Tworzenie hiperłącza

Program Microsoft Word utworzy hiperłącze (hiperłącze: Kolorowy i podkreślony tekst lub grafika, którą należy kliknąć, aby przejść do pliku, lokalizacji w pliku, strony w sieci World Wide Web lub strony w sieci intranet. Hiperłącza mogą również prowadzić do grup dyskusyjnych oraz witryn Gopher, Telnet i FTP.) po wpisaniu przez użytkownika adresu istniejącej strony sieci Web, takiego jak www.microsoft.com, jeśli opcja automatycznego formatowania hiperłączy nie została wyłączona. Można także utworzyć łącza niestandardowe.

Aby utworzyć hiperłącza niestandardowe, wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażIstniejący lub nowy dokument, plik lub strona sieci Web

 1. Zaznacz tekst lub obraz, który chcesz wyświetlić jako hiperłącze, a następnie na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Standardowy kliknij przycisk Wstaw hiperłączeobraz przycisku.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażTworzenie łącza do istniejącego pliku lub strony sieci Web

 1. W obszarze Połącz z kliknij przycisk Istniejący plik lub strona sieci Web.
 2. W polu Adres wpisz adres, do którego będzie prowadzić łącze lub w polu Szukaj w kliknij strzałkę w dół i przejdź do określonego pliku.

PokażTworzenie łącza do pliku, który nie został jeszcze utworzony

 1. W obszarze Połącz z kliknij przycisk Utwórz nowy dokument.
 2. W polu Nazwa nowego dokumentu wpisz nazwę nowego pliku.
 3. W obszarze Kiedy edytować kliknij pozycję Edytuj nowy dokument później lub Edytuj nowy dokument teraz.

 Uwaga   Aby przypisać etykietkę ekranową (etykietka ekranowa: Krótki opis pojawiający się na ekranie, gdy użytkownik przytrzyma wskaźnik myszy na obiekcie takim jak przycisk czy hiperłącze.), która będzie wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika myszy nad hiperłączem, kliknij przycisk Etykietka ekranowa, a następnie wpisz odpowiedni tekst. Program Word stosuje ścieżkę lub adres pliku, jeśli nie określono porady.

 1. Jeśli pracujesz ze stronami z ramkami (strona z ramkami: Strona sieci Web dzieląca okno przeglądarki sieci Web na różne przewijane obszary, w których mogą być niezależnie wyświetlane różne strony sieci Web. Jedno okno może pozostawać niezmienione, podczas gdy inne okna zmieniają się w zależności od hiperłączy wybieranych przez użytkownika.), określ, w której ramce ma być wyświetlane miejsce docelowe hiperłącza.

PokażJak?

 1. W oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza kliknij przycisk Ramka docelowa.
 2. W oknie dialogowym Ustawianie ramki docelowej w obszarze Bieżąca strona z ramkami kliknij ramkę w diagramie, w której ma być wyświetlane miejsce docelowe hiperłącza.

 Uwagi 

Ramkę docelową można również ustawić, klikając strzałkę w dół w polu Wybierz ramkę, w której ma się pojawić dokument.

Oprócz określenia nazwanej ramki można także wskazać hiperłącze w celu otwarcia strony w tej samej ramce, co strona ramki „nadrzędnej” lub w nowym oknie.

PokażAdres e-mail

 1. Zaznacz tekst lub obraz, który chcesz wyświetlić jako hiperłącze, a następnie na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Standardowy kliknij przycisk Wstaw hiperłączeobraz przycisku.
 2. W obszarze Połącz z kliknij przycisk Adres e-mail .
 3. W polu Adres e-mail wpisz wymagany adres e-mail lub zaznacz adres e-mail na liście Niedawno używane adresy e-mail.
 4. W polu Temat wiadomości wpisz temat wiadomości poczty e-mail.

 Uwagi 

Niektóre przeglądarki sieci Web (przeglądarka sieci Web: Oprogramowanie, które służy do interpretowania plików HTML, formatowania ich jako stron sieci Web i wyświetlania. Przeglądarka sieci Web, na przykład Windows Internet Explorer, umożliwia podążanie za hiperłączami, przesyłanie plików oraz odtwarzanie plików dźwiękowych i wideo osadzonych na stronach sieci Web.) i programy obsługi poczty e-mail nie rozpoznają wiersza tematu.

