Tworzenie rysunków przy użyciu Autokształtów

Dotyczy programów:
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Office FrontPage® 2003
Microsoft Office PowerPoint® 2003
Microsoft Office Word 2003

Tworzenie rysunków przy użyciu Autokształtów

Zamiast importować grafiki, można tworzyć rysunki w programach Word, Excel, PowerPoint lub FrontPage przy użyciu Autokształtów. Autokształt to wstępnie zdefiniowana lub dowolna figura — taka jak owal, prostopadłościan, symbol schematu blokowego, transparent lub dowolny rysunek odręczny — którą można szybko wstawić do dokumentu, a następnie dostosowywać.

Aby wstawić Autokształt:

  1. W menu Wstaw wskaż polecenie Obraz, a następnie kliknij polecenie Autokształty.
  2. Na pasku narzędzi Autokształty kliknij przycisk odpowiadający typowi wstawianego Autokształtu.

Spowoduje to otwarcie menu rozwijanego z Autokształtami należącymi do wybranej kategorii, jak pokazano poniżej:

Pasek narzędzi Autokształty

  1. Kliknij przycisk odpowiadający konkretnemu kształtowi, który chcesz wstawić.

Zauważ, że kiedy wskaźnik myszy znajduje się na przycisku, jest wyświetlana etykietka ekranowa (etykietka ekranowa: Krótki opis pojawiający się na ekranie, gdy użytkownik przytrzyma wskaźnik myszy na obiekcie takim jak przycisk czy hiperłącze.) z opisem kształtu, jak pokazano poniżej:

Etykietka ekranowa Autokształtu

  1. Aby wstawić Autokształt o standardowym rozmiarze, kliknij położenie w dokumencie, w którym ma on zostać wyświetlony (później można jeszcze dowolnie zmieniać rozmiar, kształt i położenie).

Wstawiony Autokształt

  1. Aby nadać Autokształtowi konkretny początkowy rozmiar i kształt, naciśnij przycisk myszy i przeciągnij, aby utworzyć rysunek.

Zmienianie rozmiaru Autokształtu

 Porada   Nie bierz dosłownie etykiety przycisku Więcej Autokształtów. Przycisk ten nie służy wyłącznie do wstawiania Autokształtów. Klikając go, można wyświetlić okienko zadań Obiekt clipart, które umożliwia wstawianie nie tylko Autokształtów zawartych w programie Microsoft Clip Organizer, ale też obrazów i innych klipów multimedialnych.

Kanwa rysunku i pasek narzędzi Rysowanie w programie Word

Kanwa rysunku

Kliknięcie w programie Word przycisku służącego do wstawiania Autokształtu powoduje automatyczne wstawienie do dokumentu obiektu graficznego nazywanego kanwą rysunku. Kanwa rysunku to prostokątny obszar, który może zawierać Autokształty. Automatycznie wstawiana kanwa rysunku zawiera początkowo komunikat „Utwórz tutaj rysunek”. Autokształty można jednak wstawiać w dowolnym miejscu dokumentu — nie muszą koniecznie znajdować się na kanwie rysunku (jeśli Autokształt zostanie umieszczony poza kanwą rysunku, kanwa zostanie usunięta). Kanwę rysunku można także usunąć, naciskając klawisz ESC po wybraniu narzędzia rysującego, ale przed przystąpieniem do rysowania.

Kanwa rysunku jest przydatna głównie przy tworzeniu rysunków zawierających co najmniej dwa różne Autokształty. Dzięki kanwie zachowywane są wzajemne położenia Autokształtów i Autokształty nie są rozdzielane znakami podziału strony ani tekstem. Kanwa ułatwia też przenoszenie całego zbioru Autokształtów na rysunku.

Aby wstawić pustą kanwę rysunku do dokumentu programu Word, w menu Wstaw wskaż polecenie Obraz, a następnie kliknij polecenie Nowy rysunek.

Pasek narzędzi Rysowanie

Czasem wygodniej Autokształty wstawiać za pomocą paska narzędzi Rysowanie niż paska narzędzi Autokształt (wyświetlenie paska narzędzi Autokształt powoduje także automatyczne wyświetlenie paska narzędzi Rysowanie). Jeśli pasek narzędzi Rysowanie jest niewidoczny, można go wyświetlić, wskazując polecenie Paski narzędzi w menu Widok, a następnie klikając polecenie Rysowanie. Pasek narzędzi Rysowanie umożliwia wstawianie różnego rodzaju Autokształtów — dzięki niemu można wstawić kilka typowych figur jednym kliknięciem przycisku myszy. Aby zobaczyć nazwę przycisku z paska narzędzi w etykietce ekranowej, należy przytrzymać na tym przycisku wskaźnik myszy.

Pasek narzędzi Rysowanie

 Uwaga   Czasem po wstawieniu kilku Autokształtów, diagramów czy schematów organizacyjnych do dokumentu programu Word może się wydawać, że pewne obiekty „znikły”. W rzeczywistości Autokształty, diagramy lub schematy organizacyjne są tylko ukryte. Może się to zdarzyć w następujących sytuacjach:

  • Oglądasz dokument w widoku Normalny lub Konspekt. Aby wstawiać lub przeglądać Autokształty, diagramy lub schematy organizacyjne, musisz być w widoku Układ sieci Web, Układ wydruku, Podgląd wydruku lub Układ do czytania. Jeśli program Word nie jest w jednym z tych widoków, wstawienie jednego z wymienionych obiektów powoduje automatyczne przełączenie widoku na Układ wydruku. Jeśli jednak później widok zostanie zmieniony na Normalny lub Konspekt, obiekty znikną.
  • Opcja widoku Rysunki jest wyłączona. Wówczas w programie Word nie są wyświetlane obiekty graficzne, nawet w widoku Układ sieci Web i Układ wydruku (obiekty graficzne można bez względu na tę opcję oglądać w widokach Podgląd wydruku i Układ do czytania). Aby włączyć tę opcję, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Kliknij kartę Widok, a następnie w obszarze Opcje układu wydruku i sieci Web zaznacz pole wyboru Rysunki.
 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2003