Skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe opisane w tej sekcji Pomocy odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach klawiaturach nie muszą być dokładnie takie same, jak w amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych składających się z dwóch lub kilku równoczesnych naciśnięć klawiszy klawisze są oddzielone znakiem plusa (+) w Pomocy programu Microsoft Word. Jeśli w skrócie klawiaturowym trzeba nacisnąć jeden klawisz, a bezpośrednio po nim inny klawisz, klawisze są oddzielone przecinkami (,).

Aby wydrukować tę sekcję, naciśnij klawisz TAB, aby zaznaczyć opcję Pokaż wszystko, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+P.

Okienko zadań Pomoc i okno Pomoc

PokażKorzystanie z okienka zadań Pomoc i okna Pomoc

Okienko zadań Pomoc umożliwia dostęp do zawartości Pomocy całego pakietu Office i jest wyświetlane jako część programu Microsoft Word. W oknie Pomocy wyświetlane są tematy i inna zawartość Pomocy, przy czym okno to wyświetlane jest jako osobne okno obok okna programu Word.

W okienku zadań Pomoc

F1

Wyświetla okienko zadań Pomoc.

F6

Przełącza między okienkiem zadań Pomoc a programem Word.

TAB

Zaznacza następny element w okienku zadań Pomoc.

SHIFT+TAB

Zaznacza poprzedni element w okienku zadań Pomoc.

ENTER

Wykonuje akcję dla wybranego elementu.

STRZAŁKA W DÓŁ i STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznacza w spisie treści odpowiednio następny i poprzedni element.

STRZAŁKA W PRAWO i STRZAŁKA W LEWO

W spisie treści odpowiednio rozwija i zwija wybrany element.

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Powoduje powrót do poprzedniego okienka zadań.

ALT+ STRZAŁKA W PRAWO

Powoduje przejście do następnego okienka zadań.

CTRL+SPACJA

Otwiera menu okienek zadań.

CTRL+F1

Zamyka i otwiera ponownie bieżące okienko zadań.

STRZAŁKA W PRAWO

Rozwija listę +/-.

STRZAŁKA W LEWO

Zwija listę +/-.

W oknie Pomoc

TAB

Zaznacza następny tekst ukryty lub hiperłącze albo przycisk Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko na początku tematu.

SHIFT+TAB

Zaznacza poprzedni tekst ukryty lub hiperłącze albo przycisk Widok przeglądarki na początku artykułu w witrynie sieci Web pakietu Microsoft Office 

ENTER

Wykonuje akcję wybranego przycisku Pokaż wszystko, Ukryj wszystko, tekstu ukrytego lub hiperłącza

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Powoduje powrót do poprzedniego tematu Pomocy

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Powoduje przejście do następnego tematu Pomocy.

CTRL+P

Drukuje bieżący temat Pomocy.

STRZAŁKA W GÓRĘ I STRZAŁKA W DÓŁ

Przewija odpowiednio w górę lub w dół niewielką część ekranu w obrębie aktualnie wyświetlanego tematu Pomocy.

PAGE UP I PAGE DOWN

Przewija odpowiednio w górę lub w dół większą część ekranu w obrębie aktualnie wyświetlanego tematu Pomocy.

ALT+U

Zmienia okno Pomocy z osobnego (niesąsiadującego) w połączone z (sąsiadujące) programem Word.

SHIFT+F10

Wyświetla menu poleceń okna Pomocy; wymagane jest, aby w oknie Pomocy znajdował się aktywny fokus (należy kliknąć element w oknie Pomocy).

Menu, paski narzędzi, okienka zadań i okna dialogowe

PokażUzyskiwanie dostępu do menu i pasków narzędzi oraz używanie ich

F10 lub ALT

Zaznacza pasek menu (pasek menu: Poziomy pasek poniżej paska tytułu, zawierający nazwy menu. Pasek menu może być wbudowany lub niestandardowy.) albo naraz zamyka i otwiera menu i podmenu.

CTRL+TAB lub CTRL+SHIFT+TAB

Zaznacza okienko zadań lub pasek narzędzi po naciśnięciu klawisza F10 lub ALT w celu zaznaczenia paska menu. Kolejne naciśnięcia klawiszy powodują przenoszenie fokusu między otwartymi paskami narzędzi, paskami menu i okienkiem zadań.

TAB lub SHIFT+TAB

Gdy pasek narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) lub pasek menu jest zaznaczony, zaznacza następny lub poprzedni przycisk lub menu.

ENTER

Otwiera zaznaczone menu lub wykonuje akcję zaznaczonego przycisku lub polecenia.

SHIFT+F10

Wyświetla menu skrótów (menu skrótów: Menu, w którym jest wyświetlana lista poleceń związanych z określonym elementem. Aby wyświetlić menu skrótów, należy kliknąć dany element prawym przyciskiem myszy lub nacisnąć klawisze SHIFT+F10.) dla zaznaczonego elementu.

ALT+SPACJA

Wyświetla menu skrótów paska tytułu.

STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ

Gdy menu lub podmenu jest otwarte, zaznacza następne lub poprzednie polecenie. (podmenu: Menu pojawiające się po wskazaniu polecenia w menu wyższego poziomu.)

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Zaznacza menu po lewej lub prawej stronie. Gdy podmenu jest otwarte, przełącza między menu głównym a podmenu.

HOME lub END

Zaznacza pierwsze lub ostatnie polecenie w menu lub podmenu.

ESC

Zamyka otwarte menu. Gdy otwarte jest podmenu, zamyka jedynie podmenu.

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Otwiera zaznaczone menu.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Wyświetla pełny zestaw poleceń menu.

= (znak równości)

Dodaje przycisk paska narzędzi do menu. Po wpisaniu tego klawisza skrótu i kliknięciu przycisku paska narzędzi program Microsoft Word doda przycisk do odpowiedniego menu. Na przykład należy kliknąć przycisk Punktory Obraz przycisku na pasku narzędzi Formatowanie, aby dodać polecenie Punktory do menu Format.

Klawisze nawigacyjne programu WordPerfect

Po usunięciu sprzężenia rekordy dołączone do zestawu wyników kwerendy zostaną zmienione. W zależności od typu usuniętego sprzężenia, rekordy mogą być dodawane lub usuwane z zestawu wyników.

Klawisz kreski ułamkowej (/) na klawiaturze numerycznej

Wyświetl pasek narzędzi zawierający menu, do którego chcesz dodać polecenie: w menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj, kliknij kartę Paski narzędzi, zaznacz pole wyboru odpowiedniego paska narzędzi, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 Uwaga   W celu wybierania dowolnych poleceń w pasku menu można używać klawiatury. Aby zaznaczyć pasek menu, należy nacisnąć klawisz ALT. Należy nacisnąć klawisz podkreślonej litery w nazwie menu zawierającego żądane polecenie. W wyświetlonym menu należy nacisnąć klawisz podkreślonej litery w nazwie żądanego polecenia.

PokażUzyskiwanie dostępu do okienek zadań i używanie ich

CTRL+F1

Otwiera okienko zadań lub ukrywa bieżące okienko zadań.

F6

Powoduje przejście do okienka zadań (okienko zadań: Okienko w programie pakietu Office, które zawiera często używane polecenia. Jego lokalizacja i mały rozmiar pozwalają używać tych poleceń bez przerywania pracy z plikami.) z innego okienka w oknie programu. (Może okazać się konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawisza F6).

