Skróty klawiaturowe w programie OneNote 2010

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe umożliwiające wykonywanie typowych zadań w programie Microsoft OneNote 2010. Skróty klawiaturowe odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach nie muszą być dokładnie takie same jak w amerykańskim.

W skrótach klawiaturowych składających się z dwóch klawiszy naciskanych jednocześnie klawisze są rozdzielone znakiem plus (+). W skrótach klawiaturowych składających się z dwóch klawiszy naciskanych jeden po drugim klawisze są rozdzielone przecinkiem ( , ).

 Uwaga   Wyświetlana wersja artykułu może nie być najnowszą wersją. Jeśli na pasku stanu u dołu okna widnieje komunikat Offline, należy podłączyć komputer do Internetu, kliknąć przycisk Offline w Podglądzie Pomocy, a następnie kliknąć polecenie Pokaż zawartość z witryny Office.com w menu skrótów. Zamiast tego można też odwiedzić witrynę Office.com i poszukać najnowszej dokumentacji na stronie Microsoft OneNote 2010 — Pomoc i instrukcje.

Szybkie łącza


Sporządzanie i formatowanie notatek

Wpisywanie i edytowanie notatek

Czynność Skrót klawiaturowy
Otwieranie nowego okna OneNote. CTRL+M
Otwieranie małego okna OneNote, aby utworzyć notatkę boczną. CTRL+SHIFT+M
Dokowanie okna programu OneNote. CTRL+ALT+D
Cofa ostatnią akcję. CTRL+Z
Ponownie wykonuje ostatnią akcję. CTRL+Y

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie.

 Uwaga   Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A
Wycinanie zaznaczonego tekstu lub elementu. CTRL+X
Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub elementu do Schowka. CTRL+C
Wklejenie zawartości Schowka. CTRL+V
Przejście na początek wiersza. HOME
Przejście na koniec wiersza. END
Przechodzenie o jeden znak w lewo. STRZAŁKA W LEWO
Przechodzenie o jeden znak w prawo. STRZAŁKA W PRAWO
Powoduje przejście o jeden wyraz w lewo. CTRL+STRZAŁKA W LEWO
Powoduje przejście o jeden wyraz w prawo. CTRL+STRZAŁKA W PRAWO
Usuwa jeden znak w lewo. BACKSPACE
Usuwa jeden znak w prawo. DELETE
Usuwa jeden wyraz w lewo. CTRL+BACKSPACE
Usuwa jeden wyraz w prawo. CTRL+DELETE
Wstawianie podziału wiersza bez rozpoczynania nowego akapitu. SHIFT+ENTER
Sprawdzanie pisowni. F7
Otwieranie tezaurusa dla aktualnie zaznaczonego wyrazu. SHIFT+F7
Wywoływanie menu kontekstowego dla notatki, karty lub dowolnego innego obiektu, na którym obecnie znajduje się fokus. SHIFT+F10
Wykonywanie akcji sugerowanej na pasku informacji (jeśli jest wyświetlany u góry strony). CTRL+SHIFT+W

Formatowanie notatek

Czynność Skrót klawiaturowy
Wyróżnianie zaznaczonego tekstu żółtym kolorem. CTRL+SHIFT+H
lub CTRL+ALT+H
Wstawienie hiperłącza. CTRL+K
Kopiowanie formatowania zaznaczonego tekstu (Malarz formatów). CTRL+SHIFT+C
Wklejanie formatowania do zaznaczonego tekstu (Malarz formatów). CTRL+SHIFT+V

Otwieranie hiperłącza.

 Uwaga   Kursor musi znajdować się wewnątrz sformatowanego tekstu hiperłącza.

