Eksplorowanie spisu treści w programie Word 2002

Co to jest spis treści

Spis treści to lista zagadnień w dokumencie. Zazwyczaj zawiera on numer strony każdego zagadnienia (w dokumencie) lub łącze do sekcji, w której zagadnienie się znajduje (w sieci Web). Spisu treści można użyć, aby przedstawić czytelnikom przegląd zagadnień albo pomóc im odnaleźć początkowe strony bądź sekcje zagadnień.

W programie Microsoft Word 2002 jest wiele opcji dotyczących tworzenia spisu treści. Można wybrać miejsce wstawienia spisu treści w dokumencie lub stronie sieci Web, a także treść i formatowanie każdej z pozycji oraz dołączyć numery stron lub z nich zrezygnować. Nauczyciel może na przykład dołączyć spis treści do programu zajęć lub materiałów szkoleniowych, dzięki czemu studenci lub uczniowie mogą szybko zapoznać się z programem zajęć oraz odnaleźć właściwe zagadnienie. Studenci mogą zamieścić spis treści w swoich pracach. Uczniowie mogą korzystać z witryny sieci Web do wymiany informacji i śledzenia zadań domowych — łatwiej więc im będzie znaleźć potrzebne informacje za pomocą spisu treści na stronie głównej.

Spis treści w dokumencie składa się z listy zagadnień lub nagłówków, znaków wiodących tabulacji (linii ciągłych, kropkowanych lub kreskowanych, które wypełniają miejsce wykorzystywane przez znak tabulatora) oraz numerów stron. Ostatnie dwa elementy są opcjonalne. Na stronie sieci Web zamiast numerów stron są używane hiperłącza.

Spis treści wykorzystujący format standardowy z szablonu

Przykłady spisu treści

Każdy spis treści ma styl (Spis treści 1 do Spis treści 9), który określa formatowanie danej pozycji, na przykład wcięcie i czcionkę. Każda pozycja spisu treści ma także przypisany poziom spisu treści (1–9), który wskazuje styl użyty wobec tej pozycji. Można tworzyć własne style lub skorzystać z wbudowanych formatów stylów pozycji spisu treści w programie Word. Oto kilka przykładów formatów wbudowanych.

Spis treści wykorzystujący format standardowy z szablonu Spis treści wykorzystujący format Nowoczesny Spis treści wykorzystujący format Wytworny Spis treści wykorzystujący format Klasyczny
Spis treści wykorzystujący format standardowy z szablonu Spis treści wykorzystujący format Nowoczesny Spis treści wykorzystujący format Wytworny Spis treści wykorzystujący format Klasyczny

Tworzenie spisu treści w programie Word składa się z dwóch głównych kroków. Najpierw należy oznaczyć w dokumencie tekst, który ma być uwzględniony w spisie treści. Oznaczanie polega na określaniu tekstu, który ma pojawić się jako pozycja spisu treści. Takim tekstem są z reguły nagłówki, tytuły lub podtytuły, które wskazują czytelnikowi kolejność głównych zagadnień. Następnie należy wstawić lub zaktualizować spis treści.

Jak zaznaczyć tekst, który ma być zawarty w spisie treści

Podczas wstawiania lub aktualizacji spisu treści program Word wyszukuje w dokumencie wszystkie oznaczone fragmenty tekstu. Program układa kolejno ich listę, określa ich poziom spisu treści oraz numer strony, na której znajduje się każdy element. Tekst do uwzględnienia w spisie treści można oznaczyć na kilka sposobów. Można użyć wbudowanych stylów nagłówków programu Word (Nagłówek 1, Nagłówek 2 itd.), formatowania poziomu konspektu, własnych stylów niestandardowych, pól TC lub połączenia tych elementów. Przyjrzyjmy się każdej z tych opcji oznaczania tekstu.

Wbudowane style nagłówków

Styl nagłówka to połączenie opcji formatowania (np. typu, rozmiaru i koloru czcionki) zastosowanych w nagłówku w dokumencie. Program Word 2002 zawiera dziewięć różnych wbudowanych stylów nagłówków: Nagłówek 1–Nagłówek9.

