Rozwiązywanie problemów z elementami graficznymi

Tworzenie obiektów rysunkowych

PokażLinie na rysunku są nierówne.

 • W przypadku wyświetlania linii krzywych oraz linii prostych, które nie są idealnie pionowe lub poziome, występuje efekt postrzępienia. Na wydruku krzywe wyglądają poprawnie.
 • Aby narysować dokładne krzywe, użyj przycisku Krzywa obraz przycisku. Za pomocą przycisku Dowolny kształt obraz przycisku można uzyskać bardziej równy wygląd niż przy użyciu przycisku Bazgroły obraz przycisku.
 • Spróbuj zwiększyć powiększenie w polu Powiększenie (pasek narzędzi Standardowy). Szczegóły łatwiej narysować, gdy powiększenie jest ustawione na 200 procent.
 • Spróbuj zmniejszyć szybkość wskaźnika myszy do najniższej wartości dostępnej w Panelu sterowania systemu Microsoft Windows. Mała szybkość wskaźnika myszy pozwala na większą kontrolę nad przebiegiem rysowania.
 • Aby poprawić wygląd figur odręcznych, można dostosować ich kształt. Zaznacz odpowiedni kształt, a następnie w celu wyświetlenia wierzchołków (wierzchołek: Najwyżej położony punkt krzywej, punkt, w którym krzywa się kończy, albo punkt, w którym stykają się dwa segmenty linii tworzące wielokąt lub kształt dowolny.) w menu Rysuj kliknij polecenie Edycja punktów i przeciągnij dowolny z wierzchołków. Aby ułatwić rysowanie szczegółów, w polu Powiększenie ustaw skalę na 200 procent.
 • Usuwanie pojedynczych wierzchołków powoduje wyrównywanie dowolnych kształtów. Zaznacz kształt, a następnie w celu wyświetlenia wierzchołków, z menu Rysuj wybierz polecenie Edytuj punkty. Umieść wskaźnik myszy nad wierzchołkiem, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz CTRL jednocześnie klikając wybrany wierzchołek.

PokażWystępują trudności przy rysowaniu odręcznym.

 • Spróbuj zwiększyć powiększenie w polu Powiększenie (pasek narzędzi Standardowy). Szczegóły łatwiej narysować, gdy powiększenie jest ustawione na 200 procent.
 • Użyj przycisku Dowolny kształt obraz przycisku zamiast przycisku Bazgroły obraz przycisku.
 • Spróbuj zmniejszyć szybkość wskaźnika myszy do najniższej wartości dostępnej w Panelu sterowania systemu Microsoft Windows. Mała szybkość wskaźnika myszy pozwala na większą kontrolę nad przebiegiem rysowania.
 • Aby poprawić wygląd dowolnych kształtów, można dostosować ich kształt.

PokażNarysowane dowolne kształty nie są wyrównywane prawidłowo.

Zamiast używać polecenia Wyrównaj lub rozłóż w menu Rysuj, spróbuj wyrównać obiekty, przeciągając je. Spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Aby przesuwać kształt odręczny o pojedyncze piksele, naciskaj odpowiednie klawisze strzałek, przytrzymując jednocześnie klawisz CTRL.
 • Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Przyciągnij obiekty do siatki lub Przyciągnij obiekty do innych obiektów (polecenie Siatka w menu Rysuj), należy je chwilowo wyłączyć, naciskając klawisz ALT podczas przeciągania figury odręcznej.

PokażNie można obrócić elementu graficznego.

Tylko obiekty rysunkowe mogą być przerzucane i obracane. Obiekt może być przerzucany i obracany, jeżeli możliwe jest przekonwertowanie go na obiekt rysunkowy przez rozgrupowanie i ponowne zgrupowanie. Obrazu w formacie mapy bitowej (mapa bitowa: Obraz utworzony z serii małych kropek, przypominający arkusz papieru milimetrowego, na którym wypełniono niektóre kwadraciki, tworząc w ten sposób kształty i linie.) nie można przekonwertować na obiekt rysunkowy.

 • Aby przekonwertować obiekt, w menu Rysuj kliknij polecenie Rozgrupuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj.
 • Jeśli obiekt nie może być przekonwertowany, otwórz go w innym programie do edycji rysunków, następnie obróć go i zapisz. Po ponownym otwarciu tego rysunku w programie Microsoft Word będzie on już obrócony.

PokażKolory na obiektach rysunkowych nie są jednolite.

 • Upewnij się, że wartość powiększenia w polu Powiększenie (pasek narzędzi Standardowy) jest ustawiona na 100 procent. Większe lub mniejsze powiększenie może zniekształcać wygląd deseni z cieniowaniem.
 • Jeśli monitor wyświetla tylko 16 kolorów, zacienienie może być nierówne. Wygląd cieniowania jest poprawny na monitorach, które wyświetlają 256 i więcej kolorów.

