Opis kluczowych ikon trybu projektowania

Czy czasem podczas projektowania lub dostosowywania formularza programu Microsoft Office InfoPath 2003 zastanawiasz się, co znaczą te wszystkie symbole? W tym temacie znajdziesz opisy kluczowych ikon używanych w trybie projektowania (tryb projektowania: Środowisko projektowania programu InfoPath, w którym można tworzyć lub modyfikować szablony formularzy.) programu InfoPath.

Ikony źródła danych

Poznanie różnych ikon wyświetlanych w okienku zadań Źródło danych pomoże lepiej zrozumieć, jak różne dane są przechowywane w polach (pole: Element lub atrybut w źródle danych, który może zawierać dane. Jeśli pole jest elementem, może zawierać pola atrybutów. W polach są przechowywane dane wprowadzane do formantów.) i grupach (grupa: Element w źródle danych, który może zawierać pola i inne grupy. Z grupami są związane formanty, które zawierają inne formanty, na przykład powtarzające się tabele lub sekcje.) oraz jak są ze sobą powiązane.

Ikona Opis
Obrazek ikony Grupa. Element źródła danych, który może zawierać pola i inne grupy.
Obrazek ikony Grupa zablokowana. Grupa, której nie można przenosić ani usuwać. Nie można zmieniać jej nazwy ani dodawać do niej nowych pól lub grup.
Obrazek ikony Grupa powtarzana. Grupa w źródle danych, która może występować więcej niż jeden raz.
Obrazek ikony Zablokowana grupa powtarzana. Grupa, której nie można przenosić ani usuwać. Nie można zmieniać jej nazwy ani dodawać do niej nowych pól lub grup.
Obrazek ikony Pole elementu. Pole w źródle danych, w którym są przechowywane dane wprowadzane w formantach; może zawierać pola atrybutów.
Obrazek ikony Zablokowane pole elementu. Pole, którego nie można przenosić ani usuwać. Nie można zmieniać jego nazwy ani dodawać do niego nowych atrybutów.
Obrazek ikony Powtarzane pole elementu. Pole w źródle danych, które może mieć więcej niż jedno wystąpienie. Z polami powtarzanymi mogą być powiązane takie formanty, jak listy, sekcje powtarzane i tabele powtarzane.
Obrazek ikony Zablokowane powtarzane pole elementu. Pole, którego nie można przenosić ani usuwać. Nie można zmieniać jego nazwy ani dodawać do niego nowych atrybutów.
Obrazek ikony Pole atrybutu. Pole w źródle danych, w którym są przechowywane dane wprowadzane do formantów; do pola atrybutu nie można dodawać innych pól.
Obrazek ikony Zablokowane pole atrybutu. Pole, którego nie można przenosić ani usuwać.
Obrazek ikony Pole wymagane. Jeżeli formant na formularzu jest powiązany z polem wymaganym, nie można go pozostawić pustego podczas wypełniania formularza.

Ikony powiązań

Podczas projektowania formularza w prawym górnym rogu poszczególnych formantów może być wyświetlanych kilka ikon. Są to tzw. ikony powiązań (wiązanie: Tworzenie połączenia formantu z polem lub grupą w źródle danych, dzięki któremu dane wprowadzone w formancie są zapisywane. Formant niezwiązany nie jest połączony z polem ani z grupą, dlatego dane wprowadzane w tym formancie nie są zapisywane.). Informują one o tym, jak dany formant jest powiązany z polami i grupami w źródle danych. W poniższej tabeli opisano trzy typy ikon powiązań, które mogą pojawiać się w formularzu.

Ikona Opis
Obrazek ikony Powiązanie jest prawidłowe. Ta ikona wraz z nazwą pola lub grupy, z którym jest powiązany wybrany formant w źródle danych, jest wyświetlana po wybraniu formantu lub ustawieniu na nim wskaźnika myszy.
Obrazek ikony Formant może nie działać prawidłowo. Ta ikona jest wyświetlana niezależnie od tego, czy formant został wybrany. Nazwa pola lub grupy, z którą jest powiązany formant, wraz z krótką informacją jest wyświetlana po wybraniu formantu lub stawieniu na nim wskaźnika myszy. Aby zidentyfikować problem, kliknij formant prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Więcej szczegółów.
Obrazek ikony Formant nie działa prawidłowo, a gdy użytkownik zapisuje formularz, wszystkie dane wpisane w formancie zostaną utracone. Ta ikona jest wyświetlana niezależnie od tego, czy formant został wybrany. Aby zidentyfikować problem, kliknij formant prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Więcej szczegółów.

Inne ikony programu InfoPath

W poniższej tabeli opisano kilka innych ikon programu InfoPath, które powinny być już znane.

Ikona Opis
Obrazek ikony Formant powtarzany, pole powtarzane lub grupa powtarzana. Formant, pole lub grupa, które występują więcej niż jeden raz. Ta ikona jest wyświetlana w trybie projektowania oraz podczas wypełniania formularza przez użytkownika.
Obrazek ikony Sekcja opcjonalna. Formant w formularzu, który może zawierać inne formanty i zazwyczaj nie jest wyświetlany domyślnie. Ta ikona jest wyświetlana w trybie projektowania oraz podczas wypełniania formularza przez użytkownika.
Obrazek ikony Sekcja wyborów. Formant w formularzu, który zawiera inne formanty i który odpowiada jednej opcji z grupy opcji , które wzajemnie się wykluczają. Ta ikona jest wyświetlana w trybie projektowania oraz podczas wypełniania formularza przez użytkownika.
Obrazek ikony Formularz programu InfoPath (plik .xml). Plik zawierający dane wprowadzane przez użytkowników w formularzu, tworzony po zapisaniu formularza przez użytkownika. Ta ikona jest wyświetlana w okienkach zadań i oknach dialogowych, np. w oknie dialogowym Otwórz.
Obrazek ikony Szablon formularza InfoPath. Plik lub zestaw plików definiujący strukturę danych, wygląd i zachowanie formularza. Ta ikona jest wyświetlana w okienkach zadań i oknach dialogowych, np. w oknie dialogowym Otwórz.

 Uwaga   Informacje przedstawione w tym temacie mogą nie mieć zastosowania, jeśli pracujesz z formularzem zaprojektowanym za pomocą programu Microsoft Office InfoPath 2003 bez zainstalowanego dodatku Service Pack.

 
 
Dotyczy:
InfoPath 2003