Rozwiązywanie problemów z tekstem pisanym w kilku językach

Część treści tego tematu może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych języków.

Formatowanie

PokażPracuję w innym języku, a wiersze tekstu są dzielone w niewłaściwych miejscach.

 • Należy spróbować użyć automatycznego dzielenia wyrazów. W tym celu w menu Narzędzia wskaż polecenie Język, kliknij polecenie Dzielenie wyrazów i ustaw odpowiednie opcje.
 • Należy sprawdzić, czy używane języki są włączone do edycji. W programie Microsoft Word możliwe jest automatyczne wykrycie języka tekstu w dokumencie, jeśli języki są włączone do edycji. Po automatycznym wykryciu języka w programie Word stosowane są obowiązujące w nim konwencje. Na przykład w językach wschodnioazjatyckich obowiązują zupełnie inne zasady dzielenia wyrazów i wierszy, niż w językach europejskich.
 • Upewnij się, że domyślny format języka odpowiada językowi włączonemu do edycji. Jeśli domyślny format języka teksu w dokumencie zostanie zmieniony na język, który nie jest włączony do edycji, program Word nie może wykryć języka i dlatego nie może prawidłowo dzielić wyrazów.
 • Upewnij się, że język domyślny dla stylu Normalny (styl normalny: Domyślny styl akapitu stosowany w dokumentach utworzonych na podstawie szablonu Normal.dot.) jest prawidłowy. Jeśli zostanie zmieniony język domyślny dla stylu Normalny, szablon Normal.dot (szablon Normal.dot: Szablon globalny, którego można użyć dla dowolnego typu dokumentu. Szablon ten można zmodyfikować, aby zmienić domyślne formatowanie lub zawartość dokumentu.) zostanie zaktualizowany, co spowoduje stosowanie tego formatu języka do tekstu w nowych dokumentach, dla których zostanie użyty styl Normalny lub dowolny inny styl utworzony na podstawie stylu Normalny. Ma to również wpływ na tekst dodawany do istniejących dokumentów przy użyciu zaktualizowanych stylów.
 • Należy sprawdzić ustawienie zawijania wyrazów dla tekstów opartych na alfabecie łacińskim. Jeśli w opracowywanym dokumencie znajduje się tekst zarówno w języku europejskim, jak i wschodnioazjatyckim, w obu rodzajach tekstu można stosować inne ustawienia dotyczące zawijania wyrazów. W tym celu w menu Format kliknij polecenie Akapit, a następnie kliknij kartę Typografia azjatycka. Zaznacz lub usuń zaznaczenie w polu wyboru Zezwalaj na zawijanie tekstu łacińskiego w środku wyrazu.

PokażCzęść tekstu w dokumencie jest wyświetlana w postaci kwadratów.

 • Edycja tego języka może być wyłączona. Jeśli zamiast prawidłowych znaków w dokumencie pojawiają się kwadraty, edycja dla tego języka może nie być włączona lub brakuje czcionki obsługującej dany język. Należy włączyć edycję języka, aby wyświetlić znaki.

W przypadku niektórych języków włączenie edycji jest równoważne z instalacją właściwej czcionki do wyświetlania znaków w danym systemie. Dla innych języków konieczne może być uzyskanie czcionki właściwie zakodowanej w standardzie Unicode (Unicode: Standard kodowania znaków opracowany przez konsorcjum Unicode Consortium. Używając do reprezentacji każdego znaku więcej niż jednego bajtu, standard Unicode pozwala na to, aby niemal wszystkie istniejące języki pisane były reprezentowane za pomocą jednego zestawu znaków.).

