Tabela kodów ASCII

Komputery posługują się językiem opartym na liczbach. Aby komunikować się z programami (i innymi komputerami), dany komputer konwertuje znaki i symbole na ich reprezentacje liczbowe.

W latach sześćdziesiątych XX wieku opracowano standard American Standard Code for Information Interchange — ASCII (czytaj: aski). Tabela kodów ASCII zawiera 128 liczb i odpowiadające im znaki. Kod ASCII umożliwia komputerom przechowywanie i wymianę danych z innymi komputerami i programami.

Tekst w formacie ASCII nie zawiera żadnych informacji o atrybutach formatowania, takich jak pogrubienie, kursywa lub krój czcionki. Kod ASCII jest używany podczas pracy użytkownika w Notatniku firmy Microsoft oraz w programie Microsoft Office Word przy zapisywaniu pliku jako zwykłego tekstu. W ogłoszeniach o naborze pracowników pracodawcy niekiedy wymagają od kandydatów przekazywania życiorysów w formacie ASCII. Oznacza to, że w życiorysie przesyłanym pocztą e-mail, faksem lub w postaci wydruku nie należy stosować żadnego formatowania. Tekst w formacie ASCII dobrze nadaje się do przetwarzania w oprogramowaniu do optycznego rozpoznawania znaków (OCR, Optical Character Recognition), które jest często używane przez duże firmy w celu skanowania życiorysów.

W tym artykule


Wstawianie znaku ASCII do dokumentu

Oprócz wpisywania znaku za pomocą klawiatury można również użyć kodu znaku jako skrótu lub w celu wprowadzenia symbolu, gdy nie jest on dostępny na używanej klawiaturze.

  • Aby wstawić jeden ze znaków ASCII przedstawionych w poniższych tabelach, wpisz dziesiętny kod liczbowy znaku, przytrzymując wciśnięty klawisz ALT.

Na przykład, aby wstawić symbol stopnia (º), wpisz 0176 na klawiaturze numerycznej, przytrzymując wciśnięty klawisz ALT.

 Uwaga   Należy używać klawiatury numerycznej, a nie klawiszy cyfr w głównej części klawiatury. Sprawdź, czy jest włączony klawisz NUM LOCK, jeśli klawiatura wymaga tego do wpisywania wartości na klawiaturze numerycznej.

Początek strony Początek strony

Drukowalne znaki ASCII

Kody 32–126 są przypisane do znaków dostępnych na klawiaturze oraz widocznych na ekranie i w wydrukowanym dokumencie. Kod 127 odpowiada poleceniu DELETE.

Tabela drukowalnych znaków ASCII

Kod dziesiętny Znak Kod dziesiętny Znak
32 spacja 80 P
33 ! 81 Q
34 " 82 R
35 # 83 S
36 $ 84 T
37 % 85 U
38 & 86 V
39 ' 87 w
40 ( 88 X
41 ) 89 Y
42 * 90 Z
43 + 91 [
44 , 92 \
45 - 93 ]
46 . 94 ^
47 / 95 _
48 0 96 `
49 1 97 a
50 2 98 b
51 3 99 c
52 4 100 d
53 5 101 e
54 6 102 f
55 7 103 g
56 8 104 h
57 9 105 i
58 : 106 j
59 ; 107 k
60 < 108 l
61 = 109 m
62 > 110 n
63 ? 111 o
64 @ 112 p
65 A 113 q
66 B 114 r
67 C 115 s
68 D 116 t
69 E 117 u
70 F 118 v
71 G 119 w
72 H 120 x
73 I 121 y
74 J 122 z
75 K 123 {
76 L 124 |
77 M 125 }
78 N 126 ~
79 O 127 DEL

 Porada   W systemie Microsoft Windows można utworzyć odwołanie do rozszerzonego zestawu znaków dla określonej czcionki, korzystając z programu Tablica znaków. Kliknij przycisk Start, wskaż kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Tablica znaków.

