Wybieranie sposobu sprawdzania pisowni i gramatyki

Błędy pisowni i błędy gramatyczne mogą przeszkadzać czytelnikom w odbiorze treści dokumentów, dlatego błędy te należy usuwać. Zwykle użytkownicy mają określone preferencje dotyczące sposobu, w jaki program pakietu Microsoft Office ma pomagać w wykonywaniu tych czynności. Można sprawdzić pisownię w całym dokumencie po zakończeniu pracy nad nim. Można też wybrać opcję sprawdzania błędów pisowni i błędów gramatycznych (faliste czerwone, niebieskie i zielone linie), aby ograniczyć liczbę błędów powstających podczas pracy.

W tym artykule opisano wszystkie sposoby dostosowywania narzędzi sprawdzających w celu utworzenia optymalnego środowiska pracy w używanym programie pakietu Office.

Co chcesz zrobić?


 Uwaga   Dowiedz się więcej na temat sprawdzania pisowni i gramatyki w innym języku.

Wyświetlanie opcji sprawdzania

Wiele procedur opisanych w tym artykule wymaga uprzedniego wyświetlenia opcji sprawdzania.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.
  W przypadku programu Outlook kliknij pozycję Poczta, a następnie kliknij pozycję Pisownia i autokorekta.
 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

Początek strony Początek strony

Wybieranie opcji Autokorekty

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Automatyczne korygowanie wielkości liter, Autokorekta pisowni oraz wstawianie tekstu i symboli oraz Automatyczne poprawianie pisowni przy użyciu wyrazów ze słownika głównego.

Początek strony Początek strony

Wybieranie opcji poprawiania pisowni wpływających na wszystkie programy pakietu Microsoft Office

Aby wyświetlić i zmienić te opcje, należy najpierw wyświetlić opcje sprawdzania. Następnie można wyświetlać i zmieniać ustawienia opisane w poniższych sekcjach.

Wybieranie globalnych ustawień modułu sprawdzania pisowni w pakiecie Office

Niektóre z wyświetlanych w oknie opcji dotyczą wszystkich programów pakietu Microsoft Office. Niezależnie od programu, w którym taka opcja została zmieniona, będzie ona stosowana we wszystkich programach.

Na poniższej liście przedstawiono opcje pól wyboru oraz opisy ich funkcji.

Zaznacz to pole wyboru: Aby to zrobić:
Ignoruj wyrazy pisane WIELKIMI literami Ignorowanie wyrazów zawierających wyłącznie wielkie litery. Na przykład po wybraniu tej opcji moduł sprawdzania pisowni nie oznaczy flagą błędu frazy ABC.
Ignoruj wyrazy zawierające cyfry Ignorowanie wyrazów, które zawierają cyfry. Na przykład po wybraniu tej opcji moduł sprawdzania pisowni nie oznaczy flagą błędu frazy a1b2c3.
Ignoruj adresy internetowe i plikowe

Ignorowanie wyrazów będących adresami internetowymi i plikowymi. Przykładami wyrazów ignorowanych przez moduł sprawdzania pisowni po wybraniu tej opcji są:

 • http://www.proseware.com/
 • \\proseware\public\
 • mailto:anna@proseware.com
Oznacz flagą powtarzające się wyrazy Wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących wyrazów, które się powtarzają. Na przykład po wybraniu tej opcji moduł sprawdzania pisowni oznaczy flagą błędu frazę kici, kici.
Wymuś akcentowanie wielkich liter w języku francuskim

Powiadamianie o wyrazach francuskich zawierających wielkie litery bez znaków akcentu.

Jeśli jest używany język francuski (Kanada), ta opcja jest domyślnie zawsze włączona, ponieważ słownik tego języka zawiera formy wyrazów z akcentowanymi wielkimi literami. Oznacza to, że ta opcja jest domyślnie włączona w następujących sytuacjach:

Sugeruj tylko z głównego słownika Sugerowanie wyrazów pochodzących tylko z głównego słownika wbudowanego w moduł sprawdzania pisowni. Po wybraniu tej opcji wyrazy ze słowników niestandardowych użytkownika nie są dołączane do listy słów sugerowanych podczas sprawdzania pisowni w dokumencie.

Wybieranie trybu francuskiego

Na wszystkie programy pakietu Microsoft Office wpływa także menu Tryby francuskie. Ma ono wpływ wyłącznie na teksty pisane w języku francuskim.

