

Pás s nástrojmi rozhrania Microsoft Office Fluent

ZobraziťPás s nástrojmi rozhrania Office Fluent

 1. Stlačte kláves ALT.

Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení.

 1. Stlačte písmeno zobrazené v tipe nad funkciou, ktorú chcete použiť.
 2. V závislosti od stlačeného klávesu sa môžu zobraziť ďalšie tipy na zobrazenie klávesov. Ak je napríklad aktívna tabla Externé údaje a stlačíte kláves C, zobrazí sa tabla Vytvoriť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na tejto karte.
 3. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.

 Poznámka.   Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate, a skryť tipy na stlačenie klávesov, stlačte kláves ALT.

Pomocník online

ZobraziťKlávesové skratky na používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia Klávesy
Otvorenie okna Pomocníka F1
Zatvorenie okna Pomocníka ALT + F4
Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom ALT + TAB
Návrat na domovskú tablu názov programu ALT + HOME
Výber ďalšej položky v okne Pomocníka TAB
Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka SHIFT + TAB
Vykonanie akcie pre vybratú položku ENTER
Vybratie ďalšej alebo predchádzajúcej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu názov programu TAB alebo SHIFT + TAB
Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu názov programu ENTER
Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy TAB
Výber predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia SHIFT + TAB
Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie ENTER
Vrátenie späť na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dozadu) ALT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE
Presun na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu) ALT + ŠÍPKA DOPRAVA
Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL
Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol PAGE UP, PAGE DOWN
Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka). SHIFT + F10
Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť) ESC
Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť) F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka

 Poznámka.   Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a potom CTRL + P.

CTRL + P
Zmena stavu pripojenia. Kláves F6 a potom na otvorenie zoznamu možností stlačením klávesu ENTER
Prepnutie medzi časťami okna Pomocníka, napríklad medzi panelom s nástrojmi a zoznamom Vyhľadávanie F6
Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL
Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

ZobraziťZobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia Klávesy
Prepnutie do nasledujúceho okna ALT + TAB
Prepnutie do predchádzajúceho okna ALT + SHIFT + TAB
Zatvorenie aktívneho okna CTRL + W alebo CTRL + F4

Presunutie na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Kláves F6 môže byť potrebné stlačiť viac ako raz.

 Poznámka.   Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, stlačením klávesu ALT prejdite na panel s ponukami alebo pás s nástrojmi rozhrania Microsoft Office Fluent a následným stlačením klávesov CTRL + TAB prejdite do pracovnej tably.

F6
Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna CTRL + F6
Prepnutie do predchádzajúceho okna CTRL + SHIFT + F6
Vykonanie príkazu Veľkosť (v ponuke okna Ovládací prvok), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Stlačením klávesov so šípkami zmeňte veľkosť okna a po skončení stlačte kláves ENTER. CTRL + F8
Minimalizovanie okna na ikonu (funkčné len pre niektoré programy balíka Microsoft Office) CTRL + F9
Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna CTRL + F10
Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky PRINT SCREEN
Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky ALT + PRINT SCREEN

ZobraziťPresun v texte alebo v bunkách

Požadovaná akcia Klávesy
Posun o jeden znak doľava ŠÍPKA DOĽAVA
Posun o jeden znak doprava ŠÍPKA DOPRAVA
Posun o jeden riadok nahor ŠÍPKA NAHOR
Posun o jeden riadok nadol ŠÍPKA NADOL
Prechod o jedno slovo doľava CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA
Prechod o jedno slovo doprava CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA
Posun na koniec riadka END
Prechod na začiatok riadka HOME
Posun o odsek nahor CTRL + ŠÍPKA NAHOR
Posun o odsek nadol CTRL + ŠÍPKA NADOL
Prechod na koniec textového poľa CTRL + END
Prechod na začiatok textového poľa CTRL + HOME
Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať SHIFT + F4

ZobraziťPresun a práca v tabuľkách

Požadovaná akcia Klávesy
Presun do ďalšej bunky TAB
Presun do predchádzajúcej bunky SHIFT + TAB
Presun do ďalšieho riadka ŠÍPKA NADOL
Presun do predchádzajúceho riadka ŠÍPKA NAHOR
Vloženie tabulátora do bunky CTRL + TAB
Začatie nového odseku ENTER
Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky Kláves TAB na konci posledného riadka

ZobraziťPrístup k pracovným tablám a ich používanie

Požadovaná akcia Klávesy

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu. (Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.)

 Poznámka.   Ak sa stlačením klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, skúste sa prepnúť na panel s ponukami stlačením klávesu ALT a potom prejdite na pracovnú tablu stlačením kombinácie klávesov CTRL + TAB.