Aby zobaczyć styl tekstu, należy wyróżnić fragment tekstu w dokumencie, a następnie spojrzeć na listę rozwijaną Styl na pasku zadań Formatowanie. Dobierając jeden z dziewięciu wbudowanych stylów nagłówków programu Word w celu formatowania nagłówków uwzględnianych w spisie treści, można wybrać poziom spisu treści każdego ze stylów nagłówków w oknie dialogowym Opcje spisu treści, aby uwzględnić go w spisie treści.

Formatowanie poziomu konspektu

Formatu poziomu konspektu można użyć do przydzielenia poziomu hierarchii akapitom w dokumencie (Poziom 1–9). Ten typ formatowania nie jest widoczny — zastosowanie Poziomu 1 konspektu do akapitu nie zmienia formatowania widocznego (wyrównania, koloru czcionki itd.). Do każdego akapitu w dokumencie jest stosowany format poziomu konspektu: Tekst podstawowy (bez poziomu konspektu) lub jeden z poziomów Poziom 1, Poziom 2 itd.

Zaznaczając nagłówek do uwzględnienia w spisie treści, a następnie wybierając poziom na liście rozwijanej Poziom konspektu, można zastosować poziomy konspektu do oznaczenia nagłówka bez zmiany jego wyglądu.

 Uwaga   Wbudowane style nagłówków mają przypisane odpowiednie formatowanie poziomu konspektu, czyli styl Nagłówek 1 ma Poziom 1 formatowania poziomu konspektu, Nagłówek 2 ma Poziom 2 formatowania poziomu konspektu itd.

Niestandardowe style nagłówków

Niestandardowe style nagłówków tworzą sami użytkownicy. Używając własnych, niestandardowych stylów nagłówków do formatowania nagłówków przewidzianych w spisie treści, można wybrać poziom spisu treści tych stylów w oknie dialogowym Opcje spisu treści, aby uwzględnić go w spisie treści.

Pola TC

Pole TC, czyli pole pozycji spisu treści, to specjalny kod oznaczony literami TC w nawiasach klamrowych. Powoduje on wstawianie przez program Word tekstu zawartego w kodzie do spisu treści. Aby wstawić tekst ze środka akapitu, można wstawić pole TC zawierające żądany tekst. (Chociaż używając stylu nagłówka, można oznaczyć fragment akapitu, to program Microsoft Word uwzględnia ten tekst w spisie treści tylko wtedy, gdy oznaczony tekst jest na początku akapitu).

Pola TC można także użyć do dalszego dostosowywania spisu treści. Można na przykład użyć pól TC, aby uniknąć wstawiania numerów stron w części spisu treści. W tym celu należy dodać przełącznik (\) w polu TC danej pozycji (zobacz Uwaga na temat korzystania z przełączników pola TC).

Aby oznaczyć pozycję spisu treści za pomocą pola TC, należy zaznaczyć tekst do uwzględnienia w spisie treści, a następnie nacisnąć klawisze ALT+SHIFT+O. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Oznaczanie hasła spisu treści.

Korzystanie z okna dialogowego Oznaczanie hasła spisu treści

1 Pole TC pozycji spisu treści „Sit Amet”. Pole TC jest sformatowane jako tekst ukryty.

Okno dialogowe Oznaczanie hasła spisu treści umożliwia wybranie poziomu konspektu każdej pozycji spisu treści. (Poziom ten odpowiada stylowi spisu treści, w którym będzie wyświetlana dana pozycja w spisie treści).

W tym przykładzie użytkownik zaznaczył tekst „Sit Amet”, a następnie wyświetlił okno dialogowe Oznaczanie hasła spisu treści. Zaznaczone opcje wskazują, że pozycja spisu treści „Sit Amet” pojawi się w spisie treści na poziomie 3 (sformatowana przy użyciu stylu Spis treści 3). Przycisk Oznacz powoduje wstawienie w dokumencie pola TC ({ TC "Sit Amet" \f C \l "3" } w tym przykładzie).

Ponieważ kod w polu TC zawiera tylko instrukcje dla programu Word, pole TC jest sformatowane jako tekst ukryty — nie jest wyświetlane na ekranie (chyba że wyświetli się tekst ukryty) ani nie jest drukowane. (Aby wyświetlić tekst ukryty, należy kliknąć przycisk Pokaż/Ukryj na pasku narzędzi Standardowy).

Przykład wyników zastosowania pola TC

1 Pięć przykładowych pozycji spisu treści z określonymi poziomami spisu treści. Na przykład { TC "Ipsum" \l 2 } powoduje oznaczenie pozycji spisu treści „Ipsum” jako pozycji poziomu 2.