PokażWyjaśnienie opcji tego menu

Opcja Efekt
Pisownia nowa Kliknij tę opcję, aby używać reguł pisowni, które zostały zarekomendowane przez Akademię Francuską w ramach reformy pisowni przeprowadzonej w 1990 roku. Po wybraniu tej opcji wyrazy, których pisownia nie jest zgodna z tymi regułami, są traktowane jako błędne. Również moduł sprawdzania pisowni w przypadku napotkanych błędów sugeruje tylko wyrazy o nowej pisowni ze słownika, który zawiera także wyrazy niezmienione przez reformę.
Pisownia tradycyjna Kliknij tę opcję, aby używać reguł pisowni obowiązujących przed reformą pisowni wprowadzoną w 1990 roku. Po wybraniu tej opcji wyrazy, których pisownia nie jest zgodna z tymi regułami, są traktowane jako błędne. Również moduł sprawdzania pisowni w przypadku napotkanych błędów sugeruje tylko wyrazy o tradycyjnej pisowni ze słownika, który zawiera wyrazy niezmienione przez reformę.
Pisownia tradycyjna i nowa Kliknięcie tej opcji powoduje, że moduł sprawdzania pisowni akceptuje wyrazy jako poprawne niezależnie od tego, czy ich pisownia jest zgodna z nowymi, czy też z tradycyjnymi regułami. Również w przypadku niepoprawnych wyrazów sugerowane są wyrazy pochodzące z obu słowników — nowego i tradycyjnego.

Jeśli kliknięto na przykład opcję Pisownia tradycyjna, a następnie edytowano dokument zawierający francuski wyraz bruler, zostanie on potraktowany jako błędny przez moduł sprawdzania pisowni, ponieważ jego pisownia jest zgodna z regułami wprowadzonymi przez reformę. Jednak po kliknięciu opcji Pisownia nowa lub Pisownia tradycyjna i nowa wyraz ten nie będzie traktowany jako błędny.

Początek strony Początek strony

Zmienianie sposobu pracy w tle modułu sprawdzania pisowni

Podczas pracy użytkownika z dokumentem moduł sprawdzania pisowni może działać w tle, wyszukując błędy. Dzięki temu po zakończeniu pracy nad wersją roboczą proces sprawdzania pisowni odbywa się szybciej. Pozwala to zaoszczędzić czas, zwłaszcza w przypadku długich dokumentów.

 Uwaga    Te opcje nie są dostępne w programach Microsoft Access, Microsoft Excel i Microsoft Project. W tych programach moduł sprawdzania pisowni nie pracuje w tle.

Aby wyświetlić i zmienić te opcje, należy najpierw wyświetlić opcje sprawdzania. Następnie można wyświetlać i zmieniać ustawienia opisane w poniższych sekcjach.

Zaznaczanie lub czyszczenie pola wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania

W większości przypadków należy pozostawić zaznaczone pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania. Użytkownik może zdecydować się na wyczyszczenie tego pola wyboru z następujących powodów:

 • Chęć ukrycia błędów pisowni (czerwone linie faliste) w edytowanych elementach programu Microsoft Office Outlook.
 • Używany komputer pracuje powoli z powodu ograniczeń sprzętowych (na przykład braku pamięci lub niskiej prędkości procesora) lub programowych (na przykład jednoczesnej pracy wielu programów).

Zaznaczanie lub czyszczenie pola wyboru Ukryj błędy (czerwone linie faliste)

Pole wyboru Ukryj błędy pisowni należy wyczyścić, aby program pakietu Microsoft Office automatycznie oznaczał flagą błędy pisowni podczas pisania. Dzięki wyczyszczeniu tej opcji przy kończeniu pracy nad dokumentem nie będzie konieczne poprawianie wielu błędów pisowni. Używany program pakietu Microsoft Office oznacza flagą wyrazy o błędnej pisowni podczas pracy, dzięki czemu łatwo je zauważyć, co pokazano w poniższym przykładzie.

Błędnie napisany wyraz podkreślony czerwoną linią falistą

Włączanie i wyłączanie automatycznego sprawdzania pisowni

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.
  W przypadku programu Outlook kliknij pozycję Poczta, a następnie kliknij pozycję Pisownia i autokorekta.
 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.
 3. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania.

Aby w programie Word włączyć lub wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni dla wszystkich dokumentów, które będą później tworzone, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj kroki od 1 do 3 powyżej.
 2. W obszarze Wyjątki kliknij opcję Wszystkie nowe dokumenty.
 3. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ukryj błędy ortograficzne tylko w tym dokumencie.

 Uwaga    Jeśli automatyczne sprawdzanie pisowni zostanie wyłączone w pliku udostępnionym innym osobom, warto je powiadomić o wprowadzonej zmianie.

Początek strony Początek strony

Poprawianie wyników pracy modułu sprawdzania pisowni dzięki zastosowaniu kontekstowego sprawdzania pisowni

Aby wyświetlić i zmienić tę opcję, należy najpierw wyświetlić opcje sprawdzania.

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się popełnić błąd podobny do następującego? Do zobaczenie w kurtce. W programie Outlook, PowerPoint i Word można zaznaczyć pole wyboru Użyj kontekstowego sprawdzania pisowni, aby uzyskać pomoc przy znajdowaniu i poprawianiu tego typu błędów.

Na przykład, jeśli zaznaczono pola wyboru Użyj kontekstowego sprawdzania pisowni i Sprawdź pisownię w trakcie pisania oraz wyczyszczono pole wyboru Ukryj błędy pisowni, moduł sprawdzania pisowni oflaguje flagą i wyświetli sugestie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy oflagowanego wyrazu, jak pokazano na następującej ilustracji.

