Praca w nadgodzinach, pola

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin (praca w nadgodzinach: Ilość pracy nad zadaniem, która jest zaplanowana poza zwykłymi godzinami pracy i płatna według stawki za pracę w nadgodzinach. Praca w nadgodzinach wskazuje ilość pracy przydziału, która jest określona jako praca w nadgodzinach.) zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby (zasoby: Ludzie, wyposażenie i materiały używane do wykonywania zadań w projekcie.) przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania (zadanie: Działanie, które ma początek i koniec. Plany projektów składają się z zadań.), opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów. Wersje okresowe (informacje okresowe: Informacje o zadaniach, zasobach lub przydziałach, które są rozłożone w czasie. Informacje okresowe można przeglądać dla dowolnego dostępnego okresu w polach z prawej strony widoków Obciążenie zadaniami i Obciążenie zasobów.) tych pól wyświetlają wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Praca w nadgodzinach.

Typ danych    Czas trwania (pole czasu trwania: Typ pola, którego zawartość jest wyrażona jako czas trwania. Przykładami są pola Praca, Czas trwania i Opóźnienie. Pole czasu trwania zawiera jednostkę czasu trwania, na przykład godzinę, dzień lub tydzień.)

PokażPraca w nadgodzinach, pole zadania

Typ wpisu    Obliczany (pole obliczeniowe: Pole, w którym wartość jest określana przez program Project na podstawie informacji zawartych w innych polach. Program Project może ponownie obliczać wartość w sposób automatyczny lub na żądanie użytkownika, w zależności od ustawień obliczeń.)

Sposób obliczania    W chwili utworzenia zadania pole Praca w nadgodzinach zawiera wpis „0 godz.". Po wprowadzeniu ilości pracy w nadgodzinach według harmonogramu do części arkuszowej (arkusz: reprezentacja informacji o zadaniach i zasobach mająca postać arkusza kalkulacyjnego (wierszy i kolumn). Każdy wiersz określa jedno zadanie lub zasób. Każda kolumna (pole) określa pewien typ informacji, na przykład daty rozpoczęcia lub stawki standardowe.)widoku (widok: Kombinacja jednego lub większej liczby widoków (Wykres Gantta, Arkusz zasobów itp.) oraz, jeśli to możliwe, tabeli i filtru. Widoków można używać do pracy z informacjami w rozmaitych formatach. Istnieją trzy typy widoków: wykresy, arkusze i formularze.) Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów danego przydziału (przydział: Określony zasób, który jest przypisany do określonego zadania.), program Microsoft Office Project rzutuje nadgodziny i wprowadza w tym polu łączną pracę w nadgodzinach nad zadaniem.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca w nadgodzinach do arkusza zadań umożliwia przeglądanie lub filtrowanie według nadgodzin zadań wyznaczonych w harmonogramie.

Przykład    Zadanie „Pisanie oferty” ma 5–dniowy czas trwania (czas trwania: Całkowity czas pracy wymagany do wykonania zadania. Zwykle jest to czas pracy od daty rozpoczęcia do daty zakończenia zadania, zgodnie z kalendarzami projektu i zasobu.). Krzysztofowi przydzielono je w całości, co oznacza 40 godzin pracy (praca: W przypadku zadań jest to całkowita ilość pracy wymagana do wykonania zadania. W przypadku przydziałów jest to ilość pracy przydzielona zasobowi. W przypadku zasobów jest to całkowita ilość pracy przydzielona zasobowi dla wszystkich zadań. Praca to nie to samo, co czas trwania zadania.). Czas trwania zadania należy skrócić, ale nie ma innych zasobów, które można do niego przydzielić. Do przydziału dodano więc 8 godzin pracy w nadgodzinach. Nadal pozostało 40 godzin pracy, ale czas trwania zadania wynosi teraz 4 dni, w tym 8 nadgodzin.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu przydziału Praca w nadgodzinach, w arkuszowej części widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów. Pracę w nadgodzinach można także edytować w widoku Praca Formularza zadania lub Formularza zasobu.

