Przenoszenie kontaktów między programem Outlook a usługą Google Gmail

Kontakty z usługi Google Gmail można importować do programu Microsoft Outlook. Można także wyeksportować kontakty z programu Outlook do usługi Google Gmail.

Co chcesz zrobić?


Importowanie kontaktów z usługi Google Gmail do programu Outlook

 1. Zaloguj się do konta usługi Google Gmail.
 2. W lewej kolumnie kliknij łącze Contacts (Kontakty).
 3. Po prawej stronie ekranu nad licznikiem wiadomości kliknij łącze Export (Eksportuj).
 4. Kliknij opcję Outlook CSV (for import into Outlook clients) (Outlook CSV — import do klientów programu Outlook).
 5. Kliknij przycisk Export Contacts (Eksportuj kontakty).
 6. Gdy pojawi się monit o pobranie pliku eksportu, kliknij pozycję Zapisz.
 7. Wybierz tymczasową lokalizację na komputerze, w której zostanie zapisany plik. Domyślna nazwa pliku to gmail-to-outlook.csv.

 Uwaga   Po zaimportowaniu kontaktów do programu Outlook można usunąć ten plik.

 1. Kliknij przycisk Zapisz.
 2. W menu Plik programu Outlook kliknij polecenie Importuj lub eksportuj.
 3. Kliknij pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij pozycję Wartości oddzielone przecinkami (DOS), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. W polu Importowanie pliku znajdź plik pobrany w kroku 8, a następnie kliknij go dwukrotnie.
 6. Kliknij jedną z następujących opcji:
  • Zastąp duplikaty elementami importowanymi
  • Zezwalaj na tworzenie duplikatów
  • Nie importuj duplikatów
 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Na liście folderów kliknij folder Kontakty, w którym chcesz zapisać zaimportowane informacje o kontaktach, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Aby dodać lub usunąć pola w celu określenia sposobu zapisywania informacji o kontaktach w nowo zaimportowanym pliku, kliknij przycisk Mapuj pola niestandardowe.

 Uwaga   Przycisk Mapuj pola niestandardowe w oknie dialogowym Importowanie pliku może być niedostępny podczas próby zaimportowania danych z innego programu lub pliku. W polu Wykonane zostaną następujące akcje należy zaznaczyć pole wyboru Importuj, dzięki czemu przycisk Mapuj pola niestandardowe stanie się dostępny.

PokażDodatkowa pomoc dotycząca mapowania pól niestandardowych

 1. W polu Od przeciągnij pole, które chcesz przekonwertować, na pole programu Outlook wyświetlane na liście w polu Do .

 Uwaga   Pole Nazwa nie jest wyświetlane w polu Do, ponieważ program Outlook rezerwuje pierwszy wiersz nazwanego zakresu na nazwy pól. Jeśli importowany zakres nie zawiera nazw pól, pierwszy wiersz danych zostanie zinterpretowany jako nazwy pól i nie będzie importowany jako dane. Aby upewnić się, że wszystkie dane z nazwanego zakresu zostaną zaimportowane, należy umieścić nazwy pól w pierwszym wierszu.

 • Aby wyświetlić dodatkowe rekordy w polu Od, kliknij przycisk Poprzedni lub Następny.
 • Aby usunąć mapowanie całkowicie, kliknij przycisk Wyczyść mapę.
 • Aby zresetować mapowanie oryginalne, kliknij przycisk Mapa domyślna.
 1. Aby wyświetlić dodatkowe pola w polu Do, kliknij znak plus (+) znajdujący się obok pola. Aby na przykład wyświetlić pola Adres służbowy — ulica i Adres służbowy — miejscowość, kliknij znak plus (+) znajdujący się obok pola Adres służbowy
 1. Kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony Początek strony

Eksportowanie kontaktów z programu Outlook do usługi Google Gmail

Przed wyeksportowaniem kontaktów z programu Outlook warto zapoznać się z różnicami między książką adresową programu Outlook a kontaktami programu Outlook. Zarówno książka adresowa, jak i kontakty są częścią programu Outlook. Książka adresowa jest zbiorem różnych list adresów, które można przechowywać w programie Outlook, takich jak katalogi internetowe LDAP (Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Protokół, który daje dostęp do katalogów internetowych.), globalna lista adresów (globalna lista adresowa: Książka adresowa zawierająca wszystkie adresy e-mail użytkowników, grup i list dystrybucyjnych w danej organizacji. Administrator tworzy tę książkę adresową i zarządza nią. Może ona również zawierać adresy e-mail folderów publicznych.) lub książki adresowe innych firm. Natomiast kontakty są tylko jedną z list adresowych zawartych w książce adresowej. Jedynie kontakty można eksportować bezpośrednio z programu Outlook do usługi Google Gmail.

 1. W menu Plik programu Outlook kliknij polecenie Importuj lub eksportuj.
 2. Kliknij pozycję Eksportuj do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij pozycję Wartości oddzielone przecinkami (DOS), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Na liście folderów kliknij folder kontaktów, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz tymczasową lokalizację na komputerze, w której zostanie zapisany plik.

 Uwaga   Po zaimportowaniu kontaktów do usługi Google Gmail można usunąć ten plik.

 1. Wpisz nazwę eksportowanego pliku, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Aby dodać lub usunąć pola w celu określenia sposobu zapisywania informacji o kontaktach w nowo zaimportowanym pliku, kliknij przycisk Mapuj pola niestandardowe.

 Uwaga   Przycisk Mapuj pola niestandardowe w oknie dialogowym Eksportowanie do pliku może być niedostępny podczas próby zaimportowania danych z innego programu lub pliku. W polu Wykonane zostaną następujące akcje należy zaznaczyć pole wyboru Eksportuj, dzięki czemu przycisk Mapuj pola niestandardowe stanie się dostępny.

PokażDodatkowa pomoc dotycząca mapowania pól niestandardowych

 1. W polu Od przeciągnij pole, które chcesz przekonwertować, na pole programu Outlook wyświetlane na liście w polu Do .

 Uwaga   Pole Nazwa nie jest wyświetlane w polu Do, ponieważ program Outlook rezerwuje pierwszy wiersz nazwanego zakresu lub nazwy pól. Jeśli importowany zakres nie zawiera nazw pól, pierwszy wiersz danych zostanie zinterpretowany jako nazwy pól i nie będzie importowany jako dane. Aby upewnić się, że wszystkie dane z nazwanego zakresu zostaną zaimportowane, należy umieścić nazwy pól w pierwszym wierszu.

 • Aby wyświetlić dodatkowe rekordy w polu Od, kliknij przycisk Poprzedni lub Następny.
 • Aby usunąć mapowanie całkowicie, kliknij przycisk Wyczyść mapę.
 • Aby zresetować mapowanie oryginalne, kliknij przycisk Mapa domyślna.
 1. Aby wyświetlić dodatkowe pola w polu Do, kliknij znak plus (+) znajdujący się obok pola. Aby na przykład wyświetlić pola Adres służbowy — ulica i Adres służbowy — miejscowość, kliknij znak plus (+) znajdujący się obok pola Adres służbowy
 1. Kliknij przycisk Zakończ.
 2. Zaloguj się do konta usługi Google Gmail.
 3. W lewej kolumnie kliknij łącze Kontakty.
 4. Po prawej stronie ekranu nad licznikiem wiadomości kliknij łącze Import (Importuj).
 5. W obszarze Import Contacts (Importowanie kontaktów) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj).
 6. Zaznacz plik utworzony w kroku 9.
 7. Kliknij przycisk Otwórz.
 8. Kliknij przycisk Import contacts (Importuj kontakty).

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Outlook 2007