Uwaga       Jeśli po naciśnięciu klawisza F6 nie pojawiło się wymagane okienko zadań, należy nacisnąć klawisz ALT, aby umieścić fokus na pasku menu, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+TAB, aby przejść do okienka zadań. Ponadto jeśli okno dialogowe zostanie otworzone z okienka Wyświetlanie formatowania, po zamknięciu okna dialogowego fokus może znajdować się w dokumencie, a nie w okienku zadań. Aby powrócić do okienka zadań, można użyć klawisza F6 lub kombinacji klawiszy CTRL+TAB.

CTRL+TAB

Jeśli menu lub pasek narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) jest aktywny, powoduje przejście do okienka zadań. (Może okazać się konieczne kilkakrotne naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+TAB).

CTRL+SPACJA

Otwiera menu okienek zadań.

ALT+HOME

Powoduje przejście do okienka zadań Wprowadzenie.

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Odwraca kolejność otwartych okienek zadań.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Powtarza kolejność otwartych okienek zadań.

ESC

Zamyka menu, jeśli jest aktualnie otwarte, lub powoduje powrót do dokumentu.

TAB lub SHIFT+TAB

Jeśli okienko zadań jest aktywne, powoduje zaznaczenie następnej lub poprzedniej opcji w okienku zadań.

STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ

Powoduje przejście do innych opcji w zaznaczonym podmenu; powoduje przejście do określonych opcji w grupie opcji.

SPACJA lub ENTER

Otwiera zaznaczone menu lub wykonuje działanie przypisane do zaznaczonego przycisku.

SHIFT+F10

Otwiera menu skrótów (menu skrótów: Menu, w którym jest wyświetlana lista poleceń związanych z określonym elementem. Aby wyświetlić menu skrótów, należy kliknąć dany element prawym przyciskiem myszy lub nacisnąć klawisze SHIFT+F10.) w dokumencie; otwiera menu rozwijane dla zaznaczonego elementu galerii.

HOME lub END

Jeśli widoczne jest menu lub podmenu, powoduje zaznaczenie pierwszego lub ostatniego polecenia w menu lub podmenu.

PAGE UP lub PAGE DOWN

Służy do przewijania zaznaczonej listy galerii w górę lub w dół.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO lub CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Rozwija lub zwija rozwijalny element na liście galerii.

CTRL+HOME lub CTRL+END

Powoduje przejście do początku lub końca zaznaczonej listy galerii.

PokażZmienianie rozmiaru i przenoszenie pasków narzędzi, menu i okienek zadań

 1. Naciśnij klawisz ALT, aby zaznaczyć pasek menu (pasek menu: Poziomy pasek poniżej paska tytułu, zawierający nazwy menu. Pasek menu może być wbudowany lub niestandardowy.).
 2. Naciśnij kolejno klawisze CTRL+TAB, aby zaznaczyć pasek narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) lub okienko zadań (okienko zadań: Okienko w programie pakietu Office, które zawiera często używane polecenia. Jego lokalizacja i mały rozmiar pozwalają używać tych poleceń bez przerywania pracy z plikami.).
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażZmienianie rozmiaru paska narzędzi

 1. Na pasku narzędzi naciśnij klawisze CTRL+SPACJA, aby wyświetlić menu Opcje paska narzędzi.
 2. Zaznacz polecenie Rozmiar, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić rozmiar paska narzędzi. Naciskaj klawisze CTRL+klawisze strzałek, aby zmieniać rozmiar o jeden piksel naraz.

PokażPrzenoszenie paska narzędzi

 1. Na pasku narzędzi naciśnij klawisze CTRL+SPACJA, aby wyświetlić menu Opcje paska narzędzi.
 2. Zaznacz polecenie Przenieś, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić położenie paska narzędzi. Naciskaj klawisze CTRL+klawisze strzałek, aby zmieniać położenie o jeden piksel naraz. Aby oddokować pasek narzędzi, naciskaj do skutku klawisz STRZAŁKA W DÓŁ. Aby zadokować pasek narzędzi pionowo po lewej lub prawej stronie, naciśnij odpowiednio klawisz STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO, gdy pasek narzędzi znajduje się przy lewej lub prawej krawędzi okna.

PokażZmienianie rozmiaru okienka zadań

 1. W okienku zadań naciśnij klawisze CTRL+SPACJA, aby wyświetlić menu z dodatkowymi poleceniami.
 2. Użyj klawisza STRZAŁKA W DÓŁ, aby zaznaczyć polecenie Rozmiar, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić rozmiar okienka zadań. Użyj klawiszy CTRL+klawiszy strzałek, aby zmieniać rozmiar o jeden piksel naraz.

PokażPrzenoszenie okienka zadań

 1. W okienku zadań naciśnij klawisze CTRL+SPACJA, aby wyświetlić menu z dodatkowymi poleceniami.
 2. Użyj klawisza STRZAŁKA W DÓŁ, aby zaznaczyć polecenie Przenieś, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić położenie okienka zadań. Użyj klawiszy CTRL+klawiszy strzałek, aby zmieniać położenie o jeden piksel naraz.

 Uwaga    Jeśli okienko zadań jest przenoszone w górę na paski narzędzi lub w dół na pasek stanu, okienko dołącza się do pasków i zmienia orientację na poziomą. Aby przywrócić pionowe położenia okienka zadań, należy przenieść go za pomocą klawiszy strzałek poza paski.

 1. Po zakończeniu przenoszenia lub zmieniania rozmiaru naciśnij klawisz ESC lub ENTER.

PokażUżywanie okien dialogowych

ALT+F6

Powoduje powrót z otwartego okna dialogowego do dokumentu w przypadku okien dialogowych obsługujących to zachowanie, takich jak Znajdowanie i zamienianie.

TAB

Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji.

SHIFT+TAB

Powoduje przejście do poprzedniej opcji lub grupy opcji.

CTRL+TAB

Przełącza do następnej karty w oknie dialogowym.

CTRL+SHIFT+TAB

Przełącza do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

Klawisze strzałek

Powoduje przejście między opcjami w otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

SPACJA

Wykonuje akcję skojarzoną z zaznaczonym przyciskiem; zaznacza lub czyści wybrane pole wyboru.

Pierwsza litera opcji na liście rozwijanej

Otwiera listę, jeśli jest zamknięta, i powoduje przejście do opcji na liście.

ALT+podkreślona litera w opcji

Zaznacza opcję; zaznacza lub czyści pole wyboru.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

ESC

Zamyka zaznaczoną listę rozwijaną; anuluje polecenie i zamyka okno dialogowe.

ENTER

Uruchamia wybrane polecenie.

PokażUżywanie pól edycji w oknach dialogowych

Pole edycji to puste pole, w którym można wpisać lub wkleić wpis, np. nazwę użytkownika lub ścieżkę (ścieżka: Ścieżka, której system operacyjny używa do zlokalizowania folderu lub pliku; na przykład C:\Finanse domowe\Marzec.doc.) do folderu.

HOME

Powoduje przejście na początek wpisu.

END

Powoduje przejście na koniec wpisu.

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Powoduje przejście o jeden znak w lewo lub prawo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Powoduje przejście o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Powoduje przejście o jeden wyraz w prawo.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznacza lub usuwa zaznaczenie jednego znaku w lewo.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznacza lub usuwa zaznaczenie jednego znaku w prawo.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznacza lub usuwa zaznaczenie jednego wyrazu w lewo.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznacza lub usuwa zaznaczenie jednego wyrazu w prawo.

