Znajdowanie i zamienianie

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie służy do wyszukiwania i (opcjonalnie) zastępowania ciągu znaków innym ciągiem znaków.

W tym artykule


Znajdź

Znajdź    Wprowadź informacje, które chcesz wyszukać. Zamiast dowolnego pojedynczego znaku można użyć znaku zapytania (?), a zamiast dowolnej liczby znaków — gwiazdki (*). Na przykład ciąg sm?k umożliwia znalezienie ciągów „smok” i „smak”, a *alia umożliwia znalezienie ciągu „Rozalia” i „Natalia”.

Format    Umożliwia wyszukiwanie tekstu lub liczb, które mają określone formatowanie. Aby znaleźć komórki, które odpowiadają określonemu formatowaniu, można zaznaczyć wszystkie kryteria w polu Znajdź, a następnie zaznaczyć określony format komórki jako przykład. Kliknij strzałkę obok grupy Format, kliknij przycisk Wybierz format z komórki, a następnie kliknij komórkę z formatowaniem, które chcesz wyszukać.

Opcje    Wyświetla zaawansowane opcje wyszukiwania. Gdy opcje zaawansowane są widoczne, napis na tym przycisku zmienia się na Opcje <<. Kliknięcie przycisku Opcje << powoduje ukrycie opcji zaawansowanych.

Wewnątrz    Wybierz opcję Arkusz, aby ograniczyć wyszukiwanie do aktywnego arkusza. Wybierz opcję Skoroszyt, aby wyszukiwać we wszystkich arkuszach aktywnego skoroszytu.

Wyszukaj    Kliknij żądany kierunek wyszukiwania: w dół kolumnami (opcja Kolumnami) albo w prawo wzdłuż wierszy (opcja Wierszami). Aby wyszukiwać w górę kolumnami lub w lewo wierszami, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny. W większości przypadków wybranie opcji Kolumnami zapewnia szybsze wyszukiwanie.

Szukaj w    Określa, czy mają być przeszukiwane wartości komórek czy bazowe formuły. Na przykład w komórce arkusza może być wyświetlana wartość „11”, mimo że komórka zawiera formułę =”1”&”1”. Wybranie opcji Szukaj w: Wartości spowoduje, że ta komórka zostanie znaleziona podczas wyszukiwania ciągu „11”. W przypadku wybrania opcji Szukaj w: Formuły ta komórka nie zostałaby znaleziona. Można także przeszukiwać komentarze dołączone do komórek. Na karcie Zamień jedyną dostępną opcją jest Szukaj w: Formuły.

Uwzględnij wielkość liter    Powoduje rozróżnianie wielkich i małych liter.

Dopasuj do całej zawartości komórki    Powoduje wyszukiwanie dokładnych i pełnych dopasowań ciągu znaków określonego w polu Znajdź.

Znajdź wszystko    Znajduje wszystkie wystąpienia kryteriów wyszukiwania w dokumencie. Aby znajdować i przeglądać każde wystąpienie z osobna, kliknij przycisk Znajdź następny zamiast Znajdź wszystko.

Znajdź następny    Wyszukuje następne wystąpienie ciągu znaków określonego w polu Znajdź. Aby znaleźć poprzednie wystąpienie, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.

Zamknij    Zamyka okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie po zakończeniu wyszukiwania.

Początek strony Początek strony

Zamień

 Uwaga   Karta Zamień zawiera te same pola co karta Znajdź, a ponadto następujące dodatkowe opcje, które umożliwiają zastępowanie wyszukiwanych danych.

Zamień na    Wpisz znaki zastępcze, którymi chcesz zastąpić znaki z pola Znajdź. Aby usunąć z dokumentu znaki określone w polu Znajdź, pozostaw pole Zamień na puste.

Zamień wszystko    Zamienia wszystkie wystąpienia kryteriów wyszukiwania w dokumencie. Aby przeglądać i selektywnie zamieniać każde wystąpienie, kliknij przycisk Zamień zamiast Zamień wszystko.

Zamień    Zamienia wybrane wystąpienie kryteriów określonych w polu Znajdź, znajduje następne wystąpienie i zatrzymuje się. Aby automatycznie zamienić wszystkie wystąpienia kryteriów wyszukiwania w dokumencie, kliknij przycisk Zamień wszystko.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007