PokażPraca w nadgodzinach, pole zasobu

Typ wpisu    Obliczany (pole obliczeniowe: Pole, w którym wartość jest określana przez program Project na podstawie informacji zawartych w innych polach. Program Project może ponownie obliczać wartość w sposób automatyczny lub na żądanie użytkownika, w zależności od ustawień obliczeń.)

Sposób obliczania    Po dodaniu zasobu pole Praca w nadgodzinach zawiera wartość „0 godz.". Gdy praca w nadgodzinach jest planowana w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów dla różnych przydziałów zasobu, program Microsoft Office Project rzutuje te godziny pracy w nadgodzinach i wprowadza całkowitą pracę w nadgodzinach do tego pola.

Zalecane zastosowania    Pole Praca w nadgodzinach można dodać do dowolnego arkusza zasobów, aby wyświetlać lub filtrować pracę zasobu w nadgodzinach.

Przykład    Zespół ma wykonać według harmonogramu dużo pracy w nadgodzinach przez następne 3 miesiące. Można zebrać dane uzasadniające zatrudnienie tymczasowego personelu do pomocy przy projekcie. Należy dodać pole Praca w nadgodzinach do widoku Arkusz zasobów, aby przejrzeć ilość pracy w nadgodzinach zaplanowanej dla zasobów.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu przydziału Praca w nadgodzinach, a nie w polach zasobów lub zadań Praca w nadgodzinach. Pracę w nadgodzinach można również edytować w widoku Praca Formularza zadania lub Formularza zasobu.

PokażPraca w nadgodzinach, pole przydziału

Typ wpisu    Wprowadzany (pole wartości wprowadzanych: Pole, w którym użytkownik może wprowadzać lub edytować informacje, w odróżnieniu od pola obliczeniowego, w którym program Project oblicza i wprowadza informacje.)

Zalecane zastosowania    Można przydzielić pracę nad zadaniem w nadgodzinach, aby skrócić czas trwania zadania. Pole Praca w nadgodzinach należy dodać do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów, a następnie zmienić pole przydziału Praca w nadgodzinach.

Przykład    Zadanie „Pisanie oferty” ma czas trwania 5 dni, z 40 godzinami pracy przydzielonymi tylko Krzysztofowi. Konieczne jest skrócenie czasu trwania, ale nie ma innych zasobów, którym można przydzielić to zadanie. Załóżmy, że określono 8 godzin pracy w nadgodzinach. Pozostanie wciąż 40 godzin pracy, ale czas trwania zmniejszył się do 4 dni z 8 godzinami pracy w nadgodzinach rozłożonymi na nowy czas trwania zadania.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu całkowitej Pracy w nadgodzinach przydziału w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów. Pracę w nadgodzinach można również edytować w widoku Praca w Formularzu zadania lub Formularzu zasobu.

PokażPraca w nadgodzinach, okresowe pole zadania

Typ wpisu    Obliczany (pole obliczeniowe: Pole, w którym wartość jest określana przez program Project na podstawie informacji zawartych w innych polach. Program Project może ponownie obliczać wartość w sposób automatyczny lub na żądanie użytkownika, w zależności od ustawień obliczeń.)

Opis    Pole Praca w nadgodzinach zawiera rozłożoną w czasie ilość pracy w nadgodzinach, jaka ma być wykonana przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania. Są one opłacane według określonych stawek za pracę w nadgodzinach.

Sposób obliczania    W chwili utworzenia zadania pole Praca w nadgodzinach jest puste. W miarę wprowadzania wykonanej pracy w nadgodzinach według harmonogramu do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów danego przydziału program Microsoft Office Project oblicza i rozdziela pracę w nadgodzinach według harmonogramu w odpowiednim okresie i wprowadza te liczby do pól okresowych.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca w nadgodzinach do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie pracy w nadgodzinach według harmonogramu w każdym okresie.