ENTER
Zastosowanie lub usunięcie pogrubienia w zaznaczonym tekście CTRL+B
Zastosowanie lub usunięcie kursywy w zaznaczonym tekście CTRL+I
Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia w zaznaczonym tekście CTRL+U
Stosowanie lub usuwanie przekreślenia w zaznaczonym tekście. CTRL+ŁĄCZNIK
Stosowanie lub usuwanie indeksu górnego w zaznaczonym tekście. CTRL+SHIFT+=
Stosowanie lub usuwanie indeksu dolnego w zaznaczonym tekście. CTRL+=
Zastosowanie lub usunięcie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie CTRL+KROPKA
Stosowanie lub usuwanie listy numerowanej w zaznaczonym akapicie. CTRL+KRESKA UŁAMKOWA
Stosowanie stylu Nagłówek 1 do bieżącej notatki. CTRL+ALT+1
Stosowanie stylu Nagłówek 2 do bieżącej notatki. CTRL+ALT+2
Stosowanie stylu Nagłówek 3 do bieżącej notatki. CTRL+ALT+3
Stosowanie stylu Nagłówek 4 do bieżącej notatki. CTRL+ALT+4
Stosowanie stylu Nagłówek 5 do bieżącej notatki. CTRL+ALT+5
Stosowanie stylu Nagłówek 6 do bieżącej notatki. CTRL+ALT+6
Stosowanie stylu normalnego do bieżącej notatki. CTRL+SHIFT+N
Powoduje wcięcie akapitu z lewej. ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO
Usuwa wcięcie akapitu z lewej. ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO
Wyrównanie do prawej zaznaczonego akapitu. CTRL+R
Wyrównanie do lewej zaznaczonego akapitu. CTRL+L
Powiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście. CTRL+SHIFT+>
Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście. CTRL+SHIFT+<</dt>
Czyszczenie całego formatowania zastosowanego do zaznaczonego tekstu. CTRL+SHIFT+N
Pokazywanie lub ukrywanie liniatury na bieżącej stronie. CTRL+SHIFT+R

Dodawanie elementów do strony

Czynność Skrót klawiaturowy
Wstawianie dokumentu lub pliku na bieżącej stronie. ALT+N, F
Wstawianie dokumentu lub pliku w postaci wydruku na bieżącej stronie. ALT+N, O
Pokazywanie lub ukrywanie wydruków dokumentów na bieżącej stronie (gdy program OneNote działa w trybie dużego kontrastu). ALT+SHIFT+P
Wstawianie rysunku z pliku. ALT+N, P
Wstawianie rysunku ze skanera lub aparatu. ALT+N, S

Wstawianie wycinka ekranu.

 Uwaga   Ikona programu OneNote musi być aktywna w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań systemu Windows.

Klawisz logo Windows+S
Wstawianie bieżącej daty. ALT+SHIFT+D
Wstawianie aktualnej daty i godziny. ALT+SHIFT+F
Wstawianie bieżącej godziny. ALT+SHIFT+T
Wstawianie podziału wiersza. SHIFT+ENTER
Uruchamianie równania matematycznego lub konwertowanie zaznaczonego tekstu na równanie matematyczne. ALT+=
Tworzenie tabeli przez dodanie drugiej kolumny do wpisanego już tekstu. TAB
Tworzenie kolejnej kolumny w tabeli z jednym wierszem. TAB

Tworzenie kolejnego wiersza, kiedy kursor znajduje się w ostatniej komórce tabeli.

 Uwaga   Drugie naciśnięcie klawisza ENTER umożliwia ukończenie tabeli.

ENTER
Tworzenie wiersza pod bieżącym wierszem w tabeli. CTRL+ENTER
Tworzenie kolejnego akapitu w tej samej komórce w tabeli. ALT+ENTER
Tworzenie kolumny na prawo od bieżącej kolumny w tabeli. CTRL+ALT+R
Tworzenie kolumny na lewo od bieżącej kolumny w tabeli. CTRL+ALT+E
Tworzenie wiersza nad bieżącym wierszem w tabeli (kiedy kursor znajduje się na początku dowolnego wiersza). ENTER
Usuwanie bieżącego pustego wiersza w tabeli (kiedy kursor znajduje się na początku wiersza). DEL (dwukrotne naciśnięcie)

Zaznaczanie notatek i obiektów

Czynność Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie.

