Książka adresowa – informacje

Książka adresowa jest zbiorem książek adresowych lub list adresowych. Książki adresowej można używać do wyszukiwania i wybierania nazw, adresów e-mail i list dystrybucyjnych podczas adresowania wiadomości. Podczas wpisywania nazwy w polach Do, DW lub UDW (pola Do, DW i UDW: Wiadomość jest wysyłana do adresatów w polu Do. Adresaci w polu DW (do wiadomości) i UDW (ukryte do wiadomości) również otrzymują wiadomość, ale nazwy adresatów w polu UDW nie są widoczne dla innych adresatów.) wiadomości e-mail, program Microsoft Outlook automatycznie sprawdza, czy wpisywana nazwa odpowiada nazwie w Książce adresowej. Jeżeli nazwy pasują, wpisywana nazwa jest rozpoznawana — wpisywana jest nazwa wyświetlana i adres e-mail — i można wysłać wiadomość. Jeżeli nazwy nie pasują, wyświetlane jest okno dialogowe Sprawdź nazwy monitujące o dodatkowe informacje; można też utworzyć kontakt, klikając przycisk Nowy kontakt. Jeśli więcej niż jedna nazwa zawiera wpisane litery, można wybrać właściwą nazwę z listy.

Oprócz użycia Książki adresowej w celu adresowania wiadomości można wyszukiwać nazwy i inne informacje, na przykład o położeniu biura lub numerach telefonów, wpisując nazwę w polu Znajdź kontakt na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Standardowy.

Po pierwszym otwarciu Książki adresowej jest wyświetlana domyślna książka adresowa (zwykle Globalna lista adresów). Można zmienić domyślną książkę adresową, a także ustawić inne preferencje Książki adresowej, na przykład kolejność przeglądania książek adresowych podczas wysyłania wiadomości oraz lokalizację przechowywania adresów osobistych.

W Książce adresowej może być wyświetlanych kilka rodzajów książek adresowych:

PokażGlobalna lista adresów

Ta funkcja wymaga konta programu Microsoft Exchange. W przypadku wielu osobistych i domowych kont e-mail są używane inne typy kont, takie jak POP3 (POP3: Protokół powszechnie używany do pobierania wiadomości e-mail z serwera internetowej poczty e-mail.) lub IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): W odróżnieniu od protokołów internetowej poczty e-mail, takich jak POP3, które udostępniają tylko jeden folder skrzynki odbiorczej na serwerze, protokół IMAP umożliwia tworzenie na serwerze wielu folderów do zapisywania i organizowania wiadomości, do których dostęp można uzyskiwać z wielu komputerów.) — jest tak na przykład w usługach Windows Live Hotmail i Google Gmail. Te konta nie współdziałają z tą funkcją.

Globalna lista adresów zawiera nazwy i adresy e-mail wszystkich osób w organizacji. Tę książkę adresową tworzy i obsługuje administrator programu Microsoft Exchange Server. Może ona zawierać także globalne listy dystrybucyjne oraz adresy e-mail z folderów publicznych. Podzestawy Globalnej listy adresów są wyświetlane w Książce adresowej po wybraniu pozycji w obszarze Wszystkie listy adresów na liście Pokaż nazwy z. Globalną listę adresów można pobrać i używać jej w trybie offline.

PokażKsiążka adresowa/Kontakty programu Outlook

Książka adresowa programu Outlook jest tworzona automatycznie i zawiera kontakty z folderu Kontakty, które mają wpis kontaktu w polu Adres e-mail lub Faks. Te kontakty są wyświetlane w oknie dialogowym Książka adresowa po kliknięciu pozycji Kontakty na liście Pokaż nazwy z. W przypadku posiadania Osobistej książki adresowej (osobista książka adresowa: niestandardowa książka adresowa używana do przechowywania często używanych, osobistych adresów e-mail. Jednak folder Kontakty oferuje bardziej zaawansowane funkcje do tego celu. Pliki osobistych książek adresowych mają rozszerzenie pab i mogą być kopiowane na dysk.) zaleca się przekonwertowanie jej na kontakty programu Outlook, ponieważ kontakty programu Outlook zapewniają taki poziom elastyczności i możliwości dostosowywania, jaki jest niedostępny w Osobistej książce adresowej. Można na przykład skojarzyć poszczególne kontakty z datami urodzin, różnymi typami numerów telefonów, datami rocznic, adresami witryn sieci Web i innymi informacjami niestandardowymi. Książka adresowa programu Outlook jest dostępna w trybie offline.

W razie utworzenia dodatkowych folderów kontaktów można tak ustawić właściwości poszczególnych folderów, aby kontakty były uwzględniane jako część Książki adresowej programu Outlook.

PokażOsobista książka adresowa

Osobiste książki adresowe nie mogą już być tworzone przy użyciu programu Outlook. Osobista książka adresowa to lista nazw i list dystrybucyjnych, która jest tworzona i obsługiwana przez użytkownika. Wpisy Osobistej książki adresowej są przechowywane w pliku i można je skopiować na dysk. Adresy e-mail kontaktów osobistych można przechowywać w folderze Kontakty (zalecane) albo w Osobistej książce adresowej.

PokażInternetowe usługi katalogowe (LDAP)

Internetowe usługi katalogowe są używane do znajdowania adresów e-mail, których nie ma w lokalnej książce adresowej lub w katalogu korporacji, takim jak globalna lista adresów. Do wyświetlenia książki adresowej LDAP (Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Protokół, który daje dostęp do katalogów internetowych.) wymagane jest połączenie internetowe, chyba że katalog LDAP jest częścią sieci organizacji.

PokażKsiążka adresowa innej firmy

Książki adresowe innych firm mogą być dodawane do programu Outlook za pomocą programu instalacyjnego innych dostawców. Program Outlook wyświetla książki adresowe innych firm na liście Typy dodatkowych książek adresowych.

 
 
Dotyczy:
Outlook 2003