PokażGrafika dokumentu nie jest drukowana.

 • Prawdopodobnie drukowanie jest wykonywane w trybie próbnym. Aby drukować obramowania i rysunki znajdujące się w dokumencie, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Drukowanie i usuń zaznaczenie pola wyboru Wydruk roboczy.
 • Upewnij się, że opcja Obiekty rysunkowe, umożliwiająca drukowanie grafiki, jest zaznaczona. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, kliknij kartę Drukowanie, a następnie zaznacz pole wyboru Obiekty rysunkowe.
 • Być może program usiłuje wydrukować kody pól dołączonej grafiki zamiast samej grafiki. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Drukowanie. Usuń zaznaczenie pola wyboru Kody pól.
 • W programie Microsoft Word lub w systemie operacyjnym może brakować pamięci. Wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażPo wstawieniu elementu graficznego jest wyświetlana tylko jego część.

Odstęp pomiędzy wierszami w dokumencie może być ustawiony na ściśle określoną wartość, mniejszą niż wysokość rysunku. Zaznacz rysunek, kliknij polecenie Akapit W menu Format, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy. W polu Odstępy między wierszami kliknij pozycję Pojedynczy. W przypadku wybrania w polu Odstępy między wierszami pozycji Dokładnie należy dopilnować, aby zwiększyć wartość znajdującą się w polu Na tak, aby uwzględniała ona wysokość rysunku.

PokażWiem, że rysunek został wstawiony, jednak nie jest on wyświetlany.

Praca z tekstem i grafiką

PokażPo zaznaczeniu pola tekstowego i rozpoczęciu pisania, tekst wpisywany zastępuje tekst istniejący.

Aby edytować tekst w polu tekstowym, należy kliknąć wewnątrz pola tekstowego przed wprowadzeniem zmian. Po zaznaczeniu pola tekstowego program Microsoft Word automatycznie zastępuje tekst istniejący nowym tekstem wpisywanym.

PokażTekst nie mieści się w obiekcie rysunkowym.

Tekst jest zbyt duży, aby zmieścić się wewnątrz pola tekstowego lub Autokształtu.

PokażNie mogę przesunąć pola tekstowego lub Autokształtu.

Zaznacz obiekt, klikając jego obramowanie i przeciągnij go. Program Microsoft Word wskazuje, że można przenieść obiekt, zmieniając kształt wskaźnika na strzałkę z czterema grotami.

PokażNie można skorzystać z edycji metodą „przeciągnij i upuść”, ponieważ zaznaczony tekst nie pozostaje zaznaczony.

 • Upewnij się, że wskaźnik myszy jest umieszczony nad zaznaczonym tekstem, gdy chcesz go przeciągnąć.
 • Edycja metodą „przeciągnij i upuść” może być wyłączona. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje i kliknij kartę Edycja, a następnie zaznacz pole wyboru Edycja tekstu metodą „przeciągnij i upuść”.

PokażTekst nie przerzuca i nie obraca się ze swoim polem tekstowym lub Autokształtem.

Aby obrócić tekst umieszczony w polu tekstowym lub Autokształcie, kliknij ten tekst, po czym w menu Format kliknij polecenie Kierunek tekstu i kliknij żądaną orientację. Użycie polecenia Obróć lub przerzuć (menu Rysuj na pasku narzędzi Rysowanie) powoduje tylko zmianę kierunku obiektu, a nie zawartego w nim tekstu.

PokażNie można zatrzymać obiektu rysunkowego na tej samej stronie, co towarzyszący mu tekst.

 • Można zgrupować obiekt rysunkowy i pole tekstowe, będące typem obiektu rysunkowego.
 • Upewnij się, że pole tekstowe jest zakotwiczone do towarzyszącego mu tekstu.
 • Podczas dodawania podpisów pod obiektami rysunkowymi pamiętaj, aby zaznaczyć obiekt przed kliknięciem polecenia Podpis (menu Wstaw, podmenu Odwołanie). Upewnij się, że zakotwiczenie podpisu jest skojarzone z tym samym akapitem, co zakotwiczenie obiektu rysunkowego.

PokażTekst nie otacza rysunków.

 • Aby tekst otaczał rysunek przylegle i dokładnie, upewnij się, że zaznaczony jest właściwy styl otaczania. Kliknij element graficzny, a następnie w menu Format kliknij polecenie odpowiednie dla zaznaczonego rysunku, np. Autokształt lub Obraz. Na karcie Kontur upewnij się, że w grupie Styl otaczania zaznaczone jest pole wyboru Przyległe.
 • Rysunki utworzone przy użyciu polecenia Linie (pasek narzędzi Rysowanie, menu Autokształty) są czasami postrzępione i nierówne, co może powodować, że tekst nie otacza przylegle rysunku. Można temu zaradzić przez wygładzenie linii.