SHIFT+HOME

Zaznacza od punktu wstawiania do początku wpisu.

SHIFT+END

Zaznacza od punktu wstawiania do końca wpisu.

PokażUżywanie okien dialogowych Otwórz, Zapisz jako i Wstaw obraz

CTRL+F12

Wyświetla okno dialogowe Otwórz.

F12

Wyświetla okno dialogowe Zapisz jako.

ALT+1

Powoduje przejście po poprzedniego folderu (Obraz przycisku ).

ALT+2

Otwiera folder znajdujący się o jeden poziom wyżej niż otwarty folder (przycisk Do góry o jeden poziom Obraz przycisku )

ALT+3

Zamyka okno dialogowe i otwiera stronę wyszukiwania w sieci World Wide Web (sieć World Wide Web (WWW): Multimedialna gałąź Internetu, w której oprócz tekstu prezentowana jest grafika, dźwięk i wideo. W sieci Web użytkownicy mogą łatwo przeskakiwać między elementami, stronami i witrynami, używając hiperłączy.) (przycisk Wyszukaj w sieci Web Obraz przycisku )

ALT+4

Usuwa zaznaczony folder lub plik (przycisk Usuń Obraz przycisku )

ALT+5

Tworzy nowy podfolder w otwartym folderze (przycisk Utwórz nowy folder Obraz przycisku ).

ALT+6

Przełącza między widokami Lista, Szczegóły, Właściwości, Miniatury podglądu, Kafelki i Ikony (kliknij strzałkę obok przycisku Widoki Obraz przycisku ).

ALT+7 lub ALT+L

Wyświetla menu Narzędzia (przycisk Narzędzia).

SHIFT+F10

Wyświetla menu skrótów (menu skrótów: Menu, w którym jest wyświetlana lista poleceń związanych z określonym elementem. Aby wyświetlić menu skrótów, należy kliknąć dany element prawym przyciskiem myszy lub nacisnąć klawisze SHIFT+F10.) dla zaznaczonego elementu, np. folderu lub pliku.

TAB

Powoduje przejście do innych opcji lub obszarów w oknie dialogowym.

F4 lub ALT+I

Otwiera listę Szukaj w lub Zapisz w

F5

Aktualizuje listę plików wyświetlanych w oknie dialogowym Otwieranie lub Zapisywanie jako (menu Plik).

Skrócony wykaz

PokażTypowe zadania wykonywane w dokumencie programu Microsoft Word

CTRL+SHIFT+SPACJA

Tworzy spację nierozdzielającą.

CTRL+ŁĄCZNIK

Tworzy łącznik nierozdzielający.

CTRL+B

Nadaje literom pogrubienie.

CTRL+I

Nadaje literom kursywę.

CTRL+U

Nadaje literom podkreślenie.

CTRL+SHIFT+<</dt>

Zmniejsza rozmiar czcionki.

CTRL+SHIFT+>

Zwiększa rozmiar czcionki.

CTRL+SPACJA

Usuwa formatowanie akapitu lub znaku.

CTRL+C

Kopiuje zaznaczony tekst lub obiekt.

CTRL+X

Wycina zaznaczony tekst lub obiekt.

CTRL+V

Wkleja tekst lub obiekt.

CTRL+Z

Cofa ostatnią akcję.

CTRL+Y

Ponownie wykonuje ostatnią akcję.

Pasek Język

PokażRozpoznawanie mowy i pisma ręcznego

Lewy klawisz ALT+SHIFT

Przełącza między językami lub układami klawiatury.

Klawisz logo Windows +V

Włącza lub wyłącza mikrofon.

Klawisz logo Windows +T

Przełącza między trybem poleceń głosowych a trybem dyktowania.

Klawisz logo Windows +C

Wyświetla listę proponowanych poprawek.

Klawisz logo Windows +H

Włącza lub wyłącza pismo ręczne.

ALT+~

Włącza lub wyłącza japoński edytor IME (Input Method Editor) (edytor IME: Program, który wprowadza do programów tekst w jednym z języków Azji południowo-wschodniej (chińskim tradycyjnym, chińskim uproszczonym, japońskim lub koreańskim), konwertując naciśnięcia klawiszy na złożone znaki wschodnioazjatyckie. Edytor IME jest uważany za alternatywny typ układu klawiatury.) na klawiaturze, która ma 101 klawiszy.

Prawy klawisz ALT

Włącza lub wyłącza koreański edytor IME na klawiaturze, która ma 101 klawiszy.

CTRL+SPACJA

Włącza lub wyłącza chiński edytor IME na klawiaturze, która ma 101 klawiszy.

 Uwagi 

 • W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia klawiszy można ustawić odpowiednią kombinację klawiszy dla przełączania między językami lub układami klawiatury. Aby otworzyć okno dialogowe Zaawansowane ustawienia klawiszy, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek Język, a następnie kliknij polecenie Ustawienia. W obszarze Preferencje kliknij opcję Ustawienia klawiszy.
 • Klawisz logo Windows (Klawisz logo Windows ) jest dostępny w dolnym rzędzie klawiszy na większości klawiatur.

E-mail

PokażWysyłanie wiadomości e-mail

Użyj następujących klawiszy (jeśli dokument lub wiadomość jest wysyłana za pośrednictwem poczty e-mail), gdy punkt wstawiania znajduje się w nagłówku wiadomości e-mail. Aby przenieść punkt wstawiania do nagłówka wiadomości e-mail, naciśnij klawisze SHIFT+TAB.

ALT+S

Wysyła aktywny dokument (dokument aktywny: Dokument, w którym użytkownik pracuje. Tekst, który użytkownik wpisuje, lub grafika, którą wstawia w programie Microsoft Word, pojawia się w dokumencie aktywnym. Pasek tytułu dokumentu aktywnego jest wyróżniony.) lub wiadomość.

CTRL+SHIFT+B

Otwiera książkę adresową.

ALT+K, CTRL+K

Jeśli punkt wstawiania znajduje się w nagłówku wiadomości, sprawdza zgodność nazwisk w wierszach Do, DW i UDW z danymi w książce adresowej.

ALT+. (kropka)

Otwiera książkę adresową w polu Do.

ALT+C

Jeśli punkt wstawiania znajduje się w nagłówku wiadomości, otwiera książkę adresową w polu DW.

ALT+B

Jeśli pole UDW jest widoczne, otwiera książkę adresową w polu UDW. Aby wyświetlić pole UDW, należy otworzyć książkę adresową dla dowolnego pola i w polu UDW wstawić lub wpisać nazwisko.

ALT+J

Powoduje przejście do pola Temat.

ALT+P

Otwiera okno dialogowe Opcje wiadomości programu Microsoft Outlook.

CTRL+SHIFT+G

Tworzy flagę wiadomości.

TAB

Gdy punkt wstawiania znajduje się w nagłówku wiadomości, powoduje przejście do następnego pola w nagłówku wiadomości e-mail. Gdy aktywne jest ostatnie pole w nagłówku wiadomości e-mail, naciśnięcie klawisza TAB przenosi punkt wstawiania do treści wiadomości lub dokumentu.

SHIFT+TAB

Zaznacza poprzednie pole lub przycisk w nagłówku wiadomości e-mail.

CTRL+TAB

Jeśli punkt wstawiania znajduje się w nagłówku wiadomości, zaznacza przycisk Wyślij. Używając następnie klawiszy strzałek, można przejść do innych przycisków. Aby wykonać czynność dla zaznaczonego przycisku lub polecenia, należy nacisnąć klawisz ENTER.

