Tworzenie spisu treści

W celu utworzenia spisu treści należy wybrać style nagłówków — na przykład Nagłówek 1, Nagłówek 2 i Nagłówek 3 — które mają zostać ujęte w spisie treści. Program Word wyszuka nagłówki z wybranym stylem, sformatuje tekst haseł spisu treści i doda wcięcie odpowiednie do stylu nagłówka, a następnie wstawi spis treści do dokumentu.

W programie Microsoft Office Word 2007 udostępniono galerię z wieloma stylami spisu treści. Należy oznaczyć pozycje spisu treści, a następnie kliknąć odpowiedni styl spisu treści w galerii opcji. W programie Office Word 2007 zostanie automatycznie utworzony spis treści na podstawie oznaczonych nagłówków.

Co chcesz zrobić?


Oznaczanie haseł spisu treści

Najprostszym sposobem utworzenia spisu treści jest użycie wbudowanych stylów nagłówków (styl nagłówka: Formatowanie zastosowane do nagłówka. Program Microsoft Word ma dziewięć różnych, wbudowanych stylów: od Nagłówek 1 do Nagłówek 9.). Można także utworzyć spis treści na podstawie zastosowanych w dokumencie stylów niestandardowych. Ponadto można przypisać poziomy spisu treści do poszczególnych fragmentów tekstu.

Oznaczanie haseł spisu przy użyciu wbudowanych stylów nagłówka

 1. Zaznacz nagłówek, do którego chcesz zastosować styl nagłówka.
 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij żądany styl.

Obraz Wstążki programu Word

Na przykład po zaznaczeniu tekstu, któremu chcesz nadać styl nagłówka głównego, kliknij styl o nazwie Nagłówek 1 w galerii szybkich stylów.

 Uwagi 

 • Jeśli potrzebny styl nie jest wyświetlany, kliknij strzałkę, aby rozwinąć galerię szybkich stylów.
 • Jeśli potrzebnego stylu nie ma w galerii szybkich stylów, naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+S, aby otworzyć okienko zadań Stosowanie stylów. W obszarze Nazwa stylu kliknij odpowiedni styl.

Oznaczanie poszczególnych haseł w tekście

Aby w spisie treści znalazł się tekst, który nie jest sformatowany jako nagłówek, można użyć przedstawionej procedury do oznaczenia poszczególnych haseł w tekście.

 1. Zaznacz tekst, który ma się znaleźć w spisie treści.
 2. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Dodaj tekst.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij poziom, którego chcesz użyć do oznaczenia zaznaczonego tekstu, na przykład Poziom 1 dla głównego poziomu wyświetlanego w spisie treści.
 2. Powtórz kroki od 1 do 3 w celu oznaczenia każdego tekstu, który ma się znaleźć w spisie treści.

Początek strony Początek strony

Tworzenie spisu treści

Po oznaczeniu haseł spisu treści w tekście dokumentu można przystąpić do utworzenia spisu.

Tworzenie spisu treści przy użyciu wbudowanych stylów nagłówków

Tej procedury należy użyć, gdy w dokumencie użyto stylów nagłówków.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści (zwykle na początku dokumentu).
 2. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Spis treści, a następnie kliknij odpowiedni styl spisu treści.

Obraz Wstążki programu Word

 Uwaga   Dostęp do dodatkowych opcji można uzyskać po kliknięciu polecenia Wstaw spis treści w celu otwarcia okna dialogowego Spis treści.

Tworzenie spisu treści na podstawie zastosowanych stylów niestandardowych

Tej procedury należy użyć, gdy do nagłówków zostały już zastosowane style niestandardowe. Użytkownik może wybrać ustawienia stylów, których program Word będzie używać podczas tworzenia spisów treści.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści.
 2. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Spis treści, a następnie kliknij polecenie Wstaw spis treści.
 1. Kliknij przycisk Opcje.
 2. W obszarze Dostępne style znajdź styl zastosowany do nagłówków w dokumencie.
 3. W obszarze Poziom spisu treści obok nazwy stylu wpisz liczbę od 1 do 9, aby wskazać poziom, który chcesz przypisać do stylu nagłówka.

 Uwaga    Aby używać jedynie stylów niestandardowych, należy usunąć numery poziomów spisu treści dla stylów wbudowanych, takich jak Nagłówek 1.

 1. Powtórz kroki 4 i 5 dla każdego stylu nagłówka, który chcesz dołączyć do spisu treści.
 2. Kliknij przycisk OK.
 3. Wybierz spis treści odpowiedni do typu dokumentu:
  • Dokument przeznaczony do wydrukowania    Jeśli tworzony dokument jest przeznaczony do wydrukowania na papierze, można utworzyć spis treści, w którym każde hasło będzie zawierało zarówno nagłówek, jak i numer strony, na której ten nagłówek się znajduje. Dzięki temu użytkownicy będą mogli szybko przejść do odpowiedniej strony.
  • Dokument przeznaczony do czytania na ekranie    W przypadku dokumentu przeznaczonego do czytania na ekranie w programie Word można sformatować hasła spisu treści jako hiperłącza, dzięki czemu użytkownicy będą mogli przechodzić do nagłówka w dokumencie, klikając odpowiadające mu hasło w spisie treści.
 4. Aby zastosować jeden z dostępnych projektów, kliknij projekt w polu Formaty.
 5. Wybierz pozostałe opcje spisu treści, które chcesz zastosować.

Aktualizowanie spisu treści

Po dodaniu lub usunięciu nagłówków albo innych pozycji spisu treści można szybko zaktualizować spis treści.

 1. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij polecenie Aktualizuj spis.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij opcję Aktualizacja wyłącznie numerów stron lub Aktualizacja całego spisu.

Początek strony Początek strony

Usuwanie spisu treści

 1. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Spis treści.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij polecenie Usuń spis treści.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2007