Podczas wybierania z kategorii Linie narzędzia do rysowania linii, krzywych lub kształtów złożonych zarówno z odcinków prostych, jak i krzywych należy pamiętać o poniższych uwagach. Jeśli obiekt rysunkowy ma tak wyglądać, jakby został narysowany przy użyciu pióra, należy użyć narzędzia Bazgroły obraz przycisku. Kształt powstałej w ten sposób figury dokładnie odpowiada ruchom ręki prowadzącej narzędzie. Narzędzie Dowolny kształt obraz przycisku pozwala tworzyć bardziej wyrafinowane kształty, bez postrzępionych linii i nagłych zmian kierunku. Do rysowania z większą precyzją, która pozwala na dokładniejsze odtworzenie kształtu krzywej, należy użyć narzędzia Krzywa obraz przycisku.

PokażUtworzony znak wodny zasłania tekst dokumentu głównego.

Jeśli znak wodny zakłóca czytelność tekstu na stronie, można rozjaśnić obiekt użyty do utworzenia znaku wodnego.

 • W przypadku używania obrazu należy upewnić się, że zaznaczone jest pole wyboru Rozmycie w oknie dialogowym Drukowany znak wodny.
 • W przypadku używania tekstu w oknie dialogowym Drukowany znak wodny należy zaznaczyć pole wyboru Półprzezroczysty lub w polu Kolor zaznaczyć jaśniejszy kolor, na przykład jasnoszary.

PokażNie mogę zaznaczyć wielu obiektów graficznych.

Wiele elementów graficznych można zaznaczyć tylko, jeśli wszystkie one są obiektami wbudowanymi (obiekt wbudowany: Obiekt graficzny lub inny obiekt, który jest umieszczony bezpośrednio w tekście dokumentu programu Microsoft Word, w punkcie wstawiania.) lub wszystkie są obiektami przestawnymi (obiekt przestawny: Obiekt graficzny lub inny obiekt wstawiony w warstwie rysunkowej dokumentu, dzięki czemu można go precyzyjnie pozycjonować na stronie albo przed lub za tekstem lub innymi obiektami.). Aby zaznaczyć wiele przestawnych obiektów graficznych, należy kliknąć obiekt graficzny, a następnie kliknąć kolejny obiekt graficzny, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL. Aby zaznaczyć wiele obiektów graficznych wbudowanych, należy kliknąć jedną stronę obiektu graficznego, a następnie przeciągnąć, podobnie jak w przypadku zaznaczania tekstu. Następnie należy przeciągnąć kolejny obiekt graficzny, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL.

W przypadku kopiowania i wklejania wielu elementów graficznych można użyć Schowka pakietu Microsoft Office. Każdy skopiowany obiekt (najwyżej 12 obiektów) jest przechowywany w okienku zadań (okienko zadań: Okienko w programie pakietu Office, które zawiera często używane polecenia. Jego lokalizacja i mały rozmiar pozwalają używać tych poleceń bez przerywania pracy z plikami.) Schowka i może być wstawiony kliknięciem myszy.

Wyrównywanie i rozmieszczanie grafiki

PokażNiektóre polecenia dotyczące pozycjonowania lub wyrównywania nie są dostępne.

Dostępność niektórych poleceń zależy od typu zaznaczonego obiektu oraz od tego, czy obiekt rysunkowy bądź obraz znajduje się na kanwie rysunku (kanwa rysunku: Obszar, na którym można narysować wiele kształtów. Ponieważ kształty znajdują się na kanwie rysunku, można zmieniać ich rozmiar i przenosić je jako jednostkę.) i czy jest obiektem przestawnym (obiekt przestawny: Obiekt graficzny lub inny obiekt wstawiony w warstwie rysunkowej dokumentu, dzięki czemu można go precyzyjnie pozycjonować na stronie albo przed lub za tekstem lub innymi obiektami.) czy wbudowanym (obiekt wbudowany: Obiekt graficzny lub inny obiekt, który jest umieszczony bezpośrednio w tekście dokumentu programu Microsoft Word, w punkcie wstawiania.).

 • Obiekty rysunkowe można przesuwać przed lub za tekst tylko, jeśli nie znajdują się one na kanwie rysunku. Aby przesunąć obiekt poza kanwę rysunku, należy go zaznaczyć i przeciągnąć poza ramkę kanwy.
 • Do siatki można wyrównywać tylko obiekty przestawne. Aby zmienić obiekt z wbudowanego na przestawny, w menu Format kliknij polecenie odpowiednie dla typu zaznaczonego obiektu, np. Autokształt lub Obraz, a następnie kliknij kartę Układ. Wybierz styl zawijania inny niż Równo z tekstem.
 • Wyrównywane i rozkładane mogą być tylko obiekty przestawne. Aby rozłożyć obiekty w równych odległościach od siebie, należy zaznaczyć co najmniej trzy obiekty; ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku wyrównywania obiektów względem kanwy rysunku lub względem strony.
 • Styl zawijania tekstu można zmienić w przypadku przestawnego obiektu rysunkowego, który nie znajduje się na kanwie rysunku lub w przypadku kanwy rysunku. Stylu zawijania tekstu nie można zmienić dla wbudowanego obiektu rysunkowego ani obiektu znajdującego się na kanwie rysunku.

