Stosowanie obrazu tła, koloru lub znaku wodnego do slajdów

W tym artykule


Omówienie teł i znaków wodnych

Istnieje możliwość wstawienia obrazu, w tym obiektu clipart (obiekt clipart: Gotowy element graficzny, często pojawiający się jako mapa bitowa lub kombinacja narysowanych kształtów.), pod całym slajdem jako tła lub pod częścią slajdu jako znaku wodnego (znak wodny: Półprzezroczysty obraz, często używany w listach i na wizytówkach. Na banknotach znak wodny jest widoczny, gdy ogląda się je pod światło). Można również wstawić kolor pod slajdem jako tło. Przez dodanie obrazu jako tła lub znaku wodnego do jednego lub wszystkich slajdów można nadać prezentacji programu PowerPoint wyjątkowy charakter lub wyraźnie wskazać sponsora prezentacji.

Tło i znak wodny

Znaki wodne są elastyczną funkcją, ponieważ można zmieniać ich rozmiar i pozycję na slajdzie. Tło lub znak wodny można zastosować do niektórych lub do wszystkich slajdów w prezentacji. Można rozjaśnić obraz, obiekt clipart lub kolor tak, aby nie zmniejszał czytelności slajdu. Ponadto można użyć pola tekstowego (pole tekstowe: Kontener dla tekstu i grafiki, który można przenosić i którego rozmiar można zmieniać. Pola tekstowe umożliwiają umieszczenie na stronie kilku osobnych bloków tekstu albo określenie dla pewnego fragmentu tekstu inną orientację niż dla pozostałego tekstu w dokumencie.) lub obiektu WordArt (WordArt: Obiekty tekstowe, tworzone z gotowych efektów, do których można zastosować dodatkowe opcje formatowania.) do utworzenia tekstowego znaku wodnego.

Przesuwanie na spód

Początek strony Początek strony

Używanie obrazu jako tła slajdu

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać obraz tła.

 Porada   Aby zaznaczyć wiele slajdów, należy kliknąć jeden z nich, nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, jednocześnie klikając pozostałe slajdy.

 1. Na karcie Projekt w grupie Tło kliknij przycisk Style tła, a następnie kliknij polecenie Formatuj tło.
 2. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Wypełnienie obrazem lub teksturą.

Style tła

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby wyszukiwanie objęło obiekty clipart dostępne w witrynie Microsoft Office.com, należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij zawartość z witryny Office.com, kliknąć przycisk Przejdź, a następnie kliknąć klip, aby go wstawić.

 Porada   Aby dopasować względną jasność lub przezroczystość obrazu albo różnicę między najciemniejszymi i najjaśniejszymi obszarami (kontrast), w oknie dialogowym Formatowanie tła w dolnej części okienka Wypełnienie przesuń suwak Przezroczystość w lewo lub w prawo.

Na przykład poniższy obraz szklanych kulek jest ustawiony jako tło slajdu, a suwak Przezroczystość jest ustawiony na 50%, co zapewnia lepszą czytelność tekstu znajdującego się na slajdzie.

Używanie obrazu jako tła

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby użyć obrazu jako tła dla wybranych slajdów, kliknij przycisk Zamknij.
  • Aby użyć obrazu jako tła dla wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

Początek strony Początek strony

Używanie koloru jako tła slajdu

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać kolor tła.

 Porada   Aby zaznaczyć wiele slajdów, należy kliknąć jeden z nich, a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, klikając pozostałe slajdy.

 1. Na karcie Projekt w grupie Tło kliknij przycisk Style tła, a następnie kliknij polecenie Formatuj tło.
 2. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Wypełnienie pełne.

Formatowanie tła

 1. Kliknij przycisk KolorObraz przycisku, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród kolorów motywu (kolory motywu: Zestaw kolorów używanych w pliku. Kolory motywu, czcionki motywu i efekty motywu tworzą motyw.), kliknij polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw (motyw: Zestaw ujednoliconych elementów projektu, takich jak kolor, czcionki i grafika, które nadają dokumentowi określony wygląd.) dokumentu zostanie później zmieniony.

 1. Aby zmienić przezroczystość (przezroczystość: Cecha, która określa, ile światła przechodzi przez obiekt. Jeśli obiekt jest w 100 procentach przezroczysty, światło całkowicie przechodzi przez obiekt i jest on niewidoczny, innymi słowy można patrzeć przez obiekt.) tła, przesuń suwak Przezroczystość.

Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0% (całkowity brak przezroczystości — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować kolor do wybranych slajdów, kliknij przycisk Zamknij.
  • Aby zastosować kolor do wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

Początek strony Początek strony

Używanie obrazu jako znaku wodnego

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać znak wodny (znak wodny: Półprzezroczysty obraz, często używany w listach i na wizytówkach. Na banknotach znak wodny jest widoczny, gdy ogląda się je pod światło).

