Tworzenie grafiku

Nowy grafik (grafik: W programie Project Web Access grafik jest stroną, na której zasoby mogą rejestrować swój postęp pracy nad zadaniami i wysyłać aktualizacje do menedżera projektu.) można utworzyć w celu śledzenia zadań (zadanie: Działanie, które ma początek i koniec. Plany projektów składają się z zadań.), projektów i czasu niezwiązanego z projektami (czas poza projektem: Określone w kalendarzu zasobu lub projektu godziny lub dni, w których program Project nie powinien planować zadań, ponieważ praca nie jest w tym czasie wykonywana. Czas wolny może obejmować na przykład przerwy obiadowe, weekendy i święta.).

 Uwaga   Administrator (administrator: Konfiguruje konta użytkowników i zarządza nimi, przypisuje uprawnienia i pomaga użytkownikom w przypadku problemów z dostępem do sieci lub serwera. Osoba ta może również zarządzać różnymi elementami w programach Project Professional i Project Server oraz dostosowywać je.) serwera konfiguruje wstępnie okresy raportowania dla programu Microsoft Office Project Web Access. Grafik można utworzyć tylko dla zdefiniowanego okresu raportowania. Na stronie Centrum grafików są odzwierciedlane wszystkie okresy raportowania, w których można tworzyć grafiki.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca kliknij przycisk Centrum grafików.
 2. W kolumnie Nazwa grafiku wskaż łącze Kliknij, aby utworzyć dotyczące okresu raportowania, a następnie kliknij wyświetloną strzałkę.
 3. Kliknij opcję, której chcesz użyć do utworzenia nowego grafiku:
  • Utwórz z ustawieniem domyślnym     Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik z ustawieniami domyślnymi określonymi przez administratora serwera. Mogą one obejmować zadania, projekty i zadania niezwiązane z projektami.
  • Utwórz z zadaniami     Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik ze wszystkimi zadaniami przydzielonymi w wybranym okresie raportowania.
  • Utwórz z projektami     Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik ze wszystkimi projektami przydzielonymi w wybranym okresie raportowania.
  • Bez automatycznego wypełniania     Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik bez żadnych wierszy. Aby uwzględnić w raporcie czas, musisz ręcznie dodać wiersze do grafiku.

 Uwaga   Po wykonaniu kroków prowadzących do utworzenia pustego grafiku należy dodać wiersze do grafiku, aby uwzględnić w raporcie godziny pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub usuwanie zadania (wiersza) grafiku.

O sposobie wyświetlania w grafiku danych przydzielonego zadania decydują następujące elementy:

 • Ustawienia organizacji     Podczas konfigurowania grafików administrator serwera może wybrać unikatowy zestaw pól grafiku zaspokajający potrzeby organizacji.
 • Opcje wyświetlania wybrane przez użytkownika     Określone typy informacji są wyświetlane w grafiku na podstawie Autofiltrów i innych opcji niestandardowych.
 • Wybrany okres raportowania     W grafiku są wyświetlane tylko zadania przypadające w wybranym okresie raportowania.

Rzeczywistą pracę (praca rzeczywista: Dotychczasowa ilość pracy wykonanej nad zadaniem lub przydziałem. Jeśli użytkownik wprowadzi rzeczywistą ilość pracy wykonanej nad zadaniem, pozostała praca jest obliczana zgodnie z formułą Praca pozostała = Praca – Praca rzeczywista. Praca rzeczywista często jest nazywana pracą realną.) można dodawać do grafiku na cztery różne sposoby.

Metoda Opis Jak?
Automatyczne wypełnianie w oparciu o stan zadania Po przesłaniu stanu zadania na stronie Centrum zadań podczas tworzenia grafiku dane wprowadzone jako stan zostaną automatycznie wpisane w grafiku. Jest to zalecana metoda wypełniania grafiku. Utwórz grafik po przesłaniu stanu zadania na stronie Centrum zadań.
Importowanie ze stanu zadania Jeśli grafik został już utworzony przed dodaniem danych do stanu zadania na stronie Centrum zadań, dane o stanie można łatwo zaimportować do grafiku. Dowolny czas wprowadzony w grafiku zostanie zastąpiony przez najbardziej aktualne dane o stanie. Po zaimportowaniu danych można je zmodyfikować, aby odzwierciedlić rzeczywistą pracę w okresie raportowania. Na stronie Mój grafik kliknij przycisk Importuj postęp zadania.
Kopiowanie z zaplanowanych Jeśli rzeczywista praca w okresie raportowania jest taka sama jak zaplanowana lub bardzo podobna, można skopiować zaplanowaną pracę do rzeczywistej pracy w grafiku. Po skopiowaniu danych można je zmodyfikować, aby odzwierciedlić rzeczywistą pracę w okresie raportowania. Na stronie Mój grafik kliknij przycisk Zastąp wartości rzeczywiste planowanymi.
Wprowadzanie danych Jeśli rzeczywista praca nie jest dostępna na stronie Centrum zadań ani nie jest na tyle podobna do zaplanowanej, aby można było skopiować wartości, rzeczywistą pracę można wpisać bezpośrednio w grafiku. Wpisz rzeczywistą pracę w siatce na stronie Mój grafik.

Po utworzeniu grafiku i wprowadzeniu danych dotyczących rzeczywistej pracy (praca rzeczywista: Dotychczasowa ilość pracy wykonanej nad zadaniem lub przydziałem. Jeśli użytkownik wprowadzi rzeczywistą ilość pracy wykonanej nad zadaniem, pozostała praca jest obliczana zgodnie z formułą Praca pozostała = Praca – Praca rzeczywista. Praca rzeczywista często jest nazywana pracą realną.) można przesłać grafik do zatwierdzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przesyłanie grafiku.

PokażDlaczego nie można wykonywać niektórych akcji w programie Project Web Access?

Zależnie od ustawień uprawnień użytych do zalogowania w programie Project Web Access niektóre funkcje mogą być niewidoczne lub nie będzie można ich użyć. Ponadto, jeśli administrator dostosował program Project Web Access, ale nie zaktualizował Pomocy, zawartość niektórych stron może być inna niż opisana w dokumentacji.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Project Server 2007