 • Być może użyta czcionka nie obsługuje danego języka. Jeśli po włączeniu edycji języka w dokumencie pakietu Microsoft Office nadal widać kwadraty, spróbuj sformatować tekst, stosując inną czcionkę, aby znaki były wyświetlane prawidłowo. Czcionki Arial, Times New Roman i kilka innych obsługują wszystkie języki europejskie. W pakiecie Microsoft Office dostępnych jest kilka czcionek dla tekstów azjatyckich: MS Mincho (japoński); PMingLiu (chiński tradycyjny); Simsun (chiński uproszczony) oraz Batang.
 • Używana czcionka może pochodzić od innego producenta i dlatego pakiet Microsoft Office jej nie obsługuje. Spróbuj użyć czcionki dostępnej w pakiecie Office.

Pisownia, gramatyka i czas edycji

PokażModuł sprawdzania pisowni lub gramatyki oznacza flagami poprawnie napisany tekst.

Możliwe są następujące rozwiązania:

 • Dodaj do niestandardowego słownika terminy specjalistyczne lub wyrazy, w których wielkie litery używane są w nietypowy sposób. Moduł sprawdzania pisowni porównuje wyrazy w dokumencie z wyrazami znajdującymi się w słowniku głównym. Słownik główny zawiera typowe wyrazy, ale może nie uwzględniać nazw własnych, terminów technicznych, akronimów itd. Ponadto w przypadku niektórych wyrazów wielkie litery mogą być stosowane inaczej w słowniku głównym, a inaczej w dokumencie użytkownika. Dzięki dodaniu takich słów lub nietypowych przypadków stosowania wielkich liter do słownika niestandardowego moduł sprawdzania pisowni nie będzie ich oznaczał.
 • Wyłącz reguły dla określonych stylów pisania lub gramatyki. Program Microsoft Word jest wyposażony w moduł sprawdzania gramatyki „języka naturalnego”, który oznacza flagami błędy wykryte w rezultacie przeprowadzenia kompleksowej analizy tekstu. Jeśli moduł sprawdzania poprawności gramatycznej nie może ustalić poprawnej struktury językowej danego zdania lub jeśli napotka kwestionowane użycie wielkich liter, może źle zaznaczyć błędy w tekście lub zgłosić niewłaściwe sugestie poprawek. Jeśli moduł sprawdzania poprawności gramatycznej oznacza błędy, które nie mają być poprawiane, można dostosować reguły stylów pisania i gramatyki, aby były mniej restrykcyjne.
 • Skonfiguruj program Word, aby sprawdzał tekst w innym języku. Aby sprawdzić tekst obcojęzyczny, należy zainstalować narzędzia sprawdzania pisowni i gramatyki dla tego języka oraz włączyć ten język do edycji. Program Word będzie wówczas w stanie automatycznie wykrywać ten język w dokumentach i stosować prawidłowe narzędzia sprawdzania pisowni i gramatyki.
 • Aby dowiedzieć się, dlaczego program Word oznaczył flagą dany błąd gramatyczny, kliknij przycisk Wyjaśnij w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka. Ta opcja dostępna jest dla narzędzi sprawdzania gramatyki niektórych, lecz nie wszystkich języków.

PokażPrzy uruchomieniu sprawdzania tekstu napisanego w innym języku okazuje się, że w programie Word nie można znaleźć słownika lub innych narzędzi sprawdzających.

Aby sprawdzić tekst obcojęzyczny należy zainstalować narzędzia sprawdzania pisowni i gramatyki dla tego języka oraz upewnić się, że język ten jest włączony do edycji. Program Microsoft Word będzie wtedy automatycznie wykrywał ten język w dokumentach i stosował do niego odpowiednie narzędzia sprawdzania pisowni i gramatyki.

PokażMimo że plik został zmodyfikowany, parametr Całkowity czas edycji nadal wynosi zero.

W niektórych krajach/regionach, na przykład w Niemczech, istnieją przepisy prawa regulujące sposób automatycznego śledzenia czasu spędzonego na pracy przy komputerze. Jeśli w ustawieniach na komputerze wybrano kraj/region, gdzie takie przepisy obowiązują, funkcja obliczania Całkowitego czasu edycji (menu Plik, okno dialogowe Właściwości, karta Statystyka) jest wyłączona.

