Wskaźniki, pola

W polu Wskaźniki są wyświetlane wskaźniki (wskaźniki: Małe ikony reprezentujące informacje o zadaniu lub zasobie, które są wyświetlane w polu Wskaźniki. Pole Wskaźniki znajduje się na prawo od pola Identyfikator i pojawia się w wielu tabelach.) graficzne przedstawiające różnego rodzaju informacje o zadaniu (zadanie: Działanie, które ma początek i koniec. Plany projektów składają się z zadań.) lub zasobie (zasoby: Ludzie, wyposażenie i materiały używane do wykonywania zadań w projekcie.). Na przykład wskaźnik wykonania Wskaźnik wykonania zadania informuje o zakończeniu zadania, a wskaźnik uwagi Wskaźnik uwagi — o dołączeniu uwagi dotyczącej zadania lub zasobu.

 Uwaga   W odróżnieniu od innych pól pole Wskaźniki jest reprezentowane przez ikonę Nagłówek kolumny wskaźników, a nie przez tekst (np. pole Nazwa zadania).

Typ danych    Wskaźnik (pole wskaźników: Pole zawierające graficzny wskaźnik, który informuje o stanie przydziału, zasobu lub zadania. Na przykład wskaźnik w postaci znacznika wyboru pokazuje, że zadanie zostało wykonane.)

PokażWskaźniki, pole zadania

Typ wpisu    Obliczany (pole obliczeniowe: Pole, w którym wartość jest określana przez program Project na podstawie informacji zawartych w innych polach. Program Project może ponownie obliczać wartość w sposób automatyczny lub na żądanie użytkownika, w zależności od ustawień obliczeń.)

Sposób obliczania     Program Microsoft Office Project 2007 dodaje odpowiedni wskaźnik w polu Wskaźniki po spełnieniu określonych warunków w projekcie. Na przykład po wykonaniu zadania program Project 2007 automatycznie dodaje do pola Wskaźniki tego zadania wskaźnik wykonania zadania Wskaźnik wykonania zadania. Gdy zostanie wprowadzona lub odebrana uwaga do zadania, program Project 2007 dodaje wskaźnik uwagi Wskaźnik uwagi.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Wskaźniki w widoku zadań umożliwia wyświetlanie wskaźników prezentujących informacje o zadaniach w formie graficznej.

Przykład    Kilka zadań w widoku Arkusz zadań ma ustawiony wskaźnik wykonania. Oznacza to, że te zadania zostały wykonane. Obok innego zadania znajduje się wskaźnik uwagi, który informuje, że z zadaniem skojarzono komentarz.

Uwagi    Domyślnie pole Wskaźniki stanowi pierwszą kolumnę widoków Wykres Gantta i Arkusz zadań. Po wskazaniu w tym polu określonego wskaźnika zostanie wyświetlona etykietka ekranowa zawierająca więcej informacji.

PokażWskaźniki, pole zasobu

Typ wpisu    Obliczany (pole obliczeniowe: Pole, w którym wartość jest określana przez program Project na podstawie informacji zawartych w innych polach. Program Project może ponownie obliczać wartość w sposób automatyczny lub na żądanie użytkownika, w zależności od ustawień obliczeń.)

Sposób obliczania    Program Project 2007 dodaje odpowiedni wskaźnik w polu Wskaźniki po spełnieniu określonych warunków w projekcie. Na przykład w przypadku nadmiernej alokacji zasobu program Project 2007 automatycznie dodaje wskaźnik bilansowania (bilansowanie: Usuwanie konfliktów między zasobami lub zmniejszanie nadmiernych alokacji zasobów przez opóźnianie lub dzielenie niektórych zadań. Gdy program Project bilansuje zasób, jego wybrane przydziały są ponownie rozdzielane i planowane.)Wskaźnik bilansowania zasobów. Gdy zostanie wprowadzona uwaga dotycząca zasobu, program Project 2007 dodaje wskaźnik uwagiWskaźnik uwagi.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Wskaźniki w widoku zasobów umożliwia wyświetlanie wskaźników prezentujących informacje o zasobach w formie graficznej.

