Kopiowanie danych lub wykresów programu Excel do programu Word

Czasami może zajść potrzeba przedstawienia danych arkusza (arkusz: Podstawowy dokument programu Excel używany do przechowywania danych i pracy z danymi. Nazywany jest również arkuszem kalkulacyjnym. Arkusz składa się z komórek, które są zorganizowane w kolumny i wiersze. Arkusz jest zawsze przechowywany w skoroszycie.) programu Microsoft Office Excel lub wykresu utworzonego w programie Excel w dokumencie programu Microsoft Office Word. Można po prostu skopiować zaznaczone dane lub wykresy w programie Excel, a następnie użyć poleceń Wklej lub Wklej specjalnie w programie Word, aby wstawić te dane lub wykresy do dokumentu.

Co chcesz zrobić?


Kopiowanie danych arkusza do dokumentu programu Word

 1. W programie Excel zaznacz dane arkusza, które chcesz skopiować do dokumentu programu Word.
 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku.

Wstążka programu Excel

Skrót klawiaturowy  Możesz również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 1. W dokumencie programu Word kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić skopiowane dane arkusza.
 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

Skrót klawiaturowy  Możesz również nacisnąć klawisze CTRL+V.

 1. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku obok danych, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wkleić dane jako tabelę programu Word, kliknij opcję Zachowaj formatowanie źródłowe, jeśli chcesz użyć oryginalnego formatu skopiowanych danych, lub kliknij opcję Uwzględnij styl tabeli docelowej, jeśli chcesz użyć motywu zastosowanego do dokumentu programu Word.
  • Aby wkleić dane jako obraz statyczny, kliknij opcję Wklej jako obraz.
  • W celu wklejenia łącza do danych programu Excel w ten sposób, aby dane w dokumencie programu Word były aktualizowane w przypadku zmiany oryginalnych danych w skoroszycie programu Excel, kliknij opcję Zachowaj formatowanie źródłowe i łącze do programu Excel lub Uwzględnij styl tabeli docelowej i łącze do programu Excel.
  • Aby wkleić dane jako tekst (każdy wiersz w oddzielnym akapicie; odstępy tabulatorów rozdzielające wartości komórek), kliknij opcję Zachowaj tylko tekst.

 Uwagi 

 • Jeśli przycisk Opcje wklejania jest niewidoczny, może być konieczne jego włączenie. Należy kliknąć przycisk Microsoft Office Obraz przycisku, a następnie kliknąć przycisk Opcje programu Word. W kategorii Zaawansowane w obszarze Wycinanie, kopiowanie i wklejanie należy zaznaczyć pole wyboru Pokaż przyciski opcji wklejania.
 • Jeśli dane są wklejane do tabeli programu Word, po kliknięciu przycisku Opcje wklejania są wyświetlane inne opcje wklejania. Skopiowane dane można wstawić jako tabelę zagnieżdżoną, scalić z istniejącą tabelą, wstawić jako nowe wiersze w istniejącej tabeli, zastąpić komórki w istniejącej tabeli lub wkleić jako obraz statyczny.

