Dostosowywanie okienka nawigacji

Okienko nawigacji (okienko nawigacji: Kolumna udostępniająca foldery służące do organizowania informacji. Aby wyświetlić elementy zawarte w folderze, wystarczy go kliknąć. Okienko nawigacji zawiera też sekcję Foldery ulubione oraz przyciski do przełączania się między widokami, takimi jak Poczta, Kalendarz i Zadania.) jest domyślnie wyświetlane we wszystkich widokach. Można je ukryć lub zmienić jego rozmiar. Można także wyświetlić jego zminimalizowaną wersję zajmującą mniej miejsca na ekranie. Zawartość okienka nawigacji zmienia się w zależności od widoku (widok: Różne widoki w różny sposób przedstawiają te same informacje w folderze przez ich inne uporządkowanie lub sformatowanie. Dla każdego folderu istnieją widoki standardowe. Można również tworzyć widoki niestandardowe.), w którym pracuje użytkownik, na przykład widoku poczty lub kalendarza. Każdy widok umożliwia dostęp do informacji programu Microsoft Outlook na temat tego widoku, innych opcji widoku w widoku głównym (takich jak widok wizytówek czy widok listy telefonów w widoku kontaktów) oraz opcji wykonywania zadań w tym widoku.

Uwaga Nie można zmienić rozmiaru, koloru ani typu czcionki w okienku nawigacji.
Co chcesz zrobić?


Więcej informacji na temat okienka nawigacji

Przyciski widoków i polecenia u dołu okienka nawigacji odwołują się do innych widoków, takich jak Kalendarz i Kontakty. W zależności od wybranego widoku widoczny jest inny zestaw okienek, folderów i informacji. Można na przykład wyświetlić przyciski widoków w małym lub dużym rozmiarze Obraz przycisku    Obraz przycisku, a w razie potrzeby przyciski można dodać lub usunąć.

Można zmienić liczbę i rozmiar przycisków widoków, lecz nie można zmienić rozmieszczenia poszczególnych okienek w okienku nawigacji. Nie można na przykład zmienić rozmieszczenia okienek Wszystkie foldery poczty i Foldery ulubione wyświetlanych w okienku Poczta. Ponadto nie można dostosować kolorów ani czcionek w okienkach. Można jednak całkowicie ukryć okienko nawigacji.

Okienko poczty z wyświetlonymi przyciskami i poleceniami

Objaśnienie 1 Okienko nawigacji
Objaśnienie 2 Duże przyciski do przełączania widoków
Objaśnienie 3 Polecenia do zmieniania wyglądu okienka nawigacji
Objaśnienie 4 Przyciski można dodawać lub usuwać w celu ułatwienia dostępu do odpowiadających im widoków.

Aby szybko zwiększyć ilość miejsca w okienku nawigacji, można zmienić duże przyciski wyświetlane w pionie u dołu okienka nawigacji na małe przyciski wyświetlane w poziomie u dołu okienka. Wskaż poziomy pasek podziału między folderami a przyciskami. Kiedy wskaźnik myszy przybierze kształt strzałki dwukierunkowej Pasek podziału, przeciągnij pasek podziału w górę lub w dół. Jeżeli poziomy pasek podziału zostanie przeciągnięty w dół okienka nawigacji, wszystkie duże przyciski zostaną przekonwertowane na małe przyciski i będą wyświetlane w jednym wierszu u dołu okienka.

Początek strony Początek strony

Dodawanie lub usuwanie przycisków w okienku nawigacji

 • U dołu okienka nawigacji kliknij przycisk Konfiguruj przyciskiObraz przycisku, kliknij pozycję Dodaj lub usuń przyciski, a następnie kliknij żądany przycisk.

 Uwaga   Wprawdzie można usunąć wszystkie przyciski z okienka nawigacji i zmaksymalizować okienko folderu, przeciągając poziomy pasek podziału w dół okienka nawigacji, ale usunięcie rzędu małych przycisków znajdującego się u dołu jest niemożliwe.

Początek strony Początek strony

Zmienianie rozmiaru okienka nawigacji

 • Wskaż prawą krawędź okienka nawigacji, a kiedy wskaźnik myszy przybierze kształt strzałki dwukierunkowej Obraz ikony, przeciągnij krawędź w lewo lub w prawo.

Początek strony Początek strony

Zmienianie kolejności wyświetlania przycisków

 1. U dołu okienka nawigacji kliknij przycisk Konfiguruj przyciskiObraz przycisku, a następnie kliknij pozycję Opcje okienka nawigacji.
 2. Aby zmienić rozmieszczenie kolejności przycisków, na liście Wyświetl przyciski w tej kolejności kliknij przycisk, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

 Uwaga   Aby przywrócić domyślne rozmieszczenie przycisków, kliknij przycisk Resetuj.

Początek strony Początek strony

Zmienianie liczby dużych i małych przycisków w okienku nawigacji

 • U dołu okienka nawigacji kliknij przycisk Konfiguruj przyciskiObraz przycisku, a następnie kliknij pozycję Pokaż więcej przycisków lub Pokaż mniej przycisków.

