Zmienianie sposobu wyświetlania osi wykresu

W przypadku większości typów wykresów można wyświetlić lub ukryć osie (oś: Linia ograniczająca obszar kreślenia wykresu, na której zaznaczone są jednostki miary. Oś y jest zazwyczaj osią pionową i zawiera dane. Oś x jest zazwyczaj osią poziomą i zawiera kategorie.) wykresu. Można też zmienić wygląd wykresów, aby zawarte w nich dane były bardziej czytelne.

Ważne    W niniejszym artykule nie opisano zmieniania skali osi wykresów. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania skali, zobacz:

Co chcesz zrobić?


Więcej informacji o osiach

Wykresy zazwyczaj mają dwie osie służące do kategoryzowania i pomiaru danych: oś pionową (nazywaną również osią wartości lub osią y) i oś poziomą (nazywaną również osią kategorii lub osią x). Wykresy kolumnowe 3-W, stożkowe 3-W i ostrosłupowe 3-W mają trzecią oś, czyli oś głębokości (nazywaną również osią serii danych lub osią z), dzięki której dane mogą być kreślone „w głąb” wykresu. Wykresy radarowe nie mają osi poziomych (kategorii), a wykresy kołowe i pierścieniowe nie mają żadnych osi.


Wykres z wyświetlaną osią poziomą, osią pionową i osią głębokości

Krok 1 Oś pionowa (wartości)

Krok 2 Oś pozioma (kategorii)

Krok 3 Oś głębokości (serii danych)


Osie mogą być różnie wyświetlane na różnych wykresach. W przypadku wykresów punktowych (xy) i bąbelkowych zarówno na osi poziomej, jak i pionowej są wyświetlane wartości liczbowe. Przykładem może być wykreślenie opadów deszczu w centymetrach w stosunku do ciśnienia. Oba elementy mają wartości liczbowe, co oznacza, że punkty danych zostaną wykreślone na osiach x i y odpowiednio do ich wartości liczbowych. Osie wartości liczbowych dają wiele możliwości, takich jak ustawianie skali logarytmicznej.

W przypadku innych typów wykresów, takich jak wykres kolumnowy, liniowy i warstwowy, wartości liczbowe są wyświetlane tylko na osi pionowej (osi wartości), na osi poziomej natomiast są wyświetlane grupowania tekstowe (lub kategorie). Przykładem może być wykreślenie opadów deszczu w centymetrach na tle regionów geograficznych. W tym przykładzie regiony geograficzne są kategoriami tekstowymi danych wykreślanymi na osi poziomej (osi kategorii). Ponieważ regiony geograficzne mają postać tekstu, są oddzielane za pomocą równych odstępów. Należy zwrócić na to uwagę podczas wybierania typu wykresu, ponieważ opcje dostępne dla osi wartości i osi kategorii różnią się od siebie. Oś głębokości (oś serii) jest rodzajem osi kategorii.

Gdy zostanie utworzony wykres, na osiach będą domyślnie wyświetlane znaczniki osi i etykiety (znaczniki osi i etykiety znaczników osi: Znaczniki osi to krótkie odcinki oznaczające jednostki miary (podobne do podziałki linijki), które przecinają osie. Etykiety znaczników osi identyfikują kategorie, wartości lub serie na wykresie.). Można dopasować sposób ich wyświetlania za pomocą głównych i pomocniczych znaczników osi i etykiet. Aby wykres był czytelniejszy, można wyświetlać mniej etykiet osi lub znaczników osi na osi poziomej (kategorii) przez określenie interwałów, w których kategorie mają być opatrzone etykietą, lub przez określenie liczby kategorii, które mają być wyświetlane między znacznikami osi.

Można również zmienić wyrównanie i orientację etykiet oraz zmienić format wyświetlanych na nich tekstów i liczb, na przykład w celu wyświetlania liczby jako wartości procentowej.