2 Odpowiadające im pozycje po zbudowaniu spisu treści. Pozycja „Ipsum” jest sformatowana przy użyciu stylu Spis treści 2.

Uwaga na temat korzystania z przełączników pola TC

Przełączniki w polu TC, oznaczone kreską ułamkową odwróconą (\), umożliwiają lepszą kontrolę nad wyglądem pozycji w spisie treści. Przełącznik \l steruje poziomem spisu treści pozycji w polu TC. Na przykład pole { TC "Wprowadzanie danych" \l 4 } oznacza pozycję poziomu czwartego, a Microsoft Word stosuje wobec niej w spisie treści styl wbudowany Spis treści 4. Jeżeli nie określono żadnego poziomu, zakłada się, że jest to poziom 1. Aby nie dodawać do pozycji numeru strony, należy dołączyć w jej polu TC przełącznik \n, na przykład { TC "Wprowadzanie danych" \l 4 \n }.

Opcje wstawiania spisu treści

Karta Spis treści w oknie dialogowym Indeks i spisy zawiera opcje wstawiania i formatowania spisu treści. Można je znaleźć następująco:

 1. W menu Wstaw programu Word wskaż polecenie Odwołanie.
 2. Kliknij polecenie Indeks i spisy, a następnie kliknij kartę Spis treści.

Karta Spis treści z paskiem narzędzi Tworzenie konspektu

Karty Spis treści można także użyć do wyświetlenia paska narzędzi Tworzenie konspektu. Za pomocą paska narzędzi Tworzenie konspektu można:

 • Szybko stosować poziomy konspektu (nawet w widoku innym niż Konspekt);
 • Aktualizować spis treści;
 • Przechodzić do spisu treści z dowolnej części dokumentu.

Przyciski Aktualizuj spis treści i Przejdź do spisu treści działają tylko z pierwszym spisem treści w dokumencie i tylko ze spisami treści utworzonymi za pomocą stylów wbudowanych programu Word.

Przycisk Opcje powoduje wyświetlenie okna dialogowego Opcje spisu treści i umożliwia zaznaczenie pozycji mających się znaleźć w spisie treści (w zależności od oznaczenia ich w dokumencie). Zaznaczane opcje wskazują, czy pozycje są oznaczane za pomocą określonych stylów, poziomów konspektu, pól pozycji spisu treści (pól TC) czy też przez ich połączenie.

Okno dialogowe Opcje spisu treści

1 Jeżeli używasz wbudowanych stylów nagłówków do formatowania nagłówków dołączanych do spisu treści, wprowadź poziom spisu treści (1–9) odpowiadający poziomowi nagłówka (poziom spisu treści 1 odpowiada stylowi Nagłówek 1 itd.) na liście Dostępne style.

2 Jeżeli używasz poziomów konspektu do oznaczania nagłówków, możesz zaznaczyć opcję Poziomy konspektu. Każdy poziom konspektu jest automatycznie przypisywany odpowiadającemu mu poziomowi spisu treści (czyli nagłówek oznaczony formatowaniem poziomu konspektu 1 korzysta ze stylu Spis treści 1 itd.).

3 Jeżeli używasz stylów niestandardowych do formatowania nagłówków dołączanych do spisu treści, wprowadź poziom spisu treści (1–9) każdego wybranego nagłówka na liście Dostępne style.

4 Jeżeli używasz pól TC do oznaczania pozycji mających znaleźć się w spisie treści, zaznacz pole wyboru Pola haseł spisu treści. Poziom spisu treści każdej pozycji jest przypisywany podczas wstawiania pola TC.

Po wstawieniu spisu treści pamiętaj, że przycisk Modyfikuj w oknie dialogowym Indeksy i spisy pozwala zmienić formatowanie pozycji w spisie treści.

 Uwaga   Przycisk Modyfikuj jest dostępny tylko wtedy, gdy na liście Formaty wybrano pozycję Z szablonu. Ponadto jeżeli dokona się zmiany formatowania jednego stylu pozycji spisu treści (na przykład Spis treści 1), będzie ona dotyczyć wszystkich pozycji spisu treści, które wykorzystują ten styl w dokumencie. Każdy spis treści w dokumencie wykorzystuje te same style pozycji spisu treści i ma takie samo formatowanie. Nie można na przykład wstawić jednego spisu treści przy użyciu formatu Klasyczny, a następnie dodać drugiego spisu treści w tym samym dokumencie, używając stylu Nowoczesny.

