Formatowanie scalonych danych

W celu nadania formatu scalanym danym, należy odpowiednio sformatować pola korespondencji seryjnej (pole korespondencji seryjnej: Symbol zastępczy wstawiany do dokumentu głównego. Można na przykład wstawić pole korespondencji seryjnej <Miasto>, aby program Word wstawiał nazwę miasta, taką jak „Paryż”, która jest przechowywana w polu danych Miasto.) w dokumencie głównym (dokument główny: W korespondencji seryjnej w programie Microsoft Word jest to dokument zawierający tekst i grafikę, które są takie same dla każdej wersji dokumentu korespondencji seryjnej. Na przykład adres zwrotny lub pozdrowienie w liście seryjnym.). Nie jest wskazane formatowanie danych w samym źródle danych (źródło danych: Plik zawierający informacje, które mają być scalone z dokumentem. Na przykład lista nazw i adresów, które mają być używane w korespondencji seryjnej. Aby używać informacji źródła danych, trzeba się z nim najpierw połączyć.), ponieważ formatowanie takie nie zostanie zachowane po scaleniu z dokumentem.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażZmienianie formatowania tekstu

  1. W dokumencie głównym zaznacz pole zawierające informacje, które chcesz sformatować, wraz z otaczającymi znakami pola korespondencji seryjnej («« »»).
  2. W menu Format kliknij polecenie, takie jak Czcionka lub Akapit, a następnie zaznacz żądane opcje.

 Uwaga   Jeśli tworzone są koperty, możliwe jest także wybranie czcionki adresu odbiorcy podczas pracy w oknie dialogowym Opcje kopert w trakcie tworzenia korespondencji seryjnej.

PokażZmienianie opcji dotyczących wielkości liter

  1. W dokumencie głównym naciśnij klawisze ALT+F9, aby wyświetlić kody pól (kod pola: Tekst zastępczy, który wskazuje miejsce, w którym pojawią się określone informacje ze źródła danych; elementy pola generujące wynik pola. Kod pola obejmuje znaki pola, typ pola i instrukcje.).
  2. Bezpośrednio po nazwie pola (ADDRESSBLOCK, GREETINGLINE lub MERGEFIELD), wstaw spację, a następnie wpisz jeden z następujących przełączników formatowania:

\* Caps

Zamienia pierwszą literę każdego wyrazu na dużą literę.

\* FirstCap

Zamienia pierwszą literę pierwszego wyrazu na dużą literę.

\* Upper

Zamienia wszystkie litery na duże litery.

\* Lower

Zamienia wszystkie litery na małe litery.

  1. Naciśnij ponownie kombinację klawiszy ALT+F9, aby ukryć kody pól.

PokażZmienianie innych formatowań przy użyciu kodów pól

Aby kontrolować inne aspekty formatowania, naciśnij kombinację klawiszy ALT+F9 w celu wyświetlenia kodów pól (kod pola: Tekst zastępczy, który wskazuje miejsce, w którym pojawią się określone informacje ze źródła danych; elementy pola generujące wynik pola. Kod pola obejmuje znaki pola, typ pola i instrukcje.) w dokumencie głównym, a następnie dodaj przełączniki (przełącznik: Podczas pracy z polami specjalna instrukcja, która powoduje, że wykonywana jest określona akcja. Zazwyczaj przełącznik jest dodawany do pola, aby zmodyfikować wynik.) do pól korespondencji seryjnej.

Na przykład:

  • Aby wyświetlić liczbę „34987,89” w postaci „34 987,89 zł”, należy dodać przełącznik formatu liczby (\# #,###.00 zł).
  • Aby wyświetlić liczbę „0945” jako „9:45 PM”, należy dodać przełącznik formatu daty/godziny (\@ "h:mm am/pm").
  • Aby uzyskać pewność, że do scalonych informacji zostanie zastosowany ten sam rodzaj i rozmiar czcionki, co do pola korespondencji seryjnej, należy dodać przełącznik MERGEFORMAT \*.
 
 
Dotyczy:
Word 2003