Praca z dokumentami i stronami sieci Web

PokażTworzenie, przeglądanie i zapisywanie dokumentów

CTRL+N

Tworzy nowy dokument tego samego typu, co dokument bieżący lub dokument, nad którym ostatnio pracowano.

CTRL+O

Otwiera dokument.

CTRL+W

Zamyka dokument.

ALT+CTRL+S

Dzieli okno dokumentu.

ALT+SHIFT+C

Usuwa podział okna dokumentu.

CTRL+S

Zapisuje dokument.

PokażWyszukiwanie, zamiana i przeglądanie tekstu

CTRL+F

Służy do wyszukiwania tekstu, formatowania lub elementów specjalnych.

ALT+CTRL+Y

Powtarza wyszukiwanie (po zamknięciu okna Znajdowanie i zamienianie)

CTRL+H

Zamienia tekst, określone formatowanie lub elementy specjalne.

CTRL+G

Powoduje przejście do strony, zakładki, przypisu dolnego, tabeli, komentarza, elementu graficznego lub innego miejsca.

ALT+CTRL+Z

Przełącza między dokumentami lub sekcjami dokumentu oraz między dokumentem a otwartą wiadomością e-mail, jeśli program Word jest używany jako edytor wiadomości e-mail.

ALT+CTRL+HOME

Otwiera listę opcji przeglądania; przy użyciu klawiszy strzałek należy wybrać opcję, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby przeglądać dokumenty przy użyciu wybranej opcji.

PokażAkcje typu Cofnij i Wykonaj ponownie

ESC

Anuluje akcję.

CTRL+Z

Cofa akcję.

CTRL+Y

Wykonuje ponownie lub powtarza akcję.

PokażPrzełączanie się do innego widoku

PokażWidok konspektu

W widoku konspektu naciśnij

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Przenosi akapit na wyższy poziom.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Przenosi akapit na niższy poziom.

CTRL+SHIFT+N

Przenosi do poziomu tekstu podstawowego.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenosi zaznaczone akapity w górę.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenosi zaznaczone akapity w dół.

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Rozwija tekst pod nagłówkiem.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Zwija tekst pod nagłówkiem.

ALT+SHIFT+A

Rozwija lub zwija cały tekst lub wszystkie nagłówki.

Klawisz kreski ułamkowej (/) na klawiaturze numerycznej

Ukrywa lub wyświetla formatowanie znaków.

ALT+SHIFT+L

Pokazuje pierwszy wiersz tekstu podstawowego lub cały tekst podstawowy

ALT+SHIFT+1

Pokazuje wszystkie nagłówki o stylu Nagłówek 1.

ALT+SHIFT+n

Pokazuje wszystkie nagłówki aż do stylu Nagłówek n.

CTRL+TAB

Wstawia znak tabulacji.

PokażDrukowanie i wyświetlanie podglądu dokumentów

CTRL+P

Drukuje dokument.

ALT+CTRL+I

Włącza lub wyłącza podgląd wydruku (podgląd wydruku: Widok, w którym dokument wyświetlany jest w takiej postaci, w jakiej zostanie wydrukowany.).

Klawisze strzałek

Umożliwiają poruszanie się na stronie podglądu przy włączonym powiększeniu.

PAGE UP lub PAGE DOWN

Umożliwia przenoszenie się o jedną stronę podglądu w przód lub w tył przy włączonym pomniejszeniu.

CTRL+HOME

Powoduje przejście na pierwszą stronę podglądu przy włączonym pomniejszeniu.

CTRL+END

Powoduje przejście na ostatnią stronę podglądu przy włączonym pomniejszeniu.

PokażRecenzowanie dokumentów

PokażWidok układu do czytania

HOME

Powoduje przejście do początku dokumentu.

END

Powoduje przejście na koniec dokumentu.

Liczba, a następnie klawisz ENTER

Powoduje przejście do strony o określonym numerze.

CTRL+]

Zwiększa rozmiar zaznaczonego tekstu o jeden punkt.

CTRL+[

Zmniejsza rozmiar zaznaczonego tekstu o jeden punkt.

ESC

Zamyka widok układu do czytania.

PokażOdwołania, przypisy dolne i końcowe

ALT+SHIFT+O

Oznacza hasło spisu treści.

ALT+SHIFT+I

Oznacza hasło (cytat) wykazu źródeł.

ALT+SHIFT+X

Oznacza hasło indeksu.

ALT+CTRL+F

Wstawia przypis dolny.

ALT+CTRL+D

Wstawia przypis końcowy.

PokażPraca ze stronami sieci Web

CTRL+K

Wstawia hiperłącze (hiperłącze: Kolorowy i podkreślony tekst lub grafika, którą należy kliknąć, aby przejść do pliku, lokalizacji w pliku, strony w sieci World Wide Web lub strony w sieci intranet. Hiperłącza mogą również prowadzić do grup dyskusyjnych oraz witryn Gopher, Telnet i FTP.).

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przenosi o jedną stronę do tyłu.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przenosi o jedną stronę do przodu.

F9

Odświeża.

 Uwaga   Aby użyć klawiszy do przejścia o jedną stronę do przodu lub do tyłu lub aby odświeżyć stronę, musi być wyświetlany pasek narzędzi Sieć Web. Jeśli pasek narzędzi Sieć Web nie jest wyświetlany, należy nacisnąć klawisz ALT, nacisnąć klawisz V, nacisnąć klawisz T, za pomocą klawiszy strzałek wybrać polecenie Sieć Web, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Edycja i przenoszenie tekstu oraz elementów graficznych

PokażUsuwanie tekstu i grafiki

BACKSPACE

Usuwa jeden znak w lewo.

CTRL+BACKSPACE

Usuwa jeden wyraz w lewo.

DELETE

Usuwa jeden znak w prawo.

CTRL+DELETE

Usuwa jeden wyraz w prawo.

CTRL+X

Wycina zaznaczony tekst do Schowka pakietu Office.

CTRL+Z

Cofa ostatnią akcję.

CTRL+F3

Wycina do Kolekcji (Kolekcja: Specjalna pozycja Autotekstu, która przechowuje wiele elementów usuniętych. Program Microsoft Word dołącza jeden element do drugiego, dopóki użytkownik nie wklei całej zawartości jako grupy w nowym miejscu dokumentu. Aby uzyskać ten sam wynik, można również użyć Schowka pakietu Microsoft Office.).

PokażKopiowanie i przenoszenie tekstu i grafiki

PokażWstawianie znaków specjalnych

CTRL+F9

Pole

ENTER (po wpisaniu pierwszych kilku znaków nazwy pozycji Autotekstu i po ukazaniu się etykietki ekranowej)

Pozycja Autotekstu (Autotekst: Miejsce przechowywania tekstu i grafiki, które są wielokrotnie używane, na przykład standardowej klauzuli kontraktu lub długiej listy dystrybucyjnej. Każde zaznaczenie tekstu lub grafiki jest rejestrowane jako pozycja Autotekstu z przypisaną unikatową nazwą.)

