Łączenie się z serwerem Exchange za pomocą programu Outlook Anywhere bez pośrednictwa wirtualnej sieci prywatnej

Ta funkcja wymaga użycia konta programu Microsoft Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007. Większość kont domowych i osobistych nie korzysta z programu Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji o kontach programu Microsoft Exchange oraz sposobie sprawdzania wersji serwera Exchange, z którym łączy się konto użytkownika, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

W środowisku sieci lokalnej (LAN) (LAN: Komputerowa technologia sieciowa opracowana w celu łączenia komputerów znajdujących się w bliskich odległościach od siebie. Sieć lokalna (LAN, Local Area Network) może być połączona z Internetem i może być również skonfigurowana jako intranet.) program Microsoft Outlook komunikuje się z serwerem Exchange przy użyciu zdalnego wywoływania procedur (RPC) (zdalne wywołanie procedury (RPC): W przypadku programowania jest to żądanie skierowane przez jeden program do drugiego programu znajdującego się w systemie zdalnym. Drugi program zazwyczaj wykonuje zadanie i zwraca wyniki tego zadania pierwszemu programowi.) z protokołem TCP/IP. Ta metoda zapewnia szybki i wydajny dostęp w sieciach firmowych. Uzyskanie dostępu do serwera Exchange spoza zapory organizacji, na przykład z domu lub w podróży, wymaga zazwyczaj połączenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN) (wirtualna sieć prywatna (VPN): Rozszerzenie sieci prywatnej obejmujące hermetyzowane, szyfrowane i uwierzytelniane łącza w sieciach udostępnionych lub publicznych. Sieć VPN może zapewniać połączenia dostępu zdalnego i połączenia z sieciami prywatnymi za pośrednictwem Internetu.) z siecią organizacji. Wirtualna sieć prywatna oferuje użytkownikowi połączenie w obrębie sieci i zapory organizacji. Wirtualna sieć prywatna umożliwia również uzyskiwanie dostępu do większej liczby usług sieciowych niż tego wymaga dostęp do poczty e-mail.

Łączenie się z komputerem programu Microsoft Exchange Server

Aby umożliwić nawiązywanie połączeń zdalnych, program Outlook oferuje funkcję Outlook Anywhere — rozwiązanie alternatywne dla połączeń VPN — umożliwiającą korzystanie z programu Outlook w taki sam sposób jak wewnątrz organizacji, bez konieczności stosowania specjalnych połączeń ani sprzętu, na przykład kart inteligentnych czy tokenów zabezpieczających. Program Outlook może połączyć się z serwerem Exchange przez Internet przy użyciu zdalnego wywoływania procedur za pośrednictwem protokołu HTTP. Funkcja Outlook Anywhere umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu do konta programu Exchange za pośrednictwem Internetu w przypadku pracy poza zaporą organizacji.

Wymagania systemowe

Aby korzystać z funkcji Outlook Anywhere, muszą być spełnione minimalne wymagania. Jeśli komputer i serwer Exchange nie spełniają wszystkich wymagań związanych z używaniem tej funkcji, opisane opcje są niedostępne. Wymagania są następujące:

  • Na komputerze użytkownika musi być zainstalowany system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym.
  • Konto musi być obsługiwane przez program Microsoft Exchange Server 2003 lub Microsoft Exchange Server 2007 działający w systemie Microsoft Windows Server 2003.
  • Na serwerze Exchange administrator musi skonfigurować zezwalanie na połączenia za pośrednictwem protokołu HTTP. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania tej funkcji, zobacz zestaw Microsoft Office Resource Kit i dokumentację programu Microsoft Exchange.

Włączanie programu Outlook Anywhere w programie Outlook

Administrator serwera Exchange może automatycznie skonfigurować wszystkie kopie programu Outlook zainstalowane w organizacji lub dostarczyć specjalny plik skryptu wykonywalnego umożliwiający włączenie funkcji Outlook Anywhere. Użytkownik może też ręcznie skonfigurować funkcję Outlook Anywhere, jeśli są spełnione wymagania systemowe oraz jeśli administrator serwera Exchange przekazał użytkownikowi poprawny adres URL i informacje dotyczące zabezpieczeń.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont, zaznacz konto serwera Exchange, a następnie kliknij przycisk Zmień.
  2. Kliknij przycisk Więcej ustawień, a następnie kliknij kartę Połączenie.
  3. W obszarze Outlook Anywhere zaznacz pole wyboru Połącz z serwerem Microsoft Exchange przy użyciu protokołu HTTP.

Karta Połączenie

 Uwaga   Jeśli sekcja Outlook Anywhere nie jest dostępna, prawdopodobnie na komputerze nie jest uruchomiony system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym.

  1. Aby określić serwer proxy, kliknij przycisk Ustawienia serwera proxy programu Exchange.

Ustawienia połączenia

Objaśnienie 1 Wpisz adres URL dostarczony przez administratora serwera Exchange.
Objaśnienie 2 Jeśli administrator serwera Exchange polecił użyć połączenia SSL (Secure Sockets Layer), zaznacz pole wyboru Połącz, używając tylko zabezpieczeń SSL.
Objaśnienie 3 Zaznacz pole wyboru Połącz tylko z serwerami proxy o tej nazwie głównej w certyfikacie, jeśli administrator serwera Exchange przekazał takie instrukcje, a następnie wpisz tekst msstd: oraz adres URL podany przez administratora.

  1. W obszarze Ustawienia uwierzytelniania serwera proxy kliknij opcję Uwierzytelnianie podstawowe lub Uwierzytelnianie NTLM, zależnie od zaleceń administratora serwera Exchange.

Ustawienia uwierzytelniania serwera proxy

 Uwaga   Kliknięcie opcji Uwierzytelnianie podstawowe lub Uwierzytelnianie NTLM i ustawienie wartości Poziom zgodności uwierzytelniania LM mniejszej niż 2 spowoduje, że użytkownik będzie monitowany o podawanie hasła przy każdym łączeniu z serwerem Exchange. W przypadku wybrania opcji Uwierzytelnianie podstawowe hasło jest wysyłane jako zwykły tekst. W celu zwiększenia poziomu zabezpieczeń zalecane jest wybranie opcji Uwierzytelnianie NTLM i Połącz, używając tylko zabezpieczeń SSL.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Outlook 2007