 Uwaga   Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A
Zaznaczanie do końca wiersza. SHIFT+END
Zaznaczanie całego wiersza (kiedy kursor znajduje się na początku wiersza). SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ
Przeskakiwanie do tytułu strony i zaznaczanie go. CTRL+SHIFT+T
Anulowanie zaznaczonego konspektu lub zaznaczonej strony. ESC
Przenoszenie w górę bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów. ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W GÓRĘ
Przenoszenie w dół bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów. ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W DÓŁ
Przenoszenie w lewo bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów (i zmniejszenie wcięcia). ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO
Przenoszenie w prawo bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów (i zwiększenie wcięcia). ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO
Zaznaczanie bieżącego akapitu oraz jego akapitów podrzędnych. CTRL+SHIFT+ŁĄCZNIK
Usuwanie zaznaczonej notatki lub zaznaczonego obiektu. DELETE
Przejście na początek wiersza. HOME
Przejście na koniec wiersza. END
Przechodzenie o jeden znak w lewo. STRZAŁKA W LEWO
Przechodzenie o jeden znak w prawo. STRZAŁKA W PRAWO
Powrót do ostatnio odwiedzonej strony. ALT+STRZAŁKA W LEWO
Przechodzenie do następnej odwiedzonej strony. ALT+STRZAŁKA W PRAWO
Uruchamianie odtwarzania wybranego nagrania dźwiękowego lub wideo. CTRL+ALT+P
Uruchamianie odtwarzania wybranego nagrania dźwiękowego lub wideo. CTRL+ALT+S
Przewijanie do tyłu o kilka sekund bieżącego nagrania dźwiękowego lub wideo. CTRL+ALT+Y
Przewijanie do przodu o kilka sekund bieżącego nagrania dźwiękowego lub wideo. CTRL+ALT+U

Oznaczanie notatek

Czynność Skrót klawiaturowy
Zastosowanie, zaznaczenie lub wyczyszczenie znacznika Zadanie do wykonania. CTRL+1
Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Ważne. CTRL+2
Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Pytanie. CTRL+3
Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Zapamiętać na przyszłość. CTRL+4
Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Definicja. CTRL+5
Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego. CTRL+6
Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego. CTRL+7
Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego. CTRL+8
Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego. CTRL+9
Usuwanie wszystkich znaczników notatek z zaznaczonych notatek. CTRL+0

Korzystanie z konspektów

Czynność Skrót klawiaturowy
Wyświetlanie konspektu do poziomu 1. ALT+SHIFT+1
Rozwijanie do poziomu 2. ALT+SHIFT+2
Rozwijanie do poziomu 3. ALT+SHIFT+3
Rozwijanie do poziomu 4. ALT+SHIFT+4
Rozwijanie do poziomu 5. ALT+SHIFT+5
Rozwijanie do poziomu 6. ALT+SHIFT+6
Rozwijanie do poziomu 7. ALT+SHIFT+7
Rozwijanie do poziomu 8. ALT+SHIFT+8
Rozwijanie do poziomu 9. ALT+SHIFT+9
Rozwijanie wszystkich poziomów. ALT+SHIFT+0
Zwiększanie wcięcia o jeden poziom. TAB
Zmniejszanie wcięcia o jeden poziom. SHIFT+TAB
Rozwijanie zwiniętego konspektu. ALT+SHIFT+ZNAK PLUS
Zwijanie rozwiniętego konspektu. ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Określanie ustawień językowych

 Uwaga   Aby zmienić kierunek pisania tekstu notatek, trzeba włączyć obsługę języków pisanych od prawej do lewej strony w narzędziu Preferencje językowe pakietu Microsoft Office 2010.

Czynność Skrót klawiaturowy
Ustawianie kierunku pisania od lewej do prawej. CTRL+LEWY SHIFT
Ustawianie kierunku pisania od prawej do lewej. CTRL+PRAWY SHIFT
Zwiększanie wcięcia o jeden poziom w tekście pisanym od prawej do lewej. TAB
Zmniejszanie wcięcia o jeden poziom w tekście pisanym od prawej do lewej. SHIFT+TAB