SHIFT+ENTER

Podział wiersza

CTRL+ENTER

Podział strony

CTRL+SHIFT+ENTER

Podział sekcji

ALT+CTRL+MINUS

Pauza

CTRL+MINUS

Półpauza

CTRL+ŁĄCZNIK

Łącznik opcjonalny

CTRL+SHIFT+ŁĄCZNIK

Łącznik nierozdzielający

CTRL+SHIFT+SPACJA

Spacja nierozdzielająca

ALT+CTRL+C

Znak zastrzeżenia praw autorskich

ALT+CTRL+R

Zastrzeżony znak towarowy

ALT+CTRL+T

Znak towarowy

ALT+CTRL+KROPKA

Wielokropek

CTRL+`, `

Otwierający cudzysłów drukarski

CTRL+', '

Zamykający cudzysłów drukarski

CTRL+`, SHIFT+'

Podwójny otwierający cudzysłów drukarski

CTRL+', SHIFT+'

Podwójny zamykający cudzysłów drukarski

PokażWstawianie znaków przy użyciu kodów znaków

Kod znaku, ALT+X

Znak Unicode odpowiadający określonemu kodowi znaku Unicode (szesnastkowo). Aby wstawić symbol waluty Euro (Euro currency symbol ), można na przykład wpisać kod 20AC, a następnie przytrzymać wciśnięty klawisz ALT i nacisnąć klawisz X.

ALT+kod znaku (na klawiaturze numerycznej)

Znak ANSI (zestaw znaków ANSI: Używany przez system Microsoft Windows zestaw znaków 8-bitowych, który pozwala reprezentować maksymalnie 256 znaków (od 0 do 255) przy użyciu klawiatury. Zestaw znaków ASCII jest podzestawem zestawu ANSI.) odpowiadający określonemu kodowi znaku ANSI (dziesiętnie). Aby wstawić symbol waluty Euro, można na przykład przytrzymać wciśnięty klawisz ALT i nacisnąć kombinację cyfr 0128 na klawiaturze numerycznej.

PokażZaznaczanie tekstu i grafiki

Tekst można zaznaczyć, naciskając i przytrzymując klawisz SHIFT i jednocześnie naciskając klawisze służące do przesuwania punktu wstawiania.

PokażZaznaczanie wielu obszarów, które nie są umieszczone obok siebie

Po zaznaczeniu pierwszego obszaru należy przytrzymać wciśnięty klawisz CTRL, a następnie zaznaczyć następne elementy.

PokażRozszerzanie zaznaczonego obszaru

F8

Włącza tryb rozszerzania.

F8, a następnie klawisz STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Zaznacza najbliższy znak.

F8 (naciśnij raz, aby zaznaczyć wyraz, naciśnij dwa razy, aby zaznaczyć zdanie, itd.)

Zwiększa wielkość zaznaczenia.

SHIFT+F8

Zmniejsza wielkość zaznaczenia.

ESC

Wyłącza tryb rozszerzania.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

O jeden znak w prawo

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

O jeden znak w lewo

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Do końca wyrazu

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Do początku wyrazu

SHIFT+END

Na koniec wiersza

SHIFT+HOME

Na początek wiersza

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

O jeden wiersz w dół

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

O jeden wiersz w górę

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Do końca akapitu

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Do początku akapitu

SHIFT+PAGE DOWN

O jeden ekran w dół

SHIFT+PAGE UP

O jeden ekran w górę

CTRL+SHIFT+HOME

Na początek dokumentu

CTRL+SHIFT+END

Na koniec dokumentu

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Do końca okna

CTRL+A

Na cały dokument

CTRL+SHIFT+F8, a następnie użyj klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz ESC, aby anulować tryb zaznaczania

Pionowy blok tekstu

F8+klawisze strzałek. Naciśnij klawisz ESC, aby anulować tryb zaznaczania

Do określonego miejsca w dokumencie

PokażPorada

Jeśli użytkownik zna kombinację klawiszy, za pomocą których można przesuwać punkt wstawiania, możesz zaznaczyć tekst, używając tej samej kombinacji i przytrzymując klawisz SHIFT. Na przykład za pomocą kombinacji CTRL+STRZAŁKA W PRAWO można przesunąć punkt wstawiania o jeden wyraz, a kombinacja CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO służy do zaznaczania tekstu od punktu wstawiania do początku następnego wyrazu.

PokażZaznaczanie tekstu i grafiki w tabeli

TAB

Zaznacza zawartość następnej komórki.

SHIFT+TAB

Zaznacza zawartość poprzedniej komórki.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, po czym kilkakrotnie naciśnij klawisz strzałki

Rozszerza zaznaczenie na sąsiednie komórki.

Kliknij górną lub dolną komórkę kolumny. Przytrzymując klawisz SHIFT, kilkakrotnie naciśnij klawisz STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznacza kolumnę.

CTRL+SHIFT+F8, a następnie użyj klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz ESC, aby anulować tryb zaznaczania

Rozszerza zaznaczenie (lub blok).

SHIFT+F8

Usuwa zaznaczenie.

ALT+5 na klawiaturze numerycznej (klawisz NUM LOCK musi być wyłączony)

Zaznacza całą tabelę.

PokażPrzenoszenie punktu wstawiania

STRZAŁKA W LEWO

O jeden znak w lewo

STRZAŁKA W PRAWO

O jeden znak w prawo

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

O jeden wyraz w lewo

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

O jeden wyraz w prawo

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

O jeden akapit w górę

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

O jeden akapit w dół

SHIFT+TAB

O jedną komórkę w lewo (w tabeli)

TAB

O jedną komórkę w prawo (w tabeli)

STRZAŁKA W GÓRĘ

O jeden wiersz w górę

STRZAŁKA W DÓŁ

O jeden wiersz w dół

END

Na koniec wiersza

HOME

Na początek wiersza

ALT+CTRL+PAGE UP

Na początek okna

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Na koniec okna

PAGE UP

O jeden ekran w górę (przewijanie)

PAGE DOWN

O jeden ekran w dół (przewijanie)

CTRL+PAGE DOWN

Na początek następnej strony

CTRL+PAGE UP

Na początek poprzedniej strony

CTRL+END

Na koniec dokumentu

CTRL+HOME

Na początek dokumentu

SHIFT+F5

Do poprzedniej poprawki

SHIFT+F5

Po otwarciu dokumentu do lokalizacji, w której znajdował się podczas ostatniego zamknięcia dokumentu

PokażPoruszanie się w tabeli

TAB

Do następnej komórki w wierszu

SHIFT+TAB

Do poprzedniej komórki w wierszu

ALT+HOME

Do pierwszej komórki w wierszu

ALT+END

Do ostatniej komórki w wierszu

ALT+PAGE UP

Do pierwszej komórki w kolumnie

ALT+PAGE DOWN

Do ostatniej komórki w kolumnie

STRZAŁKA W GÓRĘ

Do poprzedniego wiersza

STRZAŁKA W DÓŁ

Do następnego wiersza

PokażWstawianie akapitów i tabulatorów do tabeli

ENTER

Nowe akapity do komórki

CTRL+TAB

Tabulatory do komórki

Formatowanie znaków i akapitów

PokażKopiowanie formatowania

CTRL+SHIFT+C

Kopiuje formatowanie z tekstu.

CTRL+SHIFT+V

Stosuje skopiowane formatowanie do tekstu.

PokażZmienianie kroju i rozmiaru czcionki

CTRL+SHIFT+F

Zmienia czcionkę.

CTRL+SHIFT+P

Zmienia rozmiar czcionki.

CTRL+SHIFT+>

Zwiększa rozmiar czcionki.

CTRL+SHIFT+<</dt>

Zmniejsza rozmiar czcionki.