 Uwagi 

 • Aby szybko wyświetlić więcej przycisków lub folderów, wskaż poziomy pasek podziału między folderami a przyciskami, a gdy wskaźnik myszy przybierze kształt strzałki dwukierunkowej Obraz ikony, przeciągnij pasek w górę lub w dół. Jeżeli poziomy pasek podziału zostanie przeciągnięty w dół okienka nawigacji, wszystkie duże przyciski zostaną przekonwertowane na małe przyciski i będą wyświetlane w jednym wierszu ikon u dołu okienka nawigacji.
 • Aby zmaksymalizować obszar okienka folderu, przeciągnij poziomy pasek podziału w dół w okienku nawigacji, a następnie użyj małych przycisków do przełączania okienek folderów.
 • Aby wyświetlić wszystkie foldery, a nie tylko foldery poczty, zmień przycisk Lista folderów w duży przycisk, a następnie przenieś go powyżej przycisku Poczta albo usuń przycisk Poczta z okienka nawigacji.

Początek strony Początek strony

Zminimalizowane okienko nawigacji Ukrywanie lub wyświetlanie zminimalizowanego okienka nawigacji

Można zaoszczędzić miejsce w oknie programu Outlook, używając zminimalizowanego okienka nawigacji. W tej wersji okienko nawigacji jest zwinięte do pionowego paska przycisków, ale nadal umożliwia dostęp do najczęściej używanych folderów i widoków. Dla wygody użytkownika jest dostępnych kilka sposobów ukrywania lub wyświetlania zminimalizowanego okienka nawigacji.

 Porada   Jeżeli sekcja Foldery ulubione (Foldery ulubione: Okienko znajdujące się w górnej części okienka nawigacji i zawierające kopie folderów Skrzynka odbiorcza, Elementy wysłane itp. Foldery w tym okienku można dodawać, usuwać i rozmieszczać. Okienko Foldery ulubione można zwijać lub rozwijać, klikając strzałkę w nagłówku.) zawiera dowolne foldery, podczas korzystania ze zminimalizowanego okienka nawigacji można uzyskać do nich dostęp jednym kliknięciem. Liczba folderów wyświetlanych w postaci przycisków w zminimalizowanym okienku nawigacji zależy od tego, ile miejsca w pionie przeznaczono na okienko nawigacji. Przyciski folderów są widoczne od góry do dołu w takiej kolejności, w jakiej występują na liście Foldery ulubione.

Ukrywanie lub wyświetlanie zminimalizowanego okienka nawigacji

 • W prawym górnym rogu okienka nawigacji lub zminimalizowanego nagłówka okienka nawigacji kliknij strzałkę Obraz przycisku.

Aby wyświetlić foldery w okienku nawigacji ze zminimalizowanego okienka nawigacji, kliknij przycisk Okienko nawigacji.

 Uwaga   Okienko nawigacji rozwinięte ze zminimalizowanego okienka nawigacji ma taką samą szerokość, jaką miało poprzednio. Jeżeli program Outlook zostanie zamknięty z okienkiem nawigacji zwiniętym do zminimalizowanego okienka nawigacji, będzie ono wyglądało tak samo po ponownym uruchomieniu programu Outlook.

Początek strony Początek strony

Dodawanie lub usuwanie przycisków widoków w zminimalizowanym okienku nawigacji

Przyciski widoków widoczne w zminimalizowanym okienku nawigacji, takie jak Poczta, Kalendarz czy Kontakty, są tymi samymi przyciskami widoków, które są widoczne w widoku pełnego okienka nawigacji.

Obraz przycisku    Obraz przycisku

Duży przycisk widoku jest wyświetlony jako mały przycisk widoku w zminimalizowanym okienku nawigacji.

 Uwaga   Przyciski widoków są inne niż przyciski folderów wyświetlane w pionie w sekcji Foldery ulubione, które także są widoczne w zminimalizowanym okienku nawigacji. Przyciski folderów zależą od ilości dostępnego miejsca w pionie w oknie programu Outlook oraz od kolejności, w jakiej foldery są wyświetlane w sekcji Foldery ulubione. Przyciski te można dodawać lub usuwać przez dodawanie lub usuwanie folderów w sekcji Foldery ulubione.

Dodawanie lub usuwanie przycisków widoków w zminimalizowanym okienku nawigacji

 • U dołu zminimalizowanego okienka nawigacji kliknij przycisk Konfiguruj przyciskiObraz przycisku, kliknij pozycję Dodaj lub usuń przyciski, a następnie kliknij żądany przycisk.

Początek strony Początek strony

Wyświetlanie lub ukrywanie listy folderów

Aby uzyskać przejrzystszy widok okienka poczty, należy spróbować użyć widoku Lista folderów (lista folderów: Wyświetla foldery dostępne w skrzynce pocztowej. Aby wyświetlić podfoldery, kliknij znak plus (+) obok folderu. Jeśli lista folderów jest niewidoczna, w menu Widok kliknij polecenie Lista folderów.).

