Importowanie i modyfikowanie obrazów

Dotyczy programów:
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Office FrontPage® 2003
Microsoft Office PowerPoint® 2003
Microsoft Office Word 2003

W tym artykule opisano sposób importowania obrazów z plików graficznych lub z innego programu, na przykład z programu Paint dołączanego do systemu Windows, oraz sposób modyfikowania obrazów. W pakiecie Office termin obraz odnosi się do obiektu graficznego, który pochodzi z programu spoza pakietu Office.

Importowanie obrazów

Obraz można zaimportować do dokumentu programu Word, Excel, PowerPoint lub FrontPage, wstawiając do tego dokumentu zawartość całego pliku graficznego lub kopiując blok grafiki z innego programu i wstawiając go do dokumentu.

Importowanie obrazu z pliku graficznego

 1. Umieść punkt wstawiania w dokumencie w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz.
 2. W menu Wstaw wskaż polecenie Obraz, a następnie kliknij polecenie Z pliku. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Wstawianie obrazu, podobnego do okna dialogowego Otwórz dokument Office (lub Otwieranie), które służy do otwierania dokumentów.
 3. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu znajdź i zaznacz plik graficzny, który chcesz zaimportować.

Importowane pliki graficzne mogą być w różnych formatach — mogą to być na przykład pliki z rozszerzeniami bmp, wmf, gif i jpg. Aby wyświetlić podgląd obrazu z pliku graficznego, kliknij przycisk Widoki, a następnie wybierz widok Podgląd lub Miniatury z menu rozwijanego.

Okno dialogowe Wstawianie obrazu

Okno dialogowe Wstawianie obrazu w widoku Miniatury.

 1. Kliknij przycisk Wstaw.

Aby zwiększyć liczbę formatów graficznych, które można zaimportować do dokumentu pakietu Office, zainstaluj wszystkie filtry graficzne pakietu Office. W tym celu uruchom Instalatora pakietu Office i wybierz opcję Uruchamiaj z Mojego komputera dla funkcji Filtry graficzne, co spowoduje zainstalowanie wszystkich filtrów graficznych. Funkcja ta znajduje się w sekcji Konwertery i filtry, w kategorii Funkcje wspólne pakietu Office. Ponieważ filtry nie zajmują wiele miejsca na dysku, dobrym rozwiązaniem będzie zainstalowanie wszystkich filtrów zamiast tylko tych, które są potrzebne w danej chwili.

Ekran Dostosowywanie zaawansowane

PokażSzczegółowe instrukcje instalacji pakietu Office

Jeśli pakiet Microsoft Office został pierwotnie zainstalowany z sieciowego serwera plików lub z folderu udostępnionego, filtry graficzne muszą być instalowane z tej samej lokalizacji. Jeśli pakiet Office zainstalowano z dysku CD-ROM, filtry graficzne należy także zainstalować z tego dysku.

 1. Zamknij wszystkie programy.
 2. Wykonaj czynność odpowiednią dla używanego systemu operacyjnego:
  • W systemie Microsoft Windows 2000 kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.
  • W systemie Microsoft Windows XP kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
 3. W polu Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję pakietu Microsoft Office lub pojedynczego programu pakietu Office, zależnie od tego, czy program został zainstalowany jako składnik pakietu Office, czy osobno. Następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Na ekranie Opcje trybu konserwacji kliknij opcję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na ekranie Instalacja niestandardowa zaznacz pole wyboru Wybierz zaawansowane dostosowywanie aplikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na ekranie Dostosowywanie zaawansowane kliknij wskaźnik rozwijania (+) obok pozycji Funkcje wspólne pakietu Office.
 7. Kliknij wskaźnik rozwijania obok pozycji Konwertery i filtry graficzne.
 8. Kliknij strzałkę obok pozycji Filtry graficzne, a następnie kliknij polecenie Uruchamiaj z Mojego komputera.
 9. Kliknij przycisk Aktualizuj.
 10. Uruchom ponownie używany program pakietu Office.

Wstawianie obrazu do dokumentu pakietu Office przez skopiowanie go z innego programu

 1. Zaznacz grafikę w używanym programie i w menu Edycja tego programu kliknij polecenie Kopiuj.
 2. Umieść punkt wstawiania w dokumencie mniej więcej w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz.
 3. W menu Edycja programu pakietu Office kliknij polecenie Wklej.

