Wstawianie nagłówków i stopek

Nagłówki i stopki to obszary górnych, dolnych i bocznych marginesów (margines: Pusty obszar poza obszarem wydruku na stronie.) na każdej stronie dokumentu.

Nagłówki i stopki

W obszarach nagłówków można wstawiać tekst i grafikę, a następnie modyfikować je. Można tam na przykład zamieszczać numery stron, datę i godzinę, logo firmy, tytuł dokumentu, nazwę pliku lub nazwisko autora.

Jeśli wstawiony nagłówek lub stopka mają zostać zmodyfikowane, na karcie Nagłówki i stopki w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek można znaleźć więcej opcji związanych z nagłówkami i stopkami.

Co chcesz zrobić?


Nie widzę żadnego projektu nagłówka ani stopki w galerii

Jeśli w galerii nie widać żadnego wbudowanego projektu nagłówka ani stopki, być może dodatki bloków konstrukcyjnych są niedostępne. Aby zagwarantować wyświetlanie wbudowanych projektów we wszystkich galeriach bloków konstrukcyjnych programu Microsoft Office Word 2007, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.
 1. Kliknij kategorię Dodatki.
 2. Na liście Zarządzaj wybierz pozycję Elementy wyłączone, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
 3. Kliknij szablon Bloki konstrukcyjne.dotx i kliknij przycisk Włącz.
 4. Ponownie uruchom program Word.

Praca z nagłówkami i stopkami w dokumencie niezawierającym sekcji

W ramach prostego dokumentu niezawierającego sekcji można wstawiać, modyfikować oraz usuwać nagłówki i stopki. Aby sprawdzić, czy dany dokument zawiera sekcje, należy kliknąć przycisk Wersja robocza na pasku stanu. Na karcie Narzędzia główne w menu przycisku Znajdź należy kliknąć polecenie Przejdź do. Należy kliknąć pozycję Sekcja, a następnie przycisk Następny w celu wyszukania w dokumencie ewentualnych podziałów sekcji.

Wstawianie lub zmienianie nagłówków lub stopek

Do dokumentu można wstawić wstępnie zdefiniowane nagłówki lub stopki, a następnie łatwo zmienić ich projekty. Można też utworzyć własne nagłówki i stopki, zawierające logo firmy i mające niestandardowy wygląd, i zapisać je jako nowe nagłówki i stopki w galerii.

Wstawianie jednakowych nagłówków i stopek w całym dokumencie

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij żądany projekt nagłówka lub stopki.

Nagłówki lub stopki zostaną wstawione na wszystkich stronach dokumentu.

 Uwaga   Jeśli to konieczne, można sformatować tekst nagłówka lub stopki, zaznaczając go i używając opcji formatowania dostępnych na minipasku narzędzi.

Wstawianie tekstu bądź grafiki do nagłówka lub stopki i zapisywanie ich w galerii

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij przycisk Edytuj nagłówek lub Edytuj stopkę.
 2. Wstaw tekst lub grafikę.
 3. Aby zapisać utworzony nagłówek lub stopkę w galerii opcji nagłówków lub stopek, zaznacz tekst bądź grafikę w nagłówku lub stopce, a następnie kliknij opcję Zapisz zaznaczenie jako nowy nagłówek lub Zapisz zaznaczenie jako nową stopkę.

Zmienianie nagłówków lub stopek

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij projekt nagłówka lub stopki w galerii.

Projekt nagłówka lub stopki zostanie zmieniony w całym dokumencie.

Początek strony Początek strony

Usuwanie nagłówka lub stopki na pierwszej stronie

 1. Na karcie Układ strony kliknij przycisk otwierający okno dialogowe grupy Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Układ.
 1. Zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie na karcie Nagłówki i stopki.

Nagłówek i stopka zostaną usunięte z pierwszej strony dokumentu.

Początek strony Początek strony

Tworzenie różnych nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych

Można na przykład zamieszczać tytuł dokumentu na stronach nieparzystych, a tytuł bieżącego rozdziału na stronach parzystych.

 1. Na karcie Układ strony kliknij przycisk otwierający okno dialogowe grupy Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Układ.
 1. Zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych.

Umożliwia to wstawienie na stronach parzystych i nieparzystych nagłówków i stopek przeznaczonych dla każdego z tych rodzajów stron.

Początek strony Początek strony

Zmienianie zawartości nagłówka lub stopki

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Wprowadź zmiany w nagłówku lub stopce, zaznaczając tekst w celu przejrzenia go lub stosując opcje minipaska narzędzi w celu sformatowania tekstu. Możesz na przykład zmienić czcionkę, zastosować pogrubienie lub zmienić kolor czcionki.