Początek strony Początek strony

Rozszerzone drukowalne znaki ASCII

Rozszerzone znaki ASCII pozwalają zakodować większą liczbę znaków. Rozszerzony kod ASCII zawiera 128 znaków kodu ASCII (kody 0–32 są zawarte w następnej tabeli), a także dodatkowe 128 znaków, co daje w sumie 256 znaków. Pomimo to, wiele języków zawiera zbyt wiele symboli, aby pomieścić je w 256 znakach. Z tego powodu opracowano różne odmiany kodu ASCII, zawierające znaki regionalne i symbole.

Na przykład tabela kodów ASCII oznaczona jako ISO 8859-1 jest używana w wielu programach dostosowanych do języków obszaru Ameryki Północnej, Europy Zachodniej, Australii i Afryki.

Tabela rozszerzonych drukowalnych znaków ASCII

Kod dziesiętny Znak Kod dziesiętny Znak
128 Ç 192
129 ü 193
130 é 194
131 â 195
132 ä 196
133 à 197
134 å 198
135 ç 199
136 ê 200
137 ë 201
138 è 202
139 ï 203
140 î 204
141 ì 205
142 Ä 206
143 Å 207
144 É 208
145 æ 209
146 Æ 210
147 ô 211
148 ö 212 Ô
149 ò 213
150 û 214
151 ù 215
152 ÿ 216
153 Ö 217
154 Ü 218
155 ¢ 219
156 £ 220
157 ¥ 221
158 222
159 ƒ 223
160 á 224 α
161 í 225 ß
162 ó 226 Γ
163 ú 227 π
164 ñ 228 Σ
165 Ñ 229 σ
166 ª 230 µ
167 º 231 τ
168 ¿ 232 Φ
169 233 Θ
170 ¬ 234 Ω
171 ½ 235 δ
172 ¼ 236
173 ¡ 237 φ
174 « 238 ε
175 » 239
176 240
177 241 ±
178 242
179 243
180 244
181 245
182 246 ÷
183 247
184 248
185 249
186 250 ·
187 251
188 252
189 253 ²
190 254
191 255  

 Porada   W systemie Microsoft Windows można utworzyć odwołanie do rozszerzonego zestawu znaków dla określonej czcionki, korzystając z programu Tablica znaków. Kliknij przycisk Start, wskaż kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Tablica znaków.

Początek strony Początek strony

Niedrukowalne znaki kontrolne ASCII

Kody 0–31 w tabeli kodów ASCII są przypisane do znaków kontrolnych, których używa się do sterowania urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak drukarki. Kod 12 odpowiada na przykład funkcji wysuwu strony i rozpoczęcia nowej strony. Polecenie to nakazuje drukarce przejście do początku następnej strony.

Tabela niedrukowalnych znaków kontrolnych ASCII

Kod dziesiętny Znak Kod dziesiętny Znak
0 zero 16 zmiana znaczenia kolejnych znaków
1 początek nagłówka 17 sterowanie urządzeniem 1
2 początek tekstu 18 sterowanie urządzeniem 2
3 koniec tekstu 19 sterowanie urządzeniem 3
4 koniec transmisji 20 sterowanie urządzeniem 4
5 nawiązanie łączności 21 potwierdzenie negatywne
6 potwierdzenie 22 synchronizacja w stanie bezczynności
7 sygnał dźwiękowy 23 koniec bloku transmisji
8 usunięcie znaku 24 anulowanie
9 tabulator poziomy 25 koniec nośnika
10 nowy wiersz/nowa strona 26 znak do zastąpienia
11 tabulator pionowy 27 przełączenie znaczenia kodu
12 nowy arkusz/nowa strona 28 separator pliku
13 powrót karetki 29 separator grupy
14 włączenie specjalnego zestawu znaków 30 separator rekordu
15 wyłączenie specjalnego zestawu znaków 31 separator jednostki

Początek strony Początek strony

Inne rozwiązania

Inny, nowszy standard kodowania znaków nosi nazwę Unicode. Unicode jest znacznie większym zestawem znaków — składa się z 65 536 znaków — w porównaniu do 128 w kodzie ASCII lub 256 w rozszerzonym kodzie ASCII. Dzięki temu w jednym zestawie można pomieścić większość znaków z wielu różnych języków.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007