Tworzenie wcięć akapitów

Wcięcie określa odległość akapitu od lewego lub prawego marginesu. W obrębie marginesów można zwiększać lub zmniejszać wcięcie akapitu bądź grupy akapitów. Można utworzyć wcięcie ujemne, co powoduje wysunięcie akapitu w kierunku lewego marginesu. Można też utworzyć wysunięcie, czyli wciąć cały akapit z wyjątkiem pierwszego wiersza.


Wcięcia akapitów i marginesy stron

Objaśnienie 1 Marginesy strony
Objaśnienie 2 Wcięcia

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu stylów zawierających formatowanie przeznaczone do ponownego użycia, zobacz Tworzenie nowego szybkiego stylu.

Co chcesz zrobić?


Tworzenie wcięcia tylko pierwszego wiersza akapitu

Tekst z wcięciem pierwszego wiersza

 1. Kliknij miejsce przed wierszem, który ma być wcięty.
 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk otwierający okno dialogowe grupy Akapit, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy.

Przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit

 1. Na liście Specjalne w obszarze Wcięcia kliknij opcję Pierwszy wiersz, a następnie w polu O ustaw żądaną wielkość wcięcia pierwszego wiersza.

 Uwaga   Pierwszy wiersz tego akapitu i wszystkich następnych zostaną wcięte. Na potrzeby poprzednich akapitów należy ręcznie powtórzyć tę procedurę.

Początek strony Początek strony

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu z lewej strony

 1. Zaznacz akapit, który chcesz zmienić.
 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałki obok przycisku Wcięcie z lewej, aby zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie akapitu z lewej strony.

Początek strony Początek strony

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu z prawej strony

 1. Zaznacz akapit, który chcesz zmienić.
 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałki obok przycisku Wcięcie z prawej, aby zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie akapitu z prawej strony.

Początek strony Początek strony

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.
 1. Kliknij pozycję Sprawdzanie.
 2. W obszarze Ustawienia Autokorekty kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania.
 3. Zaznacz pole wyboru Ustaw wcięcie z lewej i pierwsze wcięcie klawiszami Tab i Backspace.
 4. Aby wprowadzić wcięcie dla pierwszego wiersza akapitu, kliknij przed tym wierszem.

Aby wprowadzić wcięcie dla całego akapitu, kliknij przed dowolnym wierszem, z wyłączeniem pierwszego.

 1. Naciśnij klawisz TAB.

 Uwaga   Aby usunąć wcięcie, należy nacisnąć klawisz BACKSPACE przed przeniesieniem punktu wstawiania. Można także kliknąć przycisk Cofnij w obszarze Pasek narzędzi Szybki dostęp.

Początek strony Początek strony

Tworzenie wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego

Tekst z wysunięciem

 1. Zaznacz akapit, w którym chcesz ustawić wcięcie wszystkich wierszy oprócz pierwszego, tzw. wysunięcie.
 2. Na poziomej linijce przeciągnij znacznik Wysunięcie na miejsce, w którym ma się rozpoczynać wysunięcie.

Znacznik Wysunięcie

Jeśli wzdłuż górnej krawędzi okna dokumentu nie ma poziomej linijki, kliknij przycisk Wyświetlanie linijki u góry pionowego paska przewijania.

Precyzyjne ustawianie wysunięcia

Do bardziej precyzyjnego ustawienia wysunięcia można użyć opcji dostępnych na karcie Wcięcia i odstępy.

 1. Na karcie Układ strony kliknij przycisk otwierający okno dialogowe grupy Akapit, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy.

Przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit

 1. Na liście Specjalne w obszarze Wcięcia kliknij opcję Wysunięcie, a następnie w polu O ustaw żądaną wielkość wysunięcia.

Początek strony Początek strony

Tworzenie wcięcia ujemnego

Tekst z wcięciem ujemnym

 1. Zaznacz akapit, który chcesz rozciągnąć na lewy margines.
 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałkę w dół w polu Wcięcie z lewej.

Klikaj strzałkę w dół do momentu ustawienia zaznaczonego tekstu w żądanej odległości od lewego marginesu.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2007