Obliczenia wykonywane w tabeli w programie Word 2002

W programie Microsoft Word 2002 można dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić wartości wprowadzane do komórek tabeli. W poniższych przykładach odwołania do wartości w poszczególnych komórkach tabeli są tworzone za pomocą litery kolumny i numeru wiersza. Na przykład oznaczenie „A1” stanowi odwołanie do pierwszej kolumny i pierwszego wiersza.

Odwołania do komórek tabeli tworzone poprzez pozycje wierszy i kolumn

Wykonaj następujące czynności w celu dodania liczby 3 do komórki A1, która zawiera wartość 2.

  1. Umieść punkt wstawiania w komórce A4.
  2. W menu Tabela kliknij polecenie Formuła.
    W obszarze Formuła zostanie wyświetlona automatyczna formuła „=SUM(ABOVE)”.
  3. Usuń formułę automatyczną, pozostawiając jedynie znak równości (=).
  4. Za znakiem = wprowadź ciąg (A1)+3.
  5. Kliknij przycisk OK.

W komórce A4 pojawi się wynik formuły (2+3=5).

W poniższych przykładach należy wykonać wymienione wcześniej czynności, a następnie w kroku 4. wstawić jedną z następujących formuł.

PokażDodawanie

Dodawanie liczby do komórki

=(A1)+3
daje w przykładzie wynik 5

Dodawanie dwóch przylegających komórek

=SUM (A1:A2)
lub
=(A1+A2)
daje w przykładzie wynik 9

Dodawanie dwóch nieprzylegających komórek

=(A1+A3)
lub
=(A1)+(A3)
daje w przykładzie wynik 10

Dodawanie zakresu komórek

=SUM(B1:B3)
daje w przykładzie wynik 9

PokażOdejmowanie

Odejmowanie liczby od komórki

=(A1)-1
daje w przykładzie wynik 1

Odejmowanie dwóch komórek

=(A3-B2)
daje w przykładzie wynik 5

PokażMnożenie

Mnożenie liczby przez komórkę

=(A1)*3
daje w przykładzie wynik 6

Mnożenie dwóch przylegających komórek

=PRODUCT(A1:A2)
daje w przykładzie wynik 14

Mnożenie dwóch nieprzylegających komórek

=(B1*B3)
lub
=PRODUCT(B1)*(B3)
daje w przykładzie wynik 5

PokażDzielenie

Dzielenie liczby przez komórkę

=(C2)/3
daje w przykładzie wynik 2

Dzielenie dwóch komórek

=(C2)/(A1)
daje w przykładzie wynik 3

 Uwaga   Obliczenia w tabeli programu Word trzeba przeliczyć ręcznie na nowo, jeśli do tabeli zostanie dodana kolumna lub wiersz. Lepszym narzędziem do prowadzenia skomplikowanych obliczeń jest program Microsoft Excel.