F6
Presunutie na pracovnú tablu, ak sú ponuka alebo panel s nástrojmi aktívne. (Klávesy CTRL + TAB bude možno potrebné stlačiť viackrát.) CTRL + TAB
Ak je pracovná tabla aktívna, výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table TAB alebo SHIFT + TAB
Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably CTRL + ŠÍPKA NADOL
Prechod medzi voľbami vo vybratej vedľajšej ponuke alebo prechod v rámci určitých možností v skupine možností ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR
Otvorenie vybratej ponuky alebo vykonanie akcie, ktorá je priradená k vybratému tlačidlu MEDZERNÍK alebo ENTER
Otvorenie kontextovej ponuky alebo otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie SHIFT + F10
Vybratie prvého alebo posledného príkazu v ponuke alebo vedľajšej ponuke, ak je ponuka alebo vedľajšia ponuka zobrazená HOME alebo END
Posúvanie nahor alebo nadol vo vybratom zozname galérie PAGE UP alebo PAGE DOWN
Posunutie do hornej alebo dolnej časti vybratého zoznamu galérie CTRL + HOME alebo CTRL + END

Tipy

ZobraziťZmena veľkosti a premiestnenie panelov s nástrojmi, ponúk a pracovných tabiel

 1. Stlačením klávesu ALT vyberte panel s ponukami.
 2. Opakovaným stláčaním kombinácie klávesov CTRL + TAB vyberte požadovaný panel s nástrojmi alebo pracovnú tablu.
 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

ZobraziťZmena veľkosti panela s nástrojmi

 1. Keď je vybratý panel s nástrojmi, stlačením klávesov CTRL + MEDZERNÍK zobrazte ponuku Možnosti panela s nástrojmi.
 2. Kliknite na príkaz Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.
 3. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť panela s nástrojmi. Stláčaním CTRL + klávesov so šípkami sa mení veľkosť o jeden pixel.

ZobraziťPremiestnenie panela s nástrojmi

 1. Keď je vybratý panel s nástrojmi, stlačením klávesov CTRL + MEDZERNÍK zobrazte ponuku Možnosti panela s nástrojmi.
 2. Kliknite na príkaz Premiestniť a potom stlačte kláves ENTER.
 3. Pomocou klávesov so šípkami umiestnite panel s nástrojmi. Stláčaním CTRL + klávesov so šípkami sa presúvate o jeden pixel. Ak chcete zrušiť zakotvenie panela s nástrojmi, opakovane stlačte kláves ŠÍPKA NADOL. Na zakotvenie panela s nástrojmi v zvislej polohe vľavo alebo vpravo stlačte klávesy ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA, keď je panel s nástrojmi úplne vľavo alebo vpravo.

ZobraziťZmena veľkosti pracovnej tably

 1. Keď je vybratá pracovná tabla, stlačením klávesov CTRL + MEDZERNÍK zobrazte ponuku ďalších príkazov.
 2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte príkaz Veľkosť a stlačte kláves ENTER.
 3. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť pracovnej tably. Stláčaním CTRL + klávesov so šípkami sa mení veľkosť o jeden pixel.

ZobraziťPremiestnenie pracovnej tably

 1. Keď je vybratá pracovná tabla, stlačením klávesov CTRL + MEDZERNÍK zobrazte ponuku ďalších príkazov.
 2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte príkaz Premiestniť a stlačte kláves ENTER.
 3. Pomocou klávesov so šípkami umiestnite pracovnú tablu. Stláčaním CTRL + klávesov so šípkami sa presúvate o jeden pixel.
 1. Po ukončení premiestnenia alebo zmeny veľkosti stlačte kláves ESC.

ZobraziťPoužitie dialógových okien

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností TAB
Prechod na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností SHIFT + TAB
Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne CTRL + TAB
Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne CTRL + SHIFT + TAB
Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností Klávesy so šípkami
Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka MEDZERNÍK
Otvorenie zatvoreného zoznamu a prechod na danú možnosť v zozname Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname
Výber možnosti, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka ALT + písmeno podčiarknuté v možnosti
Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu ALT + ŠÍPKA NADOL
Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu, zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna ESC
Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne ENTER

ZobraziťPoužitie textových polí v dialógových oknách

Textové pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu priečinka.

Požadovaná akcia Klávesy
Prechod na začiatok položky HOME
Prechod na koniec položky END
Prechod o jeden znak doľava alebo doprava ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA
Prechod o jedno slovo doľava CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA
Prechod o jedno slovo doprava CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA
Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA
Výber od kurzora po začiatok položky SHIFT + HOME
Výber od kurzora po koniec položky SHIFT + END
 
 
Platí pre:
Access 2010