Tworzenie tabeli

Program Microsoft Word zapewnia wiele sposobów tworzenia tabel (tabela: Jeden lub wiele wierszy komórek używanych zazwyczaj do wyświetlania liczb i innych elementów w celu szybszego ich znajdowania i ułatwienia ich analizy. Elementy tabeli są zorganizowane w wiersze i kolumny.). Wybór optymalnego sposobu zależy od upodobań użytkownika oraz stopnia złożoności tabeli.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz utworzyć tabelę.
 2. Na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Standardowy kliknij przycisk Wstaw tabelę obraz przycisku.
 3. Przeciągnij myszą, aby ustawić odpowiednią liczbę wierszy i kolumn.

Można również wykonać dowolną z następujących czynności:

PokażKorzystanie z polecenia Wstaw tabelę

Poniższa procedura ułatwia ustalenie wymiarów tabeli i jej formatowania zanim tabela zostanie wstawiona do dokumentu.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz utworzyć tabelę.
 2. W menu Tabela wskaż polecenie Wstaw i kliknij polecenie Tabela.
 3. W obszarze Rozmiar tabeli wybierz liczbę kolumn i wierszy.
 4. W obszarze Zachowanie autodopasowania zaznacz odpowiednie opcje, aby dopasować rozmiar tabeli.
 5. Aby zastosować wbudowany format tabeli, kliknij przycisk Autoformatowanie.

Zaznacz odpowiednie opcje.

PokażRysowanie złożonych tabel

Istnieje możliwość tworzenia złożonych tabel, na przykład zawierających komórki (komórka: Pole utworzone przez przecięcie wiersza i kolumny w arkuszu lub tabeli, w którym można wprowadzać informacje.) o różnych wysokościach lub różną liczbę kolumn w wierszach.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz utworzyć tabelę.
 2. W menu Tabela, kliknij polecenie Rysuj tabelę.

Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Tabele i krawędzie, a wskaźnik zamieni się w ołówek.

 1. Aby określić zewnętrzne krawędzie tabeli, narysuj prostokąt. Następnie w jego wnętrzu narysuj linie dzielące wiersze i kolumny.

Rysowanie tabeli

 1. Aby wymazać linię lub grupę linii, kliknij przycisk Gumka obraz przycisku na pasku narzędzi Tabele i krawędzie, a następnie kliknij linię, którą chcesz wymazać.
 2. Gdy skończysz rysowanie tabeli, kliknij jedną z jej komórek i wpisz tekst albo wstaw grafikę.

 Uwaga   Aby zastosować funkcję zawijania tekstu, należy przytrzymać klawisz CTRL w trakcie rysowania tabeli.

PokażTworzenie tabeli wewnątrz innej tabeli

W celu zaprojektowania strony sieci Web można tworzyć tabele zagnieżdżone (tabela zagnieżdżona: Tabela wstawiona do komórki innej tabeli. Jeśli użytkownik używa tabeli do określenia układu strony i chce użyć innej tabeli do uporządkowania informacji, może wstawić tabelę zagnieżdżoną.). Stronę sieci Web można traktować jak jedną wielką tabelę zawierającą inne tabele. Umieszczenie tekstu i grafiki w oddzielnych komórkach tabeli pozwala użytkownikowi zaprojektować układ strony.

 1. W menu Tabela kliknij polecenie Rysuj Tabelę.

Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Tabele i krawędzie, a wskaźnik zamieni się w ołówek.

 1. Umieść ołówek w komórce, w której chcesz zagnieździć tabelę (czyli wstawić tabelę do innej tabeli).
 2. Narysuj nową tabelę. Aby określić granice tabeli, narysuj prostokąt. Następnie w jego wnętrzu narysuj linie dzielące wiersze i kolumny.
 3. Gdy skończysz rysowanie zagnieżdżonej tabeli, kliknij jedną z jej komórek i zacznij pisać w niej tekst albo wstaw grafikę.

 Uwaga   Istniejącą tabelę można skopiować i wkleić do innej tabeli.

 
 
Dotyczy:
Word 2003