Pisanie, wstawianie lub zmienianie równania

Część treści tego tematu może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych języków.

Program Microsoft Office Word 2007 udostępnia wbudowaną funkcję obsługi pisania i edytowania równań. We wcześniejszych wersjach w tym celu był używany dodatek Microsoft Equation 3.0 lub dodatek Math Type. Dodatek Equation 3.0 był dołączony do wcześniejszych wersji programu Word i jest dostępny w programie Office Word 2007. Dodatek Math Type nie był dostępny we wcześniejszych wersjach programu Word, ale można było go kupić.

 Uwaga    Polecenie Równanie nie jest dostępne w trybie zgodności. Aby wyłączyć tryb zgodności, należy przekonwertować dokument na format pliku programu Word 2007. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konwertowanie dokumentu na format programu Office Word 2007.

Jeśli równanie zostało napisane we wcześniejszej wersji programu Word i użytkownik chce je poddać edycji w programie Office Word 2007, musi skorzystać z dodatku, za pomocą którego napisano równanie. Jeśli użytkownik kupił dodatek Math Type, musi go zainstalować.

Co chcesz zrobić?


Pisanie równania

Równanie można napisać, używając kodów znaków Unicode i wpisów Autokorekty matematycznej w celu zastępowania tekstu symbolami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Wstawianie symbolu lub znaku specjalnego.

Program Word automatycznie konwertuje równanie podczas wpisywania, nadając mu profesjonalny format.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij strzałkę w obszarze Równanie, a następnie kliknij polecenie Wstaw nowe równanie.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Wpisz równanie.

Początek strony Początek strony

Wstawianie często używanego lub wstępnie sformatowanego równania

 • Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Równania, a następnie kliknij odpowiednie równanie.

Obraz Wstążki programu Word

Dodawanie równania do listy często używanych równań

 1. Zaznacz równanie, które chcesz dodać.
 2. W obszarze Narzędzia równań na karcie Projektowanie w grupie Narzędzie kliknij przycisk Równanie, a następnie kliknij polecenie Zapisz zaznaczenie w galerii równań.
 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego wpisz nazwę równania.
 4. Na liście Galeria kliknij pozycję Równania.
 5. Zaznacz wszelkie inne żądane opcje.

Początek strony Początek strony

Wstawianie powszechnie stosowanej struktury matematycznej

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij strzałkę w obszarze Równanie, a następnie kliknij polecenie Wstaw nowe równanie.

Obraz Wstążki programu Word

 1. W obszarze Narzędzia równań na karcie Projektowanie w grupie Struktury kliknij odpowiedni typ struktury, taki jak ułamek lub pierwiastek, a następnie kliknij odpowiednią strukturę.
 2. Jeśli struktura zawiera symbole zastępcze, kliknij w symbolach zastępczych i wpisz odpowiednie cyfry lub symbole. Symbole zastępcze równania to małe kropkowane pola w równaniu Symbol zastępczy równania.

Początek strony Początek strony

Zmienianie równania napisanego w programie Office Word 2007

 1. Kliknij równanie, które chcesz edytować.
 2. Wprowadź odpowiednie zmiany.

Początek strony Początek strony

Zmienianie równania napisanego we wcześniejszej wersji

Wprowadzenie zmian w równaniu napisanym we wcześniejszej wersji za pomocą dodatku Equation 3.0 lub dodatku Math Type wymaga zastosowania tego samego dodatku, przy użyciu którego równanie zostało napisane.

Po otwarciu dokumentu zawierającego równanie napisane w poprzedniej wersji programu Word można korzystać z wbudowanych funkcji pisania i modyfikowania równań tylko pod warunkiem, że dokument zostanie przekonwertowany na format programu Office Word 2007.

Zmienianie równania napisanego przy użyciu dodatku Equation 3.0

 1. Kliknij dwukrotnie równanie, które chcesz edytować.
 2. Wprowadź odpowiednie zmiany.

Aby uzyskać pomoc w Edytorze równań, kliknij polecenie Edytor równań — tematy Pomocy w menu Pomoc.

Zmienianie równania napisanego przy użyciu dodatku Math Type

Aby można było zmienić równanie napisane za pomocą dodatku Math Type, musi on być zainstalowany na komputerze.

 1. Kliknij dwukrotnie równanie, które chcesz edytować.
 2. Edytuj równanie za pomocą dodatku Math Type.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zamknij i powróć do nazwa dokumentu zawierającego równanie.

Aby uzyskać pomoc w dodatku Math Type kliknij polecenie Spis treści i indeks w menu Pomoc.

Początek strony Początek strony

Konwertowanie dokumentu na format programu Office Word 2007

Jeśli dokument zostanie przekonwertowany i zapisany jako plik programu Office Word 2007, równań w tym dokumencie nie będzie można zmieniać za pomocą poprzednich wersji programu Word.

Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

 Uwaga   Po przekonwertowaniu dokumentu należy go zapisać jako dokument programu Office Word 2007. W przeciwnym razie zostanie przywrócona poprzednia wersja dokumentu.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2007