CTRL+]

Zwiększa rozmiar czcionki o jeden punkt.

CTRL+[

Zmniejsza rozmiar czcionki o jeden punkt.

PokażStosowanie formatowania znaków

CTRL+D

Zmienia formatowanie znaków (polecenie Czcionka, menu Format).

SHIFT+F3

Zmienia wielkość liter.

CTRL+SHIFT+A

Formatuje litery jako wersaliki.

CTRL+B

Powoduje zastosowanie pogrubienia.

CTRL+U

Powoduje zastosowanie podkreślenia.

CTRL+SHIFT+W

Podkreśla tylko wyrazy (spacje nie będą podkreślone).

CTRL+SHIFT+D

Podwójnie podkreśla tekst.

CTRL+SHIFT+H

Formatuje tekst jako ukryty.

CTRL+I

Powoduje zastosowanie kursywy.

CTRL+SHIFT+K

Formatuje tekst jako kapitaliki.

CTRL+ZNAK RÓWNOŚCI

Powoduje zastosowanie indeksu dolnego (odstęp automatyczny).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Powoduje zastosowanie indeksu górnego (odstęp automatyczny).

CTRL+SPACJA

Usuwa ręczne formatowanie znaków.

CTRL+SHIFT+Q

Formatuje zaznaczenie przy użyciu czcionki Symbol.

PokażWyświetlanie i kopiowanie atrybutów formatu tekstu

CTRL+SHIFT+* (gwiazdka)

Wyświetla znaki niedrukowane.

SHIFT+F1 (następnie kliknij tekst, którego atrybuty mają zostać wyświetlone)

Wyświetla atrybuty formatu tekstu.

CTRL+SHIFT+C

Kopiuje formaty.

CTRL+SHIFT+V

Wkleja formaty.

PokażUstawianie interlinii

CTRL+1

Ustawia pojedyncze odstępy

CTRL+2

Ustawia podwójne odstępy

CTRL+5

Ustawia odstęp 1,5 wiersza

CTRL+0 (zero)

Przed akapitem dodaje lub usuwa odstęp jednowierszowy

PokażOkreślanie sposobu wyrównania akapitów

CTRL+E

Wyrównuje akapit do środka.

CTRL+J

Wyrównuje akapit do lewej i prawej.

CTRL+L

Wyrównuje akapit do lewej.

CTRL+R

Wyrównuje akapit do prawej.

CTRL+M

Powoduje wcięcie akapitu z lewej.

CTRL+SHIFT+M

Usuwa wcięcie akapitu z lewej.

CTRL+T

Tworzy wysunięcie.

CTRL+SHIFT+T

Zmniejsza wysunięcie.

CTRL+Q

Usuwa formatowanie akapitu.

PokażStosowanie stylów akapitów

CTRL+SHIFT+S

Powoduje zastosowanie stylu.

ALT+CTRL+K

Uruchamia Autoformatowanie.

CTRL+SHIFT+N

Powoduje zastosowanie stylu Normalny.

ALT+CTRL+1

Powoduje zastosowanie stylu Nagłówek1.

ALT+CTRL+2

Powoduje zastosowanie stylu Nagłówek2.

ALT+CTRL+3

Powoduje zastosowanie stylu Nagłówek3.

CTRL+SHIFT+L

Powoduje zastosowanie stylu Lista.

Obiekty rysunkowe i inne obiekty

PokażWstawianie i edytowanie obiektów

Wstawianie obiektu przy użyciu klawiatury

 1. Użyj klawiatury w celu otwarcia okna dialogowego Obiekt (menu Wstaw).
 2. Użyj klawisza STRZAŁKA W DÓŁ w celu zaznaczenia obiektu, a następnie za pomocą klawisza tabulacji przejdź do przycisku OK i naciśnij klawisz ENTER.

Edytowanie obiektu przy użyciu klawiatury

 1. Gdy punkt wstawiania znajduje się z lewej strony obiektu w dokumencie, zaznacz obiekt, naciskając klawisze SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO.
 2. Naciśnij klawisze SHIFT+F10.
 3. Za pomocą klawisza tabulacji przejdź do pozycji Obiekt nazwa obiektu, naciśnij klawisz ENTER, a następnie ponownie naciśnij klawisz ENTER.

PokażWstawianie i wybieranie obiektów rysunkowych

Wstawianie Autokształtu przy użyciu klawiatury.

 1. Jeśli pasek narzędzi Rysowanie nie jest widoczny, można go wyświetlić przy użyciu klawiatury.
 2. Naciśnij kombinację klawiszy ALT+U, aby wybrać Autokształt na pasku narzędzi Rysowanie.
 3. Użyj klawiszy strzałek do poruszania się po kategoriach Autokształtów (Autotekst: Miejsce przechowywania tekstu i grafiki, które są wielokrotnie używane, na przykład standardowej klauzuli kontraktu lub długiej listy dystrybucyjnej. Każde zaznaczenie tekstu lub grafiki jest rejestrowane jako pozycja Autotekstu z przypisaną unikatową nazwą.) i zaznaczenia odpowiedniego Autokształtu.
 4. Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+ENTER.

 Uwaga   Aby dokonać edycji Autokształtu, należy go zaznaczyć, a następnie przy użyciu klawiatury z menu Format wybrać polecenie Autokształt. Wybierz odpowiednie opcje na dostępnych kartach.

PokażWstawianie pola tekstowego przy użyciu klawiatury

 1. Przy użyciu klawiatury z menu Wstaw wybierz polecenie Pole tekstowe.
 2. Użyj klawisza strzałki w prawo w celu otwarcia podmenu, wybierz polecenie Poziomo lub Pionowo, a następnie naciśnij klawisze CTRL+ENTER.
 3. W polu tekstowym (pole tekstowe: Kontener dla tekstu i grafiki, który można przenosić i którego rozmiar można zmieniać. Pola tekstowe umożliwiają umieszczenie na stronie kilku osobnych bloków tekstu albo określenie dla pewnego fragmentu tekstu inną orientację niż dla pozostałego tekstu w dokumencie.) wpisz potrzebny tekst.
 4. Aby po zakończeniu pisania przełączyć się z powrotem do edycji tekstu w dokumencie, naciśnij kombinację klawiszy SHIFT+F10, wybierz polecenie Zakończ edycję tekstu w menu skrótów (menu skrótów: Menu, w którym jest wyświetlana lista poleceń związanych z określonym elementem. Aby wyświetlić menu skrótów, należy kliknąć dany element prawym przyciskiem myszy lub nacisnąć klawisze SHIFT+F10.), a następnie naciśnij klawisz ESC.

 Uwaga   Aby sformatować pole tekstowe (np. dodać kolorowe wypełnienie lub zmienić rozmiar), należy zaznaczyć pole tekstowe, wybrać polecenie Pole tekstowe w menu Format, a następnie zaznaczyć żądane opcje na dostępnych kartach.

PokażWstawianie obiektu rysunkowego WordArt przy użyciu klawiatury

 1. Przy użyciu klawiatury wybierz polecenie WordArt (menu Wstaw, podmenu Obraz).
 2. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać odpowiedni styl WordArt (WordArt: Obiekty tekstowe, tworzone z gotowych efektów, do których można zastosować dodatkowe opcje formatowania.), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Wpisz odpowiedni tekst, a następnie użyj klawisza TAB, aby wybrać inne opcje w oknie dialogowym.
 4. Aby wstawić obiekt rysunkowy (obiekt rysunkowy: Dowolna grafika narysowana lub wstawiona, którą można zmieniać i poprawiać. Do obiektów graficznych należą Autokształty, krzywe, linie i obiekty WordArt.) WordArt, naciśnij klawisz ENTER.

