Dodawanie formuły do formantu

W szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath 2007 można przy użyciu formuły utworzyć nową wartość pola i wyświetlić tę wartość w formancie powiązanym (wiązanie: Tworzenie połączenia formantu z polem lub grupą w źródle danych, dzięki któremu dane wprowadzone w formancie są zapisywane. Formant niezwiązany nie jest połączony z polem ani z grupą, dlatego dane wprowadzane w tym formancie nie są zapisywane.) z tym polem. Formuła jest wyrażeniem XPath składającym się z wartości, pól lub grup, funkcji i operatorów użytych do obliczenia i wyświetlenia innych wartości.

W większości przypadków formułę wstawia się przy użyciu okna dialogowego Wstawianie formuły, które można otworzyć po wyświetleniu właściwości danego pola lub formantu. To okno dialogowe umożliwia poprawne wstawianie do formuły pól i funkcji oraz sprawdzanie, czy formuła jest prawidłowa. Użytkownicy znający język XPath (język XPath: Język używany do adresowania części dokumentu XML. Język XPath zapewnia również podstawowe narzędzia służące do operowania ciągami znaków, liczbami i wartościami logicznymi.) mogą w tym oknie dialogowym edytować wyrażenie XPath formuły.

W tym artykule


Co to jest formuła?

Formuła jest wyrażeniem XPath składającym się z wartości, pól lub grup, funkcji i operatorów użytych do obliczenia i wyświetlenia innych wartości. Przy użyciu formuł można wykonywać następujące zadania:

 • Obliczać wartości funkcji matematycznych na podstawie wartości określonych podczas projektowania szablonu formularza lub wartości wprowadzanych przez użytkowników w formantach podczas wypełniania formularza utworzonego na podstawie szablonu formularza.
 • Wyświetlać określone daty i godziny.
 • Wyświetlać w formancie wartości wprowadzone przez użytkowników w innym formancie.
 • Określać wartości domyślne dla pola lub formantu.
 • Uruchamiać regułę na podstawie wartości obliczanej przy użyciu formuły.

Każde wyrażenie XPath używane w formule jest kombinacją wartości, funkcji i operatorów, która w wyniku daje pojedynczą wartość. Formuła może zawierać kilka wyrażeń. Formuły są podobne do zdań złożonych z jednej lub kilku fraz, z których każda odpowiada jednemu wyrażeniu w formule.

Poniższa ilustracja pokazuje relację między formułą i wyrażeniem.

Diagram przedstawiający relację między formułami i wyrażeniami

Funkcja to wyrażenie, które zwraca wartość na podstawie wyników pewnych obliczeń. Wartości używane w funkcjach nazywa się argumentami. W wyrażeniach można używać standardowych funkcji XPath 1.0 dołączanych do programu InfoPath, a także niektórych funkcji właściwych dla programu InfoPath. W sekcji Zobacz też można znaleźć łącza do dodatkowych informacji na temat funkcji programu InfoPath.

Początek strony Początek strony

Dodawanie formuły do formantu

 1. Kliknij dwukrotnie formant, w którym chcesz utworzyć formułę.
 2. Kliknij kartę Dane.
 3. Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku.

 Uwaga   Aby utworzyć formułę przy użyciu właściwości pola, w okienku zadań Źródło danych kliknij pole prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu skrótów.

 1. Aby wstawić pole lub grupę w formule, kliknij przycisk Wstaw pole lub grupę, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę.
 2. Aby wstawić funkcję w formule, kliknij przycisk Wstaw funkcję, a następnie w oknie dialogowym Wstawianie funkcji wybierz odpowiednią funkcję.

 Porada   Jeśli funkcja wymaga parametrów, ją funkcję w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, kliknij przycisk OK, a następnie w polu Formuła okna dialogowego Właściwości: formant kliknij dwukrotnie dodaną funkcję i kliknij pole lub grupę. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do artykułów zawierających więcej informacji na temat funkcji.

 1. Aby wstawić wartość lub operator matematyczny w formule, w polu Formuła wpisz wartość lub symbol operacji matematycznej.

PokażLista operacji matematycznych

Operacja Symbol
Dodaj +
Odejmowanie -
Mnożenie *
Dzielenie /

 Uwaga   Jeśli w formule występuje operator dzielenia (/), przed nim i po nim musi być spacja. W przeciwnym razie program InfoPath może zinterpretować symbol „/” jako separator kroków położenia XPath, a nie jako operator dzielenia.

 Porada   Formuły matematyczne są zazwyczaj oparte na argumentach będących wartościami całkowitymi lub dziesiętnymi. Aby uniknąć pustych wartości w formule, w oknie dialogowym Opcje formularza na karcie Zaawansowane zaznacz pole wyboru Traktuj puste wartości jako zero.

 1. Aby sprawdzić poprawność składni formuły, w oknie dialogowym Wstaw formułę kliknij przycisk Weryfikuj formułę.

PokażFormuła zawiera błędy

Aby wyświetlić błędy w formule, kliknij przycisk Pokaż szczegóły w oknie dialogowym Microsoft Office InfoPath. Oto kilka sugestii na temat naprawiania takich błędów:

 • Jeśli w formule jest używana funkcja, sprawdź, czy stosujesz odpowiednie dla funkcji argumenty. Niektóre funkcje wymagają pól lub grup, natomiast inne funkcje wymagają określonych wartości jako argumentów. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do artykułów zawierających więcej informacji na temat funkcji.
 • Usuń formułę i wpisz ją ponownie, aby upewnić się, że została wprowadzona poprawnie.
 1. Aby przetestować zmiany, kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+B.

Początek strony Początek strony

Edytowanie wyrażenia XPath dla formuły

Jeżeli znasz język XPath, możesz edytować wyrażenie XPath formuły bezpośrednio w oknie dialogowym Wstawianie formuły. Możesz także edytować wyrażenie XPath, zmieniając właściwości formantu (w przypadku pól tekstu, pól tekstu sformatowanego i formantów wyboru daty) lub właściwości pola.

 1. Kliknij dwukrotnie formant zawierający wyrażenie, które chcesz edytować.
 2. Kliknij kartę Dane.
 3. Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku.

 Uwaga   Aby edytować wyrażenie XPath przy użyciu właściwości pola, kliknij pole prawym przyciskiem myszy w okienku zadań Źródło danych, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.

 1. W oknie dialogowym Wstawianie formuły zaznacz pole wyboru Edytuj wyrażenie XPath (zaawansowane).

Formuła zostanie przedstawiona w postaci wyrażenia XPath.

 1. Zmień wyrażenie XPath formuły w polu Formuła. Aby dołączyć do wyrażenia pola, grupy lub funkcje, kliknij przycisk Wstaw pole lub grupę albo Wstaw funkcję.
 2. Aby sprawdzić, czy formuła ma poprawną składnię, kliknij przycisk Weryfikuj formułę w oknie dialogowym Wstawianie formuły.

PokażFormuła zawiera błędy

Aby wyświetlić błędy w formule, kliknij przycisk Pokaż szczegóły w oknie dialogowym Microsoft Office InfoPath. Oto kilka sugestii na temat naprawiania takich błędów:

 • Jeśli w formule jest używana funkcja, sprawdź, czy stosujesz odpowiednie dla funkcji argumenty. Niektóre funkcje wymagają pól lub grup, natomiast inne funkcje wymagają określonych wartości jako parametrów. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do artykułów zawierających więcej informacji na temat funkcji.
 • Usuń formułę i wpisz ją ponownie, aby upewnić się, że została wprowadzona poprawnie.
 1. Aby przetestować zmiany, kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+B.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
InfoPath 2007