Porady

 • Aby wkleić dane w innym formacie (takim jak obiekt arkusza, format HTML, mapa bitowa, obraz bądź format tekstowy) lub wkleić łącze do danych źródłowych w programie Excel, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę obok przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie. Na liście Jako kliknij format, którego chcesz użyć.
  • Aby edytować cały arkusz później, kliknij pozycję Arkusz programu Microsoft Office Excel — obiekt. Aby zapewnić dostęp do całego arkusza w dokumencie programu Word, w tym do danych, które mają pozostać poufne, kliknij pozycję Arkusz programu Microsoft Office Excel — obiekt.
  • Aby automatycznie aktualizować tabelę w dokumencie podczas dokonywania zmian w danych źródłowych w programie Excel, kliknij opcję Wklej łącze, a następnie w polu Jako wybierz żądaną pozycję. Jeśli przed skopiowaniem danych arkusz źródłowy został zapisany, w polu Jako możesz też kliknąć pozycję Word Hyperlink, aby wstawić w dokumencie hiperłącze kierujące do danych źródłowych w programie Excel.
  • Aby wkleić zawartość jako ikonę aplikacji Łączenie i osadzanie obiektów (OLE) (OLE: Technologia integracji programów, której można używać w celu współużytkowania informacji między programami. Wszystkie programy pakietu Office obsługują technologię OLE, dzięki czemu można współużytkować informacje przez łączenie i osadzanie obiektów.) programu Word (nie wklejać rzeczywistej zawartości), kliknij pozycję Arkusz programu Microsoft Office Excel — obiekt, a następnie zaznacz pole wyboru Wyświetl jako ikonę. Możesz kliknąć tę ikonę, aby otworzyć aplikację i wyświetlić zawartość.
  • Aby skopiować dane do programu Word i wyświetlić je w tabeli programu Word za pomocą formatu HTML, kliknij pozycję Format HTML.
  • Aby wkleić obraz statyczny, kliknij pozycję Mapa bitowa. Aby wkleić obraz, którego nie można rozgrupować, kliknij pozycję Obraz (rozszerzony metaplik) lub Obraz (Windows Metafile).
  • Aby wkleić dane jako tekst sformatowany lub niesformatowany, kliknij pozycję Tekst sformatowany (RTF), Tekst niesformatowany lub Niesformatowany tekst Unicode.
 • Aby wkleić dane w postaci hiperłącza odsyłającego do danych źródłowych programu Excel, kliknij strzałkę na przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej jako hiperłącze. Jeśli skoroszyt zawierający dane źródłowe nie został jeszcze zapisany, ta opcja jest niedostępna.
 • Jeśli zakres danych wklejanych w dokumencie programu Word jako Arkusz programu Microsoft Office Excel — obiekt ma być rozwijany, gdy odpowiednie dane są rozwijane w arkuszu programu Excel, możesz przed skopiowaniem danych określić nazwę (nazwa: Wyraz lub ciąg, który reprezentuje komórkę, zakres komórek, formułę lub wartość stałą. Używając nazw, łatwiej jest zrozumieć odwołania; na przykład odwołanie Produkty jest bardziej zrozumiałe niż Sprzedaż!C20:C30.) zakresu danych w programie Excel. Łącze do zakresu nazwanego można wkleić za pomocą polecenia Wklej specjalnie. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę na przycisku Wklej, kliknij polecenie Wklej specjalnie, a następnie kliknij polecenie Wklej łącze.

Początek strony Początek strony

Kopiowanie wykresu do dokumentu programu Word

 1. W programie Excel zaznacz wykres osadzony (wykres osadzony: Wykres, który jest umieszczony w arkuszu danych, a nie w osobnym arkuszu wykresu. Wykresy osadzone są wygodne, gdy użytkownik chce wyświetlić lub wydrukować wykres lub raport w formie wykresu przestawnego wraz z danymi źródłowymi i innymi informacjami w arkuszu.) lub arkusz wykresu (arkusz wykresu: Arkusz w skoroszycie, który zawiera sam wykres. Arkusz wykresu jest wygodny, jeśli użytkownik chce wyświetlić wykres lub raport w formie wykresu przestawnego oddzielnie od danych arkusza lub raportu w formie tabeli przestawnej.), który chcesz skopiować do dokumentu programu Word.
 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku.

Wstążka programu Excel

Skrót klawiaturowy  Możesz również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 1. W dokumencie programu Word kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić skopiowany wykres.
 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

Skrót klawiaturowy  Możesz również nacisnąć klawisze CTRL+V.

 1. Kliknij przycisk Opcje wklejania Obraz przycisku obok wykresu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wkleić wykres zawierający łącze do swoich danych źródłowych, kliknij opcję Wykres (połączony z danymi programu Excel).
  • Aby wkleić wykres i umożliwić uzyskanie dostępu do całego skoroszytu w dokumencie, kliknij pozycję Wykres programu Excel (cały skoroszyt).
  • Aby wkleić wykres jako statyczny obraz, kliknij opcję Wklej jako obraz.
  • Aby wkleić wykres w oryginalnym formacie, kliknij opcję Zachowaj formatowanie źródłowe.
  • Aby wkleić wykres i sformatować go za pomocą motywu zastosowanego do dokumentu, kliknij pozycję Użyj motywu docelowego.

 Uwaga   Przycisk Opcje wklejania jest niedostępny podczas wklejania wykresu do dokumentu otwartego w trybie zgodności w programie Word. W trybie zgodności wykres jest wklejany jako obraz statyczny.

Porady

 Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007, Word 2007