Hiperłącza i przyciski akcji — informacje

W programie Microsoft PowerPoint, hiperłącze to połączenie ze slajdu do innego slajdu, pokazu niestandardowego (pokaz niestandardowy: Prezentacja w obrębie prezentacji, w której slajdy w istniejącej prezentacji zostają zgrupowane, tak aby można było pokazać tę część prezentacji określonej publiczności.), strony sieci Web lub pliku. Hiperłącze może stanowić tekst lub obiekt, na przykład obraz (obraz: Plik (taki jak metaplik), który można rozgrupować i operować nim jak dwoma lub większą liczbą obiektów, albo plik, który pozostaje pojedynczym obiektem (taki jak mapa bitowa).), wykres, kształt lub tekst WordArt (WordArt: Obiekty tekstowe, tworzone z gotowych efektów, do których można zastosować dodatkowe opcje formatowania.). Przycisk akcji jest gotowym przyciskiem, który można wstawić do prezentacji i określić dla niego hiperłącza.

Hiperłącze i przycisk akcji

Objaśnienie 1   Hiperłącze

Objaśnienie 2   Przycisk akcji

Jeśli łącze odwołuje się do innego slajdu, slajd docelowy jest wyświetlany w prezentacji programu PowerPoint. Jeśli łącze odwołuje się do strony sieci Web, lokalizacji sieciowej lub pliku innego typu, docelowa strona lub plik jest wyświetlany w odpowiedniej aplikacji lub przeglądarce sieci Web.

W programie PowerPoint hiperłącza są uaktywniane po uruchomieniu prezentacji, a nie podczas jej tworzenia.

Po wskazaniu hiperłącza wskaźnik myszy zmienia się w kształt ręki Wskaźnik w kształcie ręki, wskazując, że jest to element, który można kliknąć. Tekst reprezentujący łącze jest wyświetlany z podkreśleniem i ma kolor zgodny z użytym schematem kolorów (schemat kolorów: Zestaw ośmiu zrównoważonych kolorów, które można zastosować do slajdów, stron notatek i materiałów informacyjnych dla publiczności. Schemat kolorów składa się z koloru tła, koloru dla linii i tekstu oraz sześciu innych kolorów zaprojektowanych z myślą o zwiększeniu czytelności slajdów.). Hiperłącza będące obrazami, kształtami i innymi obiektami nie mają dodatkowego formatowania. Aby wyróżnić hiperłącze, można dodać takie ustawienia akcji, jak dźwięk lub podświetlenie.

Przycisków akcji można użyć, jeśli chce się dodać przyciski z ogólnie rozumianymi symbolami, służące do przechodzenia do następnego, poprzedniego, pierwszego i ostatniego slajdu. Program PowerPoint oferuje ponadto przyciski akcji do odtwarzania dźwięków i filmów. Przyciski akcji są najczęściej używane w prezentacjach samo-uruchamiających się, na przykład w kioskach informacyjnych.

Jeśli utworzone zostanie hiperłącze do obiektu nie będącego slajdem, lokalizacja obiektu docelowego jest kodowana w postaci adresu URL (Uniwersalny lokalizator zasobów) (Uniform Resource Locator (URL): Adres, który określa protokół (na przykład HTTP lub FTP) i lokalizację obiektu, dokumentu, strony sieci Web albo innego miejsca docelowego w Internecie lub intranecie, na przykład: http://www.microsoft.com/.), na przykład http://www.microsoft.com/poland/ lub file://Nazwa komputera/Folder udostępniony/NazwaPliku.htm. Jeśli utworzone zostanie hiperłącze do strony lub pliku znajdującego się w lokalnym systemie plików, obiekt docelowy hiperłącza jest reprezentowany przez ścieżkę (ścieżka: Ścieżka, której system operacyjny używa do zlokalizowania folderu lub pliku; na przykład C:\Finanse domowe\Marzec.doc.) do pliku, na przykład C:\Dokumenty i Ustawienia\moja_nazwa\Moje dokumenty\plik.xls

Można też tworzyć hiperłącza będące łączami bezwzględnymi (łącze bezwzględne: Hiperłącze do dokładnej lokalizacji pliku na serwerze plików, w sieci World Wide Web lub w firmowej sieci intranet. Łącza bezwzględne używają dokładnej ścieżki; jeśli użytkownik przeniesie plik zawierający hiperłącze lub miejsce docelowe hiperłącza, łącze zostaje przerwane.) lub łączami względnymi (łącze względne: Gdy hiperłącze używa ścieżki opartej na łączu względnym, plik zawierający hiperłącze i miejsce docelowe hiperłącza można przenosić bez przerywania hiperłącza. Plik zawierający hiperłącze i jego miejsce docelowe należy przenosić razem.).

PokażUstawianie bazy hiperłącza

PokażTestowanie i naprawa przerwanych hiperłączy

Przed rozpoczęciem pokazu należy zawsze upewnić się, że w prezentacji nie ma przerwanych hiperłączy i przetestować hiperłącza do zewnętrznych obiektów docelowych. Przerwane hiperłącze to takie, które wskazuje na nieprawidłowy obiekt docelowy — po kliknięciu takiego hiperłącza, program PowerPoint lub przeglądarka sieci Web wyświetli informację o błędzie. Najprostszą przyczyną tego może być błędnie wpisany adres URL lub hiperłącze wskazujące obiekt docelowy, który został przeniesiony lub usunięty.

 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2003