Początek strony Początek strony

Wyświetlanie lub ukrywanie osi

 1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie, którego osie chcesz wyświetlić lub ukryć.

Spowoduje to wyświetlenie widoku Narzędzia wykresów i kart Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 1. Na karcie Układ w grupie Osie kliknij opcję Osie.

Obraz Wstążki

 1. Kliknij typ osi, którą chcesz wyświetlić lub ukryć, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

Początek strony Początek strony

Dopasowywanie znaczników i etykiet osi

 1. Na wykresie kliknij oś zawierającą znaczniki osi i etykiety, które chcesz dopasować, albo wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:
  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Spowoduje to wyświetlenie widoku Narzędzia wykresów i kart Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 1. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś, którą chcesz wybrać.

Obraz Wstążki

 1. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.
 2. W obszarze Opcje osi wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
 • Aby zmienić sposób wyświetlania głównych znaczników osi, w polu Typ głównego znacznika osi kliknij odpowiednie położenie znacznika osi.
 • Aby zmienić sposób wyświetlania pomocniczych znaczników osi, w polu listy rozwijanej Typ pomocniczego znacznika osi kliknij odpowiednie położenie znacznika osi.
 • Aby zmienić położenie etykiet, w polu Etykiety osi kliknij odpowiednią opcję.

Porada    Aby ukryć znaczniki osi lub etykiety znaczników osi, należy kliknąć opcję Brak w polu Etykiety osi.

Początek strony Początek strony

Zmienianie liczby kategorii między etykietami lub znacznikami osi

 1. Na wykresie kliknij oś poziomą (kategorii), którą chcesz zmienić, albo wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:
  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Spowoduje to wyświetlenie widoku Narzędzia wykresów i kart Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 1. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś, którą chcesz wybrać.

Obraz Wstążki

 1. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.
 2. W obszarze Opcje osi wykonaj jedną z następujących czynności lub obie:
 • Aby zmienić interwał między etykietami osi, w obszarze Interwał między etykietami kliknij opcję Określ jednostkę interwału, a następnie w polu tekstowym wpisz odpowiednią liczbę.

Porada    Wpisz 1, była wyświetlana etykieta dla każdej kategorii; wpisz 2, była wyświetlana etykieta dla co drugiej kategorii; wpisz 3, była wyświetlana etykieta dla co trzeciej kategorii, itd.

 • Aby zmienić położenie etykiet osi, w polu Odległość etykiety od osi wpisz odpowiednią liczbę.

Porada    Aby umieścić etykiety bliżej osi, wpisz mniejszą liczbę. Jeśli chcesz, aby odległość między etykietą a osią była większa, wpisz większą liczbę.

Początek strony Początek strony

Zmienianie wyrównania i orientacji etykiet

Wyrównanie etykiet można zmieniać osi zarówno na osiach poziomych (kategorii), jak i na osiach pionowych (wartości). Mając na wykresie wielopoziomowe etykiety kategorii (wielopoziomowe etykiety kategorii: Etykiety kategorii na wykresie, które na podstawie danych arkusza są automatycznie wyświetlane na więcej niż jednej linii w hierarchii. Na przykład nagłówek Produkt mógłby pojawiać się powyżej wiersza z nagłówkami Tofu, Jabłka i Gruszki.), można zmieniać wyrównanie etykiet wszystkich poziomów. Można też zmieniać wielkość odstępów między poziomami etykiet na osi poziomej (kategorii).

 1. Na wykresie kliknij oś zawierającą etykiety, które chcesz wyrównać w inny sposób, albo wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:
  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Spowoduje to wyświetlenie widoku Narzędzia wykresów i kart Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 1. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś, którą chcesz wybrać.

Obraz Wstążki

 1. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.
 2. W oknie dialogowym Formatowanie osi kliknij pozycję Wyrównanie.
 3. W obszarze Układ tekstu wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
 • W polu Wyrównanie w pionie kliknij odpowiednią pozycję wyrównania w pionie.
 • W polu Kierunek tekstu kliknij odpowiednią orientację tekstu.
 • W polu Kąt niestandardowy wybierz odpowiedni kąt obrotu.