Wyświetlanie listy folderów

 • U dołu okienka nawigacji kliknij przycisk Lista folderówObraz przycisku.

Ukrywanie listy folderów i powrót do widoku okienka poczty

 • U dołu okienka nawigacji kliknij przycisk PocztaObraz przycisku lub przycisk PocztaObraz przycisku .

Początek strony Początek strony

Stosowanie widoku listy folderów w okienku nawigacji

W tym widoku wszystkie foldery, w tym foldery Skrzynki odbiorczej, pozostają widoczne w okienku nawigacji po przełączeniu do innych widoków (widok: Różne widoki w różny sposób przedstawiają te same informacje w folderze przez ich inne uporządkowanie lub sformatowanie. Dla każdego folderu istnieją widoki standardowe. Można również tworzyć widoki niestandardowe.), takich jak widok Kalendarz lub widok Kontakty. Wystarczy kliknąć przycisk Lista folderówObraz przycisku u dołu okienka nawigacji. Aby powrócić do widoku okienka poczty, kliknij przycisk PocztaObraz przycisku lub przycisk PocztaObraz przycisku u dołu okienka nawigacji.

Zachowywanie listy folderów jako widoku głównego

Jeżeli użytkownik przełączy na widok listy folderów, a następnie wyłączy program Outlook, po ponownym uruchomieniu programu Outlook będzie widoczna lista folderów.

 Ważne   Jeżeli podczas pracy lista folderów ma być widokiem głównym w okienku nawigacji, nie należy używać przycisków u dołu okienka w celu przechodzenia do innych widoków. Aby utrzymać widok listy folderów podczas poruszania się po programie Outlook, należy kliknąć odpowiedni folder, ikonę lub nazwę na liście folderów.

Kliknięcie przycisku Kalendarz spowoduje, że w głównym oknie programu Outlook zostanie wyświetlony widok kalendarza, lecz okienko nawigacji zostanie zmienione z powrotem do trybu widoku okienka. Nastąpi zresetowanie okienka nawigacji, tak że znów są w nim wyświetlane różne widoki.

Początek strony Początek strony

Usuwanie lub minimalizowanie okienka Foldery ulubione

Foldery ulubione umożliwiają wyświetlanie w wygodny sposób najczęściej używanych folderów u góry okienka nawigacji. Użytkownik określa zawartość listy Foldery ulubione, wybierając foldery, które zostaną na niej uwzględnione. Jeśli użytkownik nie chce używać okienka Foldery ulubione lub jest potrzebna większa ilość miejsca w głównym okienku nawigacji, można zastosować jedną z poniższych opcji.

 • Zmniejszenie rozmiaru listy Foldery ulubione przez usuwanie pojedynczych folderów z listy
 • Zminimalizowanie okienka Foldery ulubione pod nagłówkiem
 • Wyłączenie okienka Foldery ulubione
Przyciski folderów w zminimalizowanym okienku nawigacji

 Porada    W zminimalizowanym okienku nawigacji foldery z listy Foldery ulubione są dostępne również w postaci wyświetlanych w pionie przycisków. Sposób wyświetlenia tych przycisków zależy od ilości dostępnego miejsca w pionie w oknie programu Outlook oraz od sposobu organizacji tych folderów na liście Foldery ulubione. Listy Foldery ulubione można używać do dostosowywania zminimalizowanego okienka nawigacji.

Wybierz dowolną z następujących czynności:


Usuwanie folderów z listy Foldery ulubione

Z listy folderów ulubionych można usunąć dowolny folder lub wszystkie foldery, aby zmniejszyć długość listy i rozmiar okienka.

 1. W okienku Foldery ulubione kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który ma zostać usunięty, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń z folderów ulubionych.
 2. Powtórz krok 1 dla każdego folderu, który chcesz usunąć.

 Uwagi 

 • Foldery należy usuwać z listy folderów ulubionych pojedynczo.
 • Usunięcie folderów z okienka Foldery ulubione nie powoduje usunięcia ich z listy Wszystkie foldery poczty.

Minimalizowanie okienka Foldery ulubione

 • W nagłówku okienka Foldery ulubione kliknij strzałkę Otwórz lub zamknij nagłówek.

Używanie strzałek do otwierania i zamykania okienka Foldery ulubione

Aby rozwinąć okienko, ponownie kliknij strzałkę Otwórz lub zamknij listę folderów.

W zależności od potrzeb można zwinąć lub rozwinąć okienko Foldery ulubione, aby wyświetlić foldery lub ukryć je, gdy nie są używane.


Wyłączanie okienka Foldery ulubione

Włączanie i wyłączanie okienka Foldery ulubione nie ma wpływu na foldery na liście. Jeśli po wyłączeniu tej funkcji na liście Foldery ulubione znajdują się foldery, będą one widoczne po ponownym włączeniu funkcji.

 • W menu Widok wskaż polecenie Okienko nawigacji, a następnie kliknij polecenie Foldery ulubione, aby usunąć jego zaznaczenie.

Kliknij ponownie polecenie Foldery ulubione, aby ponownie włączyć tę funkcję.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Outlook 2007