Aby dodać znak wodny do wszystkich slajdów w pustej prezentacji, na karcie Widok w grupie Widoki główne kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

Widok wzorca slajdów

 Uwaga   Jeśli ukończona prezentacja zawiera jeden lub więcej slajdów wzorca (wzorzec: Widok slajdu lub strona, na której użytkownik określa formatowanie dla wszystkich slajdów lub stron w prezentacji. Każda prezentacja ma wzorzec dla każdego składnika głównego: slajdów, slajdów tytułowych, notatek prelegenta i materiałów informacyjnych dla publiczności.), nie zaleca się stosowania tła do takich slajdów, gdyż może to spowodować niepożądane zmiany w prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest dodanie tła do poszczególnych slajdów.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy wykonaj jedną z następujących czynności.

W polu Wyszukaj tekst wpisz wyraz lub frazę opisującą żądany klip albo wpisz całą nazwę pliku klipu (lub jej część).

 1. Aby dopasować rozmiar obrazu lub obiektu clipart, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz lub obiekt clipart na slajdzie, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Rozmiar i położenie.
 2. W okienku Rozmiar w obszarze Skala zwiększ lub zmniejsz wartości ustawień w polach Wysokość i Szerokość.

Porady

 • Aby utrzymać proporcjonalną wysokość i szerokość obrazu lub obiektu clipart podczas skalowania, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.
 • Aby wyśrodkować obraz lub obiekt clipart na slajdzie, zaznacz pole wyboru Skaluj względem oryginalnego rozmiaru obrazu.
 1. Aby przenieść obraz lub obiekt clipart w obrębie slajdu, kliknij kartę Położenie, a następnie wprowadź ustawienia dotyczące odpowiedniego położenia w polach Poziomo i Pionowo.
 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij pozycję Kolor, a następnie w obszarze Ponowne kolorowanie kliknij odpowiednie zanikanie koloru.

Grupa Dopasowywanie

 Porada   Jeśli karty Narzędzia obrazów lub Formatowanie są niewidoczne, należy się upewnić, że obraz został zaznaczony.

 1. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij kartę Poprawka, kliknij pozycję Opcje korekty obrazu, a następnie w obszarze Jasność i kontrast zaznacz odpowiednią wartość procentową jasności.

Znak wodny

Przesuwanie na spód

 1. Jeśli po zakończeniu edytowania i pozycjonowania znaku wodnego efekt jest zadowalający, w celu wysłania znaku wodnego na spód slajdu w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Przesuń do tyłu, a następnie kliknij pozycję Przesuń na spód.

Początek strony Początek strony

Używanie pola tekstowego lub obiektu WordArt jako znaku wodnego

Istnieje możliwość użycia tekstu lub obiektu WordArt (WordArt: Obiekty tekstowe, tworzone z gotowych efektów, do których można zastosować dodatkowe opcje formatowania.) jako znaku wodnego (znak wodny: Półprzezroczysty obraz, często używany w listach i na wizytówkach. Na banknotach znak wodny jest widoczny, gdy ogląda się je pod światło) w celu wskazania, że prezentacja jest poufna lub jest wersją roboczą.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać znak wodny w postaci pola tekstowego (pole tekstowe: Kontener dla tekstu i grafiki, który można przenosić i którego rozmiar można zmieniać. Pola tekstowe umożliwiają umieszczenie na stronie kilku osobnych bloków tekstu albo określenie dla pewnego fragmentu tekstu inną orientację niż dla pozostałego tekstu w dokumencie.) lub obiektu WordArt.

Aby dodać znak wodny do wszystkich slajdów w pustej prezentacji, na karcie Widok w grupie Widoki główne kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

Widok wzorca slajdów

 Uwaga   Jeśli ukończona prezentacja zawiera jeden lub więcej slajdów wzorca (wzorzec: Widok slajdu lub strona, na której użytkownik określa formatowanie dla wszystkich slajdów lub stron w prezentacji. Każda prezentacja ma wzorzec dla każdego składnika głównego: slajdów, slajdów tytułowych, notatek prelegenta i materiałów informacyjnych dla publiczności.), nie zaleca się stosowania tła do takich slajdów, gdyż może to spowodować niepożądane zmiany w prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest dodanie tła do poszczególnych slajdów.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby użyć pola tekstowego, kliknij przycisk Pole tekstowe, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować pole tekstowe o żądanym rozmiarze.
  • Aby użyć obiektu WordArt, kliknij przycisk WordArt.

W grupie Tekst

 1. Wprowadź tekst w polu tekstowym lub w obiekcie WordArt, który ma zostać wyświetlony w znaku wodnym.
 2. Aby zmienić położenie znaku wodnego, kliknij pole tekstowe lub obiekt WordArt, a gdy wskaźnik przyjmie kształt Strzałka z czterema grotami, przeciągnij pole tekstowe lub obiekt WordArt w nowe miejsce.
 3. Jeśli po zakończeniu edytowania i pozycjonowania znaku wodnego efekt jest zadowalający, w celu wysłania znaku wodnego na spód slajdu w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Przesuń do tyłu, a następnie kliknij pozycję Przesuń na spód.

 Porada   Jeśli karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie są niewidoczne, należy się upewnić, że zostało zaznaczone pole tekstowe lub obiekt WordArt.

Początek strony Początek strony

Łącza do dodatkowych informacji o tłach i motywach

 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2010