Modyfikowanie obrazów

W tej sekcji opisano sposób modyfikowania obrazów za pomocą poleceń i opcji dostępnych na pasku narzędzi Obraz i na karcie Obraz w oknie dialogowym Formatowanie obrazu, które dotyczą obrazów.

Najszybszym sposobem modyfikowania obrazu jest użycie paska narzędzi Obraz, przedstawionego poniżej. Pasek narzędzi Obraz jest wyświetlany zawsze, gdy obraz w dokumencie zostanie zaznaczony kliknięciem. Jeśli pasek narzędzi Obraz nie jest wyświetlony, w menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Obraz. Aby wyświetlić nazwę przycisku wyświetlaną w etykietce ekranowej (etykietka ekranowa: Krótki opis pojawiający się na ekranie, gdy użytkownik przytrzyma wskaźnik myszy na obiekcie takim jak przycisk czy hiperłącze.), umieść wskaźnik myszy na przycisku.

Pasek narzędzi Obraz

Rodzaj modyfikacji zaznaczonego obrazu Sposób wykonania za pomocą przycisków na pasku narzędzi Obraz
Dodanie nowego obrazu z pliku graficznego Kliknij przycisk Wstaw obraz. Kliknięcie tego przycisku jest równoważne kliknięciu polecenia Obraz w menu Wstaw, a następnie kliknięciu polecenia Z pliku.
Zmiana kolorów obrazu na skalę szarości (odcienie koloru szarego), czerń i biel, kolory rozmyte (o stopniowo malejącej intensywności) lub automatyczne (kolory oryginalne) Kliknij przycisk Kolor i wybierz opcję z menu rozwijanego.
Rozjaśnienie kolorów jasnych lub przyciemnienie kolorów ciemnych Klikaj przycisk Więcej kontrastu, dopóki nie osiągniesz zamierzonego efektu.
Przyciemnienie kolorów jasnych lub rozjaśnienie kolorów ciemnych Klikaj przycisk Mniej kontrastu, dopóki nie osiągniesz zamierzonego efektu.
Rozjaśnienie wszystkich kolorów Klikaj przycisk Większe rozjaśnienie, dopóki nie osiągniesz zamierzonego efektu.
Przyciemnienie wszystkich kolorów Klikaj przycisk Mniejsze rozjaśnienie, dopóki nie osiągniesz zamierzonego efektu.
Przycięcie obrazu (więcej informacji na temat przycinania zawiera sekcja Przycinanie obrazu poniżej) Kliknij przycisk Przytnij, a następnie przeciągnij jeden z uchwytów zmiany rozmiaru wyświetlanych wokół obrazu.
Obrócenie obrazu o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara Kliknij przycisk Obróć w lewo o 90°.
Rysowanie obramowania wokół zaznaczonego obrazu. Kliknij przycisk Formatuj styl linii i wybierz styl z menu rozwijanego.

Wykonanie następujących modyfikacji zaznaczonych obrazów lub wszystkich obrazów w dokumencie:

 • optymalizacja rozdzielczości obrazów na potrzeby publikacji w sieci Web lub do wydruku
 • kompresja danych graficznych obrazów
 • usunięcie przyciętych obszarów obrazów (tej czynności nie można cofnąć)
Kliknij przycisk Kompresuj obrazy i wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Kompresowanie obrazów.
Zmiana stylu otaczania obrazu tekstem (tylko w programie Word) Kliknij przycisk Zawijanie tekstu (wyświetlany tylko w programie Word) i wybierz styl otaczania z menu rozwijanego.
Otwieranie okna dialogowego Formatowanie obrazu Kliknij przycisk Formatuj obraz (lub w menu Format kliknij polecenie Obraz).
Nadanie wybranemu kolorowi na obrazie atrybutu przezroczystości Kliknij przycisk Ustaw kolor przezroczysty, a następnie kliknij na obrazie obszar wypełniony kolorem, który ma być przezroczysty. To polecenie jest niedostępne dla obrazów w niektórych formatach, na przykład dla obrazów w formacie wmf wstawionych z programu Clip Organizer.
Przywrócenie oryginalnych wartości rozmiaru, przycięcia i kolorów obrazu oraz usunięcie obramowania (jeśli zostało dodane) Kliknij przycisk Resetuj obraz.

