Zmienianie sposobu wyświetlania liczb ujemnych

Liczby ujemne można wyświetlać, używając znaku minus, nawiasów lub stosując kolor czerwony (z nawiasami lub bez).

  1. Zaznacz komórkę lub zakres (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) komórek, które chcesz sformatować stylem liczby ujemnej.

PokażJak zaznaczyć komórkę lub zakres

Aby zaznaczyć następujące elementy Wykonaj te czynności
Pojedyncza komórka Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.
Zakres komórek

Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

Szeroki zakres komórek Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.
Wszystkie komórki arkusza

Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

Przycisk Zaznacz wszystko

Cały arkusz można również zaznaczyć, naciskając klawisze CTRL+A.

 Uwaga   Jeśli arkusz zawiera dane, użycie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego regionu. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie całego arkusza.

Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie zaznacz pozostałe komórki lub zakresy komórek, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8, aby dodać do zaznaczenia kolejne niesąsiadujące komórki lub ich zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8.

 Uwaga   Nie można anulować zaznaczenia komórek ani ich zakresu w zaznaczeniach niesąsiadujących bez anulowania całego zaznaczenia.

Cały wiersz lub kolumnę

Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

Arkusz przedstawiający nagłówek kolumny i nagłówek wiersza

 Nagłówek wiersza
 Nagłówek kolumny

Można też zaznaczać komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

 Uwaga   Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wierszy lub kolumn do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

Przylegające wiersze lub kolumny Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.
Nieprzylegające wiersze lub kolumny Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki następnych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.
Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie Zaznacz komórkę w wierszu lub w kolumnie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).
Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę na arkuszu lub na liście programu Excel.

Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub na liście programu Excel.

Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg). Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki na arkuszu (w prawym dolnym rogu).
Komórki do początku arkusza. Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.
Więcej lub mniej komórek niż znajduje się w aktywnym zaznaczeniu Kliknij ostatnią komórkę, która ma być dołączona do nowego zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT. Zakres w kształcie prostokąta pomiędzy komórką aktywną (komórka aktywna: Komórka wybrana, w której wprowadzane są dane, gdy użytkownik zacznie je wpisywać. W danym momencie tylko jedna komórka może być aktywna. Komórka aktywna ma pogrubione obramowanie.) a komórką klikniętą stanie się nowym zaznaczeniem.

 Porada   Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

  1. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku obok pozycji Liczba.

Obraz Wstążki programu Excel

  1. W polu Kategoria kliknij jeden jedną z następujących pozycji:
    • W przypadku zwykłych liczb kliknij pozycję Liczbowe.
    • W przypadku walut kliknij pozycję Walutowe.
  2. W polu Liczby ujemne wybierz styl wyświetlania liczb ujemnych.

 Porada   Można również utworzyć własny format liczb ujemnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie lub usuwanie niestandardowego formatu liczb.

 
 
Dotyczy:
Excel 2007