 Porada   Widok układu wydruku (widok układu wydruku: Widok dokumentu lub innych obiektów, tak jak zostaną wydrukowane. Elementy, na przykład nagłówki, przypisy dolne, kolumny i pola tekstowe, pojawiają się w rzeczywistym położeniu.) umożliwia szybkie przełączanie między nagłówkiem bądź stopką a tekstem dokumentu. W tym celu wystarczy kliknąć dwukrotnie przygaszony nagłówek lub stopkę albo przygaszony tekst dokumentu.

Początek strony Początek strony

Usuwanie nagłówków lub stopek

 1. Kliknij dowolne miejsce w dokumencie.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij opcję Usuń nagłówek lub Usuń stopkę.

Nagłówki lub stopki zostaną usunięte w całym dokumencie.

Początek strony Początek strony

Praca z nagłówkami i stopkami w dokumencie zawierającym wiele sekcji

W ramach dokumentu zawierającego wiele sekcji (sekcja: Fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony. Użytkownik tworzy nową sekcję, gdy chce zmienić takie właściwości, jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki.) można wstawiać, modyfikować oraz usuwać nagłówki i stopki w poszczególnych sekcjach. Można również ustawić jeden nagłówek lub jedną stopkę dla wszystkich sekcji. Aby sprawdzić, czy dany dokument zawiera sekcje, należy kliknąć przycisk Wersja robocza na pasku stanu. Na karcie Narzędzia główne w grupie Znajdź należy kliknąć przycisk Przejdź do. Należy kliknąć pozycję Sekcja, a następnie przycisk Następny w celu wyszukania w dokumencie ewentualnych podziałów sekcji.

Aby utworzyć podziały sekcji, należy kliknąć miejsce w dokumencie, w którym ma zostać umieszczona sekcja. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Znaki podziału.

Tworzenie innego nagłówka lub stopki dla części dokumentu

 1. Kliknij w sekcji, dla której chcesz utworzyć inny nagłówek lub stopkę.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij przycisk Edytuj nagłówek lub Edytuj stopkę.
 2. Na karcie Nagłówki i stopki w grupie Nawigacja kliknij przycisk Połącz z poprzednim Obraz przycisku, aby przerwać połączenie między nagłówkiem i stopką w nowej sekcji i sekcji poprzedniej.

W programie Microsoft Office Word 2007 przycisk Taki jak poprzednio nie jest wyświetlany w prawym górnym rogu nagłówka lub stopki.

 1. Zmień istniejący nagłówek lub istniejącą stopkę albo utwórz nowy nagłówek lub nową stopkę dla tej sekcji.

Początek strony Początek strony

Stosowanie takich samych nagłówków i stopek we wszystkich sekcjach dokumentu

 1. Kliknij dwukrotnie nagłówek lub stopkę, które mają być takie same jak nagłówek lub stopka w poprzedniej sekcji.
 2. Na karcie Nagłówki i stopki w grupie Nawigacja kliknij przycisk Poprzedni Obraz przycisku lub Następny Obraz przycisku, aby przejść do nagłówka lub stopki, które chcesz zmienić.
 3. Kliknij przycisk Połącz z poprzednim Obraz przycisku, aby ponownie połączyć nagłówek i stopkę w nowej sekcji z poprzednią sekcją.
 4. W programie Office Word 2007 zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy ma nastąpić usunięcie nagłówka i stopki oraz połączenie z nagłówkiem i stopką z poprzedniej sekcji. Kliknij przycisk Tak.

Początek strony Początek strony

Tworzenie różnych nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych

Można na przykład zamieszczać tytuł dokumentu na stronach nieparzystych, a tytuł bieżącego rozdziału na stronach parzystych.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij przycisk Edytuj nagłówek lub Edytuj stopkę.
 2. Na karcie Nagłówki i stopki w grupie Opcje zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych.
 3. Jeśli to konieczne, w grupie Nawigacja kliknij przycisk Poprzedni Obraz przycisku lub Następny Obraz przycisku, aby przejść do obszaru parzystego lub nieparzystego nagłówka lub stopki.
 4. W obszarze Nagłówek strony nieparzystej lub Stopka strony nieparzystej utwórz odpowiednio nagłówek lub stopkę dla stron nieparzystych, a w obszarze Nagłówek strony parzystej lub Stopka strony parzystej utwórz odpowiednio nagłówek lub stopkę dla stron parzystych.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2007