Przywracanie oryginalnych ustawień przycisków, poleceń lub pasków narzędzi

Używając myszy lub okna dialogowego Ponowne rozmieszczanie poleceń, do którego dostęp uzyskuje się za pomocą klawiatury, można zmieniać kolejność przycisków na paskach narzędzi, menu i poleceń menu oraz modyfikować je. Zadania, które można wykonać, korzystając z klawiatury są oznaczone dopiskiem „(dostępne z klawiatury)”.

Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

PokażPrzywracanie oryginalnych ustawień menu

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj.
 2. Mając otwarte okno dialogowe Dostosowywanie, kliknij prawym przyciskiem myszy menu, które chcesz przywrócić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zresetuj.
 3. W oknie dialogowym Dostosowywanie kliknij przycisk Zamknij.

 Uwaga   Polecenie Zresetuj przywraca oryginalne obrazy, polecenia i podmenu (podmenu: Menu pojawiające się po wskazaniu polecenia w menu wyższego poziomu.) menu wbudowanego.

PokażPrzywracanie oryginalnych ustawień menu (możliwość wykonania za pomocą klawiatury)

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj, a następnie kliknij kartę Polecenia.
 2. Kliknij przycisk Rozmieść ponownie polecenia.
 3. Aby przywrócić menu na pasku menu (pasek menu: Poziomy pasek poniżej paska tytułu, zawierający nazwy menu. Pasek menu może być wbudowany lub niestandardowy.), kliknij przycisk Pasek narzędzi, a następnie kliknij pozycję Pasek menu na liście Pasek narzędzi.

Aby przywrócić menu na pasku narzędzi, kliknij przycisk Pasek narzędzi, a następnie kliknij pasek narzędzi na liście Pasek narzędzi.

 1. Na liście Formanty kliknij menu, które chcesz zresetować.
 2. Kliknij przycisk Zresetuj.

 Uwaga   Polecenie Zresetuj przywraca oryginalne obrazy, polecenia i podmenu (podmenu: Menu pojawiające się po wskazaniu polecenia w menu wyższego poziomu.) menu wbudowanego.

PokażPrzywracanie oryginalnych przycisków i menu na wbudowanym pasku narzędzi

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj, a następnie kliknij kartę Paski narzędzi.
 2. W polu Paski narzędzi kliknij nazwę paska narzędzi, który chcesz przywrócić.
 3. Kliknij przycisk Zresetuj.

 Uwagi 

 • Nie można zresetować ustawień niestandardowego paska narzędzi.
 • W miarę pracy z pakietem Microsoft Office menu i paski narzędzi są personalizowane i pokazują najczęściej używane polecenia, o ile na karcie Opcje w oknie dialogowym Dostosowywanie nie zostało wyczyszczone pole wyboru Zawsze pokazuj pełne menu. Można również przywrócić stan wyświetlania pasków narzędzi i menu, jaki istniał po pierwszym uruchomieniu pakietu Office.

PokażPrzywracanie oryginalnych ustawień przycisku wbudowanego paska narzędzi lub polecenia menu

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj.
 2. Upewnij się, że pasek narzędzi, który chcesz zmienić, jest widoczny.

PokażJak?

 1. W oknie dialogowym Dostosowywanie kliknij kartę Paski narzędzi.
 2. Zaznacz pole wyboru paska narzędzi, który chcesz wyświetlić.
 1. Mając otwarte okno dialogowe Dostosowywanie, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby przywrócić przycisk paska narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zresetuj.
 • Aby przywrócić polecenie menu, kliknij menu zawierające polecenie, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zresetuj.

 Uwagi 

PokażPrzywracanie oryginalnych ustawień przycisku wbudowanego paska narzędzi lub polecenia menu (możliwość wykonania za pomocą klawiatury)

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj.
 2. Upewnij się, że pasek narzędzi, który chcesz zmienić, jest widoczny.

PokażJak?

 1. W oknie dialogowym Dostosowywanie kliknij kartę Paski narzędzi.
 2. Zaznacz pole wyboru paska narzędzi, który chcesz wyświetlić.
 1. W oknie dialogowym Dostosowywanie kliknij kartę Polecenia.
 2. Kliknij przycisk Rozmieść ponownie polecenia.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby przywrócić przycisk na pasku narzędzi, kliknij przycisk Pasek narzędzi, a następnie na liście Pasek narzędzi kliknij pasek narzędzi, który chcesz zmienić.
 • Jeśli menu, które chcesz zmienić, znajduje się na pasku menu, kliknij opcję Pasek menu, a następnie kliknij menu, które chcesz zmienić.
 • Jeśli menu, które chcesz zmienić, znajduje się na pasku narzędzi, kliknij opcję Pasek narzędzi, a następnie na liście Pasek narzędzi kliknij żądane menu. Na przykład kliknij pozycję Rysowanie|Autokształty, aby zresetować polecenie w menu Autokształty na pasku narzędzi Rysowanie.
 1. Na liście Formanty kliknij polecenie menu lub przycisk, który chcesz zresetować.
 2. Kliknij przycisk Modyfikuj zaznaczenie, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zresetuj.

 Uwagi 

PokażPokazanie domyślnych przycisków paska narzędzi i poleceń menu

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj, a następnie kliknij kartę Opcje.
 2. Kliknij przycisk Resetuj dane użycia menu i paska narzędzi.

 Uwagi 

 • Przycisk Resetuj dane użycia menu i paska narzędzi ma wpływ wyłącznie na przyciski pokazywane na wbudowanym pasku narzędzi (wbudowany pasek narzędzi: Pasek narzędzi będący częścią programu pakietu Microsoft Office, a nie utworzony przez użytkownika.) i tylko wówczas, gdy nie jest on dostatecznie długi, aby wyświetlać wszystkie przyciski. Na polecenia menu pokazywane w skróconej wersji menu wbudowanych wpływa on tylko wtedy, gdy zostało wyczyszczone pole wyboru Zawsze pokazuj pełne menu na karcie Opcje w oknie dialogowym Dostosowywanie.
 • Przycisk Resetuj dane użycia menu i paska narzędzi ma wpływ tylko na przyciski paska narzędzi i polecenia menu programu pakietu Microsoft Office, w którym kliknięto ten przycisk.
 • Przycisk Resetuj dane użycia menu i paska narzędzi nie zmienia położenia pasków narzędzi, nie usuwa żadnych przycisków i poleceń dodanych przez użytkownika za pomocą okna dialogowego Dostosowywanie ani nie dodaje ponownie przycisków i poleceń usuniętych przez użytkownika.
 
 
Dotyczy:
Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003