Zmienianie lub ustawianie marginesów strony

Marginesy to puste miejsca na brzegach strony. Z reguły tekst i elementy graficzne są wstawiane w obrębie obszaru drukowania strony między marginesami. Na marginesach można jednak umieszczać pewne elementy, np. nagłówki, stopki i numery stron.

W tym artykule


Opcje marginesów strony

W program Microsoft Word udostępniono kilka opcji dotyczących marginesów stron. Można użyć domyślnych (ustawienie domyślne: Ustawienie wstępnie zdefiniowane. Użytkownik może zaakceptować domyślne ustawienia opcji albo zmienić je zgodnie z własnymi preferencjami.) marginesów strony lub określić własne.

 • Dodawanie marginesów na oprawę     Margines na oprawę jest ustawiany w celu zapewnienia dodatkowego miejsca na bocznym lub górnym marginesie dokumentu przeznaczonego do oprawienia. Margines na oprawę daje pewność, że tekst nie zostanie przysłonięty oprawą.

Ilustracja marginesów lustrzanych i marginesów na oprawę

Objaśnienie 1 Marginesy na oprawę
Objaśnienie 2 Marginesy lustrzane dla stron przeciwległych

 • Ustawianie marginesów dla stron przeciwległych     Marginesy lustrzane są ustawiane w celu ustalenia układu stron przeciwległych dokumentów dwustronnych, takich jak książki czy czasopisma. W takiej sytuacji marginesy z lewej strony będą lustrzanym odbiciem marginesów z prawej strony (marginesy wewnętrzne będą tej samej szerokości, podobnie jak marginesy zewnętrzne).

 Uwaga   W dokumencie z marginesami lustrzanymi można ustawić marginesy na oprawę, jeśli jest na nią potrzebne dodatkowe miejsce.

 • Dodawanie karty składanej jak książka     Za pomocą opcji Karta składana jak książka w oknie dialogowym Ustawienia strony można tworzyć broszury, a także menu, zaproszenia, programy imprez lub dokumenty dowolnego innego rodzaju, z jednym zgięciem pośrodku.

Broszura z jednym zgięciem pośrodku

Objaśnienie 1 Program Word wstawia jedno zgięcie pośrodku broszury

Po ustawieniu dokumentu jako broszury należy tę broszurę opracować tak jak każdy inny dokument, co oznacza, że można do niej wstawić tekst, elementy graficzne i inne elementy wizualne.

 Uwagi 

 • Ponieważ większość drukarek nie jest w stanie zadrukowywać strony do samego krańca, marginesy muszą być ustawione co najmniej na szerokość minimalną. Jeśli ustawione marginesy są zbyt wąskie, program Microsoft Word wyświetla komunikat Przynajmniej jeden z ustawionych marginesów leży poza obszarem drukowania.

Aby zapobiec obcięciu tekstu, należy kliknąć przycisk Napraw, aby automatycznie poszerzyć marginesy. Zignorowanie komunikatu i próba wydrukowania dokumentu spowoduje wyświetlenie przez program Word kolejnego komunikatu z pytaniem o chęć kontynuowania.

 • Minimalna szerokość marginesów zależy od drukarki, sterownika drukarki oraz rozmiaru papieru. Aby się dowiedzieć, jakie są minimalne ustawienia marginesów, należy zajrzeć do instrukcji obsługi drukarki.

Początek strony Początek strony

Zmienianie lub ustawianie marginesów strony

 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Marginesy.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij żądany typ marginesów. Aby ustawić najbardziej typowe marginesy, kliknij opcję Normalne.

Kliknięcie żądanego typu marginesów spowoduje ustawienie go w całym dokumencie.

 1. Możesz również określić własne ustawienia marginesów. Kliknij przycisk Marginesy, kliknij polecenie Marginesy niestandardowe, a następnie w polach Górny, Dolny, Lewy i Prawy wprowadź nowe wartości marginesów.

 Uwagi 

Początek strony Początek strony

Wyświetlanie marginesów strony

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.
 1. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij pole wyboru Pokaż granice tekstu w obszarze Pokazywanie zawartości dokumentu.

Marginesy zostaną wyświetlone w dokumencie w postaci linii kropkowanych.

 Uwaga   Marginesy strony można wyświetlić w widoku układu wydruku i widoku układu sieci Web; granice tekstu nie są widoczne na wydrukowanej stronie.

Początek strony Początek strony

Ustawianie marginesów dla stron przeciwległych

Gdy zostaną wybrane marginesy lustrzane, marginesy po lewej stronie będą lustrzanym obrazem marginesów po prawej stronie. Oznacza to, że marginesy wewnętrzne są takiej samej szerokości, podobnie jak marginesy zewnętrzne.

 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Marginesy.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij opcję Lustrzane.
 2. Aby zmodyfikować szerokości marginesów, kliknij przycisk Marginesy, kliknij pozycję Marginesy niestandardowe, a następnie w polach Wewnętrzny i Zewnętrzny wprowadź odpowiednie szerokości.

Początek strony Początek strony

Ustawianie marginesów na oprawę dla dokumentów zszywanych

Ustawienie marginesu na oprawę umożliwia określenie dodatkowego miejsca na bocznym lub górnym marginesie dokumentu przeznaczonego do oprawy. Margines na oprawę daje pewność, że tekst nie zostanie przesłonięty oprawą.

 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Marginesy.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij polecenie Marginesy niestandardowe.
 2. Na liście Kilka stron kliknij pozycję Normalnie.
 3. W polu Margines na oprawę wprowadź szerokość marginesu na oprawę.
 4. Na liście Pozycja marginesu na oprawę kliknij pozycję Lewy lub Górny.

 Uwaga   Pole Pozycja marginesu na oprawę jest niedostępne w przypadku użycia opcji Marginesy lustrzane, 2 strony na arkusz lub Karta składana jak książka. Dla tych opcji pozycja marginesu na oprawę jest określana automatycznie.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2007