Tworzenie spisu treści

Najprostszym sposobem tworzenia spisu treści jest zastosowanie wbudowanych formatów poziomu konspektu (poziom konspektu: Formatowanie akapitu, którego można użyć, aby przypisać poziom hierarchiczny (od Poziom 1 do Poziom 9) akapitom w dokumencie. Po przypisaniu poziomów konspektu można na przykład pracować z dokumentem w widoku konspektu lub w planie dokumentu.) lub stylów nagłówków (styl nagłówka: Formatowanie zastosowane do nagłówka. Program Microsoft Word ma dziewięć różnych, wbudowanych stylów: od Nagłówek 1 do Nagłówek 9.). Jeśli formaty poziomów konspektu lub wbudowane style nagłówkowe są już używane, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij miejsce w którym chcesz wstawić spis treści.
 2. W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Indeks i spisy.
 3. Kliknij kartę Spis treści.
 4. Aby zastosować jeden z dostępnych projektów, kliknij projekt w polu Formaty.
 5. Wybierz odpowiednio pozostałe opcje spisu treści.

Jeśli poziomy konspektu ani wbudowane style nie są obecnie używane, należy wykonać jedną z następujących czynności:

PokażTworzenie spisu treści za pomocą poziomów konspektu

 1. W menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Tworzenie konspektu.
 2. Zaznacz pierwszy nagłówek, który ma się pojawić w spisie treści.
 3. Na pasku narzędzi Tworzenie konspektu zaznacz poziom konspektu, który chcesz skojarzyć z zaznaczonym akapitem.
 4. Powtórz krok 2 i 3 dla każdego nagłówka, który ma wchodzić w skład spisu treści.
 5. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści.
 6. W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Indeks i spisy.
 7. Kliknij kartę Spis treści.
 8. Aby zastosować jeden z dostępnych projektów, kliknij projekt w polu Formaty.
 9. Wybierz odpowiednio pozostałe opcje spisu treści.

PokażTworzenie spisu treści za pomocą stylów niestandardowych

Jeśli do nagłówków zostały już zastosowane style niestandardowe, można określić ustawienia stylów, których program Microsoft Word będzie używać podczas tworzenia spisów treści.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści.
 2. W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Indeks i spisy.
 3. Kliknij kartę Spis treści.
 4. Kliknij przycisk Opcje.
 5. W obszarze Dostępne style odszukaj styl zastosowany dla nagłówków w dokumencie.
 6. W obszarze Poziom spisu treści, po prawej stronie nazwy stylu, wpisz cyfry od 1 do 9, aby wskazać poziomy, jakie mają zostać przypisane poszczególnym stylom nagłówków.

Uwaga  Jeśli chcesz używać jedynie stylów niestandardowych, usuń numery poziomów spisu treści umieszczone przy wbudowanych stylach, takich jak Nagłówek 1.

 1. Powtórz krok 5 i 6 dla każdego stylu nagłówka, który chcesz dołączyć do spisu treści.
 2. Kliknij przycisk OK.
 3. Aby zastosować jeden z dostępnych projektów, kliknij projekt w polu Formaty.
 4. Wybierz odpowiednio pozostałe opcje spisu treści.

PokażTworzenie spisu treści za pomocą haseł oznaczanych przez użytkownika

Okno dialogowe Oznaczanie hasła spisu treści umożliwia wstawianie haseł (pole: Zestaw kodów, które instruują program Microsoft Word, aby automatycznie wstawiał do dokumentu tekst, grafikę, numery stron i inne elementy. Na przykład pole DATA wstawia bieżącą datę.) spisu treści do dokumentu.

 1. Zaznacz pierwszą część tekstu, która ma zostać uwzględniona w spisie treści.
 2. Naciśnij kombinację klawiszy ALT+SHIFT+O.
 3. W polu Poziom zaznacz odpowiedni poziom i kliknij przycisk Oznacz.
 4. Aby oznaczyć dodatkowe hasła, zaznacz tekst, kliknij pole Hasła, a następnie przycisk Oznacz. Po zakończeniu dodawania haseł kliknij przycisk Zamknij.
 5. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści.
 6. W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Indeks i spisy.
 7. Kliknij kartę Spis treści.
 8. Kliknij przycisk Opcje.
 9. W oknie dialogowym Opcje spisu treści zaznacz pole wyboru Pola haseł spisu treści.
 10. Usuń zaznaczenie pola wyboru Style oraz Poziomy konspektu.

 Uwagi 

 
 
Dotyczy:
Word 2003