Układ klawiatury

PokażUkład klawiatury został automatycznie przełączony na inny.

W niżej przedstawionych sytuacjach w programie Microsoft Word może nastąpić automatyczne przełączenie układu klawiatury na inny. Dla każdego z poniższych języków musi być włączona funkcja automatycznego wykrywania języka, i język musi być włączony do edycji.

Zainstalowane układy klawiatury Bieżący układ klawiatury Język wpisywanego tekstu Układ, do którego nastąpi przełączenie w programie Word

Angielski

Grecki

Grecki Dowolny automatycznie wykryty język korzystający z alfabetu łacińskiego Angielski

Angielski

Grecki

Angielski Grecki Grecki

Angielski

Rosyjski

Rosyjski Dowolny automatycznie wykryty język korzystający z alfabetu łacińskiego Angielski

Angielski

Rosyjski

Angielski Dowolny automatycznie wykryty język korzystający z alfabetu cyrylickiego Rosyjski

Angielski

Edytor Input Method Editor (IME) (edytor IME: Program, który wprowadza do programów tekst w jednym z języków Azji południowo-wschodniej (chińskim tradycyjnym, chińskim uproszczonym, japońskim lub koreańskim), konwertując naciśnięcia klawiszy na złożone znaki wschodnioazjatyckie. Edytor IME jest uważany za alternatywny typ układu klawiatury.) dla języka koreańskiego

Koreański IME Angielski Angielski

Koreański IME

Angielski

Angielski Koreański Koreański IME

Aby uniemożliwić przełączanie układu klawiatury w programie Word, można wyłączyć opcję automatycznej korekty ustawienia klawiatury w programie Word. W menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Opcje Autokorekty i kliknąć kartę Autokorekta. Usuń zaznaczenie pola wyboru Popraw ustawienie klawiatury.

 Uwaga   Przełączenie układu klawiatury w programie Word następuje dopiero po wpisaniu zdania złożonego z kilku wyrazów.

PokażKiedy korzystam z greckiego układu klawiatury, litera „s” jest zamieniana na literę „w”.

Kiedy tekst jest wpisywany przy użyciu greckiego układu klawiatury, w programie Microsoft Word litera s na końcu wyrazu automatycznie jest przekształcana na właściwą literę sigma. W greckim alfabecie występują dwa znaki sigma: znak σ jest używany w środku wyrazu, a znak ς jest używany na końcu wyrazu. Jeśli wpisywany tekst był w europejskim języku używającym alfabetu łacińskiego, a dodatkowo włączona była funkcja automatycznego wykrywania języka, język ten został wykryty w programie Word, co spowodowało przekształcenie liter greckich na łacińskie. W programie Word znak sigma σ jest przekształcany na literę s, natomiast znak sigma ς na literę w. Na przykład po wpisaniu zdania Autobus jest pojazdem dla mas, w dokumencie pojawi się napis Autobuw jest pojazdem dla maw.

W celu poprawienia tekstu należy go uważnie przeczytać i zamienić zbędne litery w na litery s. Aby zapobiec niepotrzebnemu przekształcaniu liter w trakcie pisania, należy przełączyć się na układ klawiatury stosowny do używanego języka przed rozpoczęciem wpisywania tekstu.

PokażTekst po wpisaniu został przekształcony na tekst w innym języku.

Jeśli na komputerze zainstalowano grecki lub rosyjski układ klawiatury oraz włączono funkcję automatycznego wykrywania języka, w programie Microsoft Word niektóre połączenia liter, które są rzadko spotykane w języku używanym w dokumencie, mogą zostać zinterpretowane jako wyrazy należące do innego języka, w którym obowiązuje inny alfabet. (Język, który zawiera połączenia liter, musi być włączony do edycji). Na przykład pisane fonetycznie wyrazy greckiego pochodzenia w języku angielskim w programie Word mogą zostać potraktowane jako wyrazy wtrącone w języku greckim, co spowoduje ich przekształcenie na alfabet grecki.