Przykład    Zadanie „Pisanie oferty” ma czas trwania 5 dni, z 40 godzinami pracy przydzielonymi tylko Krzysztofowi. Trzeba sprawdzić, ile pracy w nadgodzinach zaplanowano dla tego zadania. W okresowej części widoku widać, że w każdym z czterech dni zaplanowano po dwie godziny, co łącznie daje osiem godzin zaplanowanej pracy w nadgodzinach.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu przydziału Praca w nadgodzinach, w arkuszowej części widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów. Pracę w nadgodzinach można także edytować w widoku Praca Formularza zadania lub Formularza zasobu.

PokażPraca w nadgodzinach, okresowe pole zasobu

Typ wpisu    Obliczany (pole obliczeniowe: Pole, w którym wartość jest określana przez program Project na podstawie informacji zawartych w innych polach. Program Project może ponownie obliczać wartość w sposób automatyczny lub na żądanie użytkownika, w zależności od ustawień obliczeń.)

Opis    Pole Praca w nadgodzinach zawiera rozłożoną w czasie ilość pracy w nadgodzinach, która ma być wykonana nad wszystkimi przydziałami przydzielonymi do zasobu, opłacaną według stawki zasobu za pracę w nadgodzinach.

Sposób obliczania    W chwili dodawania zasobu pole Praca w nadgodzinach jest puste. W miarę wprowadzania wykonanej pracy w nadgodzinach według harmonogramu do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów danego przydziału program Microsoft Office Project oblicza i rozdziela pracę zasobu w nadgodzinach według harmonogramu w odpowiednim okresie i wprowadza te liczby do pól okresowych.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca w nadgodzinach do okresowej części widoku Obciążenie zasobów umożliwia dokładne określenie, kiedy według harmonogramu zasób ma pracować w nadgodzinach.

Przykład    Zespół ma wykonać według harmonogramu dużo pracy w nadgodzinach przez następne 3 miesiące. Należy zobaczyć, ile dziennie będą pracować członkowie zespołu w nadgodzinach. Pole Praca w nadgodzinach dodano do części okresowej widoku Obciążenie zasobów, aby sprawdzić ilość pracy zasobów w nadgodzinach według harmonogramu.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu przydziału Praca w nadgodzinach, w arkuszowej części widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów. Pracę w nadgodzinach można także edytować w widoku Praca Formularza zadania lub Formularza zasobu.

PokażPraca w nadgodzinach, okresowe pole przydziału

Typ wpisu    Obliczany (pole obliczeniowe: Pole, w którym wartość jest określana przez program Project na podstawie informacji zawartych w innych polach. Program Project może ponownie obliczać wartość w sposób automatyczny lub na żądanie użytkownika, w zależności od ustawień obliczeń.)

Opis    Pole Praca w nadgodzinach zawiera liczbę nadgodzin, która ma być wykonana przez zasób w związku z zadaniem, rozłożoną w czasie i obciążoną stawką za pracę w nadgodzinach danego zasobu.

Sposób obliczania    W chwili wyznaczania przydziału pole Praca w nadgodzinach jest puste. W miarę wprowadzania wykonanej pracy w nadgodzinach według harmonogramu do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów danego przydziału program Microsoft Office Project oblicza i rozdziela pracę w nadgodzinach według harmonogramu w odpowiednim okresie i wprowadza te liczby do pól okresowych.

Zalecane zastosowania    Istnieje możliwość wyświetlania pracy w nadgodzinach przydziału. Dodanie pola Praca w nadgodzinach do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów umożliwia przeglądanie pola Praca w nadgodzinach danego przydziału dla każdego żądanego okresu.

Przykład    W harmonogramie założono 8 nadgodzin na zadanie „Pisanie oferty”, które zostało przydzielone Krzysztofowi. Należy sprawdzić, w jaki sposób związana z tym przydziałem praca w nadgodzinach jest rozłożona w czasie. Po dodaniu pola Praca w nadgodzinach do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami można przeglądać sposób rozłożenia tych 8 godzin w czasie trwania przydziału.

Uwagi    Całkowitą pracę w nadgodzinach można edytować w polu Praca w nadgodzinach przydziału w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów. Pracę w nadgodzinach można także edytować w widoku Praca w Formularzu zadania lub Formularzu zasobu.