Praca z szablonami w programie PowerPoint 2002

W Pomocy online programu Microsoft PowerPoint® 2002 opisano podstawowe zadania dotyczące stosowania szablonów projektów i używania nowych funkcji szablonów. W tym artykule opisano dodatkowe zadania: tworzenie i modyfikowanie szablonów oraz wyszukiwanie szablonów znajdujących się poza programem PowerPoint.

Tworzenie nowego szablonu

PowerPoint jest dostarczany z galerią szablonów projektów, ale można też tworzyć własne szablony i dodawać je do okienka zadań Projekt slajdu. Rozpoczynając od „pustego” projektu, można do niego stosować takie elementy jak tło, schemat kolorów, styl czcionki, układ i grafika.

PokażTworzenie szablonu

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Nowy.
 2. W menu Widok wskaż polecenie Wzorzec, a następnie kliknij polecenie Wzorzec slajdów.
 3. Wprowadź żądane zmiany we wzorcu slajdu.
  • Aby zmienić tło, w menu Format kliknij polecenie Tło, wybierz żądane opcje w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Jeśli zmiany mają być zastosowane także do wstawionego wzorca tytułu (zobacz uwagę zamieszczoną niżej), kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.
  • Aby zdefiniować schematy kolorów, na pasku narzędzi Formatowanie kliknij przycisk Projekt i w okienku zadań Projekt slajdu kliknij przycisk Schematy kolorów. Zaznaczony zostanie schemat kolorów, który jest aktualnie stosowany. Kliknij dowolny inny schemat, aby go zastosować, lub kliknij znajdujący się w dolnej części okienka zadań przycisk Edytuj schematy kolorów, aby zmienić dany schemat kolorów.
  • Aby zmienić czcionki, kliknij tekst lub symbol zastępczy zawierający tekst (na przykład stopkę), a następnie na pasku narzędzi Formatowanie wprowadź zmiany w polach list Czcionka, Rozmiar czcionki lub Kolor czcionki.
  • Aby wstawić obraz lub dodać kształt lub pole tekstowe, użyj przycisków na pasku narzędzi Rysowanie.
  • Aby przenieść symbol zastępczy, kliknij symbol, a gdy wskaźnik myszy przybierze kształt strzałki z czterema grotami, przeciągnij. Aby zmienić rozmiar symbolu zastępczego, kliknij symbol, wskaż uchwyt zmiany rozmiaru, a gdy wskaźnik myszy przybierze kształt strzałki z dwoma grotami, przeciągnij uchwyt.
 4. Aby dodatkowe slajdy stały się częścią tego szablonu, kliknij znajdujący się w lewej dolnej części okna przycisk Widok normalny i dodaj slajdy oraz tekst, który ma się na nich znajdować (ale przeczytaj uwagę dotyczącą szablonów z wieloma slajdami, którą zamieszczono niżej).
 5. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 6. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu, a następnie w polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon projektu.
 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Szablon zostanie zapisany w domyślnym folderze Szablony. Po zamknięciu i ponownym otworzeniu programu PowerPoint szablon będzie dostępny w okienku zadań Projekt slajdu, na liście posortowanej alfabetycznie według nazw plików, w obszarze Dostępne do użycia. Również po jednokrotnym zastosowaniu szablonu, zapisaniu prezentacji i ponownym otworzeniu programu PowerPoint, szablon będzie wyświetlany w okienku zadań Nowa prezentacja (menu Plik, polecenie Nowy) w obszarze Nowy z szablonu, wraz z innymi używanymi niedawno szablonami.

 Uwagi 

 • Aby dodać do szablonu projektu wzorzec tytułów, można go wstawić w widoku wzorca. W tym celu należy w menu Wstaw kliknąć polecenie Nowy wzorzec tytułów. Zmiany wprowadzone we wzorcu tytułów mają wpływ jedynie na slajdy, które używają układu Slajd tytułowy.
 • Aby użyć utworzonego szablonu zawartości, zawierającego wiele slajdów i zawartość, należy zapisać szablon, następnie dodać go do Kreatora zawartości i stamtąd otworzyć. Aby dodać szablon, należy w menu Plik kliknąć polecenie Nowy. W okienku zadań Nowa prezentacja należy kliknąć łącze Kreator zawartości. Następnie należy kliknąć przycisk Dalej, kliknąć żądaną kategorię szablonów, kliknąć przycisk Dodaj, odszukać żądany szablon i kliknąć przycisk OK.

