Dodawanie lub usuwanie konta e-mail

Aby można było wysyłać i odbierać wiadomości e-mail przy użyciu programu Microsoft Outlook 2010, należy dodać i skonfigurować konto e-mail. Jeśli wcześniej używano starszej wersji programu Microsoft Outlook na komputerze, na którym zainstalowano program Outlook 2010, ustawienia konta zostaną zaimportowane automatycznie.

W tym artykule


Konta e-mail — informacje

W programie Outlook są obsługiwane zarówno konta programu Microsoft Exchange, jak i konta POP3 (POP3: Protokół powszechnie używany do pobierania wiadomości e-mail z serwera internetowej poczty e-mail.) oraz IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): W odróżnieniu od protokołów internetowej poczty e-mail, takich jak POP3, które udostępniają tylko jeden folder skrzynki odbiorczej na serwerze, protokół IMAP umożliwia tworzenie na serwerze wielu folderów do zapisywania i organizowania wiadomości, do których dostęp można uzyskiwać z wielu komputerów.). Usługodawca internetowy (ISP) (usługodawca internetowy: Firma, która daje dostęp do Internetu, umożliwiając korzystanie z poczty elektronicznej, pokojów rozmów i sieci World Wide Web. Niektórzy usługodawcy internetowi są międzynarodowi, oferując dostęp w wielu miejscach, a inni są ograniczeni do określonego regionu.) lub administrator poczty e-mail może udostępnić informacje o konfiguracji potrzebne do ręcznego skonfigurowania konta e-mail w programie Outlook.

Konta e-mail są przechowywane w profilu. Profil składa się z kont, plików danych i ustawień zawierających informacje o miejscu przechowywania wiadomości e-mail. Przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook jest automatycznie tworzony nowy profil. Aby uzyskać więcej informacji o profilach, zobacz Tworzenie profilu.

Początek strony Początek strony

Dodawanie konta e-mail przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook 2010

Jeśli program Outlook 2010 jest używany po raz pierwszy lub instalowany na nowym komputerze, zostaje automatycznie uruchomiona funkcja automatycznego konfigurowania konta, która ułatwia skonfigurowanie ustawień kont e-mail. Podczas konfigurowania użytkownik musi podać tylko imię i nazwisko (lub nazwę), adres e-mail oraz hasło. Jeśli konta e-mail nie można skonfigurować automatycznie, należy wprowadzić wymagane informacje ręcznie.

 1. Uruchom program Outlook.
 2. Po wyświetleniu monitu o skonfigurowanie konta e-mail kliknij przycisk Dalej.

Okno uruchamiania programu Outlook 2010

 1. Aby dodać konto e-mail, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z wybranym kontem e-mail

W przypadku wprowadzenia adresu e-mail z końcówką hotmail.com lub msn.com w celu dodania tego konta e-mail należy użyć dodatku Microsoft Outlook Connector for Windows Live Hotmail. Aby uzyskać informacje o tym, jak dodawać konta e-mail tego rodzaju, zobacz Korzystanie z konta usługi Windows Live Hotmail w programie Outlook.

 Uwaga    Jeśli komputer jest połączony z domeną sieciową organizacji, która korzysta z programu Microsoft Exchange Server, informacje o poczcie są wstawiane automatycznie. Pole hasła nie jest wyświetlane, ponieważ jest używane hasło sieciowe.

Podczas konfigurowania konta jest wyświetlany wskaźnik postępu. Proces konfigurowania może potrwać kilka minut.

Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z informacją o konfigurowaniu ustawień serwera poczty e-mail

Jeśli pierwsza próba skonfigurowania konta nie powiedzie się, można podjąć drugą próbę przy użyciu nieszyfrowanego połączenia z serwerem poczty. W przypadku wyświetlenia takiego komunikatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli próba nawiązania połączenia nieszyfrowanego również się nie powiedzie, konta e-mail nie można automatycznie skonfigurować.

Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z informacją, że nie można skonfigurować konta

Należy kliknąć przycisk Ponów próbę lub zaznaczyć pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie konta e-mail przy użyciu ustawień zaawansowanych.

Po pomyślnym dodaniu konta można dodać więcej kont, klikając przycisk Dodaj następne konto.

Powiadomienie o skonfigurowaniu konta

 1. Aby zakończyć działanie okna dialogowego Dodawanie nowego konta, kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony Początek strony

Dodawanie konta e-mail w programie Outlook

Mimo że większość użytkowników dodaje konto e-mail przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook, pierwsze lub dodatkowe konto e-mail można dodać w dowolnym momencie.

