Tworzenie diagramu składników UML

Pokaż przykład

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Oprogramowanie, a następnie kliknij polecenie Diagram modelu UML.
 2. W widoku drzewa (widok drzewa: Hierarchia wyświetlana w oknie UML Navigator, w której każdy element lub widok (diagram) UML jest reprezentowany przez ikonę. Szablon UML automatycznie tworzy widok drzewa modelu.) kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet lub podsystem, w którym ma zostać umieszczony diagram składników (diagram składników: Diagram implementacji, który pokazuje strukturę samego kodu. Na podstawie diagramu składników można poznać zależności kompilatora i czasu wykonania między składnikami oprogramowania, takimi jak pliki kodu źródłowego i biblioteki DLL.), a następnie w menu Nowe kliknij polecenie Diagram składników.

Zostanie wyświetlona pusta strona, a wzornik Diagram składników UML zostanie umieszczony na samej górze. W obszarze roboczym zostanie wyświetlony napis „Diagram składników”. Do widoku drzewa zostanie dodana ikona oznaczająca diagram.

 Uwaga   Jeśli widok drzewa nie jest wyświetlany, w menu UML należy wskazać polecenie Widok, a następnie kliknąć opcję Eksplorator modelu.

 1. Dla każdego składnika, który ma zostać przedstawiony, przeciągnij kształt Składnik na stronę rysunku.
 2. W razie potrzeby przeciągnij kształt Interfejs na stronę rysunku i przyklej punkt końcowy bez okręgu do kształtu składnika.

PokażDodawanie interfejsu do klasy, składnika lub innego elementu

 1. Na diagramie struktury statycznej (diagram struktury statycznej: Diagram, który pokazuje strukturę statyczną modelu, czyli istniejące elementy (na przykład klasy i typy), wewnętrzną strukturę elementów oraz wzajemne relacje między nimi.), składników (składnik: Na diagramie składników lub diagramie wdrożenia jest to dystrybucyjna jednostka implementacji w systemie. Składnik może na przykład reprezentować fizyczny moduł kodu (źródłowego, binarnego lub wykonywalnego) albo dokument służbowy w systemie zasobów ludzkich.) lub wdrożenia (diagram wdrożenia: Diagram implementacji, który pokazuje strukturę systemu w czasie wykonania. Na podstawie tego diagramu można poznać fizyczne relacje między składnikami oprogramowania i sprzętu oraz dystrybucję składników między węzłami przetwarzającymi.) przeciągnij na stronę rysunku kształt Interfejs.
 2. Przyklej punkt końcowy bez okręgu do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X składnika klasy (klasa: Na diagramie struktury statycznej jest to zestaw obiektów o podobnej strukturze, zachowaniu i relacjach. Klasy są deklarowane na diagramach klas (struktur statycznych) i reprezentują pojęcia modelowanego systemu.) lub innego elementu.
 3. Kliknij dwukrotnie kształt Interfejs, aby wprowadzić nazwę, operacje i wartości innych właściwości.

PokażPorady

Interfejs można również oznaczyć prostokątnym kształtem Interfejs przypominającym klasę. Kształt ten służy do wyświetlania listy operacji interfejsu.

Aby zmienić typ kształtu oznaczającego interfejs, należy kliknąć kształt Interfejs prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Pokaż jako interfejs — klasa lub Pokaż jako interfejs — lizak.

 1. Użyj kształtów Zależność do wskazania zależności między składnikami lub między składnikami a interfejsami innych składników.

PokażWskazywanie relacji zależności między elementami UML

 1. Przeciągnij kształt Zależność z wzornika Diagram struktury statycznej UML, Diagram wdrożenia UML lub Diagram składników UML na stronę rysunku i umieść go przy elementach, które chcesz powiązać zależnościami.
 2. Przyklej punkt końcowy ze strzałką do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X elementu, od którego zależy inny element. Przyklej punkt końcowy bez strzałki do punktu połączenia elementu zależnego od innego elementu.
 3. Kliknij dwukrotnie zależność, aby wprowadzić nazwę, stereotyp (stereotypy: Reprezentacja rozróżnienia użycia. Stereotyp jest podklasą istniejącego elementu i ma te same atrybuty i relacje, co ten element, ale inne przeznaczenie i zazwyczaj dodatkowe ograniczenia.) i inne właściwości.

 Porada   Aby wskazać zależność tropu (ślad: Rodzaj zależności, który wskazuje historyczną relację między dwoma elementami reprezentującymi to samo pojęcie na różnych poziomach semantycznych lub z różnych punktów widzenia.), uszczegółowienia (uściślenie: Rodzaj zależności, który wskazuje relację historyczną lub relację pochodzenia między dwoma elementami z mapowaniem między nimi. Opis tego mapowania można dołączyć do zależności w uwadze.), użycia (użycie: Rodzaj zależności, który wskazuje, że poprawna implementacja lub działanie jednego elementu wymaga obecności innego elementu.) lub powiązania (powiązanie: Rodzaj zależności, który wskazuje powiązanie parametrów klasy sparametryzowanej, czyli szablonu, z rzeczywistymi wartościami, tworzące związany, czyli niesparametryzowany, element.), należy użyć kształtu Trop, Uszczegółowienie, Użycie lub Powiązanie z wzornika Diagram struktury statycznej UML.

 1. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości UML, w którym można wprowadzić nazwę, atrybuty, operacje i inne właściwości.
 2. Zapisz diagram.
 
 
Dotyczy:
Visio 2007