 Uwagi 

 • Jeśli dla obrazu lub innego obiektu graficznego w dokumencie programu Word wybrano styl otaczania Równo z tekstem, program Word nie zezwoli na dodanie obramowania za pomocą przycisku Formatuj styl linii na pasku narzędzi Obraz. Aby obejść to ograniczenie, zmień styl otaczania, wstaw obramowanie, a następnie przywróć styl otaczania Równo z tekstem.
 • W programie FrontPage jest wyświetlana rozszerzona wersja paska narzędzi Obraz o nazwie Obrazy. Aby go wyświetlić, w menu Widok programu FrontPage wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Obrazy.
 • Karta Obraz w oknie dialogowym Formatowanie obrazu oferuje alternatywny sposób przycinania obrazu, zmiany kolorów (opcje Skala szarości, Czarno-biały, Rozmycie lub Automatyczny), regulacji kontrastu i jasności, kompresji i resetowania obrazu. Na tej karcie można także przyciąć obraz. Ten sposób jest mniej wygodny niż za pomocą paska narzędzi Obraz, ale pozwala wprowadzić precyzyjne wymiary przycięcia. Jasność i kontrast można także regulować przez wprowadzanie dokładnych wartości procentowych. Aby wykonać dowolne z tych czynności, postępuj według następujących instrukcji:
  1. Kliknij obraz, aby go zaznaczyć.
  2. W menu Format kliknij polecenie Obraz lub kliknij przycisk Formatuj obrazPrzycisk Formatuj obraz na pasku narzędzi na pasku narzędzi Obraz.
  3. Wybierz ustawienia opcji na karcie Obraz w oknie dialogowym Formatowanie obrazu.

Okno dialogowe Formatowanie obrazu

 • Podczas zapisywania dokumentu w programach Word, Excel lub PowerPoint można także wyświetlić okno dialogowe Kompresowanie obrazów. W tym celu w oknie dialogowym Zapisz jako (menu Plik) należy kliknąć opcję Kompresuj obrazy w menu rozwijanym Narzędzia.

Przycinanie obrazu

Zmiana rozmiaru obrazu przez przeciągnięcie uchwytu lub za pomocą ustawień na karcie Rozmiar w oknie dialogowym Formatowanie obrazu powoduje przeskalowanie obrazu, to jest powiększenie lub pomniejszenie grafiki zawartej w obrazie.

Zamiast tego można użyć przycisku Przytnij na pasku narzędzi Obraz lub karty Obraz w oknie dialogowym Formatowanie obrazu do przycięcia obrazu. Przycięcie obrazu powoduje zmianę rozmiaru lub proporcji obrazu bez zmiany rozmiaru ani proporcji grafiki zawartej w obrazie. Przycięcie powoduje usunięcie części grafiki lub dodanie białego obszaru wokół niej.

Obrazy przeskalowane i przycięte Zwróć uwagę, że przeskalowanie obrazu nie jest tym samym co przycięcie go. Pierwszy obraz ma rozmiar oryginalny. Następne dwa obrazy są przeskalowane — jeden jest pomniejszony, a drugi powiększony. Dwa ostatnie obrazy są przycięte, odpowiednio z pomniejszeniem i z powiększeniem pierwotnego rozmiaru.

 • Aby przyciąć obraz za pomocą przycisku Przytnij na pasku narzędzi Obraz, zaznacz obraz, kliknij przycisk Przytnij, a następnie przeciągnij dowolny uchwyt zmiany rozmiaru na obrazie.
 • Aby przyciąć obraz za pomocą opcji na karcie Obraz w oknie dialogowym Formatowanie obrazu, kliknij przycisk Formatuj obraz na pasku narzędzi Obraz. Wpisz wartość, o którą chcesz przyciąć obraz z każdej strony (jako liczbę dodatnią lub ujemną), w następujących polach obszaru Przycinanie: Lewej, Prawej, Góry i Dołu.
 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2003