Jeśli program Word przekształca znaki na znaki innego alfabetu w często wpisywanych wyrazach, można temu zapobiec, wyłączając opcję automatycznej korekty ustawień klawiatury w programie Word. W menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Opcje Autokorekty i kliknąć kartę Autokorekta. Usuń zaznaczenie pola wyboru Popraw ustawienie klawiatury.

PokażKlawisze skrótu nie działają po zmianie układu klawiatury.

Zmiana układu klawiatury może również zmienić klawisze skrótu. Po zmianie układu klawiatury znaki na ekranie mogą już nie odpowiadać znakom widniejącym na klawiaturze.

Na przykład na klawiaturze angielskiej (USA) i francuskiej należy nacisnąć inne klawisze, aby użyć skrótu CTRL+Z dla polecenia Cofnij. Jednak na greckiej klawiaturze nie ma litery „Z”, dlatego należy nacisnąć klawisz odpowiadający literze „Z” na klawiaturze angielskiej (USA), aby użyć tego samego skrótu.

Formaty języka

PokażNie mogę stwierdzić, jaki format języka jest zastosowany w tekście.

Można sprawdzić bieżący język oraz zmienić format języka przy użyciu przycisku Język na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Formatowanie. (Aby dodać pole Język do paska narzędzi Formatowanie, kliknij przycisk Opcje paska narzędzi obraz przycisku na pasku narzędzi Formatowanie, wskaż polecenie Dodaj lub usuń przyciski, wskaż polecenie Formatowanie, a następnie kliknij polecenie Język).

PokażPo zastosowaniu formatu języka dla wyrazu język został automatycznie zmieniony w programie Word.

 • Być może zdanie zawierające to słowo zostało wyedytowane. Jeśli funkcja automatycznego wykrywania języka jest włączona, w programie Microsoft Word zastosowany format języka mógł zostać zmieniony na format języka rozpoznanego. Wykrywanie języka w programie Word obejmuje całe zdania, a nie poszczególne wyrazy lub krótkie frazy. Dodawanie edycji zdania, w którym zastosowano format danego języka, powoduje ponowne uaktywnienie funkcji automatycznego wykrywania języka w oparciu o nowy zestaw wyrazów i zastosowanie wyniku dla zdania jako całości. Aby format języka zastosowany do poszczególnych wyrazów lub fraz był respektowany, należy wyłączyć automatyczne wykrywanie języka. Jeśli zachodzi potrzeba mieszania różnych języków w obrębie zdania, można także umieścić często używane wyrazy w słowniku niestandardowym dla języka będącego w przewadze, przez co wyrazy te nie będą wyróżniane jako błędy pisowni.
 • Być może został zastosowany styl tekstu zawierający format języka. Jeśli zostanie zastosowany styl (styl: Kombinacja cech formatowania, takich jak czcionka, rozmiar czcionki i wcięcie, która ma nazwę i jest przechowywana jako zestaw. Gdy użytkownik zastosuje styl, jednocześnie stosowane są wszystkie instrukcje formatowania zawarte w tym stylu.) zawierający format języka inny, niż format języka zastosowany już do teksu, program Word używa formatu języka określonego w stylu. Aby dostosować zmieniony tekst, należy ponownie zastosować format języka. Aby zapobiec zmianie formatu języka po zastosowaniu stylu, należy użyć domyślnego formatu języka podczas tworzenia stylu.

Język interfejsu użytkownika

PokażNie mogę znaleźć poleceń dla języka, w którym chcę pracować.

Polecenia i formanty nie pojawiają się, jeśli nie masz włączonej edycji dla języka, do którego odnoszą się polecenia lub formanty, nie jest włączona. Upewnij się, że funkcja edycji języka, z którym chcesz pracować, jest włączona.

PokażW oknie dialogowym Ustawienia języka pakietu Microsoft Office nie ma karty Interfejs użytkownika.

