Wyrównanie tekstu i odstępy — informacje

Na położenie tekstu wpływa wiele czynników. Marginesy (margines: Pusty obszar poza obszarem wydruku na stronie.) określają odległość całego tekstu od krawędzi strony, a wcięcia akapitów i wyrównanie decydują o ułożeniu akapitów między marginesami. Można też ustalić odstęp między wierszami, a także przed i po akapitach.

PokażPozycjonowanie i wyrównywanie tekstu

Marginesy określają ogólną szerokość głównego obszaru strony tekstu, innymi słowy — odstęp między tekstem a krawędzią papieru.

Wcięcie określa odległość akapitu od lewego lub prawego marginesu. W obrębie marginesów można zwiększać lub zmniejszać wcięcie akapitu lub grupy akapitów. Można utworzyć wcięcie ujemne, co powoduje wysunięcie akapitu w kierunku lewego marginesu. Można także utworzyć wysunięcie, czyli wciąć cały akapit z wyjątkiem pierwszego wiersza.
Wcięcia akapitu i marginesy strony

Objaśnienie 1 Marginesy strony.

Objaśnienie 2 Wcięcia akapitu.

Wyrównanie w poziomie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: wyrównanie do lewej, wyrównanie do prawej, wyśrodkowanie lub wyjustowanie (justowanie: Dostosowywanie odległości w poziomie, tak aby tekst został wyrównany do lewego i prawego marginesu. Tekst wyjustowany ma po obu stronach gładkie krawędzie.). Na przykład, w przypadku akapitu wyrównanego do lewej (najczęściej stosowany rodzaj wyrównania), lewa krawędź akapitu jest wyrównana do lewego marginesu.

Wyrównanie w pionie określa położenie akapitu względem górnego i dolnego marginesu. Jest to przydatne, na przykład, podczas tworzenia strony tytułowej, ponieważ umożliwia precyzyjne umieszczenie tekstu u góry, u dołu lub na środku strony bądź wyjustowanie akapitów w pionie w celu zachowania między nimi równych odstępów.

PokażPrzykłady wcięć akapitów

Tekst z wcięciem pierwszego wiersza

Tekst z wcięciem pierwszego wiersza

Tekst z wysunięciem

Tekst z wysunięciem

Tekst z wcięciem ujemnym

Tekst z wcięciem ujemnym

PokażOdstępy między wierszami lub akapitami

Interlinia (interlinia: Odstęp między linią bazową jednego wiersza a linią bazową następnego wiersza. Program Microsoft Word dopasowuje interlinię w taki sposób, aby w wierszu zmieściła się największa używana czcionka lub najwyższy element graficzny.) określa ilość miejsca w pionie między wierszami tekstu w akapicie. Domyślnie odstępy te są pojedyncze, co oznacza, że wiersze oddalone są od siebie na tyle, aby pomieścić największą użytą w nich czcionkę (czcionka: Projekt graficzny stosowany do wszystkich liczb, symboli i znaków alfabetycznych. Nazywana jest również typem lub krojem. Przykładami czcionek są czcionki Arial i Courier New. Czcionki mogą mieć zazwyczaj różne rozmiary, na przykład 10 punktów, i różne style, na przykład pogrubienie.) z niewielkim zapasem miejsca.

Odstępy między akapitami określają ilość miejsca powyżej i poniżej akapitu.

Jeśli wiersz zawiera duży znak, element graficzny lub formułę, w programie Microsoft Word automatycznie zostanie zwiększony odstęp dla tego wiersza. Aby zachować równe odstępy między wierszami, należy dokładnie określić odstępy i odległość dostatecznie dużą, aby zmieścić największy znak lub element graficzny w wierszu. Jeśli element zostanie wyświetlony jako przycięty, należy zwiększyć odstęp.

PokażRodzaje interlinii

Pojedyncze

Ustawienie umożliwiające pomieszczenie największej czcionki (czcionka: Projekt graficzny stosowany do wszystkich liczb, symboli i znaków alfabetycznych. Nazywana jest również typem lub krojem. Przykładami czcionek są czcionki Arial i Courier New. Czcionki mogą mieć zazwyczaj różne rozmiary, na przykład 10 punktów, i różne style, na przykład pogrubienie.) użytej w tym wierszu i niewielkiej ilości dodatkowego miejsca. Ilość dodatkowego miejsca zależy od rodzaju stosowanej czcionki.

1,5 wiersza

Odstęp półtora raza większy niż odstęp pojedynczy.

Podwójne

Odstęp dwa razy większy niż odstęp pojedynczy.

Przynajmniej

Najmniejsza interlinia potrzebna, aby zmieściła się największa czcionka lub element graficzny w wierszu.

Dokładnie

Ustalona interlinia, która nie jest zmieniana w programie Microsoft Word.

Wielokrotne

Ustawienie takiego odstępu między wierszami, który można zwiększyć lub zmniejszyć o określony przez użytkownika procent. Na przykład, ustawienie interlinii o rozmiarze 1,2 zwiększy odstęp o 20 procent.

 
 
Dotyczy:
Word 2003