PokażNie mogę przenieść akapitu bez elementu graficznego.

Kotwica obiektu rysunkowego jest związana z przenoszonym akapitem. Należy zaznaczyć obiekt rysunkowy i kliknąć odpowiednie polecenie w menu Format: Autokształt, Obiekt, Grafika, Pole tekstowe lub WordArt. Następnie należy kliknąć kartę Położenie, kliknąć przycisk Zaawansowane. Na karcie Położenie obrazu trzeba usunąć zaznaczenie pól wyboru Przenieś obiekt z tekstem, Zablokuj kotwicę.

PokażPo wyrównaniu obiekty rysunkowe nachodzą na siebie.

W zależności od wybranej opcji wyrównania, obiekty rysunkowe będą przenoszone w górę, w dół, w lewo lub w prawo, więc mogą nachodzić na wcześniej umieszczone tam obiekty. Można wtedy cofnąć polecenie wyrównania i przed wyrównaniem przenieść obiekty w inne miejsca.

PokażPo użyciu polecenia Wyrównaj lub rozłóż obiekty rysunkowe nie są przenoszone na wybrane miejsca.

Upewnij się, że opcja Względem strony w menu Wyrównaj lub rozłóż nie jest zaznaczona. Gdy opcja ta jest zaznaczona, obiekty rysunkowe przesuwają się zarówno względem strony, jak i względem innych obiektów.

PokażElementy menu Wyrównaj lub rozłóż są przyciemnione i nie można ich wybrać.

Jeśli opcje Względem strony lub Względem kanwy w menu Wyrównaj lub rozłóż nie są zaznaczone, należy zaznaczyć co najmniej dwa obiekty rysunkowe, aby zostały udostępnione opcje wyrównania oraz co najmniej trzy obiekty, aby zostały udostępnione opcje rozłożenia.

PokażObiekt rysunkowy skacze podczas wyrównywania.

Konieczne jest chwilowe pominięcie efektu działania siatki (siatka: Zestaw przecinających się linii, używanych do wyrównywania obiektów.). Aby pominąć efekt działania siatki, przeciągaj lub rysuj obiekt przy wciśniętym klawiszu ALT.

Importowanie grafiki

PokażFiltr graficzny umożliwiający importowanie wybranego elementu graficznego nie jest dostępny.

 • Sprawdź, czy niezbędny filtr graficzny został zainstalowany. W menu Dołącz wskaż podmenu Obraz, kliknij polecenie Z pliku, a następnie w polu Pliki typu przejrzyj listę filtrów. Jeśli potrzebnego filtru nie ma na liście, być może trzeba go zainstalować.
 • Jeśli potrzebny do importowania rysunku filtr nie został dostarczony razem z programem Word, to konieczne jest otwarcie pliku w programie graficznym. Następnie można zaznaczyć rysunek, skopiować go i wkleić do dokumentu. Rysunek stanie się plikiem typu Windows metafile (.wmf).
 • Otwórz plik w innym programie graficznym, a następnie zapisz go w formacie, który można importować do programu Word.

PokażTekst dokumentu został przekonwertowany poprawnie, lecz grafika zniknęła.

 • Upewnij się, że wyświetlanie grafiki jest włączone. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Widok. Usuń zaznaczenie pola wyboru Symbole zastępcze obrazów.
 • Sprawdź, czy niezbędny filtr graficzny został zainstalowany. W menu Dołącz wskaż podmenu Obraz, kliknij polecenie Z pliku, a następnie w polu Pliki typu przejrzyj listę filtrów. Jeśli potrzebnego filtru nie ma na liście, być może trzeba go zainstalować.

PokażNie mogę rozgrupować importowanego obrazu.

PokażPo dokonaniu edycji animowanego obrazu GIF efekt animacji zniknął.

W przypadku niektórych rodzajów modyfikacji, na przykład przycinania lub grupowania, animowany obraz GIF zostaje zapisany jako nowy obraz, przy czym efekt animacji zostaje utracony. Aby tego uniknąć, należy odpowiednią edycję przeprowadzić w specjalnym programie do tworzenia animowanych grafik GIF, a następnie ponownie wstawić grafikę do dokumentu.

 
 
Dotyczy:
Word 2003