Modyfikowanie szablonu projektu

Aby szablon projektu był dostępny na potrzeby innych prezentacji, można w nim wprowadzić zmiany i zapisać jako nowy szablon.

PokażModyfikowanie szablonu

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Nowy.
 2. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij przycisk Projekt, a następnie w okienku zadań Projekt slajdu kliknij szablon, który chcesz zmodyfikować. Jeśli żądanego szablonu nie ma w okienku zadań, kliknij znajdujący się w dolnej części okienka przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i zastosować szablon. (Aby uzyskać więcej informacji na temat przeglądania, zapoznaj się z następnym zadaniem).
 3. W menu Widok wskaż polecenie Wzorzec, a następnie kliknij polecenie Wzorzec slajdów.
 4. Wprowadź żądane zmiany we wzorcu slajdu. Aby wprowadzić zmiany jedynie we wzorcu tytułów, kliknij znajdującą się z lewej strony miniaturę wzorca tytułów i wprowadź zmiany na slajdzie wzorca tytułów.
 5. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 6. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon projektu.
 7. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu lub wybierz plik z listy, aby zachować tę samą nazwę. W przypadku modyfikacji szablonu dostarczonego z programem PowerPoint, jest on zapisywany jako nowy szablon i należy nadać mu nową nazwę.
 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Szablon zostanie zapisany w domyślnym folderze Szablony. Po zamknięciu i ponownym otworzeniu programu PowerPoint, szablon będzie dostępny w okienku zadań Projekt slajdu, na liście posortowanej alfabetycznie według nazw plików, w obszarze Dostępne do użycia. Również po jednokrotnym zastosowaniu szablonu, zapisaniu prezentacji i ponownym otworzeniu programu PowerPoint, szablon będzie wyświetlany w okienku zadań Nowa prezentacja (menu Plik, polecenie Nowy) w obszarze Nowy z szablonu, wraz z innymi używanymi niedawno szablonami.

Stosowanie szablonu z pliku lub innej prezentacji

Klikając przycisk Przeglądaj w okienku zadań Projekt slajdu, można zastosować plik szablonu projektu (.pot) lub szablon projektu z innego pliku prezentacji (.ppt).

PokażPrzeglądanie w poszukiwaniu szablonu

 1. Na karcie Slajdy w widoku normalnym zaznacz slajd, do którego chcesz zastosować szablon. Szablon zostanie zastosowany do wszystkich slajdów używających tego samego wzorca, co zaznaczony slajd.
 2. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij przycisk Projekt.
 3. W okienku zadań Projekt slajdu kliknij przycisk Przeglądaj.
 4. Przejdź do lokalizacji, w której znajduje się określony plik szablonu (.pot) lub plik prezentacji (.ppt), zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
  • Jeśli zastosowany zostanie plik szablonu, projekt szablonu zostanie dodany do okienka zadań Projekt slajdu w obszarze Dostępne do użycia i będzie dostępny na potrzeby kolejnych prezentacji. PowerPoint doda również pozostałe szablony znajdujące się w wybranej lokalizacji.
  • W przypadku użycia pliku prezentacji zastosowany zostanie szablon projektu z tej prezentacji i będzie on dostępny w sekcji Używane w tej prezentacji okienka zadań Projekt slajdu. Jeśli stosowany szablon prezentacji ma kilka wzorców, zastosowany zostanie pierwszy wzorzec, a następnie zostanie wyświetlone zapytanie o to, czy dodać do prezentacji pozostałe wzorce.

 Uwaga   Aby uzyskać więcej informacji na temat szablonów projektów, zajrzyj do Pomocy programu Microsoft PowerPoint.