Początek strony Początek strony

Organizacja notatnika i zarządzanie nim

Korzystanie ze stron i notatek bocznych

Czynność Skrót klawiaturowy
Włączanie lub wyłączanie widoku pełnej strony. F11
Otwieranie nowego okna OneNote. CTRL+M
Otwieranie małego okna OneNote, aby utworzyć notatkę boczną. CTRL+SHIFT+M
Rozwijanie lub zwijanie kart grupy stron. CTRL+SHIFT+*
Drukowanie bieżącej strony. CTRL+P
Dodawanie nowej strony na końcu zaznaczonej sekcji. CTRL+N
Zwiększanie szerokości paska kart stron. CTRL+SHIFT+[
Zmniejszanie szerokości paska kart stron. CTRL+SHIFT+]
Tworzenie nowej strony pod bieżącą kartą strony na tym samym poziomie. CTRL+ALT+N
Zmniejszanie poziomu wcięcia etykiety karty bieżącej strony. CTRL+ALT+[
Zwiększanie poziomu wcięcia etykiety karty bieżącej strony. CTRL+ALT+]
Tworzenie nowej podstrony pod bieżącą stroną. CTRL+SHIFT+ALT+N

Zaznaczanie wszystkich elementów.

 Uwaga   Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A
Zaznaczanie bieżącej strony. CTRL+SHIFT+A
Jeśli zaznaczona strona należy do grupy, naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć wszystkie strony w grupie.
Przenoszenie karty wybranej strony w górę. ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W GÓRĘ
Przenoszenie karty wybranej strony w dół. ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W DÓŁ
Przenoszenie punktu wstawiania do tytułu strony. CTRL+SHIFT+T
Przechodzenie do pierwszej strony obecnie widocznego zestawu kart stron. ALT+PAGE UP
Przechodzenie do ostatniej strony obecnie widocznego zestawu kart stron. ALT+PAGE DOWN
Przewijanie bieżącej strony do góry. PAGE UP
Przewijanie bieżącej strony w dół. PAGE DOWN
Przewijanie do początku bieżącej strony. CTRL+HOME
Przewijanie do końca bieżącej strony. CTRL+END
Przechodzenie do następnego akapitu. CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ
Przechodzenie do poprzedniego akapitu. CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ
Przenoszenie punktu wstawiania do góry na bieżącej stronie lub rozwijanie strony u góry. CTRL+ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ
Przenoszenie punktu wstawiania do dołu na bieżącej stronie lub rozwijanie strony u dołu. CTRL+ALT+STRZAŁKA W DÓŁ
Przenoszenie punktu wstawiania w lewo na bieżącej stronie lub rozwijanie strony po lewej. CTRL+ALT+STRZAŁKA W LEWO
Przenoszenie punktu wstawiania w prawo na bieżącej stronie lub rozwijanie strony po prawej. CTRL+ALT+STRZAŁKA W PRAWO
Przechodzenie do następnego kontenera notatki. ALT+STRZAŁKA W DÓŁ
Przechodzenie do początku wiersza. HOME
Przechodzenie do końca wiersza. END
Przechodzenie o jeden znak w lewo. STRZAŁKA W LEWO
Przechodzenie o jeden znak w prawo. STRZAŁKA W PRAWO
Powrót do ostatnio odwiedzonej strony. ALT+STRZAŁKA W LEWO
Przechodzenie do następnej odwiedzonej strony. ALT+STRZAŁKA W PRAWO
Powiększenie. ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na klawiaturze numerycznej)
–LUB–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS
Pomniejszenie. ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na klawiaturze numerycznej) lub ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Zapisywanie zmian.

 Uwaga   Podczas pracy z programem OneNote notatki użytkownika są automatycznie zapisywane za każdym razem, gdy zostaną wprowadzone zmiany. Nie jest konieczne ręczne zapisywanie notatek.