Porada    Możesz też szybko zmienić wyrównanie w poziomie etykiet osi, klikając prawym przyciskiem myszy oś, a następnie klikając przycisk Wyrównaj do lewej Obraz przycisku, Wyrównaj do środka Obraz przycisku lub Wyrównaj do prawej Obraz przycisku na minipasku narzędzi.

Początek strony Początek strony

Zmienianie tekstu etykiet kategorii

Tekst etykiet kategorii można zmienić w arkuszu lub bezpośrednio na wykresie.

Zmienianie tekstu etykiet kategorii w arkuszu

 1. W arkuszu kliknij komórkę zawierającą nazwę etykiety, którą chcesz zmienić.
 2. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga    Wykres zostanie automatycznie zaktualizowany o zmiany wprowadzone w arkuszu.

Zmienianie tekstu etykiet kategorii na wykresie

 1. Na wykresie kliknij oś poziomą albo wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:
  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Spowoduje to wyświetlenie widoku Narzędzia wykresów i kart Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 1. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś poziomą (kategorii).

Obraz Wstążki

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Dane kliknij przycisk Zaznacz dane.

Obraz Wstążki programu Excel

 1. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych w obszarze Etykiety osi poziomej (kategorii) kliknij przycisk Edytuj.
 2. W polu Zakres etykiet osi wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Określ zakres arkusza, którego chcesz użyć jako etykiet osi kategorii.

Porada    Można też kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku  , a następnie wybrać zakres w arkuszu, który ma zostać użyty. Po zakończeniu należy kliknąć przycisk Rozwiń okno dialogowe.

 • Wprowadź etykiety, których chcesz używać, rozdzielając je przecinkami — na przykład Dział A, Dział B, Dział C.

Uwaga    Jeżeli wpisuje się tekst etykiety w polu Zakres etykiet osi, to tekst etykiety osi kategorii i komórka arkusza przestają być połączone.

 1. Kliknij przycisk OK.

Początek strony Początek strony

Zmienianie formatu tekstu i liczb na etykietach

Formatowanie tekstu w etykietach osi kategorii oraz liczby na osi wartości można zmieniać.

Formatowanie tekstu

 1. Na wykresie kliknij prawym przyciskiem myszy oś, na której są wyświetlane etykiety do sformatowania.
 2. Na minipasku narzędzi kliknij odpowiednie opcje formatowania.

Porada    Oś, na której są wyświetlane etykiety, można też wybrać, a następnie użyć przycisków formatowania na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka.

Formatowanie danych liczbowych

 1. Na wykresie kliknij oś, na której są wyświetlane liczby do sformatowania, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać oś z listy elementów wykresu:
  • Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Spowoduje to wyświetlenie widoku Narzędzia wykresów i kart Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 • Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij oś, którą chcesz wybrać.

Obraz Wstążki

 1. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.
 2. Kliknij opcję Liczba, a następnie w polu Kategoria wybierz odpowiedni format liczb.

Porada    Jeśli w wybranym formacie liczb są używane miejsca dziesiętne, to można je określić w polu Miejsca dziesiętne.

 1. Aby liczby były połączone z komórkami arkusza, zaznacz pole wyboru Połączony ze źródłem.

Uwaga    Przed sformatowaniem liczb jako wartości procentowych upewnij się, że liczby na wykresie zostały obliczone jako procenty w danych źródłowych oraz że są one wyświetlane w formacie dziesiętnym. Wartości procentowe są obliczane na arkuszu przy użyciu równania wartość / suma = procent. Na przykład w przypadku obliczenia działania 10 / 100 = 0,1, a następnie sformatowania liczby 0,1 jako wartości procentowej, liczba ta będzie prawidłowo wyświetlana jako 10%.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010