Ustawienia układów stron i szablonów witryn — informacjeWprowadzenie do szablonów witryn

Szablon witryny jest plikiem określającym całościowy wygląd i sposób działania witryny. Zawiera on wszystkie informacje dotyczące projektu witryny, takie jak:

Szablony witryn nie zawierają następujących elementów:

Członkowie grupy Właściciele w witrynie oraz użytkownicy mający uprawnienia Projektowanie w odniesieniu do galerii szablonów witryny mogą dostosowywać witrynę i zapisywać ją w zmienionej postaci jako szablon, dzięki czemu pozostali użytkownicy zbioru witryn (zbiór witryn: Zestaw witryn sieci Web na serwerze wirtualnym, które mają tego samego właściciela i te same ustawienia administracyjne. Każdy zbiór witryn zawiera witrynę sieci Web najwyższego poziomu i może zawierać jedną lub wiele podwitryn.) będą mogli później tworzyć podobne witryny. Gdy użytkownik tworzy nową podwitrynę (podwitryna: Cała witryna sieci Web zapisana w nazwanym podkatalogu witryny sieci Web najwyższego poziomu. Każda podwitryna ma uprawnienia administrowania, autorstwa i przeglądania, które są niezależne od uprawnień witryny sieci Web najwyższego poziomu i innych podwitryn.), może skorzystać z połączonej listy szablonów witryn dostępnych na serwerze lub w zbiorze witryn. Ponadto administratorzy zbioru witryn mogą zaimportować szablon witryny utworzony przez innego użytkownika lub dostawcę oprogramowania, a następnie dodać go do puli dostępnych szablonów w zbiorze witryn.

Pliki szablonów zawierają informacje osobiste, takie jak adresy URL serwerów i nazwy kont użytkowników. Należy je udostępniać tylko zaufanym użytkownikom i grupom.

Początek strony Początek strony

Wprowadzenie do układów stron

Układy stron pomagają określić ogólny wygląd i sposób działania strony sieci Web. Typ zawartości używany w ustawieniach układu strony decyduje o rodzaju zawartości, jaka może być umieszczana na stronach o danym układzie. Zawartość strony jest przechowywana w polach znajdujących na stronie. Podczas wyświetlania lub edytowania strony zawartość jest wyświetlana w formantach pól. Tworzenie układu strony polega na dodawaniu formantów pól za pomocą narzędzia autorskiego do tworzenia stron sieci Web zgodnego z programem Windows SharePoint Services, takiego jak Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Typy pól umieszczane na stronie zależą od typu zawartości strony. Każdy typ zawartości zawiera kolumny odpowiadające polom strony. Podczas tworzenia typu zawartości dodawane są do niego szablony kolumn odnoszące się do poszczególnych pól. Szablony kolumn określają domyślny formant pola skojarzony z kolumnami oraz rodzaj zawartości dopuszczalnej w danym polu, takiej jak jeden wiersz tekstu, hiperłącze lub obraz.

Typy zawartości układów stron są oparte na typie zawartości Strona i zawierają kolumny związane z polami, które można umieszczać na stronach utworzonych na podstawie danego układu. Typ zawartości Strona jest systemowym szablonem typu zawartości tworzonym przez funkcję zasobów publikacji. Szablony kolumn zdefiniowane w typie Strona są dodawane do wszystkich bibliotek stron tworzonych za pomocą funkcji publikowania.

Domyślnie typ zawartości Strona zawiera szereg kolumn wymaganych przez układy stron. Niektóre z tych domyślnych kolumn przedstawiono w poniższej tabeli.

Kolumny układu strony Opis
Planowana data rozpoczęcia Ta kolumna zawiera datę i godzinę wyznaczającą początek okresu wyświetlania strony w witrynie.
Planowana data zakończenia Ta kolumna zawiera datę i godzinę wyznaczającą koniec okresu wyświetlania strony w witrynie.
Kontakt Ta kolumna zawiera imię i nazwisko osoby lub nazwę grupy, która utworzyła stronę.
Adres e-mail kontaktu Ta kolumna zawiera adres e-mail osoby, która utworzyła stronę.
Nazwa kontaktu Ta kolumna zawiera imię i nazwisko osoby, która utworzyła stronę.
Obraz kontaktu Ta kolumna zawiera zdjęcie osoby, z którą można się kontaktować w sprawie strony.
Zawartość strony Ta kolumna zawiera nazwę układu strony skojarzoną z poszczególnymi wystąpieniami strony, taką jak informacjeostanie1.aspx, informacjeostanie2.aspx itd.

Układy stron są przechowywane w galerii stron wzorcowych, która jest biblioteką dokumentów tworzoną w trakcie instalowania programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Galeria stron wzorcowych ma postać katalogu, co oznacza, że nie jest widoczna na listach w programie Office SharePoint Server 2007.

Początek strony Początek strony

Ustawianie preferowanych szablonów witryn i układów stron

Aby ustawić preferowane szablony witryn i układy stron, które będą widoczne dla użytkowników tworzących podwitryny i strony, należy wykonać następujące czynności:

  1. W menu Akcje witrynyObraz menu wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.
  2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Wygląd i działanie kliknij opcję Układy strony i szablony witryn, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażOkreślanie preferowanych szablonów witryny

W sekcji Szablony podwitryn wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby podwitryna mogła korzystać z dowolnego szablonu, zaznacz opcję Podwitryny mogą używać dowolnego szablonu witryny.
  • Aby zaznaczyć tylko preferowane szablony, z których będą mogły korzystać podwitryny, zaznacz pole wyboru Podwitryny mogą używać jedynie następujących szablonów. Dodatkowe opcje są wyświetlane poniżej pola wyboru Podwitryny mogą używać jedynie następujących szablonów.

W pierwszym polu zaznacz szablon, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Powtarzaj tę procedurę, aż zostaną zaznaczone wszystkie żądane szablony.

  • Jeśli chcesz, aby te ustawienia szablonu były dziedziczone przez wszystkie podwitryny, zaznacz pole wyboru Zresetuj wszystkie podwitryny, aby dziedziczyły te ustawienia preferowanego szablonu witryny.

PokażOkreślanie preferowanych układów strony

W sekcji Układy strony wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby podwitryna mogła korzystać z dowolnego układu, zaznacz opcję Strony w tej witrynie mogą używać dowolnego układu.
  • Aby zaznaczyć tylko preferowane układy strony, z których będą mogły korzystać podwitryny, zaznacz pole wyboru Strony w tej witrynie mogą używać jedynie następujących układów. Poniżej pola wyboru Strony w tej witrynie mogą używać jedynie następujących układów są wyświetlane dodatkowe opcje.

W pierwszym polu zaznacz układ, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Powtarzaj tę procedurę, aż zostaną zaznaczone wszystkie żądane układy.

Jeśli istnieją skonfigurowane odmiany źródłowe, w polu Odmiany kliknij odpowiednią odmianę, w której chcesz zastosować układy strony.

  • Jeśli chcesz, aby te ustawienia były dziedziczone przez wszystkie podwitryny, zaznacz pole wyboru Zresetuj wszystkie podwitryny, aby dziedziczyły te ustawienia preferowanego układu strony.
  1. Kliknij przycisk OK.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
SharePoint Server 2007