Przykład    Kilka zasobów w widoku Arkusz zasobów ma ustawiony wskaźnik uwagi. Oznacza to, że wprowadzono lub otrzymano komentarz dotyczący tych zasobów. Obok kilku innych zasobów znajduje się wskaźnik bilansowania, który informuje, że wystąpiła nadmierna alokacja tych zasobów.

Uwagi    Domyślnie pole Wskaźniki stanowi pierwszą kolumnę widoków Arkusz zasobów i Obciążenie zasobów. Po wskazaniu w tym polu określonego wskaźnika zostanie wyświetlona etykietka ekranowa zawierająca więcej informacji.

PokażLista ikon wskaźników

Wskaźniki różne

Wskaźnik Opis
Wskaźnik uwagi Do zadania, zasobu lub przydziału (przydział: Określony zasób, który jest przypisany do określonego zadania.) jest dołączona uwaga.
Wskaźnik hiperłącza Do zadania, zasobu lub przydziału jest dołączone skojarzone z nim hiperłącze.
Wskaźnik bilansowania zasobów Zasób wymaga bilansowania.
Wskaźnik przekroczenia terminu ostatecznego Koniec zadania przypada na datę późniejszą niż data jego terminu ostatecznego (termin ostateczny: Ostateczna data wykonania zadania. Jeśli ten termin zostanie przekroczony, zadanie zostaje uznane za niewykonane i program Project wyświetla odpowiedni wskaźnik.).

Wskaźniki ograniczeń

Wskaźnik Opis
Wskaźnik ograniczenia sztywnego

Zadanie ma zdefiniowane ograniczenie sztywne (ograniczenie nieelastyczne: Ograniczenie, które jest nieelastyczne, ponieważ wiąże zadanie z konkretną datą. Ograniczenia nieelastyczne to: Musi zakończyć się i Musi rozpocząć się.), takie jak:

  • Musi zakończyć się (w przypadku projektów planowanych od daty rozpoczęcia)
  • Musi rozpocząć się (w przypadku wszystkich projektów)
Wskaźnik ograniczenia umiarkowanie elastycznego

Zadanie ma zdefiniowane ograniczenie umiarkowanie elastyczne (ograniczenie elastyczne: Ograniczenie, które jest elastyczne, ponieważ nie wiąże zadania z konkretną datą. Ograniczenia elastyczne to: Jak najwcześniej, Jak najpóźniej, Zakończ nie wcześniej niż, Zakończ nie później niż, Rozpocznij nie wcześniej niż i Rozpocznij nie później niż.), takie jak:

  • Zakończ nie wcześniej niż (w przypadku projektów planowanych od daty rozpoczęcia)
  • Zakończ nie później niż (w przypadku projektów planowanych od daty zakończenia)
  • Rozpocznij nie wcześniej niż (w przypadku projektów planowanych od daty rozpoczęcia)
  • Rozpocznij nie później niż (w przypadku projektów planowanych od daty zakończenia)
Wskaźnik zadania niezaplanowanego lub niezakończonego Zadanie nie zostało zaplanowane lub wykonane w ramach czasu ograniczenia.

Wskaźniki typu zadania

Wskaźniki elementów dostarczanych i współzależności

Wskaźniki rozkładu

Wskaźnik Opis
Progresywny rozkład przydziału pracy Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu (rozkład: Kształt pokazujący, w jaki sposób praca zaplanowana dla przydziału jest rozłożona w czasie. Rozkładu można używać do sterowania sposobem, w jaki program Project planuje pracę zasobu. Przykłady rozkładów to: płaski, regresywny, progresywny, szczytowy, centralny i inne.) progresywnego
Szczytowy rozkład przydziału pracy Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu szczytowego.
Dwuszczytowy rozkład przydziału pracy Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu dwuszczytowego.
Szczytowy regresywny rozkład przydziału pracy Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu szczytowego regresywnego.
Edytowany rozkład przydziału pracy Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu edytowanego.
Regresywny rozkład przydziału pracy Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu regresywnego.
Szczytowy progresywny rozkład przydziału pracy Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu szczytowego progresywnego.
Centralny rozkład przydziału pracy Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu centralnego.