Dodawanie spisu treści do strony sieci Web

Spis treści można także utworzyć do strony sieci Web. Spis treści może być wyświetlany w tej samej ramce, co tekst podstawowy (jak spis treści u góry tego artykułu), lub w osobnej ramce, dzięki czemu jest widoczny podczas przeglądania tekstu w innej ramce (jak poniżej).

W spisie treści na stronie sieci Web używa się hiperłączy zamiast numerów stron: każda pozycja spisu treści to tekst połączony. Łącza umożliwiają szybką nawigację po stronie sieci Web oraz przeglądanie podsumowania jej treści. Po przełączeniu się do widoku układu sieci Web w dokumencie ze spisem treści pozycje spisu treści są wyświetlane jako hiperłącza, a nie pozycje z numerami stron.

Spis treści w ramce strony sieci Web

Do wstawiania i wyświetlania spisu treści w tej samej ramce, co tekst, należy użyć karty Spis treści w oknie dialogowym Indeksy i spisy. Aby wstawić spis treści w osobnej ramce, należy w menu Format wskazać polecenie Ramki, a następnie kliknąć polecenie Spis treści w ramce.

Spis treści utworzony w ramce można dostosować, używając polecenia Indeks i spisy (w menu Wstaw, na karcie Spis treści). Ramka zawierająca spis treści musi być jednak aktywna (czyli trzeba kliknąć w jej obrębie) podczas dostosowywania.

Skróty klawiaturowe do pracy ze spisami treści

Podczas wstawiania spisu treści do dokumentu jest dodawane pole TOC. Pole to zawiera kod powodujący tworzenie i wyświetlanie spisu treści przez program Word. Przełączając kod pola (zaznaczając spis treści i naciskając klawisze SHIFT+F9), można wyświetlić kod, który tworzy spis treści.

Ponieważ sam spis treści jest w rzeczywistości polem, podczas pracy z nim można użyć kilku przydatnych klawiszy skrótu związanych z polami:

 • F9     Aktualizuje zaznaczony spis treści.
  Aktualizując spis treści za pomocą klawisza F9 lub przycisku Aktualizuj spis treści, można aktualizować tylko numery stron lub cały spis treści. Jeżeli numery stron przy pozycjach spisu treści zmieniły się wskutek edycji dokumentu, wystarczy zaktualizować tylko numery stron. Jeżeli jednak dodano, usunięto lub zmodyfikowano tekst oznaczony jako pozycje spisu treści, należy zaktualizować cały spis treści.
 • CTRL+SHIFT+F9     Rozłącza zaznaczony spis treści.
  Ponieważ spis treści jest w rzeczywistości kodem pola (pola { TOC }), można rozłączyć spis treści w celu dokonania ostatnich poprawek w samym spisie treści (na przykład przed drukowaniem). Na ogół jednak lepiej nie rezygnować z możliwości aktualizacji spisu treści.
 • SHIFT+F9     Przełącza między kodem pola zaznaczonego spisu treści ({ TOC }), a jego wynikiem (rzeczywistym spisem treści).
 • ALT+F9     Przełącza między wyświetlaniem wszystkich kodów pól w dokumencie (np. { TOC } i { TC }) oraz ich wynikami (na przykład spisem treści).
 • ALT+SHIFT+O     Oznacza zaznaczony fragment w dokumencie, który ma być uwzględniony w spisach treści. Zaznaczony tekst jest oznaczany polem TC.

Jak utworzyć spis treści i pracować z nim

Oto kilka tematów Pomocy programu Microsoft Word, które opisują określone czynności związane ze spisem treści.

 • Tworzenie spisu treści
 • Aktualizowanie spisu treści
 • Zmienianie wyglądu spisu treści, indeksu, wykazu źródeł lub spisu ilustracji
 • Kody pól: pole TC (hasło spisu treści)
 • Usuwanie spisu treści
 • Tworzenie spisu treści w ramce strony sieci Web
 • (Q285050) HOW TO: Use Outline Levels to Create a Table of Contents in Word 2002
 
 
Dotyczy:
Word 2003