 Uwaga   Aby dokonać edycji obiektu rysunkowego WordArt, należy go zaznaczyć, w menu Format wybrać polecenie WordArt, a następnie na dostępnych kartach zaznaczyć odpowiednie opcje.

PokażZaznaczanie obiektu rysunkowego przy użyciu klawiatury

Jeśli punkt wstawiania znajduje się w tekście dokumentu, wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Aby uaktywnić pasek menu (pasek menu: Poziomy pasek poniżej paska tytułu, zawierający nazwy menu. Pasek menu może być wbudowany lub niestandardowy.), naciśnij klawisz F10.
 2. Naciskaj kombinację klawiszy CTRL+TAB dopóki pasek narzędzi Rysowanie nie stanie się aktywny.
 3. Naciśnij klawisz PRAWA STRZAŁKA, aby wybrać polecenie Zaznacz obiekty obraz przycisku.
 4. Aby zaznaczyć pierwszy obiekt rysunkowy (obiekt rysunkowy: Dowolna grafika narysowana lub wstawiona, którą można zmieniać i poprawiać. Do obiektów graficznych należą Autokształty, krzywe, linie i obiekty WordArt.), naciśnij kombinację klawiszy CTRL+ENTER.
 5. Naciśnij klawisz TAB, aby przesuwać cyklicznie w przód (lub kombinację klawiszy SHIFT+TAB, aby przesuwać cyklicznie wstecz), dopóki uchwyty zmiany rozmiaru nie pojawią się na obiekcie, który ma zostać zaznaczony.

Jeśli punkt wstawiania znajduje się wewnątrz tekstu w obiekcie rysunkowym, wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Naciśnij kombinację klawiszy SHIFT+F10, a następnie przy użyciu klawiatury z menu skrótów wybierz polecenie Zakończ edycję tekstu.
 2. Naciśnij klawisz TAB, aby przesuwać cyklicznie w przód (lub kombinację klawiszy SHIFT+TAB, aby przesuwać cyklicznie wstecz), dopóki uchwyty zmiany rozmiaru nie pojawią się na obiekcie, który ma być zaznaczony.

 Uwaga   Aby przełączyć się z trybu zaznaczania obiektów do trybu edycji tekstu w dokumencie, należy nacisnąć klawisz ESC.

Edytowanie obiektów rysunkowych

PokażObracanie obiektu rysunkowego przy użyciu klawiatury

 1. Zaznacz obiekt rysunkowy (obiekt rysunkowy: Dowolna grafika narysowana lub wstawiona, którą można zmieniać i poprawiać. Do obiektów graficznych należą Autokształty, krzywe, linie i obiekty WordArt.), który chcesz obrócić.
 2. Przy użyciu klawiatury wybierz polecenie odpowiadające typowi zaznaczonego obiektu, na przykład w menu Format wybierz polecenie Autokształt lub polecenie Pole tekstowe, a następnie wybierz kartę Rozmiar.
 3. W obszarze Rozmiar i obrót, użyj klawisza TAB, aby wybrać polecenie Obrót, a następnie wpisz odpowiednią ilość obrotów.

PokażZmienianie pozycji obiektu rysunkowego na stronie przy użyciu klawiatury

 1. Wybierz obiekt rysunkowy (obiekt rysunkowy: Dowolna grafika narysowana lub wstawiona, którą można zmieniać i poprawiać. Do obiektów graficznych należą Autokształty, krzywe, linie i obiekty WordArt.), który ma zostać zmieniony.
 2. Przy użyciu klawiatury wybierz polecenie odpowiadające typowi zaznaczonego obiektu, na przykład w menu Format wybierz polecenie Autokształt lub polecenie Pole tekstowe, a następnie wybierz kartę Układ.
 3. Zaznacz wymagane opcje.

PokażPorada

Można przesunąć wybrany obiekt w górę, w dół, w lewo lub w prawo przytrzymując klawisz CTRL i naciskając klawisze strzałek.

PokażZmienianie wielkości obiektu rysunkowego przy użyciu klawiatury

 1. Wybierz obiekt rysunkowy (obiekt rysunkowy: Dowolna grafika narysowana lub wstawiona, którą można zmieniać i poprawiać. Do obiektów graficznych należą Autokształty, krzywe, linie i obiekty WordArt.), który ma zostać zmieniony.
 2. Przy użyciu klawiatury wybierz polecenie odpowiadające typowi zaznaczonego obiektu, na przykład w menu Format wybierz polecenie Autokształt lub polecenie Pole tekstowe, a następnie wybierz kartę Rozmiar.
 3. Zaznacz wymagane opcje.

PokażKopiowanie atrybutów obiektu rysunkowego przy użyciu klawiatury

 1. Wybierz obiekt rysunkowy (obiekt rysunkowy: Dowolna grafika narysowana lub wstawiona, którą można zmieniać i poprawiać. Do obiektów graficznych należą Autokształty, krzywe, linie i obiekty WordArt.) z atrybutami, które chcesz skopiować.

Jeśli wybierzesz Autokształt (Autokształty: Zestaw gotowych kształtów, obejmujący zarówno kształty podstawowe (na przykład prostokąty i okręgi), jak i szereg innych elementów, między innymi linie, łączniki, strzałki blokowe, symbole schematów blokowych, gwiazdki, transparenty i objaśnienia.) z dołączonym tekstem, skopiowany zostanie wygląd i styl tekstu, jak również atrybuty Autokształtu.

 1. Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+C, aby skopiować atrybuty obiektu.
 2. Naciśnij klawisz TAB lub kombinację klawiszy SHIFT+TAB, aby wybrać obiekt, do którego atrybuty mają być skopiowane.
 3. Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+V.

Korespondencja seryjna i pola

PokażRealizowanie korespondencji seryjnej

 Uwaga   Aby możliwe było użycie tych poleceń, należy uruchomić okienko zadań Korespondencja seryjna (menu Narzędzia, polecenie Listy i dokumenty wysyłkowe, podpolecenie Korespondencja seryjna).

ALT+SHIFT+K

Wyświetla podgląd korespondencji seryjnej.

ALT+SHIFT+N

Scala dokument.

ALT+SHIFT+M

Drukuje scalony dokument.

ALT+SHIFT+E

Edytuje dokument danych korespondencji seryjnej.

ALT+SHIFT+F

Wstawia pole korespondencji seryjnej.

PokażPraca z polami

ALT+SHIFT+D

Wstawia pole (pole: Zestaw kodów, które instruują program Microsoft Word, aby automatycznie wstawiał do dokumentu tekst, grafikę, numery stron i inne elementy. Na przykład pole DATA wstawia bieżącą datę.) DATE.

ALT+CTRL+L

Wstawia pole LISTNUM.

ALT+SHIFT+P

Wstawia pole PAGE.

ALT+SHIFT+T

Wstawia pole TIME.

CTRL+F9

Wstawia puste pole.

CTRL+SHIFT+F7

Aktualizuje informacje połączone w dokumencie źródłowym programu Microsoft Word.

F9

Aktualizuje zaznaczone pola.

CTRL+SHIFT+F9

Odłącza pole.