Aby przypisać etykietkę ekranową (etykietka ekranowa: Krótki opis pojawiający się na ekranie, gdy użytkownik przytrzyma wskaźnik myszy na obiekcie takim jak przycisk czy hiperłącze.), która będzie wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika myszy na hiperłączu, kliknij przycisk Etykietka ekranowa i wpisz odpowiedni tekst. Jeśli nie określono porady, program Word używa zamiast niej ciągu „mailto”, po którym następuje adres e-mail i wiersz tematu.

PokażPorada

W dokumencie można utworzyć hiperłącze prowadzące do adresu e-mail, wpisując ten adres. Na przykład można wpisać tekst osoba@przyklad.com, a program Word utworzy z tego tekstu hiperłącze.

PokażOkreślone miejsce w innym dokumencie lub stronie sieci Web

 1. W pliku docelowym lub stronie sieci Web wstaw zakładkę (zakładka: Miejsce lub zaznaczenie tekstu (w pliku), któremu nadano nazwę, aby odwoływać się do niego. Zakładki identyfikują miejsce w pliku, do którego użytkownik może się później odwoływać albo z którym może się łączyć.).
 2. Otwórz plik, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie zaznacz tekst lub obiekt, który ma być wyświetlany jako hiperłącze.
 3. Na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Standardowy kliknij przycisk Wstaw hiperłącze obraz przycisku.
 4. W obszarze Połącz z kliknij przycisk Istniejący plik lub strona sieci Web.
 5. W polu Szukaj w kliknij strzałkę w dół i zaznacz plik, do którego będzie prowadzić łącze.
 6. Kliknij przycisk Zakładka, wybierz odpowiednią zakładkę, a następnie kliknij przycisk OK.

 Uwaga   Aby przypisać etykietkę ekranową (etykietka ekranowa: Krótki opis pojawiający się na ekranie, gdy użytkownik przytrzyma wskaźnik myszy na obiekcie takim jak przycisk czy hiperłącze.), która będzie wyświetlana, kiedy wskaźnik myszy zostanie umieszczony na hiperłączu w pliku źródłowym, kliknij przycisk Etykietka ekranowa i wpisz odpowiedni tekst. Jeśli nie określono porady, program Word użyje zamiast niej ścieżki do pliku, łącznie z nazwą zakładki.

 1. Jeżeli pracujesz ze stronami z ramkami (strona z ramkami: Strona sieci Web dzieląca okno przeglądarki sieci Web na różne przewijane obszary, w których mogą być niezależnie wyświetlane różne strony sieci Web. Jedno okno może pozostawać niezmienione, podczas gdy inne okna zmieniają się w zależności od hiperłączy wybieranych przez użytkownika.), określ, w której ramce ma być wyświetlane miejsce docelowe hiperłącza.

PokażJak?

 1. W oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza kliknij przycisk Ramka docelowa.
 2. W oknie dialogowym Ustawianie ramki docelowej w obszarze Bieżąca strona z ramkami kliknij ramkę w diagramie, w której ma być wyświetlane miejsce docelowe hiperłącza.

 Uwagi 

Ramkę docelową można również ustawić, klikając strzałkę w dół w polu Wybierz ramkę, w której ma się pojawić dokument.

Oprócz określenia nazwanej ramki, można również wskazać hiperłącze w celu otwarcia strony w tej samej ramce, co strona ramki „nadrzędnej” lub w nowym oknie.

PokażPorada

W dokumentach programu Word można tworzyć łącza do określonych miejsc w plikach zapisanych w formacie programu Microsoft Excel (.xls) lub PowerPoint (.ppt). Aby utworzyć łącze do określonych miejsc w skoroszycie programu Excel, należy utworzyć w skoroszycie określoną nazwę, a następnie na końcu nazwy pliku w hiperłączu wpisać znak # (znak numeru), a po nim określoną nazwę. Aby łącze prowadziło do konkretnego slajdu prezentacji programu PowerPoint, wstaw za nazwą pliku znak # i numer slajdu.