CTRL+S

Praca z notesami i sekcjami

Czynność Skrót klawiaturowy
Tworzenie nowej sekcji. CTRL+T
Otwieranie notesu. CTRL+O
Otwieranie sekcji. CTRL+ALT+SHIFT+O
Przechodzenie do następnej sekcji. CTRL+TAB
Przechodzenie do poprzedniej sekcji. CTRL+SHIFT+TAB
Przechodzenie do następnej strony sekcji. CTRL+PAGE DOWN
Przechodzenie do poprzedniej strony sekcji. CTRL+PAGE UP
Przechodzenie do pierwszej strony sekcji. ALT+HOME
Przechodzenie do ostatniej strony sekcji. ALT+END
Przechodzenie do pierwszej strony obecnie widocznego zestawu kart stron. ALT+PAGE UP
Przechodzenie do ostatniej strony obecnie widocznego zestawu kart stron. ALT+PAGE DOWN
Przenoszenie lub kopiowanie bieżącej strony. CTRL+ALT+M
Ustawianie fokusu na bieżącej karcie strony. CTRL+ALT+G
Zaznaczanie bieżącej karty strony. CTRL+SHFT+A
Ustawianie fokusu na bieżącej karcie sekcji. CTRL+SHIFT+G
Przenoszenie bieżącej sekcji. CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M
Przełączanie się do innego notesu na pasku nawigacyjnym. CTRL+G i naciśnięcie klawisza STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ w celu zaznaczenia innego notesu, a następnie naciśnięcie klawisza ENTER

Przeszukiwanie notatek

Czynność Skrót klawiaturowy
Przenoszenie punktu wstawiania do pola Wyszukaj w celu wyszukiwania we wszystkich notesach. CTRL+E
Wyświetlanie kolejnego wyniku w trybie wyszukiwania we wszystkich notesach. STRZAŁKA W DÓŁ
Przechodzenie do wybranego wyniku i anulowanie wyszukiwania w trybie wyszukiwania we wszystkich notesach. ENTER
Zmienianie zakresu wyszukiwania. CTRL+E, TAB, SPACJA
Otwieranie okienka wyników wyszukiwania. ALT+O po wyszukiwaniu

Wyszukiwanie tylko na bieżącej stronie.

 Uwaga   Naciskając w dowolnym momencie klawisze CRTL+E lub CTRL+F, można się przełączać miedzy wyszukiwaniem wszędzie a wyszukiwaniem tylko na bieżącej stronie.

CTRL+F
Przechodzenie w trybie wyszukiwania na bieżącej stronie do następnego wyniku wyszukiwania. ENTER lub F3
Przechodzenie w trybie wyszukiwania na bieżącej stronie do poprzedniego wyniku wyszukiwania. SHFT+F3
Anulowanie wyszukiwania i powrót do strony. ESC

Początek strony Początek strony

Udostępnianie notatek

Udostępnianie notatek innym osobom

Czynność Skrót klawiaturowy
Wysyłanie wybranych stron w wiadomości e-mail. CTRL+SHIFT+E

Udostępnianie notatek innym programom

Czynność Skrót klawiaturowy
Wysyłanie wybranych stron w wiadomości e-mail. CTRL+SHIFT+E
Tworzenie w programie Outlook zadania Dzisiaj z zaznaczonej notatki. CTRL+SHIFT+1
Tworzenie w programie Outlook zadania Jutro z zaznaczonej notatki. CTRL+SHIFT+2
Tworzenie w programie Outlook zadania W tym tygodniu z zaznaczonej notatki. CTRL+SHIFT+3
Tworzenie w programie Outlook zadania W przyszłym tygodniu z zaznaczonej notatki. CTRL+SHIFT+4
Tworzenie w programie Outlook zadania Brak daty z zaznaczonej notatki. CTRL+SHIFT+5
Otwieranie zaznaczonego zadania programu Outlook. CTRL+SHIFT+K
Oznaczanie wybranego zadania programu Outlook jako wykonanego. CTRL+SHIFT+9
Usuwanie zaznaczonego zadania programu Outlook. CTRL+SHIFT+0
Synchronizowanie zmian w bieżącym udostępnianym notesie. SHIFT+F9
Synchronizowanie zmian we wszystkich udostępnianych notesach. F9
Oznaczanie bieżącej strony jako nieprzeczytanej. CTRL+Q

Początek strony Początek strony

Ochrona notatek

Ochrona sekcji za pomocą hasła

Czynność Skrót klawiaturowy
Blokowanie wszystkich sekcji chronionych hasłem. CTRL+ALT+L

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
OneNote 2010