Aby karta Interfejs użytkownika była widoczna, należy zainstalować pakiet Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack (MUI Pack). Pakiet Office 2003 MUI Pack znajduje się na osobnym dysku CD i ma własny program instalacyjny. Aby uzyskać pakiet MUI Pack, skontaktuj się z administratorem systemu.

PokażWymagany język nie figuruje na liście języków na karcie Interfejs użytkownika w oknie dialogowym Ustawienia języka pakietu Microsoft Office.

Być może administrator systemu nie zainstalował niektórych języków lub potrzebna jest zaktualizowana wersja pakietu Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack (MUI Pack) zapewniająca wszystkie elementy interfejsu i przetłumaczone pliki Pomocy w wymaganym języku. Aby uzyskać informacje o przyczynach braku określonego języka lub sposobie uzyskania pakietu Office 2003 MUI Pack, skontaktuj się z administratorem systemu.

PokażPo zmianie języka interfejsu użytkownika nie mam dostępu do menu i poleceń za pomocą klawiatury.

Po zmianie języka interfejsu użytkownika zmianie mogą też ulec podkreślone litery uzyskiwania dostępu do menu, poleceń, a także ustawienia okna dialogowego. W rzadszych przypadkach zmianie mogą ulec także klawisze skrótu (na przykład CTRL+G dla polecenia Przejdź do w menu Edycja lub CTRL+B dla pogrubienia). Należy uważnie przyjrzeć się menu i poleceniom i sprawdzić podkreślone litery oraz klawisze skrótu.

Jeśli w menu nie jest pokazany klawisz skrótu — na przykład wiele kombinacji z klawiszem CTRL służących do formatowania znaków — należy zainstalować język Pomocy zgodny z językiem interfejsu użytkownika, a następnie wyszukać w Pomocy tematy związane ze skrótami klawiaturowymi, aby ustalić, jakie klawisze skrótu obowiązują dla tego języka.

PokażPo zmianie języka Pomocy nie mogę korzystać z Kreatora odpowiedzi.

Nie wszystkie języki obsługują Kreatora odpowiedzi.

PokażJęzyki obsługiwane przez Kreatora odpowiedzi.

Następujące języki są obsługiwane przez Kreatora odpowiedzi. Oznacza to, że można znajdować tematy Pomocy, zadając pytania w naturalnym języku.

 • Angielski
 • Arabski
 • Chiński (uproszczony)
 • Chiński (tradycyjny)
 • Czeski
 • Duński
 • Fiński
 • Francuski
 • Hebrajski
 • Hiszpański
 • Holenderski
 • Japoński
 • Koreański
 • Niemiecki
 • Norweski
 • Polski
 • Portugalski (Brazylia)
 • Portugalski (Portugalia)
 • Rosyjski
 • Szwedzki
 • Tajski (obsługa ograniczona)
 • Włoski

PokażKlawisze skrótów nie działają.

Po zmianie języka Pomocy język interfejsu użytkownika nie jest zmieniany automatycznie. Klawisze skrótów opisane w tematach Pomocy odnoszą się do klawiszy skrótu dla odpowiedniego języka interfejsu użytkownika. Jeśli oba języki nie są zgodne, instrukcje dotyczące klawiszy skrótów w Pomocy mogą być niezgodne z instrukcjami wyświetlanymi w interfejsie użytkownika.

Edytory IME

PokażEdytor IME używany we wcześniejszych wersjach programu Microsoft Word nie działa.

Jeśli globalny edytor IME (edytor IME: Program, który wprowadza do programów tekst w jednym z języków Azji południowo-wschodniej (chińskim tradycyjnym, chińskim uproszczonym, japońskim lub koreańskim), konwertując naciśnięcia klawiszy na złożone znaki wschodnioazjatyckie. Edytor IME jest uważany za alternatywny typ układu klawiatury.) był używany z pakietem Office w wersji wcześniejszej niż Office XP, nie będzie działał z pakietem Office 2003. Zaktualizowaną wersję można pobrać z witryny pakietu Microsoft Office Online w sieci Web.

 
 
Dotyczy:
Word 2003