 1. Kliknij kartę Plik.
 2. W obszarze Informacje o kontach kliknij pozycję Dodaj konto.

Widok Backstage i polecenie Dodaj konto

 1. Wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z wybranym kontem e-mail

W przypadku wprowadzenia adresu e-mail z końcówką hotmail.com lub msn.com w celu dodania tego konta e-mail należy użyć dodatku Microsoft Outlook Connector for Windows Live Hotmail. Aby uzyskać informacje o tym, jak dodawać konta e-mail tego rodzaju, zobacz Korzystanie z konta usługi Windows Live Hotmail w programie Outlook.

 Uwaga    Jeśli komputer jest połączony z domeną sieciową organizacji, która korzysta z programu Microsoft Exchange Server, informacje o poczcie są wstawiane automatycznie. Pole hasła nie jest wyświetlane, ponieważ jest używane hasło sieciowe.

Podczas konfigurowania konta jest wyświetlany wskaźnik postępu. Proces konfigurowania może potrwać kilka minut.

Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z informacją o konfigurowaniu ustawień serwera poczty e-mail

Jeśli pierwsza próba skonfigurowania konta nie powiedzie się, można podjąć drugą próbę przy użyciu nieszyfrowanego połączenia z serwerem poczty. W przypadku wyświetlenia takiego komunikatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli próba nawiązania połączenia nieszyfrowanego również się nie powiedzie, konta e-mail nie można automatycznie skonfigurować.

Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z informacją, że nie można skonfigurować konta

Należy kliknąć przycisk Ponów próbę lub zaznaczyć pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie konta e-mail przy użyciu ustawień zaawansowanych.

Po pomyślnym dodaniu konta można dodać więcej kont, klikając przycisk Dodaj następne konto.

Powiadomienie o skonfigurowaniu konta

 1. Aby zakończyć działanie okna dialogowego Dodawanie nowego konta, kliknij przycisk Zakończ.

Jeśli zostało dodane konto programu Exchange Server, przed wyświetleniem i użyciem konta należy zakończyć i ponownie uruchomić program Outlook.

 Uwaga    Jeśli profil zawiera już konto programu Microsoft Exchange Server, a użytkownik chce dodać następne konto, musi użyć funkcji automatycznego konfigurowania konta. Aby ręcznie skonfigurować dodatkowe konto programu Exchange Server, należy zakończyć działanie programu Outlook, a następnie użyć modułu Poczta w Panelu sterowania.

Początek strony Początek strony

Usuwanie konta e-mail

 1. Kliknij kartę Plik.
 2. W obszarze Informacje o kontach kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

Ustawienia kont w widoku Backstage

 1. Zaznacz konto e-mail, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 2. Aby potwierdzić usuwanie konta, kliknij przycisk Tak.

Aby usunąć konto e-mail z innego profilu, należy zakończyć i ponownie uruchomić program Outlook z innym profilem oraz wykonać poprzednie kroki. Można również usuwać konta z innych profilów, wykonując następujące czynności:

 1. Zakończ działanie programu Outlook.
 2. W Panelu sterowania kliknij lub kliknij dwukrotnie pozycję Poczta.

PokażGdzie jest aplet Poczta w Panelu sterowania?

Element Poczta jest wyświetlany w różnych lokalizacjach Panelu sterowania zależnie od wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows, wybranego widoku Panelu sterowania oraz tego, czy zainstalowana wersja systemu operacyjnego lub programu Outlook 2010 jest 32-, czy 64-bitowa.

Najłatwiejszym sposobem odnalezienia elementu Poczta jest otwarcie Panelu sterowania w systemie Windows, a następnie wpisanie tekstu Poczta w polu Wyszukaj w górnej części okna. W przypadku Panelu sterowania systemu Windows XP tekst Poczta należy wpisać w polu Adres.

 Uwaga   Ikona Poczta jest wyświetlana po pierwszym uruchomieniu programu Outlook.


Na pasku tytułu okna dialogowego Ustawienia poczty jest wyświetlana nazwa bieżącego profilu. Aby wybrać inny istniejący profil, kliknij przycisk Pokaż profile, zaznacz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 1. Kliknij przycisk Konta e-mail.
 2. Zaznacz konto, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 3. Aby potwierdzić usuwanie konta, kliknij przycisk Tak.


 Uwagi 

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Outlook 2010