SHIFT+F9

Przełącza między zaznaczonym kodem pola (kod pola: Tekst zastępczy, który wskazuje miejsce, w którym pojawią się określone informacje ze źródła danych; elementy pola generujące wynik pola. Kod pola obejmuje znaki pola, typ pola i instrukcje.) a jego wynikiem (wyniki pola: Tekst lub grafika wstawiana do dokumentu, gdy program Microsoft Word wykonuje instrukcje pola. Gdy użytkownik drukuje dokument lub ukryje kody pól, kody pól są zastępowane wynikami pola.).

ALT+F9

Przełącza między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników.

ALT+SHIFT+F9

Uruchamia GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z pola wyświetlającego wyniki pola.

F11

Powoduje przejście do następnego pola.

SHIFT+F11

Powoduje przejście do poprzedniego pola.

CTRL+F11

Blokuje pole.

CTRL+SHIFT+F11

Odblokowuje pole.

Kombinacje klawiszy

PokażKlawisze funkcyjne

F1

Uruchamia Pomoc lub powoduje przejście do witryny Microsoft Office Online.

F2

Przenosi tekst lub grafikę.

F3

Wstawia pozycję Autotekstu (Autotekst: Miejsce przechowywania tekstu i grafiki, które są wielokrotnie używane, na przykład standardowej klauzuli kontraktu lub długiej listy dystrybucyjnej. Każde zaznaczenie tekstu lub grafiki jest rejestrowane jako pozycja Autotekstu z przypisaną unikatową nazwą.) (po wyświetleniu tej pozycji w programie Microsoft Word).

F4

Powtarza ostatnią akcję.

F5

Wybiera polecenie Przejdź do (menu Edycja).

F6

Powoduje przejście do następnego okienka lub ramki.

F7

Wybiera polecenie Pisownia (menu Narzędzia).

F8

Rozszerza zaznaczenie.

F9

Aktualizuje zaznaczone pola.

F10

Uaktywnia pasek menu.

F11

Powoduje przejście do następnego pola.

F12

Wybiera polecenie Zapisz jako (menu Plik).

PokażSHIFT+Klawisz funkcyjny

SHIFT+F1

Uruchamia Pomoc kontekstową lub wyświetla informacje o formatowaniu.

SHIFT+F2

Kopiuje tekst.

SHIFT+F3

Zmienia wielkość liter.

SHIFT+F4

Powtarza akcję będącą wynikiem polecenia Znajdź teraz lub Przejdź do.

SHIFT+F5

Powoduje przejście do ostatniej zmiany.

SHIFT+F6

Powoduje przejście do poprzedniego okienka lub ramki.

SHIFT+F7

Wybiera polecenie Tezaurus (menu Narzędzia, podmenu Język).

SHIFT+F8

Zawęża zaznaczenie.

SHIFT+F9

Przełącza między wyświetlaniem kodu pola a wyświetlaniem jego wyniku.

SHIFT+F10

Wyświetla menu skrótów.

SHIFT+F11

Powoduje przejście do poprzedniego pola.

SHIFT+F12

Wybiera polecenie Zapisz (menu Plik).

PokażCTRL+Klawisz funkcyjny

CTRL+F2

Wybiera polecenie Podgląd wydruku (menu Plik).

CTRL+F3

Wycina do Kolekcji (Kolekcja: Specjalna pozycja Autotekstu, która przechowuje wiele elementów usuniętych. Program Microsoft Word dołącza jeden element do drugiego, dopóki użytkownik nie wklei całej zawartości jako grupy w nowym miejscu dokumentu. Aby uzyskać ten sam wynik, można również użyć Schowka pakietu Microsoft Office.).

CTRL+F4

Zamyka okno.

CTRL+F5

Przywraca rozmiar okna dokumentu (np. po jego zmaksymalizowaniu).

CTRL+F6

Powoduje przejście do następnego okna.

CTRL+F7

Wybiera polecenie Przenieś (menu skrótów paska tytułu).

CTRL+F8

Wybiera polecenie Rozmiar (menu skrótów paska tytułu).

CTRL+F9

Wstawia puste pole.

CTRL+F10

Maksymalizuje okno dokumentu.

CTRL+F11

Blokuje pole.

CTRL+F12

Wybiera polecenie Otwórz (menu Plik).

PokażCTRL+SHIFT+Klawisz funkcyjny

CTRL+SHIFT+F3

Wstawić zawartość Kolekcji (Kolekcja: Specjalna pozycja Autotekstu, która przechowuje wiele elementów usuniętych. Program Microsoft Word dołącza jeden element do drugiego, dopóki użytkownik nie wklei całej zawartości jako grupy w nowym miejscu dokumentu. Aby uzyskać ten sam wynik, można również użyć Schowka pakietu Microsoft Office.).

CTRL+SHIFT+F5

Edytuje zakładkę.

CTRL+SHIFT+F6

Powoduje przejście do poprzedniego okna.

CTRL+SHIFT+F7

Aktualizuje informacje połączone w dokumencie źródłowym programu Microsoft Word.

CTRL+SHIFT+F8

Poszerza zaznaczenie lub blok (potem należy naciskać klawisze strzałek).

CTRL+SHIFT+F9

Odłącza pole.

CTRL+SHIFT+F11

Odblokowuje pole.

CTRL+SHIFT+F12

Wybiera polecenie Drukuj (menu Plik).

PokażALT+Klawisz funkcyjny

ALT+F1

Powoduje przejście do następnego pola.

ALT+F3

Tworzy pozycję Autotekstu (Autotekst: Miejsce przechowywania tekstu i grafiki, które są wielokrotnie używane, na przykład standardowej klauzuli kontraktu lub długiej listy dystrybucyjnej. Każde zaznaczenie tekstu lub grafiki jest rejestrowane jako pozycja Autotekstu z przypisaną unikatową nazwą.).

ALT+F4

Powoduje zakończenie pracy z programem Microsoft Word.

ALT+F5

Przywraca rozmiar okna programu.

ALT+F6

Powoduje powrót z otwartego okna dialogowego do dokumentu w przypadku okien dialogowych obsługujących to zachowanie, takich jak Znajdowanie i zamienianie.

ALT+F7

Wyszukuje następny błąd pisowni lub błąd gramatyczny. Pole wyboru Sprawdzanie pisowni w trakcie pisania musi być zaznaczone (menu Narzędzia, okno dialogowe Opcje, karta Pisownia i gramatyka).

ALT+F8

Uruchamia makro.

ALT+F9

Przełącza między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników.

ALT+F10

Maksymalizuje okno programu.

ALT+F11

Wyświetla kod programu w języku Microsoft Visual Basic.

PokażALT+SHIFT+Klawisz funkcyjny

ALT+SHIFT+F1

Powoduje przejście do poprzedniego pola.

ALT+SHIFT+F2

Wybiera polecenie Zapisz (menu Plik).

ALT+SHIFT+F9

Uruchamia GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z pola wyświetlającego wyniki pola.

ALT+SHIFT+F10

Wyświetla menu lub komunikat dla tagu inteligentnego. Jeżeli istnieje więcej niż jeden tag inteligentny, przełącza do następnego tagu inteligentnego i wyświetla jego menu lub komunikat.

ALT+SHIFT+F11

Uruchamia Edytor skryptów firmy Microsoft.

PokażCTRL+ALT+Klawisz funkcyjny

CTRL+ALT+F1

Wyświetla okno Microsoft System Information.

CTRL+ALT+F2

Polecenie Otwórz (menu Plik).

 
 
Dotyczy:
Word 2003