PokażMiejsce w bieżącym dokumencie lub stronie sieci Web

 1. Aby wstawić łącze prowadzące do miejsca w otwartym aktualnie dokumencie, można użyć stylów nagłówka (styl nagłówka: Formatowanie zastosowane do nagłówka. Program Microsoft Word ma dziewięć różnych, wbudowanych stylów: od Nagłówek 1 do Nagłówek 9.) lub zakładek (zakładka: Miejsce lub zaznaczenie tekstu (w pliku), któremu nadano nazwę, aby odwoływać się do niego. Zakładki identyfikują miejsce w pliku, do którego użytkownik może się później odwoływać albo z którym może się łączyć.) programu Word.
 2. Wykonaj jedną z następujących operacji w otwartym aktualnie dokumencie:
  • Wstaw zakładkę w miejscu, do którego chcesz przejść.
  • Do tekstu znajdującego się w miejscu, do którego chcesz przejść, zastosuj jeden z wbudowanych stylów nagłówka programu Word.
 3. Zaznacz tekst lub obiekt, który ma być wyświetlany jako hiperłącze.
 4. Na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Standardowy kliknij przycisk Wstaw hiperłącze obraz przycisku.
 5. W obszarze Połącz z kliknij przycisk Miejsce w tym dokumencie.
 6. Zaznacz na liście nagłówek lub zakładkę, do której ma prowadzić łącze.

 Uwaga   Aby przypisać etykietkę ekranową (etykietka ekranowa: Krótki opis pojawiający się na ekranie, gdy użytkownik przytrzyma wskaźnik myszy na obiekcie takim jak przycisk czy hiperłącze.), która będzie wyświetlana, kiedy wskaźnik myszy zostanie umieszczony na hiperłączu, kliknij przycisk Etykietka ekranowa i wpisz odpowiedni tekst. Jeśli nie określono porady, program Word używa zamiast niej ciągu „Bieżący dokument” w przypadku łączy do nagłówków lub nazwy zakładki w przypadku łączy do zakładek.

 1. Podczas pracy ze stronami z ramkami (strona z ramkami: Strona sieci Web dzieląca okno przeglądarki sieci Web na różne przewijane obszary, w których mogą być niezależnie wyświetlane różne strony sieci Web. Jedno okno może pozostawać niezmienione, podczas gdy inne okna zmieniają się w zależności od hiperłączy wybieranych przez użytkownika.) określ, w której ramce będzie wyświetlane miejsce docelowe hiperłącza.

PokażJak?

 1. W oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza kliknij przycisk Ramka docelowa.
 2. W oknie dialogowym Ustawianie ramki docelowej w obszarze Bieżąca strona z ramkami kliknij ramkę w diagramie, w której ma być wyświetlane miejsce docelowe hiperłącza.

 Uwagi 

Ramkę docelową można również ustawić, klikając strzałkę w dół w polu Wybierz ramkę, w której ma się pojawić dokument.

Oprócz określenia nazwanej ramki, można również wskazać hiperłącze w celu otwarcia strony w tej samej ramce, co strona ramki „nadrzędnej” lub w nowym oknie.

PokażInny plik lub program, z którego przeciągane są elementy

Można szybko utworzyć hiperłącze, przeciągając zaznaczony tekst lub obrazy z dokumentu programu Word lub slajdu programu Microsoft PowerPoint, zaznaczony zakres w programie Microsoft Excel, zaznaczony obiekt bazy danych programu Microsoft Access lub też adres sieci Web albo hiperłącze z niektórych przeglądarek sieci Web (przeglądarka sieci Web: Oprogramowanie, które służy do interpretowania plików HTML, formatowania ich jako stron sieci Web i wyświetlania. Przeglądarka sieci Web, na przykład Windows Internet Explorer, umożliwia podążanie za hiperłączami, przesyłanie plików oraz odtwarzanie plików dźwiękowych i wideo osadzonych na stronach sieci Web.).

Kopiowany tekst musi pochodzić z pliku, który został wcześniej zapisany.

 1. Wyświetl oba pliki na ekranie.

Jeśli przeciągasz tekst pomiędzy dwoma plikami programu Word, otwórz je i w menu Okno kliknij polecenie Rozmieść wszystko. Jeśli przeciągasz tekst pomiędzy dwoma programami, zmień wielkość okien tych programów, tak aby można było jednocześnie zobaczyć je na ekranie.

 1. W dokumencie lub arkuszu docelowym zaznacz tekst, rysunek lub inny element, do którego chcesz przejść.
 2. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i przeciągnij je do dokumentu, w którym chcesz utworzyć hiperłącze.

Po przeciągnięciu zaznaczenia do dokumentu pojawi się menu skrótów.

 1. Wybierz polecenie Utwórz hiperłącze tutaj.

 Uwagi 

 
 
Dotyczy:
Word 2003