Kontekstowy błąd pisowni po kliknięciu prawym przyciskiem myszy


 Uwagi 

 • Po zainstalowaniu pakietu Microsoft Office pole wyboru Użyj kontekstowego sprawdzania pisowni zostaje domyślnie wyczyszczone, jeśli pamięć RAM systemu jest mniejsza niż 1 gigabajt (GB).
 • Zaznaczenie pola wyboru Użyj kontekstowego sprawdzania pisowni w systemie z małą ilością pamięci może spowolnić pracę. Jeśli takie problemy zaczną występować podczas używania tej opcji, można je rozwiązać, czyszcząc pole wyboru Użyj kontekstowego sprawdzania pisowni.

Początek strony Początek strony

Zmienianie opcji sprawdzania gramatyki w programach Outlook i Word

Programy Outlook i Word umożliwiają sprawdzanie zarówno gramatyki, jak i pisowni. Aby wyświetlić i zmienić opcje sprawdzania gramatyki, należy najpierw wyświetlić opcje sprawdzania.

Co chcesz zrobić?


Włączanie i wyłączanie automatycznego sprawdzania gramatyki

W programach Outlook i Word można wybrać opcję automatycznego oznaczania flagą błędów gramatycznych, jak to pokazano na następującej ilustracji.

Błąd gramatyczny po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

Outlook

 • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Sprawdź gramatykę w trakcie pisania.

 Uwaga    Moduł sprawdzania gramatyki jest dostępny we wszystkich elementach z wyjątkiem notatek.

Word

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne sprawdzanie błędów gramatycznych dla obecnie otwartego dokumentu, wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Wyjątki kliknij opcję nazwa otwartego obecnie pliku.
 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ukryj błędy gramatyczne tylko w tym dokumencie.

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne sprawdzanie gramatyki dla wszystkich dokumentów, które będą później tworzone, wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Wyjątki kliknij opcję Wszystkie nowe dokumenty.
 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ukryj błędy gramatyczne tylko w tym dokumencie.

 Ważne    Jeśli automatyczne sprawdzanie gramatyki zostanie wyłączone w dokumencie udostępnionym innym osobom, warto je powiadomić o wprowadzonej zmianie.

Początek strony Początek strony

Włączanie zbiorczego sprawdzania gramatyki

Zaznacz pole wyboru Sprawdź gramatykę i pisownię, aby błędy gramatyczne były wskazywane podczas zbiorczego sprawdzania pisowni (na przykład po naciśnięciu klawisza F7).

Wyświetlanie statystyki czytelności

Zaznacz pole wyboru Pokaż statystykę czytelności, aby wyświetlić statystykę czytelności po zakończeniu zbiorczego sprawdzania pisowni (na przykład po naciśnięciu klawisza F7). Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, zobacz Sprawdzanie czytelności dokumentu.

Kontrolowanie reguł stosowanych w tekście przez moduł sprawdzania gramatyki

W menu Styl pisania można wybrać jedną z dwóch opcji: Tylko gramatyka lub Gramatyka i styl. Aby zmienić typ reguł gramatycznych i stylistycznych używanych przez moduł sprawdzania gramatyki, kliknij opcję Ustawienia. Do wyświetlania ustawień i dokonywania zmian można użyć okna dialogowego Ustawienia gramatyczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania.

PokażDlaczego opcje Styl pisania i Ustawienia nie są dostępne w programie Outlook?

Jest to znany problem, który uniemożliwia dostęp do tego menu i przycisku w programie Microsoft Outlook. Można go obejść, wyświetlając opcje sprawdzania w otwartym elemencie.

 Uwaga    Wszelkie zmiany tych ustawień mają wpływ na wszystkie edytowane elementy, a nie tylko na element aktualnie przetwarzany.

Początek strony Początek strony

Wybieranie opcji sprawdzania pisowni w programie Outlook

 • Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Poczta.
  • Jeśli chcesz, aby moduł sprawdzania pisowni przeprowadzał sprawdzenie zbiorczo po kliknięciu przycisku Wyślij, zaznacz pole wyboru Zawsze sprawdzaj pisownię przed wysłaniem.
  • Aby pominąć sprawdzanie pisowni w oryginalnym tekście wiadomości podczas odpowiadania na wiadomość lub jej przekazywania, zaznacz pole wyboru Ignoruj tekst oryginalnej wiadomości w odpowiedzi i wiadomości przesyłanej dalej.

Początek strony Początek strony

Włączanie i wyłączanie sprawdzania pisowni w polach programu Project

W programie Microsoft Project mogą występować pewne pola, które nie powinny być sprawdzane przez moduł sprawdzania pisowni.

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie.
 2. W obszarze Podczas poprawiania pisowni w programie Project wyczyść wszystkie pola wyboru odpowiadające polom, które nie mają być sprawdzane przez moduł sprawdzania pisowni.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010